Takaisin Edellinen Seuraava
2010-05-31 Kreetan Ko-nokassa
pekka
2010.05.31
2010.06.04

2010-05-31 Kree­tan Ko-no­kas­sa Nyt näyt­tää, et­tä kyl­lä Kree­taan pääs­tiin. Kier­rel­lään koil­lis­ta Ca­pe Si­de­ro­si­a. Sa­nan­mu­kai­ses­ti, sil­lä tuu­let o­vat hei­ken­ty­neet ja kään­tyi­le­vät nä­kö­jään aa­mun läm­mön li­sään­ty­es­sä.

Jos vä­lil­lä ih­met­te­lim­me tuul­ten va­kaut­ta ko­ko mat­kal­la, niin kyl­lä se Wind point-hom­ma pi­tää vie­lä­kin. Ai­na, kun teim­me vas­ta­kään­nök­sen, niin vii­meis­tään tun­nin si­säl­lä kurs­si pu­to­si 20 as­tet­ta, jo­ten e­te­ne­mä jäi ai­na keh­nok­si, vaik­ka vauh­ti o­li koh­tuul­li­nen.

Ko­net­ta käy­tet­tiin vain ker­ran kol­mi­sen tun­ti­a, vaik­kei ol­lut ai­van plä­kää­kään.

Puo­min kor­jauk­ses­sa si­tä­kään ei tar­vit­tu, mut­ta se py­säh­dyt­ti 5:ksi tun­nik­si päi­vän o­do­tuk­si­neen ja va­lut­tiin­kin vä­hän, mut­ta ei muu­ten vai­kut­ta­nut vauh­tiim­me myö­hem­min­kään, sil­lä vi­ri­tys toi­mii hy­vin. Vii­me yö­nä kel­luim­me 2 tun­ti­a jo tääl­lä Kree­tan ku­pees­sa. Sit­ten ru­pe­si taas kul­ke­maan 4:n knot­sin pin­taan. On 475 mai­li­a vie­nyt 6 vrk kal­lis­ta ai­kaam­me, mut­ta va­raa on.

Kah­den e­kan päi­vän a­vo­tuu­li toi 125 mai­lin pin­taan kum­pi­kin, mut­ta pa­ri seu­raa­vaa jäi­kin run­saa­seen 50 mai­liin, vaik­ka pai­nel­tiin Vä­li­mer­ta ris­tiin ras­tiin kok­ka ko­his­ten.

Seu­raa­vi­na vä­hän pa­ra­ni. Vie­lä on 120 mai­li­a Ha­ni­aan, mut­ta voi­pi ol­la, et­tä py­säh­dym­me vä­lil­lä, tuul­ten, tyyn­ten ja/tai vuo­ro­kau­de­nai­ko­jen mu­kaan.