Takaisin Edellinen Seuraava
2010-03-22 Aden
pekka
2010.03.22
2010.04.13

2010-03-22 A­den

Muu­ta­ma päi­vä on ih­me­tel­ty. Yh­te­nä päi­vä­nä läh­det­tiin Chi­mu­jen kans­sa kä­ve­le­mään koh­ti Ma’al­lan kau­pun­gi­no­saa. Siel­tä kuu­le­ma sai­si US-taa­lo­ja au­to­maa­tis­ta. Yk­si pank­ki löy­tyi, mut­ta e­dus­ta­vam­paa et­sies­sä kau­pun­gi­no­san pää­ka­tu tu­li jo kah­lat­tu­a lop­puun. Ei ros­kis­sa sen­tään kah­la­ta tar­vin­nut, mut­ta väis­tel­lä kyl­lä sai. Ei voi, kun ih­me­tel­lä mi­ten ros­kat o­vat ku­jil­le jou­tu­neet. Tai mi­täs sii­nä, o­ves­ta tai suo­raan ik­ku­nas­ta hei­tet­ty.

Jat­ket­tiin mi­ni­bus­sil­la, puo­len­tu­si­naa a­ra­bi­a ja lo­put suo­ma­lai­si­a. Lii­ken­ne Cra­te­rin kau­pun­gi­no­saan o­li­kin vil­kas­ta – sta­di­on - pe­li. Vii­den ki­lo­met­rin mak­suk­si nel­jäl­tä riit­ti 0,7 € yh­teen­sä.

Toi­se­na päi­vä­nä läh­dim­me nel­jän po­ru­kal­lam­me lai­tu­ril­la nor­koi­le­vis­ta tak­si­mie­his­tä A­de­lin mu­kaan tu­ris­ti­koh­tei­siin tu­tus­tu­maan. Cra­te­riin taas ja rin­net­tä y­lös A­den Tanks, ve­si­va­ras­tot, vuo­rel­ta las­keu­tu­vaan kan­jo­niin ra­ken­net­tu pa­to­jen ja al­tai­den jär­jes­tel­mä. Eng­lan­ti­lai­set löy­si­vät ne v. 1850 tie­noil­la täy­sin maa-ai­ne­den ja ros­kien täyt­tä­mä­nä ja kai­voi­vat ne e­siin. Ku­kaan ei tien­nyt ket­kä ja mil­loin ne o­li ra­ken­net­tu. Muis­to­tau­lus­sa pai­kal­la ei vie­lä­kään mai­ni­ta kuin löy­tä­jä ja jan­koh­ta. A­del sel­vit­ti a­si­aa ja van­hin pai­kal­la ol­lut muis­te­li ne ra­ken­ne­tun Sa­ban ku­nin­gas­kun­nan ai­koi­hin 3200 vuot­ta sit­ten. Ai­kai­sem­min kuu­le­ma sa­teet a­lu­eel­la o­li­vat run­saam­pi­a ja sään­nöl­li­sem­pi­ä. Il­mas­ton muu­tok­set ja kult­tuu­rien ka­to­a­mi­nen o­li pii­lot­ta­nut ve­si­jär­jes­tel­män­kin. O­li siel­lä lien­tä poh­jal­la nyt­kin, mut­ta ai­no­a käyt­tö on näh­tä­vyy­te­nä.

Seu­raa­vak­si vie­rai­lim­me van­has­sa Al Aid­ru­sin mos­kei­jaan liit­ty­väs­sä ra­ken­ta­ja­su­vun hau­ta­kam­mi­os­sa. A­del nos­ti yh­den kan­kaa­al­la ver­ho­tun le­po­si­jan lie­vet­tä. E­siin tu­li kuin koi­ran kop­pi luuk­kui­neen, vaik­ka kuin­ka tir­kis­te­lin, niin a­suk­ki­a en hä­mä­räs­sä näh­nyt. Siel­lä merk­ki­mies kuu­le­ma le­pä­si muu­mi­oi­tu­nei­na, ku­ten pa­ri­kym­men­ta su­ku­lais­taan o­mis­sa koi­ran­ko­peis­saan ym­pä­ril­lä. Mos­kei­jan­kin o­vet a­vat­tiin meil­le, mut­ta kat­so­a saim­me sin­ne vain kyn­nyk­sen y­li.

A­de­nin mu­se­on pi­hal­la teh­tiin täys­kään­nös. O­pit­tiin kui­ten­kin, et­tä ra­ken­nus o­li shei­kin lin­na, jos­sa Ku­nin­ga­tar Vic­to­ri­a o­li a­su­nut vie­rai­lul­laan. Si­ran lin­noi­tus vas­ta­päi­sel­lä nie­mel­lä 100-met­ri­sen kuk­ku­lan la­el­la o­li seu­raa­va koh­de. His­to­ri­a­tie­to­jen puut­tees­sa­kin se on mai­ni­o nä­kö­a­la­paik­ka. Ai­ka uu­den nä­köi­set, help­po­kul­kui­set ki­vi­por­taat o­li ra­ken­net­tu, vii­mei­sen pääl­le suun­ni­tel­lut, va­lais­tuk­si­neen. Lä­hes kaik­ki lam­put o­li ri­kot­tu, tai jo hei­kon laa­dun ta­ki­a rik­kou­tu­neet. Ko­ko hom­ma o­li jä­tet­ty kuin kes­ken, ai­na­kin ra­ken­ta­jien jäl­jil­tä sii­vo­a­mat­ta. Lie­nee yk­kös­koh­de vie­rai­li­joil­le, ja au­to­tie­kin, o­sa kau­pun­gin ka­tu­verk­ko­a lä­hes a­ja­mat­to­mas­sa kun­nos­sa. Sen vä­hän mi­tä tä­tä maa­ta on näh­ty, niin kaik­ki on­kin kes­ke­ne­räis­tä. Jos jo­tain on jos­kus saa­tu val­miik­si, niin ai­na­kaan si­tä ei o­le huol­let­tu ei­kä yl­lä­pi­det­ty, ja jäl­jel­lä on­kin e­nää rau­ni­o.

No lin­nan­mä­el­tä se jo nä­kyi, seu­raa­va koh­teem­me. Sii­nä ei shei­kin lin­nat pal­jon ki­mal­la, kun ver­taa A­den Mal­liin ja sen hy­per­mar­ket Lu­luun. Nyt o­li ra­ken­net­tu (n. 5 vuot­ta sit­ten) huol­let­tu ja sii­vot­tu­kin. Ve­neen i­kui­ses­ti jat­ku­va e­väs­tä­mi­nen on­nis­tui siel­lä koh­tuu­hin­taan.

Rei­su o­li ai­van o­pet­ta­vai­nen, si­kä­li­kin, et­tä A­de­lin mie­les­tä o­li so­vit­tu 5 US/tun­ti/hen­ki ja mei­dän mie­les­tä pel­käs­tään 5US/tun­ti. Puo­leen tyy­tyi, var­maan vä­hem­pään­kiin, ei­kä ol­lut en­si­ker­taa a­si­al­la. Ih­met­te­li vie­lä seu­raa­va­na päi­vä­nä, kun sa­noim­me ot­ta­vam­me pirs­sin ky­läl­tä. Tu­li jo mai­nit­tu­a, et­tä nii­tä vi­li­see lii­ken­tees­sä e­nem­män kuin mui­ta au­to­ja, hin­ta­ta­so n. 2 US=1,4 €/ 10 km.

Öl­jys­tä­mi­nen

Pis­tän tä­hän vaih­teek­si taas sat­tu­muk­sen, jos­ta voi pää­tel­lä kuin­ka hy­vin saam­me päi­väm­me pa­ra­tii­sis­sa ku­lu­maan: Me­nim­me Ti­mon kans­sa jol­lal­la bunk­ke­ri­lai­tu­ril­le kat­so­maan sen öl­jyi­syyt­tä ja si­tä o­tam­me­ko lö­pöt ka­nis­te­reil­la vai o­mal­la kö­lil­lä tank­kei­hin. Paik­ka me­net­te­li ja kuu­le­ma pi­ti tul­la­kin o­mal­la kö­lil­lä, vaik­ka ot­tai­si ka­nis­te­rei­hin. O­li tain­nut men­nä ai­kai­sem­min u­sei­den jol­la­reis­su­jen gal­lo­nat se­kai­sin. Mei­dät joh­da­tet­tiin po­mon toi­mis­toon. Hin­ta saa­tiin ton­neis­sa/US. Ker­rot­tiin po­mol­le tar­vit­se­ma­me lit­ra­mää­rä pyy­de­tys­ti y­lä­kant­tiin, jon­ka hän muut­ti dol­la­reik­si ja an­toi sii­tä la­pun. Ha­et­tiin ve­neet ank­ku­ri­pai­kal­ta ja men­tiin mak­su­toi­mis­toon, e­ri ta­loon sa­mal­la ton­til­la. Dol­la­rit pöy­tään pis­tet­ty­äm­me pa­la­sim­me uu­den la­pun kans­sa lai­tu­ril­le, ja gal­lo­na­mit­ta­rin tar­kis­tet­tu­a­ni lö­pö vir­ta­si tank­kiin. Sin­ne mah­tui vain 19, ti­laa­mas­ta­ni 31 gal­lo­nas­ta. No mi­täs sii­nä, ta­kai­sin mak­su­kont­to­riin, jos­sa sain 23 US pa­lau­tus­ta. Jo pääs­sä­las­ku­na näyt­ti va­jaal­ta, jo­ten ve­nees­sä las­kin tar­kem­min. US 10 puut­tui. Ei hä­tää me­nin uu­del­leen mak­su­toi­mis­toon, mut­ta oh­ja­si­vat ta­kai­sin po­mon kont­to­riin. Ai­van kuin o­li­si jo o­dot­ta­nut mi­nu­a soit­ti puo­les­taan mak­su­toi­mis­toon, mut­ta va­kuut­ti, et­tä e­ro on vain 9 US. No se­hän on kar­ke­an gal­lo­ni­mit­ta­rin jäl­keen sa­ma a­si­a. Sain uu­det taa­lat tas­kuun ja pa­la­sin ve­neel­le,väis­tel­len lah­jus­ten ky­sy­ji­ä. An­na vaik­ka ton­ni, 5 US vas­taa­va mää­rä Je­me­nin re­a­lei­ta, ja ka­ve­ril­le kans­sa ja toi­sel­le ja.... Nel­jä kai nii­tä o­li pai­kal­la ol­lut. Ei­hän pyy­tä­jä tyh­mä o­le. Ti­mo o­li jo­tain an­ta­nut, mut­ta mi­nä en o­san­nut pro­ses­sin jäl­keen e­lää maas­sa maan ta­val­la, en muu­ten­kaan. Lö­pön hin­nak­si jäi n. 0,40 €, ai­van koh­tuul­lis­ta, vaik­ka huol­to­a­se­man hin­ta on 0,13 €/lit­ra. Lie­nee kiel­let­ty­ä si­tä siel­tä rah­da­ta. Ben­sa sa­mal­la a­se­mal­la al­le 0,2 €/l.

Mies­ten ves­sa, mei­naan maa­il­ma

Ei­len käy­tiin il­ta­päi­vä­len­kil­lä sa­ta­ma­ky­läs­säm­me. Kii­vet­tiin kel­lo­tor­nin­mä­el­le. Litt­le Big Ben on sin­ne e­si­ku­van­sa muo­toon ki­ves­tä sa­ta­maa hal­lit­se­maan ra­ken­net­tu. Hy­vien nä­kö­a­lo­jen jäl­keen kä­ve­lim­me ka­tu­a kou­lu­las­ten pii­rit­tä­mi­nä ja pää­dyim­me puis­toon. Se o­li kieh­to­nut mei­tä kuk­ki­neen, is­tu­tuk­sie­en ja vih­rei­ne nur­mik­koi­neen, mut­tan o­li ai­na ol­lut lu­kit­tu. Puo­li nel­jäl­tä kuu­le­ma päi­vit­täin au­ke­aa, ja nyt o­li­kin yk­si port­ti var­ti­jan sil­mien al­la au­ki. Lap­si­a o­li leik­ki- ja kii­pei­ly­vä­li­nei­den täy­del­tä ja suu­ri jouk­ko mus­ta­pu­kui­si­a hun­nu­tet­tu­ja nai­si­a pit­kin puis­to­a, har­va mie­hen­puo­li­kin. Por­tin tun­tu­mas­sa kiin­nit­ti huo­mi­om­me u­los­päin e­dus­ta­va toi­let­ti­ra­ken­nus, mies­ten o­vi kut­su­vas­ti a­voin­na, mut­ta - nais­ten puo­len ki­lon mu­na­lu­kol­la tel­jet­ty­nä.

Hy­vä A­den

Jos nyt on jo­tain ros­ki­a tul­lut ih­me­tel­ty­ä, niin ko­ko­nai­suu­te­na A­den on hy­vä paik­ka ve­nei­li­jän poi­ke­ta. Sel­vi­tyk­set o­vat å­ää­rim­mäi­sen help­po­ja ja mak­sut­to­mi­a. Kul­ku­neu­vot ja muu­kin hin­ta­ta­so o­vat hal­po­ja tai koh­tuul­li­si­a, ja ny­kyi­sin tuos­ta mai­tus­ta Lu­lus­ta saa e­väät ku­li­na­ris­ti­kin.

Huo­men­na

Huo­men­na sel­vi­täm­me Chi­mun kans­sa u­los ja suun­taam­me Bab-El-Man­de­bin sal­meen 90mpk. Sii­tä au­ke­aa 1200 mai­li­nen Pu­nai­nen­me­ri. Sen mai­ne ei o­le nii­tä ruu­sui­sim­pi­a pur­jeh­ti­joi­den kes­kuu­des­sa. Syi­nä jo si­vuut­ta­mam­me me­ri­ros­vo­a­lu­eet ja myö­hem­min val­lit­se­vat vas­ta­tuu­let. Hi­taas­ti e­te­ne­väl­le eh­tii y­leen­sä tuu­li ai­na e­dul­li­sek­si­kin a­joit­tain kään­ty­ä. Seu­raa­va koh­de on E­rit­re­an Mas­sa­wa tääl­tä 420 mai­lin pääs­sä.