Takaisin Edellinen Seuraava
2010-03-25 Aden-Massawa
Pekka
2010.03.25
2010.04.13

2010-03-25 A­den-Mas­sa­wa

Kir­joit­te­lin aiem­min, et­tä ros­vo­ti­lan­ne näyt­täi­si pa­rem­mal­ta. Hy­väl­tä se meil­le näyt­ti­kin, kun ei hei­hin tör­mät­ty. Seu­raa­vat Sa­la­la­his­ta tul­leet ve­neet o­li­vat kuul­leet ra­di­os­taan kaup­pa­lai­vaan koh­dis­tu­neen ros­vou­sy­ri­tyk­sen lai­va­käy­tä­vän i­tä­pääs­sä. Ka­las­ni­kof­fit o­li taas pauk­ku­neet, mut­ta y­ri­tyk­sek­si jäi a­puun rien­ta­neen so­ta­lai­van ta­ki­a. Pa­ri päi­vää sen jäl­keen Ti­mo kuu­li o­mas­ta vhf-ra­di­os­taan seu­raa­van ta­pauk­sen A­de­nin lä­his­töl­lä: Seit­se­män pi­ka­ve­neen jouk­ki­o o­li hyö­kän­nyt am­pu­en tank­ki­lai­vaa vas­taan. Lä­his­tön so­ta­voi­mat eh­ti­vät taas a­puun, ja kuu­le­ma sai­vat ros­vot kiin­ni. Tiis­tai­na 23.3. sel­vi­tet­tiin it­sem­me u­los. To­si help­po­a ja yk­sin­ker­tais­ta ja il­mais­ta, ei lah­jus­pyyn­tö­jä­kään. Help­po­a o­li Chi­muil­le­kin, jot­ka o­li­vat im­mig­ra­ti­o­nil­la e­ri ai­kaan, mut­ta kym­men­tä dol­la­ri­a o­li pyy­tä­nyt. Hy­vä, et­tä to­si­aan pyy­tä­vät sel­väs­ti lah­juk­si­a, ei­vät­kä e­päi­lyt­tä­vi­ä mak­su­ja, ku­ten jos­sain muu­al­la on ta­pa­na. Hy­vin pe­la­si il­man ras­vaus­ta­kin.

Pääs­tiin puo­lil­ta päi­vil­tä liik­keel­le hy­väs­sä tuu­les­sa. Il­lal­la pi­ti ge­naak­ke­rin jäl­keen a­jaa ko­neel­la­kin nel­jä tun­ti­a, mut­ta Bab El Man­de­bis­ta lä­pi pääs­ty­äm­me pu­hal­si vim­ma­tus­ti suo­raan pe­räs­tä, Chi­mun mit­ta­reis­sa max. 20 M/s. Sää­tie­dot o­li­vat yl­tä­neet vain puo­leen. Pai­koin vain 30-met­ri­ses­sä ve­des­sä me­ri nou­si no­pe­as­ti hy­vin jyr­käk­si, ja pel­käl­lä 9 ne­li­ön poh­jaan­rei­va­tul­la i­sol­la kuo­hat­tiin vä­lil­lä run­ko­no­peut­ta. Jyr­kim­mis­sä rin­teis­sä pi­ti jo aut­taa tuu­li­pe­rä­sin­tä­kin a­joit­tain.

Nyt on ai­van ke­sä­ke­li SE 7 ms. Puo­mi­te­tul­la vir­sa­ri­la men­nään 6 sol­mu­a. Mat­kaa Mas­sa­waan 140 mai­li­a. Jon­nan lä­het­tä­mä Grib-sää lu­pai­lee vas­tais­ta en­si yök­si sal­meen, jos­ta Mas­sa­wa jo siin­tää.