Takaisin Edellinen Seuraava
2010-04-27 Suez
Pekka
2010.04.27
2010.05.03

2010-04-27 Su­ez Tois­sa­päi­vä­nä klo 1330 kiin­ni­tim­me poi­ju­jen vä­liin Su­e­zin pur­si­seu­ran e­dus­tal­la. A­pu­reik­si kii­reh­ti­vät pe­räp­rut­kul­la Said ja Cal­cal. Cal­cal on pur­si­seu­ran ve­ne-y­leis­mies, ja Said o­soit­tau­tui Fe­lix-a­gen­tin e­dus­ta­jak­si.

Ker­roin hä­nel­le, et­tä o­lin ra­di­ol­la hu­huil­lut Pu­nai­sen­me­ren Prins­si-a­gent­ti­a, mut­ta il­man vas­taus­ta jää­nee­nä, o­tim­me Fe­li­xin i­lol­la a­si­oi­tam­me hoi­ta­maan.

Chi­mu, ai­van vie­res­säm­me o­li tyh­jil­lään mie­his­tön­sä Kai­ron mat­kan a­jan. Teks­ta­rit sen o­li­vat jo ker­to­neet. Lai­tu­ris­sa o­li pa­ri ve­net­tä, ja pa­ri li­sää tu­li pi­an jäl­keem­me.

He­ti al­koi­kin ta­pah­tu­a. Sun­nun­tai o­li jon­kin­moi­nen py­hä­päi­vä per­jan­tain li­säk­si, jo­ten vii­su­meil­la va­rus­te­tut pas­sim­me saim­me seu­raa­va­na aa­mu­na. Sa­mal­la Cal­cal kus­ka­si lö­pö­ä 100 l nel­jäl­lä kan­nul­la.

Hin­ta on kuu­le­ma 0,90 US/l n. 0,60 €, mut­ta hy­vä on ot­taa, kun hel­pos­ti saa. Vie­lä jä­tim­me ti­laa hal­vem­mal­le, niin kau­an kuin E­gyp­tis­sä vii­vym­me.

Tuo a­gent­tien ”vi­ral­li­nen” lö­pö­hän mak­saa sii­nä 0,60 €, ja Sa­fa­gan huol­to­a­se­mal­la hin­ta o­li 0,16 € ja li­sät­ty­nä tak­si­hin­nal­la 42 l:n lit­ra­hin­ta ko­ho­si 0,26 €:oon.

Aa­mu­päi­vän a­luk­si mit­ta­mies­kin il­mes­tyi. Pa­pe­reis­ta o­tet­tiin ve­neen pää­mi­tat, mut­ta ko­ne­ko­pan ja ruf­fin ti­la­vuus myös las­ket­tiin. Vie­lä mi­tat­tiin vyö­mit­ta kan­nes­ta kan­teen kö­lin a­li le­veim­mäl­tä koh­dal­ta. En tie­dä mi­tä kaik­ke­a las­ke­taan e­del­tä, li­sä­tään­kö vai vä­hen­ne­tään­kö, mut­ta pi­lot­ti­kir­jas­sa on kar­ke­a kaa­va. Tu­lok­sel­la ei vält­tä­mät­tä o­le mi­tään yh­teyt­tä ve­neen ti­la­vuu­teen re­kis­te­ri­ton­nei­na, mut­ta se ker­to­nee min­kä ko­koi­nen laa­tik­koon paat­ti mah­tui­si ot­ta­mat­ta huo­mi­oon ka­pe­ne­vi­a keu­laa ja pe­rää. Saa­dun laa­ti­kon ti­la­vuus on pe­rus­ta ka­na­va­mak­sul­le 6-7USD/ BRT van­han kir­jan mu­kaan.

Ka­na­va­päi­väk­si puo­leen­vä­liin, Is­mai­li­aan as­ti, on so­vit­tu tors­tai. Jos sil­loin tu­lee vas­taan so­ta­lai­vo­ja, mat­ka siir­tyy.

Vuon­na 2003 so­ta­lai­vo­ja liik­kui pil­vin pi­mein mo­lem­piin suun­tiin I­ra­kin so­dan al­ku­tah­tei­na, mut­ta sil­loin ei vie­lä ol­tu ra­joi­tet­tu sa­ma­nai­kais­ta

ve­ne­lii­ken­net­tä.

Mei­nin­ki on jää­dä vä­häk­si ai­kaa tuu­lien tui­ver­ta­mi­a hiek­ko­ja ja suo­lo­ja ve­nees­tä pe­se­mään ja be­to­ni­rau­dan jäyk­kyi­si­ä köy­si­ä li­ot­ta­maan Is­mai­li­an ma­ri­naan. Siel­tä on sit­ten päi­vän puk­sut­te­lu Vä­li­me­rel­le.

Su­e­zin lah­del­la Sa­fa­gas­ta läh­ties­säm­me Su­e­zin lah­den sää­en­nus­te näyt­ti ih­meel­li­sen suo­tui­sal­ta. Ai­na­kin vii­dek­si päi­väk­si o­li en­nus­tet­tu ty­ven­tä tai e­ri­suun­tai­si­a al­le 5-sol­mui­si­a hen­käyk­si­ä.

E­lim­me sen mu­kaan. Nu­kuim­me vie­lä yön Sa­fa­gas­sa ja seu­raa­van En­de­a­vour Har­bou­ris­sa. O­li­si­han se pi­tä­nyt tie­tää, et­tä näin ei voi kau­aa jat­ku­a, mut­ta ke­sy­ä o­li vie­lä To­riin­kin tul­les­sa. Seu­raa­va­na päi­vä­nä jo pu­hal­si 15 met­ri­ä e­li en­nus­teen sol­mut o­li­vat muut­tu­neet se­kun­ti­met­reik­si ja vie­lä li­sään­ty­neet. Toi­nen päi­vä ei pa­ran­ta­nut, vaan pur­je- ja lei­ja­lau­dat vii­let­ti­vät vim­ma­tus­ti To­rin lah­den poik­ki e­des­ta­kai­sin.

Kol­man­te­na aa­mu­na o­li ke­sym­pää ja a­loim­me luo­vi­a täy­del­lä i­sol­la ja sta­y­sai­lil­la piik­ki­vas­tai­seen. E­te­ne­mi­nen o­li heik­ko­a pa­ri mai­li­a kor­kein­taan tun­nis­sa, vaik­ka vauh­ti py­syt­te­li vii­den pa­rem­mal­la puo­lel­la.

Jo en­nen puol­ta päi­vää tuu­li li­si. Rei­vat­tiin i­so, mut­ta aal­to­möy­kyt kas­voi­vat no­pe­as­ti, jo­ten tun­nis­sa las­ke­tel­tiin ta­kai­sin To­rin hel­maan.

Lop­pu­päi­vä me­ni vaih­ta­es­sa uut­ta i­so­a puo­mil­le. Van­haan eh­ti tul­la pa­ri­kin hal­ke­a­maa aa­mu­päi­vän har­joi­tuk­sis­sa, ja kat­soim­me sen täy­sin­pal­vel­leek­si. Jon­nal­ta saa­tu uu­si sää näyt­ti e­del­leen ruu­sui­sel­ta, ja kun tuu­li il­lal­la ke­ve­ni pai­ne­lim­me me­rel­le au­rin­gon las­kun ai­kaan. Nyt an­noim­me ko­neen käy­dä pur­jei­den li­säk­si ke­veil­lä kier­rok­sil­la, jol­loin vas­ta­kään­nök­set o­li­vat 80 as­teen luok­kaa ja e­te­ne­mä o­li vä­hin­täin 3-4 sol­mu­a. Me­ri o­li kyl­lä ai­van ou­to. Var­si­nai­set aal­lot o­li­vat vain kor­kein­taan met­rin luok­kaa, mut­ta ai­na vä­lil­lä ve­si tun­tui ka­to­a­van keu­lan al­ta. O­li­han Pu­nai­nen­me­ri ta­run mu­kaan jos­kus ko­ko­naan­kin kui­vu­nut, mut­ta sii­tä ei ol­lut ky­sy­mys, vaan seu­raa­vas­sa se­kun­nis­sa paat­ti nou­si mel­kein pys­tyyn ja ja vie­lä pa­ri li­sä­pomp­pu­a pääl­le. Al­le sol­muun hi­das­tui.

Pel­kä­sin min­kä­lai­nen my­rä vas­tas­sa o­li­si, kun i­sot aal­lot, eh­kä 3-4 m, vyö­ryi­vät mur­tu­vi­na rin­ta­mi­na vas­taan.

Ei siel­tä sen kum­mem­paa tul­lut, kai aiem­pi my­rä, ma­ta­la ve­si ja vir­ta­kin o­li­vat syyl­li­si­ä. Aa­mu­yöl­lä jo sei­la­sim­me kan­kai­den voi­min väis­tel­len liek­kien loi­mot­ta­mi­a po­ra- ja tuo­tan­to­tor­ne­ja. A­lu­eel­la o­li myös pi­mei­tä van­ho­ja tor­ne­ja, jo­ten kuu­ta­mo, tut­ka ja tark­ka tä­hys­tys on tar­peen. Suo­si­tel­ta­vaa o­li­si liik­ku­a vain va­loi­sa­na ai­ka­na.

Tuu­len taas päi­väl­lä kiih­dyt­ty­ä, ank­ku­roim­me Ras A­bu Ze­ni­ma-nie­men tar­jo­a­maan hy­vään suo­jaan. Kun­non päi­vä­u­nien jäl­keen tuu­li o­li taas ke­ve­ne­mäs­sä, jo­ten jat­koim­me taas yö­hön, e­del­lis­tä sel­vem­mil­lä ve­sil­lä, vuo­roin pur­jeil­la vuo­roin ko­neen li­sä­voi­min.

Kyl­mää o­li. Me­ri­ve­si vi­lah­ti jo al­le 19 as­teen, haa­la­ri se­kä flee­sit tu­li­vat käyt­töön, sit­ten vuo­si aiem­min Uu­den-See­lan­nin syk­syn.

Si­tä mu­kaa, kun lah­den poh­juk­ka lä­he­ni, tuu­li­kin ke­ve­ni. 25.4.2010 klo 1330 saa­vuim­me pei­li­ty­ve­neen Su­e­zin pur­si­seu­ran al­taa­seen.

O­lim­me mut­ki­tel­leet 1200-mai­li­sen Pu­nai­sen­me­ren 1450 mai­liin gps-lo­kin mu­kaan,, luo­vi­neet ja poi­ken­neet ank­ku­ri­pai­koil­la. Kuu­kau­si o­li ke­lat­tu Bab El Man­de­bin sal­mes­ta ja ko­ne­kin o­li pyö­ri­nyt 129 tun­ti­a, u­sein var­sin ke­vyil­lä kier­rok­sil­la pur­jei­den a­pu­na.

Jos rul­la­ge­no­am­me o­li­si py­sy­nyt eh­jä­nä, o­li­sim­me sa­mois­sa ke­leis­sä sei­lan­neet e­nem­min, mut­ta työ­lääm­min. Nyt e­ten­kin uu­si i­so o­li help­po la­tis­taa, ja it­ses­kuut­taa­va sta­y­sei­li ja­lus­taa hy­vin pie­neen kul­maan ko­neil­ta­es­sa ja mi­kä o­li kun­non tuu­les­sa­kin vas­ta­kään­nök­si­ä teh­des­sä.