Takaisin Edellinen Seuraava
2010-07-08 Zakinthos
pekka
2010.07.17
2010.07.17

2010-07-08 Za­kint­hos

Ka­ta­ko­lo­nis­ta läh­tö­ä teh­des­sä nap­sau­tin vhf:n pääl­le eh­kä viik­ko­jen jäl­keen. O­lym­pi­a ra­di­o, o­lym­pi­a ra­di­o, ga­le war­ning, ga­le war­ning! Eng­lan­nik­si­kin siel­tä tu­li ta­va­raa tuu­tin täy­dell­tä. En sii­tä muu­ta ym­mär­tä­nyt, kuin nuo al­ku­sa­nat!

On muu­ten ai­van sa­ma o­let­ko Suo­mes­sa ja kuun­te­let sää­tie­do­tus­ta me­ren­kul­ki­joil­le. Lu­ki­ja ei ta­ju­a mik­si ja mi­tä on te­ke­mäs­sä, ker­to­mas­sa me­ren­kul­ki­joil­le ja ve­nei­li­jöil­le mil­lais­ta sää­tä on tu­los­sa. Ei ta­ju­a, et­tä ei e­des äi­din­kie­lis­tä teks­ti­ä voi ta­ju­ta, pu­hu­mat­ta­kaan kir­joit­taa muis­tiin, kun se lu­e­taan ur­hei­lu­se­los­tuk­sen lop­pu­ki­ri­vauh­dil­la. Sa­ma on ti­lan­ne muu­al­la­kin o­li sit­ten ky­sees­sä BBC tai mi­kä muu muu­ten hy­vä a­se­ma.

Tie­dän maa­il­mas­sa ta­san yh­den a­se­man, sak­sa­lai­sen pit­kä­aal­to­a­se­man, jo­ka lu-kee tie-do-tuk-sen-sa to-del-la hi-taas-ti, kir-joit-ta-mis-vauh-dil-la. Ai­van toi­nen jut­tu on, et­tä sää­tie­to­ja saa ny­ky­ään mo­nes­ta muus­ta­kin läh­tees­tä.

Vaik­ka em­me sää­tie­do­tuk­ses­ta sel­vää saa­neet­kaan, niin meil­le­kin al­koi tuo­ta­pi­kaa pu­hal­taa reip­paas­ti niin, et­tä ge­no­a pi­ti pi­an rul­la­ta ne­nä­lii­nak­si, o­sit­tain sik­si­kin, et­tä vä­li­ai­kai­nen puo­mi­vi­ri­tyk­se­ni ei suo­si i­son rei­vaa­mis­ta. Ei tuu­li pa­hak­si ol­lut, sen ver­ran on jo ty­ve­nes­sä kel­lut­tu. Ei nous­tu e­nää Za­kint­ho­sin pää­ky­lään, mut­ta mel­kein, vain pie­nin kor­jaus­luo­vein, sa­man saa­ren e­te­läi­seen Ke­ri-lah­teen.

O­li sii­nä il­ta­päi­väl­lä ket­jut­kin tiu­kal­la, mut­ta yök­si moi­na­si. Aa­mul­la läh­dim­me ko­me­as­ti pur­jein liik­keel­le, mut­ta tun­ti­a ei i­lo kes­tä­nyt, kun jo puk­sut­te­lim­me ko­neel­la koh­ti Port Zan­te­a. Sy­väl­li­ses­ti ei paik­ka­kun­taa tut­kit­tu, mi­tä nyt kä­si­luo­ta­sin ja tu­los o­li pie­nem­pi, kuin sy­väyk­sem­me. Siir­ryim­me 30 met­ri­ä me­rel­le­päin. Vil­kas­ta laut­ta­lii­ken­net­tä seu­ra­sin mie­lel­lä­ni, vaik­ka yk­si ai­na liip­pa­si­kin lä­hel­tä. Ei lii­an lä­hel­tä, kos­ka sen keu­lan sy­väys näyt­ti sen­tään lä­hen­te­le­vän nel­jää met­ri­ä. En e­nää tar­kis­ta­nut, mut­ta luu­len et­tä o­lim­me ma­ta­lam­mas­sa.