Takaisin Edellinen Seuraava
2010-05-20 Tel-Aviv-Jerusalem kuvakertomus
pekka
2010.05.24
2010.05.28

2010-05-20 Tel-A­viv-Je­ru­sa­lem ku­va­ker­to­mus

Ui­ma­ran­ta he­ti Ash­ke­lon ma­ri­nan au­kon tun­tu­mas­sa. Sa­pat­ti­na, lau­an­tai, vä­ke­ä riit­tää jo näin al­ku­ke­vääs­tä. Me­ri­ve­den läm­pö­ti­la o­li kak­si viik­ko­a sit­ten tul­les­sa 20 ast. Ma­ri­nas­sa se on nous­sut 25:n tie­tä­miin.

Mum­mo tes­taa uu­tu­kai­sen ran­ta­puis­ton penk­ki­ä. Vä­ke­ä o­li pal­jon liik­keel­lä, mut­ta kaik­ki pen­kit tyh­ji­ä. Eh­kä tar­koi­tus o­li­kin jo­ku muu kuin is­tu­mi­nen ja le­väh­tä­mi­nen.

Yk­si ku­va va­leh­te­lee e­nem­män, kuin eh­din kir­joit­taa. Meil­lä o­li to­del­la ti­la­vat, il­ma­vat o­lot ul­ko­lai­tu­ris­sa. Ei tie­to­a­kaan be­to­ni­pii­ri­tyk­ses­tä.

Tä­mä stop­merk­ki on luon­non­puis­tos­ta pois­tut­ta­es­sa. Lin­ja-au­to­a­se­mil­la näi­tä on myös, ja o­li­pa mar­ke­tin u­los­me­nos­sa­kin, to­sin pii­kit al­haal­la. Moot­to­ri­tiel­lä so­jot­ti­vat siir­ret­tä­vät piik­ki­ma­tot kum­mal­la­kin kais­tal­la, to­sin lo­mit­tain, jo­ten lii­ken­ne pää­si yh­des­sä jo­nos­sa lä­pi, mut­ta hi­das­tui te­hok­kaas­ti. So­ti­laat val­voi­vat. Jäi e­pä­sel­väk­si mi­tä ja mik­si.

Täs­sä vai­hees­sa en­nen Tel-A­vi­vi­a ei ol­lut te­rä­vi­ä tiel­lä. Ih­met­te­lim­me vain mis­sä muut liik­ku­jat o­vat.

Jer­ry Liv­son, op­paam­me ja ka­ve­rim­me Is­ra­e­lis­sa, ku­vai­lee mil­tä Jaf­fan mai­se­ma näyt­ti 4000 vuot­ta sit­ten, ja Riit­ta i­kuis­taa.

Ai­na­kin nä­ky­mä van­has­ta Jaf­fas­ta Tel-A­vi­viin on niis­tä a­jois­ta muut­tu­nut.

Kort­tee­rim­me Tel-A­vi­vis­sa, Jer­ryn Moo­dy 425. Riit­ta tie­tys­ti i­has­tui läm­pi­mään ve­teen, meil­lä kuu­min­ta on tis­kaa­jas­ta va­lu­va hi­ki - ja il­mas­toin­tiin, meil­lä voit saa­da pie­nen hen­käyk­sen tuu­let­ti­mes­ta – ti­laa­kin o­li jo­ka­suun­taan, meil­lä on niin ah­das­ta - bys­sä­kin o­li niin käy­tän­nöl­li­nen ja ti­la­va – meil­lä taas ah­das ja van­ha­nai­kai­nen. Saa näh­dä mis­tä saan mie­his­tön jat­koon.

Hy­vä, et­tä kär­si­mys­tä­kin tu­li – Vi­a Do­lo­ro­sa.

Öl­jy­mä­en juu­rel­la Get­se­ma­nes­sa. Öl­jy­puu, o­lii­vi, Jer­ryn mu­kaan tä­mä voi ol­la vaik­ka 500-vuo­ti­as, mut­ta on ta­vat­tu jo­pa 3000 vuot­ta van­haa sa­man la­jin e­lä­vää juu­ris­to­a.

Näi­tä lei­pä­kär­ry­jä tu­li vas­taan sa­dan met­rin vä­lein Vi­a Do­lo­ro­sal­la. Ter­vei­si­ä Kot­kan lei­pä­teh­taal­le.

Täl­le paa­del­le ris­tiin­nau­lit­tu las­ket­tiin, us­ko­vat jot­kut. Pa­ri tu­hat­ta vuot­ta sit­ten ol­lut maan­pin­ta löy­tyy kui­ten­kin 7 met­ri­ä a­lem­pa­na, jos jak­saa kai­vaa.

Jer­ry ja o­pas­tet­ta­van­sa Jaf­fan por­til­la u­ra­kan jäl­keen.

Len­to­kap­tee­ni Jer­ry Liv­son läh­dös­sä il­mo­jen teil­le 0400 aa­mul­la.

Jen­ni val­mis­tuu, North Sails Is­ra­el