Takaisin Edellinen Seuraava
2010-08-31 Korfulla taas
pekka
2010.08.31
2010.09.22

2010-08-31 Kor­ful­la taas

E­ri­kou­sas­ta läh­dös­tä on jo viik­ko. Ih­me kyl­lä eh­dim­me sen päi­vän hen­käyk­sen ai­ka­na ge­naak­ke­ril­la yh­teen tu­si­nas­ta Kor­fun koil­lis­kan­tin ank­ku­ri­lah­des­ta, Ste­fa­nok­seen.

Mat­ka jat­kui, kun o­lim­me en­sin aa­mu­kä­ve­lyl­lä tu­tus­tu­neet pik­ku paik­ka­kun­nan pal­ve­lui­hin: kä­ve­ly­pol­ku­ja, pie­ni­ä ui­ma­ran­ta­lah­ti­a, pa­ri kaup­paa ja u­se­am­pi­a ka­pa­koi­ta.

Vii­si tun­ti­a kel­luim­me 13:e­a mai­li­a Gou­vi­a Ma­ri­nan ul­ko­puo­lel­le. Ank­ku­riin tie­ten­kin, sil­lä tie­sim­me jo, et­tä ma­ri­na­mak­sut o­li­si­vat koh­dal­laan, 12-met­ri­sel­tä € 56/päi­vä.

Jol­lai­lim­me ma­ri­naan ja Krei­kas­sa, kun ol­laan ke­tään ei kiin­nos­ta ku­ka tu­lee ja kuin­ka. Portt­te­ja voi ol­la, mut­ta ne o­vat au­ki. Voi ol­la vah­ti­kop­pe­ja­kin, mut­ta mie­hit­tä­mät­tö­mi­ä.

Nor­maa­lien ves­so­jen ja ve­si­pos­tien li­säk­si pal­ve­lui­na o­li­vat ai­na­kin: ui­ma-al­las, ve­ne­tar­vi­ke­lii­ke, polt­to­ai­ne­lai­tu­ri, pie­ni su­per­mar­ket se­kä u­sei­ta ra­vin­to­loi­ta.

Ve­ne­paik­ko­ja lai­tu­reis­sa löy­tyi 960 ja kui­vil­la 550.

Kä­ve­lin lä­pi jo­ka lai­tu­rin. Ve­nei­tä o­li vaa­ti­mat­to­mis­ta 5-met­ri­sis­tä us­ko­mat­to­man hie­noi­hin 50-met­ri­siin. Pai­kan luon­tee­seen ja hin­taan näh­den so­pi­mat­to­mas­ti löy­tyi lai­tu­reis­ta myös mo­ni­a hä­din tus­kin pin­nal­la py­sy­vi­ä, joi­den ker­to­mas­ta ta­ri­nas­ta pys­tyi ar­vaa­maan ai­na­kin, et­tä muu­tok­si­a ve­neen­pi­dos­sa o­li ta­pah­tu­nut.

Li­puis­ta Krei­kan li­säk­si Eng­lan­ti o­li y­lei­sin ja I­ta­li­a toi­se­na. Suo­men ris­ti­ä en ha­vain­nut ai­nut­ta­kaan län­si­naa­pu­rin muu­ta­mi­a. Suo­men ve­neen­ra­ken­nuk­sen tuot­teet

O­vat myös ol­leet har­vi­nai­si­a. Jo­ku­nen Swan ja Nau­ti­cat sen­tään nyt­kin löy­tyi.

Kol­mes­sa muus­sa­kin pai­kas­sa vie­lä kou­ku­tim­me, yh­den man­ner­maan ran­nas­sa, en­nen kuin taas pa­la­sim­me Kor­fun kau­pun­kiin, NA­OK-mo­ni­toi­mi­pur­si­seu­raan tu­keu­tu­maan. Net­ti pe­laa ve­neel­le jos­kin pät­kien.

Siel­tä o­pim­me, et­tä I­re­ne on pa­lan­nut Pa­pee­tes­ta A­pa­ta­kil­le, Tu­a­mo­tuil­le. Vie­lä tun­tuu o­le­van Ee­van ja Ta­pi­on sim­puk­ka ja koo­kos­diet­ti kes­ken. Ai­na­kin kol­me kuu­kaut­ta si­tä vie­lä tar­vi­taan.

Snoo­pyn Mat­ti Lap­pa­lai­seen saim­me myös yh­tey­den. Mat­ti on läh­tö­kuo­pis­sa Ba­lil­le, jos­sa a­luk­sen­sa o­dot­taa.

Jän­ni­tyk­sel­lä su­raam­me suo­ma­lais­ta u­ra­nuur­to­a. Sa­re­ma on Luo­teis­väy­läl­lä e­den­nyt Gjö­a Har­bou­riin.

Kreik­ka ja kreik­ka­lai­set

Mais­te­ri o­li­si ol­lut mie­lis­sään, jos o­li­sin vie­lä pa­rem­min lu­ke­nut his­to­ri­an­läk­sy­ni ai­koi­naan. Sel­lai­nen kä­si­tys mi­nul­le kui­ten­kin jäi Krei­kas­ta, et­tä maa e­dus­ti ai­ka­naan jo­tain e­dis­tyk­sel­lis­tä. Läk­sy­kir­ja kyl­lä pul­lis­te­li so­ti­a ja nii­den vuo­si­lu­ku­ja. Tais­tel­tiin se­kä o­mi­a ja vie­rai­ta vas­taan sii­nä, kun pa­him­mat bar­baa­rit­kin, mut­ta vä­li­a­jat ra­ken­net­tiin hie­no­ja kau­pun­ke­ja temp­pe­lei­neen pyl­väik­köi­neen. Muu­ta­ma pyl­vään pään ko­ris­te­lu­kin o­li his­to­ri­an­kir­jas­sa ku­vat­tu. Ku­van­veis­to­tai­de o­li kor­ke­as­sa kurs­sis­sa, ja jään­tei­tä sii­tä, eh­jem­pi­ä ja rik­kou­tu­nei­ta on vie­lä­kin näh­tä­vis­sä mu­se­ois­sa ym­pä­ri maa­il­maa.

Me­ri­mie­sai­koi­na kaik­ki Eng­lan­nin ka­naa­lin e­te­lä­puo­li­set o­li­vat meil­le dee­ku­ja, dark=e­te­lä­maa­lai­si­a. Tai­si tiu­kin tie­tä­jä ra­jan nos­taa jo Kie­lin ka­naa­liin.

Tie­sim­me ko­ke­muk­ses­ta, et­tä e­te­lä­maa­lai­set o­li­vat me­lui­si­a, lap­sel­li­si­a ja niin – dee­ku­ja, ei­kä sii­hen ai­kaan ol­lut ro­tu- ei­kä ta­sa-ar­vo­val­tuu­tet­tu­ja miel­tä muut­ta­maan.

Muu­ta­man kuu­kau­den ko­ke­muk­sel­la ran­ta­ky­lis­tä ih­met­te­len nyt näi­tä kreik­ku­ja. Kuin­ka hil­jai­si­a, jäy­hi­ä ja rau­hal­li­si­a nä­mä o­vat. Van­ho­jen kau­pun­kien ka­dut ja ku­jat o­vat ka­pei­ta. Niin o­vat vuo­ris­to­tiet­kin. Au­to­ja on py­sä­köi­ty kaik­kiin mah­dol­li­siin paik­koi­hin ja a­sen­toi­hin. Jos­kus lii­ken­ne tuk­kiu­tuu het­kek­si ko­ko­naan. Ei­vät nä­mä tyy­ty­tä, näy­tä kä­si­merk­ke­jä tai huu­da toi­sil­leen. Ei, nä­mä vain o­dot­ta­vat kun­nes taas su­juu.

Bus­si­a­je­lul­la Pa­xok­ses­sa vas­taan tu­li hen­ki­lö­au­to. Kah­ta ei mah­tu­nut, jo­ten pie­nem­pi läh­ti pe­ruut­ta­maan. Ei oi­kein on­nis­tu­nut, ei mei­nan­nut yh­tään le­ve­äm­pää paik­kaa löy­ty­ä. Bus­si­kus­kim­me vain nau­roi ma­ke­as­ti, ei va­hin­go­ni­loi­ses­ti ja ai­ka­naan sii­tä pääs­tiin kä­den­hei­lau­tuk­sel­la jat­ka­maan.

Mi­ten lie kyl­mem­mis­sä mais­sa? Mah­tai­si­ko am­mat­ti­lii­ken­ne siel­lä ol­la e­nem­män oi­ke­as­sa, kuin po­loi­nen tu­ris­ti?

Sii­tä on jo tul­lut mai­nit­tu­a­kin, et­tä nä­mä ei­vät pal­jon mai­nos­ta ei­vät­kä tyr­ky­tä.

Ei­vät myös­kään käs­ke ei­vät­kä kiel­lä.

Ei näy me­ri­var­ti­joi­ta, ei nii­den paat­te­ja­kaan, no, pa­ri ker­taa, vaik­ka Al­ba­ni­a ja ra­ja­ve­det o­vat nä­ky­vis­sä. Ei o­le ai­na­kaan nä­ky­vää val­von­taa ve­sil­lä, vaik­ka kan­sain­vä­lis­tä ja o­maa ve­si­lii­ken­net­tä riit­tää.

Ei ol­la näh­ty ros­vo­ja. Jo­ku luuk­ku on meil­lä­kin ai­na au­ki. Niin on muil­la­kin ve­nei­li­jöil­lä. Niin on myös pai­kal­li­sil­la huus­hol­li au­ki o­lo­huo­net­ta myö­ten pie­nil­lä ku­jil­la. Jo­ku lu­kit­see pyö­rän­sä toi­nen ei. Jol­laa em­me o­le lu­kin­neet mies­muis­tiin, e­nem­pää kuin pe­räp­rut­ku­a­kaan sii­hen.

Ei ol­la kyl­lä näh­ty po­lii­si­a­kaan muu­ten, kun pil­lin pe­räs­sä pa­him­mis­sa ris­teyk­sis­sä.

Ei myös­kään var­ti­joi­den päät kol­ka toi­siin­sa pank­kien o­vil­la, ku­ten jos­sain muu­al­la.

Mu­siik­ki­a nä­mä soit­ta­vat har­voin ja hil­jaa, ei ran­noil­la, ei juu­ri kau­pois­sa ei­kä ai­na­kaan päi­väl­lä ra­vin­to­lois­sa.

Mak­su­ja ke­rää­vät meil­tä har­voin ja koh­tuul­li­ses­ti. Ank­ku­ris­sa y­leen­sä kel­lum­me­kin, mut­ta mo­nis­sa pai­kois­sa sil­loin pe­ri­tään jol­la­mak­su­a, jos ran­tau­tuu e­sim. ma­ri­naan. Sa­ta­ma­mak­su­ja o­lem­me mak­sa­neet: Kree­tal­la, Ha­ni­as­sa n. 5 €/päi­vä, San­to­ri­nil­la jo­pa 15. Lef­ka­dan kau­pun­gin ran­nas­sa taas vi­to­sen. Ja pi­ti­hän Ret­him­nos­sa mak­saa se 3 € yh­teen­sä kah­des­ta yös­tä.

Muu­ta­man muun ker­ran o­lem­me lai­tu­ris­sa ol­leet mak­sa­mat­ta mi­tään. Saat­toi se ol­la o­man ak­tii­vi­suu­den puu­tet­ta­kin.

Se, mi­tä tääl­lä mak­se­taan, pi­täi­si mak­saa kä­tei­sel­lä, mm. uu­des­ta puo­mis­tam­me al­ka­en. Jos on tiuk­ka­na voi kor­til­la on­nis­tu­a. Juu­ri näin kuin­ka suu­reh­koo­on mak­suun ve­ti­vät höy­lää e­siin ve­ne­tar­vi­ke­liik­kees­sä. Mar­ke­tin kas­sal­la o­len vi­saa vi­lau­tel­lut ai­no­a­na. Pa­rii­in kol­meen ko­nee­seen si­tä on ai­na pi­tä­nyt kas­san tar­jo­ta, ja toi­mi­tus kes­tä­nyt vii­si ker­taa kau­em­min kuin kä­teis­mak­su.

Voi­vat ol­la van­ha­nai­kai­si­a­kin, mut­ta on tul­lut mie­leen, et­tä eh­kä ei ha­lu­ta mak­su­ja tie­to­ko­neen muis­tiin.

Leh­tiu­u­ti­seen o­li sen­tään ros­vo löy­ty­nyt. O­li vie­nyt pik­ku­ky­län pos­tel­joo­nil­ta ky­lä­läis­ten e­lä­ke­ra­hat si­säl­tä­neen lau­kun, vir­ka­mie­hen is­tah­dut­tu­a kup­pi­lan pöy­tään ra­ho­jen ja­ko­a a­loit­ta­maan.

An­tii­kin rau­ni­oil­la kun ol­laan, niin var­sin on an­tiik­kis­ta tä­mä mak­su­tou­hu tääl­lä.