Takaisin Edellinen Seuraava
2010-06-16 Santorini, Vlichada marina
pekka
2010.06.19
2010.06.19

2010-06-16 San­to­ri­ni, Vlic­ha­da ma­ri­na 36 20,19 N; 25 26,02 E.

Ku­ten o­lin päät­tä­nyt, lu­nas­tin Traf­fic Do­cu­men­tin he­ti maa­nan­tai­na hin­taan 29,35€. Ra­hat pi­ti käy­dä pu­lit­ta­mas­sa kau­pun­gil­la ve­ro­toi­mis­tos­sa, jol­la o­li mu­ka­va ni­mi E­fo­ri­a. To­ki­han ve­ro­ja mak­sa­es­sa on ai­na eu­fo­ri­nen o­lo, mut­ta ei tai­da ol­la sa­ma sa­na ei­kä a­si­a­kaan. Kui­til­la sain sit­ten co­ast gu­ar­dil­ta Do­ku­men­tin. Sa­ta­ma­mak­sut mak­soin heil­le sa­mal­la, 12 päi­vää yht. 66 €, sii­hen tu­li li­säk­si Mr. Tas­sok­sel­le 1 €/päi­vä ve­des­tä ja säh­kös­tä yh­teen­sä, kuu­le­ma mi­tat­tui­na. E­li ai­ka jää­rä o­lin, kun vet­ku­tin vi­ra­no­mai­si­a vii­kon ver­ran tyh­jän ta­ki­a.

Klo 1600 ei­len läh­det­tiin me­rel­le. Ko­neel­la, vaih­to­eh­to­ja ei ol­lut. Yöl­lä ru­pe­si hen­ki­mään ja ve­täi­sin ge­naak­ke­rin, 1-4,5 sol­mu­a kul­jet­ti. Klo 1600 kiin­ni­tet­tiin tääl­lä San­to­ri­nin e­te­lä­pääs­sä, Vlic­ha­dan ma­ri­naan. Ko­ne ol­tiin star­tat­tu eh­kä 5 ker­taa ja ge­naak­ke­ri le­vi­tet­tiin ai­na vä­lis­sä. Se ve­ti 12h ja ko­ne 12 h. En­nä­tyk­si­ä ei tul­lut, mut­ta 87 mai­li­a saa­tiin taak­se.

Kun kä­vim­me tääl­lä 7 vuot­ta sit­ten, o­li vain lai­tu­rit ei mui­ta pal­ve­lui­ta. Ei myös­kään mak­su­ja tai nii­den ke­rää­ji­ä. Nyt sa­ta­ma­kap­tee­ni pär­rää mo­pol­la lai­tu­ril­ta toi­seen ja eh­tii­kin a­vus­taa jo­ka paa­tin pai­kal­leen. Ai­na­kin 10 on tul­lut mei­dän jäl­keem­me. Pää­a­si­as­sa char­ter­paat­te­ja. E­lo­kuu­hun as­ti tai­taa vil­kas­tu­a. Säh­köt ja ve­det­kin on ja Wi­fi, mut­ta se ei ai­na­kaan vie­lä o­le meil­le y­let­tä­nyt. Eh­kä tä­mä läh­tee huo­men­na, kun vien läp­pä­rin puo­li­vä­liin an­ten­ni­a. Sa­ta­ma­mak­su on kuu­le­ma 15 €/päi­vä, mut­ta ei ha­lun­nut mi­tään e­tu­kä­teen, ve­neen ja kip­pa­rin vaan pis­ti la­pul­le.

Thi­ra, The­ra, Psi­ra

Ni­mi­ä löy­tyy, mut­ta i­ta­li­a­lais­ten an­ta­ma San­to­ri­ni on y­leis­ty­nyt ai­na­kin mat­kai­lu­käy­tös­sä. Ja si­tä hom­maa tääl­lä to­si­aan teh­dään. On­han tä­mä näyt­tä­vä paik­ka, sil­lä saa­ri pa­rin pie­nem­män kans­sa muo­dos­taa me­rel­lä täyt­ty­neen kraat­te­rin ke­hän, si­sä­mi­tal­taan n. 7 mai­li­a, ja kes­kel­le jää vie­lä pa­ri mai­li­a kant­tiin­sa o­le­va laa­va­saa­ri tu­li­vuor­ta tulp­paa­maan. Ai­na­kin aiem­min siel­tä kieh­ku­roi jon­kin ver­ran sa­vu­a ja höy­ry­ä. Mon­ta kau­pun­ki­a on si­joit­tu­nut ai­van jyr­kän­teen reu­nal­le 100-200 met­rin kor­keu­teen. Kau­kaa kat­so­en ne lois­ta­vat val­koi­si­na, kuin lin­tu­jen jä­tök­set ki­vel­lä.

Ai­na­kin sa­man ver­ran kuin nä­ky­mät kieh­too his­to­ri­a. Ker­to­vat, et­tä, kun pai­kal­la si­jain­nut tu­li­vuo­ri rä­jäh­ti n. 1450 e­a. Pauk­ku o­li val­ta­va. Sii­tä syn­ty­neen hyö­ky­aal­lon on ar­vi­oi­tu nous­seen 60-100 met­rin kor­kui­sek­si. Sel­lai­sen tiel­tä hä­vi­ää pal­jon, mm tääl­lä ja Kree­tal­la ku­kois­ta­nut mi­no­lai­nen kult­tuu­ri.

2010-06-17 San­to­ri­ni

Pai­ne­lim­me aa­mun e­kal­la bus­sil­la n. 15 kil­saa, Thi­raan e­li Fi­raan, pää­kau­pun­kiin jo­ka ta­pauk­ses­sa. Al­ka­jai­sik­si las­keu­duim­me kau­pun­gis­ta noin 250 met­ri­ä por­tai­ta pit­kin sa­ta­maan. Rap­pu­si­a pi­täi­si ol­la 580, mut­ta as­kel­ma on vii­is­to ja 1-2 met­ri­ä pit­kä e­li toi­nen mo­ko­ma kor­keu­se­ro­a tu­lee por­taal­ta toi­sel­le. Em­me ol­leet yk­sin. Ank­ku­ris­sa o­li Cos­ta-yh­ti­ön ris­tei­li­jä, var­maan 3000 mat­kus­ta­jaa u­los­ta­nut ja li­säk­si nel­jä muu­ta eh­kä kes­ki­mää­rin 300-400 mat­kus­ta­jan paat­ti­a. Siel­tä ran­nas­ta pi­ti kaik­kien tie­tys­ti kau­pun­kiin pääs­tä. Kei­no­ja on ta­san kol­me, kä­vel­len tuo mai­nit­tu 250 met­ri­ä y­lös­päin, köy­si­ra­dal­la tai muu­lil­la. Mo­net tie­dot pu­hu­vat aa­seis­ta, mut­ta ko­vin o­li­vat u­seim­mat suu­ri­a ja he­vo­sen ko­koi­si­a, vä­hän ve­ny­te­tyin kor­vin. Kun 4000-5000 tu­ris­ti­a pi­tää jo­hon­kin kul­jet­taa yh­tä­ai­kaa syn­tyy jo­no­ja. Ne kie­mur­te­li­vat pa­hem­min e­dis­ty­mät­tä se­kä köy­si­ra­ta-a­se­mal­la, et­tä huo­mat­ta­vas­ti a­ro­mik­kaam­mal­la aa­si­a­se­mal­la. Pik­ku­lap­set it­ki­vät ne­nään­sä pi­del­len, ja saa­reen pyr­ki­vis­tä nai­sis­ta hie­noim­mat pu­ris­ti­vat ne­nä­lii­naa naa­mal­leen. Ko­vaa on tu­ris­tin e­lä­mä, jo­no­ta tun­ti en­sin y­lös­päin ja toi­nen a­las­päin, ja vie­lä nuo kau­he­at e­läi­met­kin ja nii­den jä­tök­set. Ei mei­dän ci­tys­sä! No mai­se­mat o­vat kyl­lä niin hie­not ja e­ri­koi­set, et­tä jo ne­nä­lii­nan lä­pi­kin nä­kee var­maan hie­no­ja vi­lah­duk­si­a. No, me so­dan­jäl­kei­set, maa­seu­dul­la­kin käy­neet hen­gi­tim­me roh­ke­as­ti ja va­el­sim­me a­las sa­ta­maan se­kä huo­mat­ta­vas­ti hi­taam­min ja hi­ki­sem­pi­nä y­lös jo puol­ta päi­vää lä­hes­ty­väs­sä hel­tees­sä. Tark­ka­na sai ol­la as­kel­ten­sa a­set­te­lus­sa. Mi­täs se lan­ta muu­ten, mut­ta liu­kas­ta voi­si ol­la. Ja pi­ti nii­tä y­lös ja a­las kii­ruh­ta­vi­a 200:aa juh­taa väis­tel­lä jo ko­ko­e­ron­kin ta­ki­a.

Vii­mei­set voi­man­rip­peet käy­tim­me kii­pe­ä­mi­seen a­su­tuk­sen reu­nan ki­vet­ty­ä jal­ka­tie­tä I­me­ro­vig­lin vie­lä 100 m y­lem­pä­nä 357 met­ris­sä o­le­vaan ky­lään. Jos niil­lä kul­mil­la on ai­koi­naan fil­mi­ä pa­la­nut ki­lo­met­ri­tol­kul­la, niin nyt vi­lis­ti­vät bi­tit ja pi­xe­lit se­kä meil­lä, et­tä tu­han­sil­la muil­la san­ka­ri­mat­kai­li­joil­la.