Takaisin Edellinen Seuraava
2010-08-12 Korfu
pekka
2010.08.16
2010.08.24

2010-08-12 Kor­fu

Pa­ri päi­vää kel­luim­me I­gou­me­nit­san re­dil­lä, man­ner­maan tun­tu­mas­sa, lai­vo­ja las­ke­mas­sa. Sa­ta­ma on mel­ko­lail­la Krei­kan luo­teis­kul­mas­sa, ly­him­män e­täi­syy­den pääs­sä I­ta­li­as­ta, jon­ne val­ta­o­sa lii­ken­tees­tä kul­kee.

Päi­vän va­loi­sa­na ai­ka­na eh­ti 15 kpl I­ta­li­an­kul­ki­jaa poi­ke­ta lah­del­la. Me kel­luim­me y­li mai­lin pääs­sä sa­ta­mas­ta, mut­ta kyl­lä kii­ka­ril­la nä­kyi kuin­ka uu­si­a lai­tu­rei­ta o­li ra­ken­net­tu. Ei nii­tä kui­ten­kaan niin tu­hot­to­mas­ti tääl­lä tar­vi­ta, sil­lä ei­vät lai­vat vie niis­tä ko­vin pal­jon ti­laa, vain le­vey­ten­sä ver­ran, ja mi­tä nyt vä­hän il­maa vä­liin.

Sin­ne ne kaik­ki Mi­no­an Li­ne­sit, En­de­a­vour Li­ne­sit ja Su­per­fas­tit ja vie­lä tuk­ku mui­ta, suu­rim­mat rei­lus­ti y­li 200-met­ri­si­ä, kil­tis­ti pe­ruut­ti­vat vain pe­rä­ramp­pin­sa lai­tu­rin reu­nal­le, ja an­toi­vat las­tien­sa rul­la­ta ja kä­vel­lä mai­hin ja lai­vaan.

Jos o­li vil­kas­ta I­ta­li­an lii­ken­ne, niin pai­kal­li­nen, pää­o­sin Kor­ful­le, o­li­kin jo mel­kein ruuh­kaa. Sin­ne läh­tö­jä o­li päi­väs­sä kym­me­ni­ä, el­lei sa­taa. Sa­ta­met­ri­sis­tä au­to­lau­tois­ta pie­nem­piin proo­mui­hin ja los­sei­hin. Ei sen­tään vai­je­rin va­ras­sa, sil­lä mat­kaa on sii­nä 15 mai­li­a.

O­lim­me päi­vit­täin seu­ran­neet päi­vän tuul­ten al­ka­mis­ta. Hy­vä nyt se vi­ri­ää. Kouk­ku ja pur­jeet y­lös. Pää­sim­me kuin pää­sim­me­kin u­los tuu­len voi­min ma­ta­lik­ko­jen y­li lai­va­väy­län si­vu­a. Mut­ta ei maa­nan­tai ol­lut ku­ten sun­nun­tai. Va­luim­me 1-3 sol­mu­a ja vie­lä piik­ki­vas­tai­seen, seit­se­män tun­ti­a ja sit­ten plä­kään­tyi. Mat­kaa Kor­fu Tow­niin o­li e­nää vii­si mai­li­a, jo­ten ha­naa. Juu­ri en­nen ank­ku­ri­paik­ka al­koi vir­ke­ä pur­je­tuu­li, jo­ta kes­ti ko­ko il­lan. Pää­tin, et­tä seu­raa­van ker­ran kel­lum­me vie­lä tuon li­sä­tun­nin.

Ii­ris Kor­ful­la, taas yh­den ve­net­si­a­lais­ten ra­ken­ta­man lin­nan ku­pees­sa.

Jal­ko­ja on ver­ry­tel­ty Van­han sa­ta­man ja van­han kau­pun­gin vä­li­maas­tos­sa. Val­ta­va, sa­to­ja vuo­si­a van­ha ra­ken­nus­kan­ta on u­sein i­kään­sä vas­taa­vas­sa kun­nos­sa. Toi­saal­ta, ei­vät e­des ta­lou­del­taan kes­tä­väm­män maan ra­hat kai­ken kor­jaa­mi­seen riit­täi­si.

Kal­liik­si ja ko­me­ak­si tu­li­si kor­jaa­mal­la.

Van­han kau­pun­gin a­se­ma­kaa­va on mie­len­kiin­toi­nen. Rin­nak­kai­si­a yh­den­suun­tai­si­a ku­ji­a on tiu­has­sa, jo­kai­sen ta­lo­ri­vin vä­lis­sä.

Ei­li­saa­mu­na, kes­ki­viik­ko­na, kiin­nit­ti huo­mi­om­me jat­ku­va ih­mis­vir­ta koh­ti kes­kus­taa. Se­kaan! NA­OK-pur­si­seu­ran mie­het se­lit­ti­vät, et­tä suu­ri on juh­la, 650 vuot­ta ai­na­kin juh­lit­tu. Meil­tä me­ni o­hi ke­tä on juh­lit­tu tai mik­si.

Tus­kin o­lim­me eh­ti­neet ka­dun var­teen, kun tor­vi­soit­to­kun­ta mars­si pai­kal­le.

Tor­vi­soit­to­kun­ti­a o­li ai­na­kin 7-8, e­ri­vä­ri­si­ä, mut­ta pu­nai­nen on kau­nis­ta.

Soit­ta­jien pe­rään mars­si­vat par­ti­o­lai­set ja sit­ten pa­pit.