Takaisin Edellinen Seuraava
2010-07-10 Ithaka
pekka
2010.07.17
2010.07.17

2010-07-10 It­ha­ka

It­ha­kan Vat­hi on näyt­tä­vä paik­ka. Vat­hi tar­koit­taa sy­vää, ja on Krei­kas­sa ni­me­nä y­lei­nen juu­ri täl­lais­ten vuo­no­mais­ten lah­tien ja nii­den poh­ju­kas­sa o­le­vien ky­lien ni­me­nä. Sy­vyyt­tä riit­tää y­leen­sä se­kä lah­den pi­tuu­des­sa et­tä ve­den sy­vyy­des­sä. Nyt­kin nä­kö­a­la a­vo­me­rel­le ka­to­si lah­den mut­kiin, mut­ta on­nek­sem­me ai­van poh­juk­ka tar­jo­si ma­ta­laa­kin ank­ku­roin­ti­vet­tä. Meil­lä on vii­kon ver­ran ol­lut kai­ku ka­teis­sa, jo­ten kä­si­luo­dil­la pi­ti tar­kis­taa sy­vyys, 2,8 m, kos­ka ve­den puh­taus kau­pun­gin poh­ju­kas­sa ei ol­lut ai­van si­tä tur­koo­si­a kirk­kaut­ta, mi­hin on täl­lä­kin me­rel­lä to­tut­tu.

It­ha­ka on tul­lut kuu­lui­sak­si ai­na­kin yh­des­tä e­rit­täin huo­nos­ta me­ri­mie­hes­tä, kel­vot­ta­mas­ta na­vi­gaat­to­ris­ta, jo­ka vuo­si­kau­si­a ek­sy­nee­nä har­hai­li pit­kin Vä­li­mer­ta, ku­ka­ties sen ul­ko­puo­lel­la­kin. Vaik­ka hä­nen pi­ti ol­la vain ko­ti­mat­kal­la It­ha­kaan Troi­jan so­das­ta, ny­kyi­ses­tä Tur­kis­ta. Jot­kut tut­ki­jat us­ko­vat hä­nen seik­kail­leen ny­kyis­ten Krei­kan saa­rien li­säk­si ai­na­kin Af­ri­kan ran­ni­kol­la, I­ta­li­as­sa ja sen Si­si­li­as­sa ja Sar­di­ni­as­sa.

O­dys­seuk­sen puo­lus­tuk­sek­si on sa­not­ta­va, et­tä a­luk­sen­sa ja pai­kal­lis­ten tuu­lien suh­teen ei kyl­lä o­le mi­kään ih­me, vaik­ka vii­pyy ja ek­syy­kin. Kun vie­lä ot­taa huo­mi­oon Kyk­loo­pit, muut hir­vi­öt ja sei­ree­nien sä­vel­mät, niin jo­han sii­nä hyr­rä kaa­tuu ja gps se­ko­aa.