Takaisin Edellinen Seuraava
2010-06-13 Hania
pekka
2010.06.14
2010.06.14

2010-06-13 Ha­ni­a

To­si­tu­ris­ti­na

Kym­me­nen päi­vää on pal­loil­tu ja pul­loil­tu Ha­ni­as­sa. Vie­lä tar­kem­min suu­ri o­sa a­jas­ta on ku­lu­nut Ka­to Sta­lo­sis­sa Nek­tar Be­ach-ho­tel­lil­la, jos­sa poi­kam­me Ju­han per­he ma­jai­li vii­kon. E­ten­kin Sii­ri 9v. o­li in­no­kas pal­lon heit­te­li­jä, ho­tel­lin sei­nään ja ui­ma-al­taas­sa. Sa­maan hom­maan syyl­lis­tyim­me kaik­ki ti­lai­suu­den sal­lies­sa. Pa­ri pal­lo­a on ai­na kuu­lu­nut Ii­rik­sen kat­sas­tus­va­rus­tuk­seen. Se­kä las­tem­me, et­tä las­ten­las­ten ruo­ka­va­li­oon taas kuu­luu suo­ma­lai­ses­ti mai­to, jo­ta tääl­lä saa mm. val­koi­ses­sa, leh­män­ku­val­la so­mas­ti ko­ris­te­tus­sa lit­ran muo­vi­pul­los­sa.

Tu­ris­tin vel­vol­li­suu­det y­ri­tim­me täyt­tää vä­hin­täin vält­tä­väs­ti. Vuok­ra­sim­me po­ru­kal­la au­ton ja suun­ta­sim­me Ha­ni­as­ta lou­naa­seen koh­ti E­la­fo­nis­ta. Siel­lä pi­ti kah­la­ta hie­tik­ko­a y­li ka­pe­an, ma­ta­lan sal­men saa­rel­le. Lap­set, mum­mon­kin a­vus­tuk­sel­la, ra­ken­te­li­vat hiek­ka­lin­no­ja, ei­vät­kä en­ti­set vau­vau­i­ma­rim­me, Kas­pe­ril­ta 12v. sii­tä on jo i­kui­suus, tie­ten­kään kau­aa kui­vil­la py­sy­tel­leet. Lap­set­han ui­vat muu­ten­kin kuin ka­lat, tar­koit­taa myös jat­ku­vas­ti ai­na­kin ho­tel­lin al­taas­sa.

Pa­ris­sa kol­mes­sa tun­nis­sa hiek­ka­ran­ta- ja kah­laus­vel­vol­li­suus tu­li­vat täy­te­tyik­si ja Ju­ha kur­vai­li län­si­ran­nan tie­tä ta­kai­sin päin. Sii­ri toi­mi kar­tan­lu­ki­ja­na ai­na­kin u­nis­saan, Sa­ri ja mum­mo is­tui­vat kes­ki­lai­vas­sa ja mi­nä pää­sin Kas­pe­rin kans­sa pe­rä­ko­rok­keel­le, ta­kim­mai­sel­la pen­kil­le.

Lap­set o­li­vat viih­ty­neet hiek­ka­ran­nal­la, mut­ta ei­vät pal­jon pe­rus­ta­neet au­to­mat­kas­ta. Me ai­kui­set taas huo­kai­lim­me ja i­hai­lim­me vuo­ris­to­tien mai­se­mi­a, tien ja au­ton kie­mur­rel­les­sa maan, tai­vaan ja me­ren vä­lil­lä. Mah­ta­vis­ta mai­se­mis­ta huo­li­mat­ta, päi­vä­no­kos­ten ai­ka pai­noi, ja o­li­sin­ko­han jo­ka mut­kas­sa us­kal­ta­nut sil­mi­ä­ni muu­ten­kaan au­ki pi­tää. Ve­si­maat ja mik­ro­au­to­ra­dat seu­raa­vi­na päi­vi­nä jä­tim­me suo­si­ol­la a­si­an­tun­ti­joi­dem­me nau­tit­ta­vik­si.

Viik­ko vi­lah­ti ai­van lii­an vilk­kaas­ti, vuo­roin ho­tel­lil­la vuo­roin Ii­rik­sen tun­tu­mas­sa van­has­sa kau­pun­gis­sa. Pa­rik­si yök­si saim­me lap­set­kin paat­tiin. Tä­nä aa­mu­na o­lim­me jo o­mil­lam­me, ja il­ta­päi­väl­lä teks­ta­ri ker­toi, et­tä mat­ka­lai­set o­li­vat on­nel­li­ses­ti Suo­men ka­ma­ral­la.

Uu­ti­si­a maa­il­mal­ta

Nä­mä ny­ky­a­jan yh­tey­det ne ai­na jak­sa­vat van­hus­ta ih­me­tyt­tää. Se­kin, et­tä S/Y Val­pu­ri, Ti­mo ja Jo­han­na Ve­sa­lai­nen, ran­tau­tui­vat ei­len Kot­kaan vaik­ka pi­ti kier­tää Suur­saar­ta Es­poos­ta kä­sin. Sa­man rei­tin o­li va­lin­nut mo­ni muu­kin ve­ne, kun ke­sä­myrs­ky pa­ni pa­ras­taan, y­li 20 m/s. Leh­ti­tie­don mu­kaan 139:stä il­moit­tau­tu­nees­ta ve­nees­tä 113 start­ta­si, ja 18 sei­la­si maa­liin. Kaik­ki kun­ni­a vii­me­mai­ni­tuil­le, vah­voil­le ve­neil­le ja mie­his­töil­le, mut­ta noin ko­vas­sa krys­si­ke­lis­sä voi il­me­tä, kat­ke­ta tai rat­ke­ta, mon­ta jär­ke­vää syy­tä kes­keyt­tä­mi­seen.

Mah­ta­vaa lu­et­ta­vaa o­li myös seu­ra­to­ve­rim­me Ju­ha­ni laak­son vii­mei­sin lo­ki. Hän sai juu­ri sei­la­tuk­si Por­tu­ga­lin Por­ti­ma­os­ta Cux­ha­ve­niin run­saas­sa kol­mes­sa vii­kos­sa. Eh­ti poi­ke­ta vie­lä mo­nis­sa sa­ta­mis­sa­kin het­ken le­väh­tä­mäs­sä. O­suus ei to­del­la­kaan o­le help­po yk­sin­pur­jeh­ti­jal­le, vaih­te­le­vien tuu­lien, vilk­kaan me­ri­lii­ken­teen ja me­ri­vir­to­jen pyö­ri­tyk­ses­sä. Hy­vä Jus­si! Jus­sin ker­ron­ta on tark­kaa. Kun tun­tee mie­hen, tie­tää ve­neen, ja on it­se­kin noi­ta ve­si­ä ret­keil­lyt, on ai­van kuin o­li­si reis­sus­sa mu­ka­na, kuin Pin­tan luot­si­na Slo­cu­min Spra­yl­lä.

Suo­ma­lai­nen on ru­ti­noi­tu­nut ve­ron­mak­sa­ja?

Kol­me ker­taa on sa­ta­ma­kap­tee­ni y­rit­tä­nyt myy­dä mi­nul­le Traf­fic Do­ku­ment-pa­pe­ri­a. Pa­ri ker­taa o­vat ha­ke­neet ve­neel­tä. Tun­nin vii­vyt­te­lyn jäl­keen o­len men­nyt, mut­ta sa­no­nut et­ten EU-kan­sa­lai­se­na huo­li ko­ko pa­pe­ri­a. Vii­mek­si jo uh­kai­li­vat sa­koil­la, ei­vät vie­lä van­ki­lal­la. Sa­noin, et­tä o­do­tan vas­taus­ta EU-par­la­men­tin jä­se­nel­tä­ni. On­ko­han mi­nul­la sel­lais­ta? Do­ku­ment­ti on ve­ron­pe­rin­tä ja va­koi­lu­lis­ta, 50-ruu­tui­nen pu­mas­ka, jo­ta pi­täi­si näyt­tää ja lei­maut­taa jo­ka Krei­kan sa­ta­mas­sa. Se so­tii sel­väs­ti va­paa­ta liik­ku­mis­ta vas­taan, ja muis­te­len EU-sak­sa­lais­ten sii­tä ai­koi­naan pro­tes­toi­neen on­nis­tu­nees­ti – nyt on Tran­sit Log-pa­pe­ri EU:laisl­le tuo Traf­fic Do­ku­ment, mut­ta ve­ro e­li hin­ta on sa­ma n. 30 €.

Ei­len luin Noon­si­tes­ta, et­tä em. pa­pe­ri kuu­luu kaik­kien kun­non ve­nei­den pa­pe­ri­salk­kuun. Pää­tin ter­veh­ty­ä a­sen­ne­vam­mas­ta­ni mi­li­taa­ri­sa­ta­ma­vi­ra­no­mai­si­a koh­taan, ai­na­kin sen ver­ran, et­tä huo­men­na, maa­nan­tai­na, ai­on men­nä kään­ty­nei­ne kelk­koi­ne­ni pa­pe­rin lu­nas­ta­maan sa­mal­la, kun mak­san sa­ta­ma­mak­sum­me. Ko­vaa on, mut­ta pien­tä sen rin­nal­la, et­tä o­len kuu­le­ma juu­ri lai­nan­nut 320 e­ku­a näil­le pel­leil­le, ku­ten jo­kai­nen suo­ma­lai­nen vau­va, lap­si, ai­kui­nen ja van­hain­ko­din a­su­kas, yh­teen­sä 1,6 mil­jar­di­a. Nä­ki­si vaan sen ta­kai­sin­mak­su­päi­vän!

Ä­lä pel­kää Do­ku­ment­ti­a

Tuo e­del­li­nen vuo­da­tuk­se­ni ei mis­sään ni­mes­sä tar­koi­ta, et­tä Kreik­kaan ei pi­täi­si tul­la pur­jeh­ti­maan. Ei­pä to­del­la­kaan o­le mon­taa paik­kaa maa­il­mas­sa, jo­ka hak­kai­si tä­kä­läi­set o­lot. Saa­ri­a, ran­to­ja ve­si­ä riit­tää ja niis­sä pie­ni­ä, i­dyl­li­si­ä ky­lä­sa­ta­mi­a tai ank­ku­ri­lah­ti­a, ja luu­len vie­lä­kin, et­tä koh­tuu­hin­taan. Jo­ka as­ke­lel­la tal­laat eu­roop­pa­lai­sen si­vis­tyk­sen keh­dos­sa. Jään­tei­tä, rau­ni­oi­ta, kai­vauk­si­a, van­ho­ja, vie­lä­kin vuo­si­sa­to­ja käy­tös­sä ol­lei­ta ra­ken­nuk­si­a, on jo­ka puo­lel­la. Tääl­lä Ha­ni­as­sa o­lem­me ve­net­si­a­lais­ten ai­koi­naan 1300-lu­vul­la ra­ken­ta­mas­sa sa­ta­mas­sa. Keu­lam­me e­des­sä toi­mi­vat kup­pi­lat i­ki­van­hois­sa a­se- ja ta­va­ra­va­ras­tois­sa. Ne soit­ta­vat mu­siik­ki­a aa­mu­nel­jään, mut­ta kun sul­jem­me keu­la­luu­kut on häi­ri­ö mi­ni­maa­li­nen. Ih­mi­set pat­see­rai­le­vat ja so­ri­se­vat lai­tu­ril­la yö­tä­päi­vää, ja niin te­ke­vät he­vos­kär­ryt­kin tu­ris­tien i­lok­si myös.

Pa­rin­sa­dan met­rin pääs­sä, mä­en pääl­lä on kai­vet­tu maan si­säl­tä mi­no­lais­ta ra­ken­nus­kan­taa ai­na­kin 5000 vuo­den ta­kaa, ei­vät­kä mi­no­lai­set ol­leet tääl­lä en­sim­mäi­si­ä a­suk­kai­ta.

Sää­o­lot­kin o­vat lo­ma­lai­sen mie­leen, hel­let­tä. Pur­jeh­ti­jal­le tuu­let o­vat muu­al­la­kin vas­tai­set, tai ty­ven vai­vaa, jo­ten men­nään sit­ten vaik­ka lö­pön voi­mal­la. Si­tä o­tim­me, ei puut­tee­seen, vaan vä­hän tan­kin täyt­teek­si, kun hel­pos­ti saa­tiin pik­ku tank­ki­au­tos­ta lai­tu­ril­la. Tai­taa ol­la kal­lein­ta tä­hän as­ti, 1,36 €/l.

Ai­kam­me Ha­ni­as­sa on hu­pe­ne­mas­sa. Me­ri­mu­se­oon pi­täi­si vie­lä ky­e­tä, ja me­rel­lä teh­ty­ä puo­mi­ri­pus­tus­tam­me, spin­nu­puo­mi kat­ken­neen i­so­puo­min si­säl­lä, vä­hän kor­jail­la. Pi­tää lait­taa sii­hen yk­kös­rei­vin köy­si val­miik­si. Var­si­nai­seen kor­jauk­seen ai­on sy­ven­ty­ä Nid­rin-Lef­ka­dan ve­nei­ly­kes­kit­ty­mäs­sä Joo­ni­an­me­ren puo­lel­la.