Takaisin Edellinen Seuraava
2010-05-22 Kuvakertomus 2 ajassa vanhempi kuin 1
pekka
2010.06.14
2010.06.19

2010-05-22 Ku­va­ker­to­mus 2 a­jas­sa van­hem­pi kuin 1

Vuon­na 2003 sei­la­sim­me Su­e­zin lah­den ka­pei­kot yöl­lä ko­vas­sa myö­täi­ses­sä. Kyl­lä tun­tui ah­taal­ta ja ka­pe­al­ta lai­va­väy­län ja po­ra­tor­nien pu­ris­tuk­sis­sa. Nyt o­sa sa­mois­ta ve­sis­tä luo­vit­tiin päi­vä­sai­kaan ja ol­tiin kuin e­ri me­rel­lä. Ti­laa riit­ti jo­ka suun­taan. Jot­kut po­ra­tor­neis­ta o­li­vat kyl­lä yöl­lä pi­mei­nä, jo­ten tut­kan li­säk­si hy­vä tä­hys­tys on tar­peen, tai pi­täy­ty­mi­nen päi­vä­pur­jeh­duk­sis­sa.

Jos­tain syys­tä Riit­ta on ruo­ris­sa, eh­kä läm­pi­mik­seen, sil­lä Pu­nai­sel­la­me­rel­lä sei­la­taan tro­pii­kis­ta u­los,ja myös yöl­li­nen aa­vik­ko jääh­tyy e­te­läs­tä tu­li­joil­le kyl­män tun­tui­sek­si s.o. jo suo­ma­lai­set 25 as­teen hel­le­lu­ke­mat tuu­len li­säk­si saa­vat li­sää­mään vaa­tet­ta.

En­nen­van­haan lai­van keu­la o­li se pää, jo­ka o­li te­rä­väm­pi.

O­len taas a­loit­ta­nut lai­vo­jen las­ke­mi­sen, täl­lä ker­taa Su­e­zin pur­si­seu­ran kat­to­ta­san­teel­la. Se, jo­ka ei ha­lu­a lai­van­ku­vi­a näh­dä, voi lo­pet­taa tä­hän, vaik­ka ei näi­tä tai­da seu­ra­ta kym­men­tä e­nem­pää niis­tä sa­dois­ta, jot­ka näp­pä­sin.

Pa­la­taan Su­e­zin kau­pun­kiin. Täs­sä on vain ta­val­li­nen ros­kis, jos­ta puut­tuu vain as­ti­a. Hy­vä ja help­po käyt­tää si­kä­li, et­tä ko­ko ka­tu on ros­kis.

Pa­la­taan lai­van­ku­viin. E­tu­a­lan Nau­ti­cat 331, Ka­tan­ne, on kuu­si vuot­ta sit­ten läh­te­nyt Eng­lan­nis­ta ja suun­nil­leen sa­mat pai­kat, kuin me ko­lun­nee­na, ai­koo kip­pa­rin­sa To­min mu­kaan ol­la en­sim­mäi­nen Nau­ti­cat 331 pal­lon­kier­tä­jä, kun­han tu­lo­reit­tin­sä leik­kaa.

Su­e­zin pur­si­seu­ran y­leis­mies Cal­cal.

Su­e­zin ka­na­van am­mat­ti­mies, Ah­med hi­naa­jan kip­pa­ri ja al­kuo­san luot­sim­me.

Ei kan­na­ta ol­la var­ma, et­tä kont­ti­lai­van pe­rä­mies on näh­nyt si­nut me­rel­lä­kään. Lä­hie­täi­syy­del­lä ei ai­na­kaan nä­e.

Chi­mu, HR 40, läh­tee Is­mai­li­as­ta koh­ti Vä­li­mer­ta. Sa­mal­la päät­tyi lä­hes kak­si ja puo­li vuot­ta kes­tä­nyt yh­teis­pur­jeh­duk­sem­me Sirk­ka-Lii­sa War­ne­ken ja Ti­mo Tan­tun kans­sa. Mu­ka­vaa a­jan­jak­so­a muis­tel­laan vie­lä kau­an.

Näi­tä luot­si­ve­nei­tä riit­tää Su­e­zin ka­na­val­la kym­me­nit­täin sa­man­lai­si­a. Pit­ki­ä, ka­pe­ah­ko­ja, kak­si­ko­nei­si­a/-pot­ku­ri­si­a, puus­ta e­rit­täin tu­ke­vik­si ra­ken­net­tu­ja. Ky­ke­ne­vät y­lei­ses­ti lä­hes 20 sol­mun vauh­tiin. Mal­li on sel­väs­ti sil­tä a­jal­ta, kun eng­lan­ti­lai­set ka­na­val­la hää­rä­si­vät, vuo­teen 1956. Saat­ta­vat hy­vin­kin noin i­äk­käi­tä, tai ai­na­kin mal­li on säi­ly­nyt. Ko­nei­ta o­li u­sei­ta ai­na huol­to­lai­tu­ril­la, Vol­vo­a, Cat’ti­a.

Is­mai­li­a on hy­vä paik­ka pes­tä paat­ti Pu­nai­sen­me­ren hie­kas­ta. Let­ku ja har­ja mu­ka­na a­loi­tin ai­van mas­ton­hui­pus­ta, tuu­li­vii­ri, kol­mi­vä­ri­lyh­ty. Kaik­ki o­li o­hu­en hiek­ka­ker­rok­sen pei­tos­sa, mut­ta se ir­to­si jo pel­käl­lä ve­si­suih­kul­la.

Liik­ku­va lei­pä­kaup­pa Is­mai­li­as­sa.

Toi­sen o­suu­den Su­e­zin luot­sim­me Ge­haad. Taus­tal­la o­hit­ta­mas­sa ris­tei­ly­a­lus Al­bat­ros, syn­tyi­sin 1960-lu­vun Hel­sin­gin Hie­ta­lah­den te­la­kal­ta.

Mah­tuu­ko? Ja­pa­ni­lais­ten ra­ken­ta­ma Ka­ji­ma-sil­ta, a­li­kul­ku­kor­keus 73m.

Vii­mei­nen lai­van­ku­va tä­nään. Kont­ti­a­lus MSC A­le­xand­ra: Va­ki­o­kon­tin mi­tat o­vat: pi­tuus 12,20 m, le­veys 2,44 m ja kor­keus 2,60 m. Purk­ke­ja o­li 23 kpl pe­räk­käin, 20 kpl lai­das­ta lai­taan ja kan­nel­la pääl­lek­käin 7-8 kpl. Lai­van pi­tuus kon­teis­ta las­ket­tu­na +10 % nii­den kiin­ni­tyk­seen+keu­la­pak­ka+kan­si­ra­ren­ne+täs­sä lai­vas­sa ko­ne­o­sas­to sii­nä yht. 350 m. In­ter­net ker­toi 365,5 m. e­li vä­hän pi­dem­pi kuin suu­rin ris­tet­ly­a­lus O­a­sis, mut­ta sy­väys on suu­rem­pi 15-16 m. Vaik­ka suh­dan­teet o­vat hei­kot, näyt­tää ta­va­raa Kii­nas­ta tu­le­van.