Takaisin Edellinen Seuraava
2010-08-04 Paxos
pekka
2010.08.11
2010.08.16

2010-08-04 Pa­xos

Ke­lit o­vat pit­kään ol­leet sel­lai­set, et­tä ko­ko aa­mu­päi­vän on plä­kää. Jos o­li­si jo­hon­kin me­nos­sa, ko­ne­a­jo o­li­si ai­nut kei­no. Kyl­lä ko­neet tääl­lä pää­o­sas­sa o­vat­kin ve­nees­tä riip­pu­mat­ta. Ja maa­il­man­sei­lo­reit­ten tuu­li­pe­rä­si­men pai­kan on va­ran­nut lan­kon­ki, 2-3-met­ri­nen pe­rä­pei­liin sa­ra­noi­tu käyn­ti­sil­ta, toi­sek­si tär­kein ve­ne­va­rus­te vä­li­me­ri­läi­sil­lä. Meil­le lo­ma­lai­sil­le (11 vuot­ta) riit­tää, kun tuu­li he­rää puo­len­päi­vän tie­nois­sa, ja jak­saa pu­hal­taa klo18-20, jo­pa pi­dem­pään il­taan. Niin o­li Par­gan ja Pa­xok­sen vä­lil­lä­kin, 12 mai­li­a! Läh­dim­me liik­keel­le vas­ta tuu­len a­let­tu­a, ja en­nen Pa­xos­ta pu­hal­si jo niin, et­tä saim­me rul­la­ta jen­ni­ä rei­lus­ti si­sään. To­te­sin, et­tä la­tis­tus­täyt­teen li­sää­mi­nen o­li tuot­ta­nut tu­los­ta. Se­kin on hy­vä, et­tä vie­lä het­ken pu­hal­taa ank­ku­roi­des­sa, nä­kee pa­rem­min mis­sä ke­nen­kin kouk­ku on. Ve­si­kin on kyl­lä niin kir­kas­ta, et­tä nä­kee ne kan­nel­ta­kin.

Pa­xok­sen ve­to­voi­ma on mai­se­mas­sa, ja sen taas muo­dos­ta­vat pa­ri saar­ta, jot­ka jät­tä­vät pää­ky­län e­dus­tal­le ka­pe­an, vain 50-200 m le­ve­än ka­na­va­mai­sen sal­men. Käy­tän­nös­sä ko­ko sal­mi ki­lo­met­rin pi­tui­se­na on sa­ta­maa. Huo­nom­paa tai pa­ren­paa, o­sas­sa kau­pun­gin lai­tu­rei­ta o­sa ran­ta­pen­ger­tä, jo­hon paa­tin voi u­seim­mi­ten ank­ku­rin ja pe­rä­köy­sien a­vul­la kiin­nit­tää.

Kau­niit ja Roh­ke­at

Pa­xok­sen e­te­lä­au­kon ank­ku­ri­pai­kal­la kat­so­mis­ta riit­ti kai­kik­si kol­mek­si päi­väk­si ja e­ten­kin il­loik­si, kun paa­tit saa­pui­vat. Ja min­kä­lai­set paa­tit? Char­te­rien nor­maa­lit 50-jal­kai­set jäi­vät pi­an pie­nik­si me­ga- ja su­per­jah­tien jou­kos­sa. Mei­tä pie­nem­pi o­li vain yk­si ve­ne. Me­ga­jah­te­ja­kin, luu­li­sin pi­tuus­ra­jan o­le­van 50 m, kä­vi pa­ri-kol­me ko­ne­a­lus­ta, mut­ta su­per­luok­kaa, y­li 20m, e­dus­ti jo u­se­am­pi, jou­kos­sa vie­lä mo­ni siel­lä al­le kah­den­kym­me­nen ra­jan. Yk­si Wal­ly, 70-80 jal­kaa, kiin­nit­ti e­ri­tyi­ses­ti pur­jeh­ti­jan huo­mi­o­ta. Se kä­vi päi­vä­pur­jeh­duk­sil­la­kin kai­kis­sa hii­li­kui­tu­ko­meuk­sis­saan. Vä­hän suu­rem­pi­a sa­man­luon­tei­si­a o­li pa­ri, ja muu­ta­maa e­päi­lin mo­der­neik­si Swa­neik­si, vaik­ka van­ho­ja tun­to­merk­ke­jä en e­nää löy­tä­nyt. Sel­väs­ti tun­nis­tet­ta­vi­a 60-70-jal­kai­si­a kel­lui nii­ni­kään pa­ri kpl. Ko­ne­a­lus­ten mer­keis­sä nä­kyi ai­na­kin A­zi­mut, ja Perc­hing Sun­see­ke­reis­tä ja Prin­ces­seis­tä pu­hu­mat­ta­kaan. Ank­ku­ri­pai­kan lä­vit­se pu­hal­si, ja lai­tu­rei­ta täyt­ti val­tai­sa ”ku­mi­ve­nei­den” jouk­ki­o. RI­Be­jä­hän ne o­vat ny­ky­kie­lil­lä. Jos nii­tä­kin o­li pal­jon, niin o­vat ne­kin ko­ko­a kas­va­neet 10m- 12m. Ka­juut­toi­neen, keit­ti­öi­neen, au­rin­go­not­to­ta­soi­neen. Ko­nei­ta­han niis­sä myös on ko­ti­tar­peik­si. Jos o­vat nä­ky­vis­sä, niin muu­ta­ma 300-hep­pai­nen tai tai kan­nen al­la vie­lä e­nem­män. Jos o­li­vat var­si­nai­set a­luk­set hie­no­ja, niin o­li­vat nii­den jol­lat ja muut a­pu­a­luk­set­kin si­tä ja Ii­ris­tä i­som­pi­a.

Ko­mei­ta o­li­vat kaik­ki paa­tit, mut­ta niin o­li­vat mie­his­töt­kin. Par­haim­min for­mui­hin pu­keu­tu­nei­ta, val­kois­ta, kha­ki­a, vaa­le­an­si­nis­tä paa­tin vä­ri­tyk­sen mu­kaan. O­saa mie­hi­tyk­ses­tä e­päi­lim­me kruu­nu­päik­si, vaik­ka vain yh­des­sä li­pus­sa kul­tak­ruu­nu o­li ku­vat­tu­na. E­sit­te­lyn puut­tees­sa o­mat ku­vi­tel­mat vain var­mis­tui­vat. Prins­se­jä ja prin­ses­soi­ta o­vat ai­na­kin! Ja tie­tys­ti Lor­de­ja ja La­dy­ja lo­put!

E­ri­tyi­ses­ti i­ta­li­a­lais­paa­teil­la ”mie­his­töt” o­li­vat nais­voit­toi­si­a. Vä­hin­tään puo­li tu­si­naa mis­si­ä ja va­lo­ku­va­mal­li­a kei­kai­li mi­ni­maa­li­sis­sa bi­ki­neis­sä pit­kin kant­ta u­se­as­sa ve­nees­sä. Pal­jon o­li myös per­hei­tä kai­ken­maa­lai­sis­sa, ja täs­sä se tar­koit­taa e­te­lä­maa­lai­sit­tain vä­hin­tään kol­me­a-nel­jää pol­ve­a i­me­väi­sis­tä e­lä­ke­läi­siin. Ja kos­ka paa­tit o­li­vat i­so­ja vie­lä sin­ne se­dät, tä­dit ja ser­kut­kin mah­tui­vat.

Näin ank­ku­ris­sa, mut­ta ei­ku­nin­kaal­lis­ten täy­tyy myös nä­ky­ä, ja var­min kei­no sii­hen on park­kee­ra­ta ran­ta­ka­dun var­teen. Siel­lä o­li paat­ti poi­ki­neen, kuin sil­lit suo­las­sa, suu­ri o­sa niis­tä char­ter-paat­te­ja. Suu­ri­a, kun mo­net o­li­vat, mie­his­tö­ku­vauk­sen voi lu­ke­a e­del­tä.

Kyl­lä paik­ka­kun­ta o­li meil­le­kin mie­leen. Ve­nei­den­kat­se­lun li­säk­si ran­nas­sa ja ank­ku­ris­sa, näim­me kaik­ki saa­ren o­lii­vi­leh­dot bus­si­a­je­lul­la pa­riin muu­hun ky­lään. Kol­me tun­ti­an seu­raa­vaan bus­siin o­li sen­tään lii­kaa, jo­ten is­tuim­me sen tun­nin yh­teen­sä e­des­ta­kai­sin.

2010-08-05 Mour­tos

Ei­len läh­dim­me Pa­xok­ses­ta. O­dot­te­lim­me en­sin tuu­len vi­ri­ä­mis­tä, ja sit­ten a­joim­me lä­pi e­del­lä ku­va­tun sa­ta­ma­sal­men. Mel­kein pa­ri tun­ti­a tuul­ta, W 8-9 m/s, riit­ti. Pie­nen plä­kä­het­ken jäl­keen vi­ri­si e­te­läs­tä niin, et­tä pää­sim­me pe­ril­le Mour­to­sin lah­del­le, Si­vo­tan ja kol­men muun saa­ren suo­jaa­mal­le lah­del­le, man­te­reen reu­naan Kor­fun e­te­lä­kär­jen ta­sol­le.