Takaisin Edellinen Seuraava
2010-09-13 Joonianmeri
pekka
2010.09.22
2010.09.22

2010-09-13 Joo­ni­an­me­ri

I­ta­li­an saap­paan pä­ki­ä on si­vul­la, Ca­pe Riz­zu­to, 18 mai­lin pääs­sä. Kei­ku­ta rä­mis­tel­lään van­has­sa aal­lo­kos­sa pai­kal­laan. Ei­len sen­tään pääs­tiin si­le­äs­sä ve­des­sä Kor­fun poh­jois­puo­lel­la 2-4 sol­mu­a. Kun si­kä­läi­nen Math­ra­kin saa­ri si­vuu­tet­tin, al­koi pu­hal­taa. He­ti koh­ta pi­ti rul­la­ta jen­ni­ä ja i­soon rei­vi­ä pe­rään ja vie­lä jen­ni op­ti­pur­jeen ko­koi­sek­si. Si­tä kes­ti 18 tun­ti­a ja saim­me ke­lat­tu­a sen ai­ka­na 115 mai­li­a.

Vuo­ro­kau­si vaih­tui kel­po rul­lauk­ses­sa. On­nit­te­lin sii­tä ka­ve­ri­a­ni A­mi Pen­so­laa, jo­ka pää­si sil­loin yö­vah­tiin. No, sa­mal­la sii­tä­kin, et­tä sii­tä het­kes­tä voi mer­ki­tä ni­men­sä pe­rään 65 v.

Pen­so­lat eh­ti­vät ol­la 10 päi­vää Kor­ful­la. Ta­pa­sim­me päi­vit­täin, ja teim­me ret­ki­ä näh­tä­vyyk­sil­le, pa­rin vuo­ro­kau­den ve­ne­ret­ki­kin Al­ba­ni­an ra­ja­ve­sil­le ja Gou­vi­a Ma­ri­naan.

Kip­pe, Kirs­ti, ot­ti Rii­tan mu­kaan­sa Kot­kaan lau­an­tain len­nol­le. Vä­hän uut­ta kai Rii­tal­le niin­kuin it­sel­le­ni­kin, kun ei ol­la y­li kah­teen vuo­teen ol­tu ve­neen­mit­taa kau­em­pa­na toi­sis­tam­me. Kun nai­set o­li­vat läh­te­neet, hyö­dyn­sin ho­tel­lin wi­fi­ä, kir­joit­ta­mal­la Ve­ne­net­ti.fi:hin reis­su­ve­nei­den si­jain­neis­ta. Ou­to­a mi­nul­le o­li no­pe­ah­ko, kat­kei­le­ma­ton yh­teys. Sää­tie­to­ja o­tin päät­teek­si. Kor­ful­le max. viit­tä sol­mu­a, mut­ta Joo­ni­an­me­rel­le 20 kn. I­lok­se­ni Ug­rib:kin toi­mi, ja li­sää am­men­sin wet­te­ron­li­ne.de:stä. Poh­jan­puo­len tuu­li­a ai­na per­jan­tai­hin as­ti, sit­ten SW.

Käy­tiin vie­lä ha­ke­mas­sa re­pul­li­set e­väs­tä Lid­lis­tä, en­nen paa­til­le tu­lo­a. Pil­ves­sä o­li, mut­ta ei sa­ta­nut. O­li al­ka­nut tuul­la i­däs­tä, y­li vii­den­tois­ta mai­lin se­läl­tä. Saa­tiin kui­ten­kin A­min lauk­ku ja e­väät kui­vi­na paat­tiin. Tuu­li nou­si, sa­toi­kin, me­ri o­li to­si kuop­pai­nen, ja ank­ku­ri al­koi laa­ha­ta. Pis­tin 55m ket­ju­a 5 met­rin ve­teen ja jon­kun a­jan ku­lut­tu­a kouk­ku nap­pa­si kiin­ni. Kun sa­de klo 14 lop­pui ve­dim­me kou­kun ja pur­jeet y­lös. A­lun lii­an kuop­pai­ses­ta tuu­leen näh­den i­han hy­väk­si ke­hit­ty­nees­sä pur­je­tuu­les­sa pää­sim­me mel­kein Ste­fa­nos­lah­teen, niin kuin Kor­fun tuu­lis­sa y­leen­sä. Pa­ri viik­ko­a sit­ten o­li ol­lut 15 paat­ti­a ank­ku­ris­sa. Kou­ku­tim­me ai­no­ak­si. Il­lan­suus­sa tu­li vie­lä toi­nen ja yöl­lä kol­mas. Aa­mul­la sit­ten jat­kui tä­mä mat­ka ku­ten e­ka kpl:ssa

Täs­sä on ke­hut­tu ja ih­me­tel­ty säi­den va­kaut­ta. Me em­me ol­leet saa­neet sa­det­ta lain­kaan Krei­kan kol­mes­sa ja puo­les­sa kuu­kau­des­sam­me. Vain yh­den puo­li­tun­ti­sen uk­kos­puus­kan ju­han­nuk­se­na. Si­tä ou­dom­paa o­li, kun 3.9. al­koi ri­po­tel­la ja yöl­lä ja seu­raa­va­na päi­vä­nä sa­toi li­sää. Ke­sy uk­ko­nen­kin jy­räh­ti pa­ri ker­taa, mut­ta välk­kyi kai­ken yö­tä man­te­reel­la. Vain pa­hin hel­le sii­nä pois­tui ke­sän läm­pö jäi ja si­sä­ve­det­kin 24-25 as­tei­sik­si.

Vaik­ka säät ei­vät o­li­si muut­tu­neet o­li­si syk­syn tu­lon sil­ti ha­vain­nut. I­ta­li­a­lais­ten pa­luu­muut­to al­koi jo e­lo­kuun puo­len­vä­lin jäl­keen. E­ri­kou­saan­han ke­rään­tyi päi­vit­täin y­li 50 ve­neen ar­ma­da ko­ti­mat­kal­laan. Kun pa­la­sim­me Kor­fun Ga­rit­sa­lah­teen em­me ol­leet si­tä tun­nis­taa. Vain kym­men­kun­ta o­li siel­lä­kin ank­ku­ris­sa puo­len­sa­dan si­jas­ta. Ei­vät ol­leet e­nää lai­tu­rin reu­naan vie­ri­vie­reen par­ki­tet­tui­na kau­nii­den, rik­kai­den ja roh­kei­den toi­nen tois­taan kiil­tä­väm­mät mus­ke­li­ve­neet ja me­ga­jah­dit. Tyy­ty­väi­si­nä o­lim­me kel­lu­neet ”tur­val­li­sel­la” ank­ku­ri­pai­kal­lam­me, val­lit­se­vat tuu­let, jos y­leen­sä hen­käi­li, tu­li­vat ai­na maan suun­nas­ta. Jos o­li ank­ku­ri­paik­ka nyt tyh­jen­ty­nyt, o­li se myös huo­non­tu­nut, a­joit­tain kel­vot­to­mak­si tai vaa­ral­li­sek­si i­tä­tuu­len puus­kis­sa, jos­sa uu­teen suun­taan kään­ty­vän kou­kun o­li vai­ke­a saa­da o­tet­ta ruo­hik­ko­poh­jas­ta. NA­OK-seu­ran lai­tu­ri mak­soi e­del­leen 40 € päi­väs­sä, en­kä tie­dä o­li­ko sii­nä vie­lä 23 %:n ve­ro­ja­kaan. Pa­han ke­lin tur­vaa saat­toi ha­ke­a muu­ta­man mai­lin pääs­tä pik­ku saa­rien ta­kaa, mut­ta ei ko­vin hy­vää. Lä­him­mät jo­ka­sään ank­ku­ri­pai­kat o­li­vat man­te­ren puo­lel­la 10 mai­lin pääs­sä. Ne taas o­li­vat kes­kel­lä e­rä­maa­ta, kes­kel­lä ei mi­tään. E­del­li­sen va­los­sa ei ol­lut lain­kaan tus­kal­lis­ta päät­tää yh­den kuu­kau­den Kor­fu-kau­tem­me.