Takaisin Edellinen Seuraava
2010-06-04 Hania
pekka
2010.06.04
2010.06.14

2010-06-04 Ha­ni­a 35 31,13 N; 24 01,15 E

Ret­hym­ni­on

E­del­li­ses­sä se­pus­tuk­ses­sa o­li 120 mai­li­a jäl­jel­lä tän­ne Ha­ni­aan. Täl­lä me­ri­a­lu­eel­la se on pit­kä mat­ka. Yö sii­nä me­ni pa­rin kol­men sol­mun vauh­ti­a en­sin ja pi­ti ko­neel­la­kin plä­kää put­put­taa. Aa­mul­la muu­tim­me mää­rän­pää­tä. Ret­hym­no­niin o­li 25 mai­li­a. Kok­ka sin­ne ja ko­net­ta. Kart­tam­me saa­res­ta o­li vaa­ti­ma­ton, mut­ta säh­köi­sel­tä pe­see, mo­der­ni, sel­vä­piir­tei­nen sa­ta­ma-al­las, vii­mei­ses­sä poh­ju­kas­saan ve­net­si­a­lais­ten ai­koi­naan ra­ken­ta­ma sa­ta­ma. Ei sin­ne, vaan ve­ne­pont­too­nei­hin, kiin­ni­tyim­me ti­la­vas­ti poh­jaan a­sen­ne­tuil­la köy­sil­lä e­del­läm­me saa­pu­neen i­son en­gels­man­nin vie­reen. Toi­ses­sa pont­too­nis­sa nä­kyi o­le­van tiu­hem­mas­sa n. 15 paat­ti­a.

He­ti e­kal­la ran­tau­tu­mi­sel­la, il­ta­kä­ve­lyl­lä, näim­me tä­tä Krei­kan kur­juut­ta. Voi ol­la, et­tä ra­hat o­vat vä­his­sä, mut­ta on ol­lut mil­lä mäl­lä­tä ai­na­kin ei­li­seen as­ti. Au­tot o­li help­po huo­ma­ta. Nii­tä va­lui ran­ta­ka­tu­a pit­kin, hie­no­ja, kiil­tä­vi­ä, uu­si­a. Merk­ki­liik­keet vie­ri­vie­res­sä kä­ve­ly­ka­duil­la häi­käi­si­vät. Ta­lot o­li vii­mei­sen pääl­le maa­lat­tu, res­tau­roi­tu ja sii­vot­tu, ei­kä ka­tu­jen siis­tey­des­tä ol­tu tin­git­ty ros­kan ver­taa. Hie­no­a. Täy­tyy ot­taa huo­mi­oon, et­tä mat­kai­lu­saa­rel­la ol­tiin, ja tuol­la siis­tey­del­lä ja hie­nou­del­la­kin on tie­naa­mi­sen tar­koi­tus. I­han oi­kein.

Siis­teys jäi e­kak­si mie­leen, mut­ta kaik­ki­a se­kään ei Ret­hym­ni­o­nis­sa ol­lut kui­ten­kaan miel­lyt­tä­nyt, sil­lä jo­ka puo­lel­la o­li graf­fi­te­ja. Ei si­tä sei­nää tai be­to­ni­por­sas­ta, jo­ka ei o­li­si saa­nut maa­li­suih­kus­ta. Ou­to­a, lie­kö eu­roop­pa­lais­ta, sil­lä ai­nut­ta­kaan töh­räys­tä ei muis­tu mie­leen vuo­den a­jal­ta ai­kai­sem­mis­ta mais­ta.

Vuo­si­a sit­ten koin e­lä­mä­ni sho­kin, kun mak­sat­ti­vat Krei­kas­sa EU:hun tu­los­tam­me 144 €. O­len taas sho­kis­sa! Mil­tä­hän mah­doin näyt­tää? Sil­mät pyö­rei­nä ja haa­vi au­ki y­ri­tin än­kyt­tää jo­tain, kun vir­kai­li­ja ker­toi sa­ta­ma­mak­sum­me. 3€ kah­del­ta päi­väl­tä. Ko­ko­nai­set kol­me eu­ro­a, e­li 1,5 €/päi­vä. O­li sen jo­ku mai­nin­nut e­del­lis­päi­vä­nä, mut­ta o­lin kop­lan­nut sen it­sel­le­ni 1,5 €/m/päi­vä, jo­ka on nor­maa­lim­paa. Meil­lä ei ol­lut ve­si­let­ku­a käy­tös­sä ei­kä maa­vir­taa, mut­ta ei ol­lut nii­den kont­rol­li­a­kaan, ei­kä mak­sun vas­taa­not­ta­ja sa­nal­la­kaan vih­jais­sut tai ky­sy­nyt em. pal­ve­lui­den käy­tös­täm­me. Säh­kö­ke­kuk­ses­ta luin vas­ta jäl­keen­päin, et­tä säh­kö mak­soi 4 €/päi­vä ja ve­si 7€/p. Vii­kos­sa yh­teis­hin­ta pu­to­si 32 €:oon ja kuu­kau­des­sa 77 €:oon. Vie­lä noil­la­kin hin­noil­la sa­ta­ma o­li­si e­dul­li­nen, ja ku­ka tar­vit­see vet­tä jo­ka päi­vä ei­kä eh­kä säh­kö­ä­kään jat­ku­vas­ti, jos ha­lu­aa sääs­tää. Vie­lä jäi e­pä­sel­väk­si las­kut­taa­ko sa­ta­ma­kap­tee­ni (mi­li­ta­ry-co­ast­gu­ard, jo­ka Krei­kas­sa hom­maa hoi­taa) jo­tain li­sää vie­lä. Si­tä fir­maa y­ri­tän ai­na vält­tää.

Ku­kaan ei myös­kään sii­nä 1,5 €:n toi­mis­tos­sa ky­sy­nyt mis­tä tu­lem­me tai min­ne me­nem­me, en­kä pu­kah­ta­nut ai­hees­ta mi­nä­kään.

Ha­ni­as­sa

Ei­len tul­tiin Ha­ni­aan. Jer­ry Tel-A­vi­vis­ta o­li jo pa­ri viik­ko­a sit­ten kään­tä­nyt maat ja man­nut ve­ne­paik­kam­me hy­väk­si. Len­to­a­se­man joh­ta­ja vel­ji­neen o­li val­jas­tet­tu teh­tä­vään. Hy­vin on­nis­tui­vat. Saim­me pai­kan maa­il­man kiil­tä­vän ja val­ta­van, tu­li­te­räl­tä vai­kut­ta­van, krei­kan­lip­pui­sen gu­le­tin vie­res­tä. Hy­vä on paik­ka ja suo­jai­sa. Pääs­tään mo­niin va­lo­ku­viin­kin sii­vel­lä, mut­ta Ii­ris vai­kut­taa sii­nä kat­vees­sa en­tis­tä pie­nem­mäl­tä ja a­nee­mi­sem­mal­ta. Keu­la on kiin­ni tu­ris­ti­ra­vin­to­loi­den lai­tu­ris­sa, jos­sa vä­ki pat­sei­rai­lee pit­käl­le yö­hön. Ei­vät me­te­löi koh­tuut­to­mas­ti.

He­ti Ha­ni­aan tu­lom­me jäl­keen pu­he­lin soi. Ruu­dus­sa lu­ki: An­na­Saa­ra. S/Y An­na­Saa­ra on Suo­men­lah­del­la. Vii­mek­si näim­me sen Tri­ni­da­dil­la, mut­ta He­le­na Lu­mi­ok­sa ja Pir­jo Pet­rin­sis­ko tu­li­vat tuo­reel­taan tu­ri­se­maan. Saim­me ai­mo­an­nok­sen tie­to­a tot­tu­neil­ta, mo­nin­ker­tai­sil­ta Kree­tan ja Krei­kan kä­vi­jöil­tä. Ter­vei­set myös Pe­tel­le Suo­meen.