Takaisin Edellinen Seuraava
Kuvia Korfulta Lipariin
pekka
2010.09.30
2010.10.02

Ku­vi­a Kor­ful­ta Li­pa­riin

Pen­so­lat, Kip­pe ja A­mi tu­li­vat jol­la­kyy­dil­lä Kor­ful­le.

Tun­tuu, et­tä Vä­li­me­rel­lä on vai­ke­am­pi ta­va­ta ih­mi­si­ä kuin suu­rem­mil­la me­ril­lä. It­ses­tä­hän se on kui­ten­kin kiin­ni, vaik­ka ai­no­a pu­hee­nai­he on­kin: mis­sä mei­naat tal­veh­ti­a? Sak­sa­lai­nen Lud­wig tu­li hy­vän­päi­vän­tu­tuk­si ja sei­la­si jat­ku­vas­ti ank­ku­ri­paik­kaa e­de­ta­kai­sin.

Ro­cel­la I­o­ni­can le­ve­ä, tyh­jä ran­ta­bu­le­var­di o­li jo­tain uut­ta kreik­ka­lais­ten ah­tai­den ky­lien jäl­keen.

Lai­tu­ris­sa o­lon kes­to­a o­len jos­kus mi­tan­nut kiin­te­än sa­tel­liit­ti­an­ten­nin ja lai­tu­ril­le ker­ty­neen muun ka­man, vaik­ka­pa kuk­kais­tu­tus­ten pe­rus­teel­la. Voi si­tä mi­ta­ta be­to­ni­lai­tu­rin ku­lu­mi­ses­ta­kin. E­räs u­nel­ma o­li päät­ty­nyt Ro­cel­la I­o­ni­caan jos­kus... li­pun jään­teis­tä veik­ka­sin Uk­rai­naa.

Tä­män moot­to­ri­tien sil­to­ja i­hai­lim­me pit­kin Ka­lab­ri­an ran­nik­ko­a. Ro­cel­lan lin­na­vuo­rel­ta ih­met­te­lim­me en­sin tien hil­jai­suut­ta, kun­nes näim­me. Sil­lat ja tun­ne­lit o­li teh­ty val­miik­si jo mui­noin ties kuin­ka pit­käl­le mat­kal­le. Suun­ni­tel­mat muut­tu­neet? Ra­hat (EU) lop­pu?

Ta­or­mi­nan näyt­tä­vä ank­ku­ri­paik­ka. Nä­kö­jään pien­tä vä­rei­ly­ä ve­des­sä, kos­ka ii­ris e­sit­te­lee keu­laan­sa.

Vie­lä on ti­laa yh­del­le Mes­si­nan sal­mes­sa.

Sa­li­nan kuk­ka­pi­haa Rii­tal­le sin­ne jää­kar­hu­jen maa­han.

A­mi seu­raa Vul­ca­non lai­va­lii­ken­net­tä. U­sein pa­ri kan­to­sii­pe­ä tu­li yh­tä­ai­kaa he­ti, kun e­del­li­set o­li­vat läh­te­neet. Au­to­laut­ta­vuo­ro­ja tun­tui myös riit­tä­vän ai­na­kin y­li puo­li tu­si­naa päi­vit­täin.

A­mi kun­to­len­kil­lä sa­vu­a­van kraa­te­rin ää­rel­lä.

Vul­ca­non Suu­ri kraa­te­ri pur­kau­tui 1890 niin pa­has­ti, et­tä ko­ko saa­ri au­ti­oi­tui, Uu­del­leen a­su­tus le­vi­si kuu­le­ma mo­lem­pien maa­il­man­so­tien ai­koi­na. Taus­tal­la Pa­na­re­a ja Strom­bo­li.