Takaisin Edellinen Seuraava
2010-06-15 kuvia Israel-Kreeta
pekka
2010.06.15
2010.06.19

2010-06-15 ku­vi­a Is­ra­el-Kree­ta

O­len jo muut­ta­nut kä­si­tys­tä­ni ark­ki­teh­deis­tä. O­saa­vat muu­ta­kin, kuin pis­tää laa­ti­kon pys­tyyn, pit­käl­leen, kyl­jel­leen tai ma­hal­leen.

Is­ra­e­lin nuo­ret a­se­vel­vol­li­set kan­ta­vat a­sei­taan mat­koil­laan, lo­mil­laan, bus­sis­sa.

Em­me e­des ta­jun­neet et­tä läh­dim­me Je­ru­sa­le­mis­ta n. +800m va­paa­seen pu­do­tuk­seen, en­ne­kuin nol­la­merk­ki nä­kyi tien­si­vus­sa. Uut­ta moot­to­ri­tie­tä pit­kin on vi­lauk­ses­sa Kuol­leel­la me­rel­lä. Ku­va on kii­pe­ä­mis­vai­hees­ta.

Gps lii­oit­te­lee en­nä­tys­tään. U­seim­mat läh­teet sa­no­vat Kuol­leen­me­ren pin­nan o­le­van 394-396m mui­den me­rien vas­taa­vaa a­lem­pa­na. Se on kui­ten­kin maa­il­ma­nen­nä­tys sy­vän­kö­sar­jas­sa.

Nyt, kun yh­teys näyt­tää hy­väl­tä pis­te­len tä­hän ku­vi­a­kin. A­lan ol­la ai­ka se­kai­sin mi­tä o­len lä­het­tä­nyt ja mi­tä en.

Kuol­leen­me­ren hu­vi­käyt­tö näyt­tää jää­vän vä­hiin. U­se­at to­ki ui­vat ku­ten Riit­ta­kin, mut­ta me­lo­ji­a, pur­jeh­ti­joi­ta, ka­las­ta­ji­a ei nä­ky­nyt. Ei tai­da ol­la ni­men­sä mu­kaan e­lä­mää­kään, ei­kä po­liit­ti­nen ti­lan­ne ra­jal­la tai­da in­nos­taa suu­riin suun­ni­tel­miin. Taus­tal­la Jor­da­ni­an ran­nik­ko.

Uu­si ge­no­a ve­tää. Hy­vä, sil­lä pa­rin en­si­päi­vän jäl­keen Ash­ke­lo­nis­ta tuu­li kään­tyi piik­ki­vas­tai­sek­si. Hy­väs­tä pur­jees­ta huo­li­mat­ta vii­den seu­raa­van päi­vän luo­vit on­nis­tui­vat huo­nos­ti. E­li juu­ri, kun kään­sim­me shif­tin mu­kaan, kään­tyi tuu­li pi­an ta­kai­sin en­tis­tä e­pä­e­dul­li­sem­mak­si. Ja myö­hem­min o­li pak­ka­o a­jaa myös e­pä­e­dul­li­sem­paa hals­si­a.

Puo­mi pa­mah­ti poik­ki yöl­lä nor­maa­lil­la täy­sien sei­lien luo­vil­la. On­nek­si aa­mul­la kor­jaa­ja o­li pai­kal­la.

Spin­nu­puo­mi i­so­puo­min si­säl­lä ja jat­kee­na mat­ka jat­kuu nor­maa­lis­ti täy­sin pur­jein, mi­tä nyt vä­lil­lä jou­dut­tiin rei­vaa­maan.