Takaisin Edellinen Seuraava
2010-08-24 Erikousasta kohta takaisin Korfulle
pekka
2010.08.24
2010.08.31

2010-08-24 E­ri­kou­sas­ta koh­ta ta­kai­sin Kor­ful­le

Nyt on viik­ko kel­lut­tu E­ri­kou­san e­te­lä­lah­des­sa, ja o­lem­me kou­kun nos­to­a vail­la liik­keel­lä. Sen ver­ran on ket­juun kos­ket­tu, et­tä vii­me vii­kol­la teh­tiin se y­ri­tys Ot­ho­noi­hin, ja ei­len ol­tiin tun­ti lai­tu­ris­sa. Keu­la koh­ti­suo­raan be­to­niin ve­si­ha­ruk­sen va­ras­sa. O­li sii­nä vä­hän muo­vi­a vä­lis­sä. Ko­ne työn­si sen a­jan pik­ku­kier­rok­sil­la ja au­to­maat­ti pi­ti a­sen­to­a. Ke­syl­lä ke­lil­lä voi teh­dä kai­ken­lais­ta. Riit­ta huuh­toi pyy­kit ja täy­tim­me sa­mal­la tan­kit, ka­nis­te­rit ja saa­vit, jois­sa jat­koin re­dil­lä köy­sien li­o­tus­ta ja pe­su­a.

Hy­väl­le ve­si ai­na­kin mais­tuu, ja sen ver­ran tulk­ka­sin yh­den ra­ken­nuk­sen sei­näs­tä, jo­ka hu­ri­si, et­tä jo­ku os­moo­si­lai­tos o­li. Luu­len, et­tä kä­sit­te­le­vät tä­tä lien­tä siel­lä. Se ei sel­vin­nyt me­res­tä vai kai­vois­ta, joi­ta on u­sei­ta laak­so­jen poh­jil­la.

Hy­vä paik­ka. Mel­kein kaik­ki tiet eh­dit­tiin kä­vel­lä. Yh­tään muu­ta i­neh­mo­a ei ta­vat­tu sa­mal­la a­si­al­la, vaik­ka ve­nei­tä par­haim­mill­laan o­li lä­hes 70 ja vä­ke­ä vas­taa­vas­ti 350 hen­ke­ä. Nyt on ni­mit­täin me­nos­sa i­ta­li­aa­no­jen ”pa­luu­muut­to”. En­sin vas­ta­tuu­let si­tä ju­mit­ti­vat, mut­ta nyt ke­lien ke­vet­ty­ä­kin jo­ka yö tuo sa­ma paat­ti- vä­ki­lu­ku täyt­tää ank­ku­ri­pai­kan.

Au­to­ja ja kak­si­pyö­räi­si­ä on saa­rel­la kym­me­ni­ä. Nii­den ää­ni­ä jos­kus kuu­lui, mut­ta me­ni­vät e­ri ris­teyk­ses­tä. Pi­ti­kö­hän mo­po­a ker­ran väis­tää? No ai­van lai­tu­rin ää­rel­lä lai­vo­jen ai­kaan o­li muu­ta­ma a­jo­neu­vo yh­tä ai­kaa.

In­ter­net pe­la­si paa­til­le, ja ky­men­laak­son ra­di­o­ta kuun­nel­tiin. Al­ku­päi­vät o­li­vat sii­hen pa­rem­mat, sil­lä säh­kö­ä tu­li hy­vin tuu­li­ge­ne­raat­to­ris­ta. On si­tä to­sin tul­lut riit­tä­väs­ti au­rin­gos­ta­kin.

Säät­kin o­li­vat tääl­lä ”pa­rem­mat”, kuin muu­al­la. Ko­van tuu­len jäl­keen hel­let­tä on riit­tä­nyt päi­vi­sin, mut­ta me­ri­ve­den läm­pö las­ki al­le 20 as­teen, jo­ka pis­ti au­rin­gon­las­kun jäl­keen pu­ke­maan pai­dan. O­man au­rin­ko­sei­lin al­ta läh­ties­säm­me kyl­lä ai­na pu­em­me suo­jak­si au­rin­ko­a vas­taan. I­ta­li­aa­not, krei­kut sen e­nem­pää kuin muut­kaan tääl­lä ei­vät UV-sä­tei­lys­tä pe­rus­ta. Bi­ki­nit tai uik­ka­rit on ai­nut vaa­te­ker­ta ei­kä min­kään­lais­ta pää­hi­net­tä kel­lään.

Ei­pä täs­sä o­le säis­tä pal­jon pu­hut­tu, sil­lä ai­na ne on sa­mat. Tuu­let tie­tys­ti vaih­te­li­vat niin kau­an kuin ol­tiin var­si­nai­ses­ti me­rel­lä. Tääl­lä Joo­ni­an­me­rel­lä pu­hal­luk­set pa­ri­a poik­keus­ta lu­kuu­not­ta­mat­ta juu­ri paat­ti­a lii­kut­ta­vat – muu­ta­man tun­nin päi­väs­sä, hei­kos­ti, e­ten­kin saa­ri­ket­jun si­sä­puo­lel­la. Siel­lä ve­si­kin on vie­lä y­li 25 as­teen.

E­del­leen voim­me las­ke kun­non sa­teen o­su­neen pääl­lem­me 8. hel­mi­kuu­ta Sri Lan­kan ran­ni­kol­la, e­li puo­li vuot­ta sit­ten. Ju­han­nuk­se­na uk­ko­nen ryö­pyt­ti mei­tä Mi­lok­sel­la, mut­ta vain run­saan var­tin, ei­kä sa­de sil­lä koh­taa e­des kas­tel­lut.

Y­leen­sä ei o­le e­des pil­ven­rie­ka­let­ta nä­ky­vis­sä.

Jos syk­syn merk­ke­jä et­sii, niin tä­nään o­li su­mu­a pa­rin tun­nin a­jan, ja kas­te kan­nel­la aa­mui­sin on li­sään­ty­nyt.