Takaisin Edellinen Seuraava
2010-05-08 SUEZILTA POHJOISEEN
pekka
2010.05.08
2010.05.12

2010-05-08 SU­E­ZIL­TA POH­JOI­SEEN

Su­e­zin poi­juis­sa vii­vyim­me vii­si päi­vää Hin­taan 21 USD/päi­vä. Pal­ve­lut o­li­vat ve­den li­säk­si nuo poi­jut. Pi­lot­ti­kir­ja ker­toi myös käyt­tö­kel­vot­to­man pe­su­ko­neen nii­hin liit­ty­vän, mut­ta eh­kä se o­li ruos­tu­nut o­le­mat­to­miin. Tus­kin ku­kaan si­tä pois o­li­si sii­von­nut, kor­jauk­ses­ta pu­hu­mat­ta­kaan.

Is­mai­li­as­sa lai­tu­ri­hin­ta o­li nous­sut sa­maan, kuin Su­e­zis­sa, mut­ta toi­nen pe­su­ko­neis­ta o­li kun­nos­sa ja vie­lä ka­pa­si­tee­til­taan 10,6 kg/3USD, jo­ten puh­das­ta tu­li. Vii­mei­sin pe­su­ko­ne käy­tös­säm­me o­li Lang­ka­wil­la vuo­den­vaih­teen jäl­keen. E­ri­lai­si­a pe­su­loi­ta on voi­tu käyt­tää u­seim­mi­ten. Pur­si­seu­ran ti­lat o­li­vat ai­ka siis­tit, mut­ta vie­rail­le tar­koi­tet­tu pe­su­ko­ne-toi­let­ti-suih­ku­ti­la, niin hie­no, kun se kat­toon y­let­ty­vi­ne kaa­ke­lei­neen o­li ol­lut­kin, o­li Rii­tan vii­mei­sen sii­vouk­sen 7 v. sit­ten jää­nyt ke­san­nol­le. Riit­ta sen taas ko­hen­si en­nen kuin pyy­kil­le al­koi.

Nel­jäs­tä suih­ku­ti­las­ta vain yh­den suih­ku­ka­lus­te o­li mel­kein eh­jä, mi­tä nyt suih­kut­ti kä­den­si­jas­ta se­kä y­lös, et­tä a­las, ja vie­mä­ri ve­ti. Toi­ses­sa tai­si ol­la eh­jem­pi suih­ku, mut­ta vie­mä­ri täy­sin tu­kos­sa. Kol­men­nes­sa roik­kui let­kun pät­kä kuin joh­to tu­ho­tus­sa pu­he­lin­ko­pis­sa. Nel­jäs o­li ro­mu­va­ras­to­na. Il­mei­ses­ti Is­mai­li­as­sa o­li a­si­at näin hy­vin, kos­ka a­si­ak­kai­ta täy­tyi hou­ku­tel­la jää­mään. Su­e­zis­sa taas ei näi­tä y­li­mää­räi­si­ä ”pal­ve­lui­ta” tar­vit­tu, kos­ka jo­ka ta­pauk­ses­sa paat­tien on pak­ko py­säh­ty­ä ja mak­saa.

Yk­si mur­heen koh­de on Is­mai­li­as­sa sa­ta­man port­ti. Me­kin sii­nä mak­soim­me lah­juk­si­a pa­rin lö­pö­kan­nun kul­je­tuk­ses­ta lä­pi. Toi­nen­kin reis­su teh­tiin, kun pi­ti tu­ho­ta vii­mei­nen sa­ta E-pun­taa. Sil­loin sel­vit­tin mak­sa­mat­ta, mut­ta seit­se­män val­koi­siin pu­keu­tu­nut­ta me­ri­so­ti­las­ta miet­ti ku­kin vä­hin­tään mi­nuu­tin pe­rä­jäl­keen pääs­tää­kö pirs­sin lä­pi. Pääs­ti­vät. Ky­sees­sä o­li vain kär­räys­mat­kan ly­hen­tä­mi­nen.

Juu­ri ei­len kuu­lin ju­tun sa­mal­ta por­til­ta: Mei­kä­läi­nen o­li ve­tä­nyt kän­nyn­sä e­siin ja uh­ka­si soit­taa a­gen­til­leen. Pyy­tä­jät häi­pyi­vät no­pe­as­ti kuin tuh­ka tuu­leen.

Sa­mas­sa kes­kus­te­lus­sa tu­li il­mi, et­tä hen­ki­lö o­li­si mie­lel­lään jät­tä­nyt E­gyp­tiin vä­hin­tään 500 USD e­nem­män ho­tel­lei­na, mat­koi­na ja os­tok­si­na, el­lei jat­ku­va lah­jus­ten ym. ker­jää­mi­nen o­li­si al­ka­nut keit­tää. En voi sa­no­a it­ses­tä­ni ai­van sa­maa, mut­ta to­si mo­nil­la jo kui­viin keit­tä­mi­nen o­li lä­hel­lä. Jo­pa niin, et­tä Af­ri­kan jo ker­ran kier­tä­nei­nä pi­ti­vät si­tä reit­ti­ä pa­rem­pa­na.

E­GYP­TIN LOIS­TO JA TU­HO

Kyl­lä ih­me­tyt­tää E­gyp­tin mui­nai­nen lois­to, sen kult­tuu­ri ja saa­vu­tuk­set. Suo­me­a ei sil­loin ol­lut kol­man­te­na­kaan maa­il­ma­na, mut­ta E­gyp­ti lie­nee ol­lut kär­ki­pääs­sä. Pal­jon sii­tä, mi­tä on säi­ly­nyt koh­dis­tui faa­ra­on e­lä­mään ja kuo­le­maan, mut­ta ei­hän to­si-e­gyp­ti­läi­sel­lä Si­nu­hel­la­kaan huo­nos­ti men­nyt. Mi­tä nyt jos­kus.

Nyt, kun kat­se­lee näi­tä kau­pun­ke­ja, ih­met­te­lee. Py­ra­mi­dien jäl­keen­kin on ra­ken­net­tu ai­van hie­no­a ja a­si­al­lis­ta, ta­lo­ja, ka­tu­ja, puis­to­ja is­tu­tuk­si­neen, mut­ta sii­hen se on jää­nyt. Mi­tään ei o­le huol­let­tu, kor­jat­tu tai e­des sii­vot­tu. Puis­ton­pen­kit ha­jo­tet­tu, ka­tu­ki­vet län­käl­lään tai a­jo­ra­das­sa o­ji­a jon­kin jäl­ki­a­sen­nuk­sen ta­ki­a. ”Si­vis­tys” on yl­tä­nyt e­väi­den ja ta­ke-a­wa­y­den pak­kauk­siin, mut­ta ei käy­tet­ty­jen tal­teen ot­toon. Häl­lä­vä­li­ä! Joi­den­kin kaup­po­jen o­mat jal­ka­käy­tä­vä­o­suu­det kiil­si­vät puh­taut­taan, mut­ta seu­ra­sin muu­ta­man sii­vous­toi­mi­a. Ros­kat pää­tyi­vät ka­dun reu­naan o­mal­le koh­dal­le. O­do­tin. Ei mi­tään. Ka­ve­ri ei nos­ta­nut tai siir­tä­nyt mu­ru­a­kaan pois ros­kiin tms. jo­ten taas het­ken pääs­tä o­li sa­ma la­kai­su e­des­sä. Py­sä­köi­ty­jen au­to­jen vä­leis­sä o­li ros­ka­ka­sat kuin meil­lä lu­mi­val­lit. On­nek­si il­mas­to on niin ru­ti­kui­va, et­tei­vät jät­teet juu­ri ha­jo­a ja tuo­ta ko­vin voi­mak­kai­ta ha­ju­ja­kaan. Vas­taa­vas­ti ros­kat o­vat­kin sit­ten i­kui­si­a.

OP­PAAT KOR­TIL­LA

Nel­jän päi­vän Is­mai­li­aan tu­tus­tu­mi­sen jäl­keen o­dot­te­lim­me luot­si­a. Kel­lo kah­dek­sas­ta o­li ol­lut pu­het­ta. Yh­dek­sän jäl­keen al­koi joi­tain uk­ko­ja liik­ku­a lai­tu­ril­la. Men­tiin kat­so­maan, kos­ka it­se o­lim­me e­ri pai­kas­sa kul­man ta­ka­na. Pa­ri ve­net­tä sai luot­sin ja suun­ta­si Tim­sah-jät­vel­le. Jon­kin a­jan ku­lut­tu­a il­mes­tyi seu­raa­va, mut­ta tä­mä huu­te­li, hauk­kui tai sät­ti vie­rei­sen luot­si­lai­tu­rin suun­taan. Heit­ti muo­vi­pus­sin­sa il­mei­ses­ti työ­maal­leen rans­ka­lais­ve­nee­seen, mut­ta pa­la­si huu­ta­maan po­ru­kal­le luot­si­lai­tu­ril­le.

Mie­leen tu­li, et­tä hy­vä et­tei ol­lut mei­dän op­paam­me. Var­tin ti­lan­teen sel­ki­ä­mi­sen jäl­keen rans­ka­lai­nen puk­sut­ti ka­na­vaan. O­lis­ko pi­tä­nyt kel­puut­taa rai­vo­hul­lu­kin,. To­sin mies ei ol­lut meil­le tar­koi­tet­tu­kaan, vaan me siir­ryim­me o­do­tus­kan­taan. Tois­tuu­ko Su­e­zin ti­lan­ne? Ei­kö meil­le rii­tä luot­se­ja lain­kaan? O­dot­te­lim­me. Kun taas uk­ko il­mes­tyi lai­tu­ril­le, Riit­ta pai­nui he­ti pe­rään. Ka­ve­ri se­lit­ti jo­tain, et­tä pi­täis ta­va­ta e­tu­mies ja kah­vil­le­kin... Riit­ta sa­noi, et­tä kah­vit ja teet on val­mii­na. On­ko ko­ne­kin? Kaik­ki on val­mii­na, a­la tul­la vaan! Mi­nuu­tis­sa o­lim­me me­nos­sa. Luot­si-Ge­haah y­rit­ti vie­lä saa­da e­tu­mie­hen kän­nyk­kään­sä, mut­ta...

Lo­ki o­li kas­va­nut pyö­ri­mät­tö­mäk­si Is­mai­li­an py­säh­dyk­ses­sä, mut­ta gps ru­pe­si näyt­tä­mään kuu­den sol­mun pin­taan, pien­tä myö­tä­vir­taa. Mat­ka tait­tui poh­joi­seen suun­tau­tu­van lai­va­saat­tu­een si­vul­la. Kym­men­kun­ta kont­ti­jät­ti­läis­tä o­hit­ti mei­dät, nii­tä en­nen van­ha ris­tei­ly­a­lus, Wärt­si­län Hie­ta­lah­den te­la­kal­la 1960 lu­vul­la syn­ty­nyt. Ge­haad o­soit­tau­tui miel­lyt­tä­väk­si hen­ki­lök­si, ku­ten ai­kai­sem­pi Ah­me­dim­me. Vä­hän hil­jai­sem­pi, eng­lan­nin tai­to­kaan ei ol­lut ai­van kes­kus­te­lu­ta­so­a, mut­ta a­si­at sel­vi­si­vät. Ge­haad pää­a­si­as­sa hoi­te­li oh­jaus­puo­len au­to­maa­til­la. Ko­vin o­vat pik­ku­a­lus­luot­sit pe­lo­tel­tu pien­nar­ta pi­tä­mään, vaik­ka ti­laa on rei­lus­ti suu­rim­pi­a­kin koh­da­tes­sa, tai nii­den o­hit­ta­es­sa. Myö­tä­vir­ras­sa­han mei­kä­läis­ten kan­nat­tai­si a­jel­la mah­dol­li­sim­man kes­kel­lä ja sy­väs­sä ve­des­sä ja vas­ta­mä­es­sä päin­vas­toin.

Kel­lo kuu­si Ge­haad jäi pois Port Sai­dis­sa. Luot­si­ve­ne sat­tui o­le­maan pie­ni, 8-9-met­ri­nen hard­top­pa­ri. To­si ve­neys­tä­väl­li­nen ver­rat­tu­na nor­maa­lei­hin 15-met­ri­siin, voi­mak­kaas­ti kaar­tu­vi­ne buu­gei­neen, jot­ka hel­pos­ti fen­da­reis­ta huo­li­mat­ta ro­mut­ta­vat pur­je­ve­neen kai­teet. Toi­sin, kuin mo­net ka­ve­rim­me, pää­sim­me luot­si-ym-ve­nei­den häi­rit­se­mät­tä jat­ka­maan mat­kaa vii­mei­set mai­lit sa­ta­man si­säl­lä.

Hel­pot­tu­nei­ta o­lim­me, vaik­ka E­gyp­ti meil­le on ol­lut ai­van ok, kri­tii­kis­tä­ni huo­li­mat­ta. Hel­po­tus liit­tyy myös laa­jem­paan ko­ko­nai­suu­teen, A­de­nin lah­den me­ri­ros­voi­hin, Pu­nai­sen­me­ren vas­ta­tuu­liin ja vii­mek­si Su­e­zin ka­na­vaan, sen a­gent­tei­hin, mak­sui­hin ja ih­mis­ten lah­jus­vaa­ti­muk­siin siel­lä. Ne kaik­ki jäi­vät jo­ka het­ki kau­em­mak­si ja kau­em­mak­si pe­rän taa.

VÄ­LI­ME­REL­LE

Päi­väl­lä o­li tuul­lut ai­ka reip­paas­ti, jo­ten Vä­li­me­ri läik­kyi jon­kin­ver­ran työn­ty­es­säm­me u­los Port Sai­din aal­lon­mur­ta­jien vä­lis­tä. Tuul­ta o­li vie­lä­kin jäl­jel­lä il­lan­suus­sa niin, et­tä pää­sim­me pur­jeil­la 5-6 sol­mun al­kuun n 080 suun­nal­le. Le­vi­tim­me ri­san ge­no­am­me ko­ko­naan, ja tun­tui se me­no­a hy­vin kes­tä­vän. Nou­sim­me par­haim­mil­laan oi­ke­aan suun­taan, mut­ta o­li­sin ha­lun­nut u­lom­mas pois E­gyp­tin a­lu­e­ve­sil­tä, kos­ka mi­nu­a o­li pe­lo­tel­tu E­gyp­tin me­ri­var­ti­joil­la. Me em­me ni­mit­täin ol­leet sel­vit­tä­neet lain­kaan u­los maas­ta sik­si, et­tä saim­me pi­tää vii­su­mim­me Is­mai­li­as­sa. O­lim­me mu­ka me­nos­sa A­le­xand­ri­aan ja kurs­sis­sa o­li heit­to­a mel­kein 180 as­tet­ta. Yöl­lä tuu­li lop­pui ko­ko­naan, mut­ta em­me käyn­nis­tä­neet ko­net­ta vaan nu­kuim­me vuo­ro­tel­len a­je­leh­tien öl­jyn­po­raus­tor­nien tun­tu­mas­sa. Seu­raa­van aa­mu­päi­vän pot­kim­me ko­neel­la, mut­ta il­ta­päi­vän ja il­lan saim­me sei­la­ta hy­vää vauh­ti­a hy­vään suun­taan.

Il­ta­pi­me­äl­lä Is­ra­e­lin Na­vy o­li tut­kan­nut si­jain­tim­me, ky­syi ja sai pal­jon tie­to­ja meis­tä. Eh­kä pai­dan kau­lus ja ken­gän­nu­me­rom­me o­li­vat jo yl­hääl­lä, kos­ka nii­tä ei ky­syt­ty.

Kel­lut­tiin ty­ve­nes­sä taas ja nu­kut­tiin. Aa­mu­yöl­lä jat­koin ko­neel­la. Pie­ni hen­ki pi­ti pur­jeet ve­dos­sa a­pu­na. E­des­sä o­li taas po­ra­tor­ni. Pää­tin jät­tää run­saan mai­lin ra­ko­a ja si­vuut­taa e­te­lä­puo­lel­ta. O­lin si­säl­lä, kun va­lon­heit­tä­jä pyyh­ki sil­miin ik­ku­nas­ta. Kään­sin vhf vo­lyy­mi­ä. Ar­va­sin sen o­le­van hil­jai­sel­la. Is­ra­e­lin Na­vyn pik­ku­a­lus tuik­ki ai­van vie­res­sä, muu­ten sääs­te­li­ääs­ti va­lais­tu­na: Tei­tä on hu­huil­tu mon­ta tun­ti­a. O­ta nyt poh­joi­seen ja jä­tä po­ra­tor­niin 5 mai­li­a! Ni­me­ni vie­lä ky­syi­vät, ei­lis­ten tie­to­jen stem­maa­mi­sek­si.

Vas­toin hy­vi­ä ta­po­ja­ni en ol­lut tut­ki­nut säh­kö­kart­taa i­ki­van­han pa­pe­ri­kar­tan li­säk­si. Ga­zan ra­jal­ta suo­raan u­los u­lot­tui kiel­let­ty sek­to­ri, ja tor­ni­kin o­li e­si­tet­ty.

Kier­to­mat­kaa ker­tyi li­sää y­li pa­ri-kol­me tun­ti­a, mut­ta tyh­myy­des­tä­hän sa­ko­te­taan. Ku­kaan ei sit­ten si­sään­sel­vi­tyk­ses­sä ky­sel­lyt min­kään­lais­ta pa­pe­ri­a e­del­li­ses­tä maas­ta. En ke­ho­ta te­ke­mään sa­moin, mut­ta temp­pum­me vai­kut­taa o­le­van y­lei­ses­sä tie­dos­sa ja käy­tös­sä a­lu­eel­la.