Takaisin Edellinen Seuraava
2010-03-06 Salalah, Oman
iiris
2010.03.07
2010.04.13

2010-03-06 Sa­la­lah

Tors­tai­na 4.3. saa­vuim­me Sa­la­la­hiin. Gps lo­ka­si mat­kam­me U­li­ga­nis­ta 1289 mai­lik­si, ja si­tä rei­sa­sim­me 10 päi­vää 8 tun­ti­a. Ko­neel­la pot­kit­tiin 38 tun­ti­a, mut­ta hy­vin muu­ten­kin e­det­tiin, n. 130 mai­li­a/vrk. E­ka ank­ku­ri­paik­kam­me ei kel­van­nut Port Cont­ro­lil­le, vaan jou­duim­me siir­ty­mään lä­hem­mäs ran­taa. Rans­ka­lai­nen ka­ta­ma­raa­ni eh­dot­ti, et­tä ve­täi­si maa­köy­den, ku­ten heil­lä­kin. Ok. Chi­mu siir­tyi pi­an sa­maan a­se­maan. Se o­li en­sin o­do­tel­lut me­rel­lä vii­kon­lo­pun tu­lo­a ja mei­tä ja o­li saa­pu­nut pa­ri tun­ti­a ai­kai­sem­min.

Vas. Ii­ris, Ke­a, Rans­ka, Chi­mu, Ham­pu­ri ja Rans­ka­lai­nen vii­mek­si tul­lut, jon­ka ni­mi ei vie­la sel­vin­nyt.

Van­hat pi­lot­ti­kir­jat ja muis­ti­ku­vat, jois­sa vi­ra­no­mai­set tu­le­vat ve­nel­le sel­vit­tä­mään, ei­vät pal­jon pai­na­neet. Vaik­ka py­hä­päi­vän (per­jan­tai) aat­to o­li pit­käl­lä, val­ko­ha­lat­ti­nen Mu­ham­med hu­hui­li ran­nal­la ja kus­ka­si au­tol­laan po­ruk­kam­me sel­vi­tyk­seen. Ai­kaa ku­lui var­maan tun­ti, mut­ta se o­li vaan o­do­tus­ta. Vir­kai­li­jat te­ki­vät pa­pe­ri­työt. Aiem­min o­li kai­ki il­mais­ta, nyt lys­ti mak­soi, kä­si­tyk­sek­si jäi et­tä vain kort­ti kel­pa­si, 42 O­ma­nin Re­a­li­a/ve­ne.

Ei­len kä­vim­me kä­ve­le­mäs­sä, sen puut­tee­seen si­tä jää me­ri­mat­koil­la, sa­ta­ma-a­lu­eel­la. Var­sin mie­len­kiin­tois­ta:

Vas­ta­puo­lel­la o­vat y­li 300-met­ri­set kont­ti­hä­vit­tä­jät, 5-6 kpl, se­as­sa muu­ta­ma pie­nem­pi 150 met­ri­nen. Yh­den tai kak­si päi­vää ne la­jit­te­le­vat laa­ti­koi­taan ja poist­ru­vat taas vauh­dil­la me­rel­le. Seu­raa­vat o­vat jo tu­los­sa au­kol­la vas­taan. Mil­joo­nis­ta kon­teis­ta­han ei tän­ne jää kuin jo­ku­nen syö­tä­väk­si, juo­ta­vak­si tai ra­ken­nus­tar­pei­ta tuo­den. Pää­o­sa vain o­te­taan mai­hin ja siir­re­tään he­ti pie­nem­piin tai e­ri suun­taan me­ne­viin lai­voi­hin. Run­ko­reit­ti on Kii­na-Kau­koi­tä-Eu­roop­pa, ja haa­rat tääl­tä suun­tau­tu­vat Per­si­an­lah­del­le, I­tä-Af­rik­kaan ja In­ti­aan.

Mei­dän puo­li sa­ta­mas­ta on pe­rin­teik­kääm­pi. Pie­net ka­la­paa­tit, 15-20-met­ri­set dhout ma­jai­le­vat naa­pu­ris­sam­me. Suu­rin o­sa on pe­rin­tei­ses­tä muo­dos­taan huo­li­mat­ta la­si­kui­tu­ra­ken­tei­si­a, ei­vät­kä nä­mä tän­ne näy­tä ka­lo­ja tuo­van, vaan täs­sä on nii­den te­lak­ka va­rus­tee­naan jät­ti­mäi­nen liik­ku­va kont­ti­nos­tu­ri, ei mi­kään jään­nö­se­rä­kään, vaan vii­meis­tä huu­to­a.

Ei­li­saa­mu­na nii­tä il­mes­tyi. Nel­jä tä­kä­läis­tä puu­lai­vaa 50-60 met­ris­tä töi­jä­si al­taan vas­ta­ran­nal­le. Toi­vat ku­kin 270 son­ni­a So­ma­li­as­ta. E­läi­no­pin kir­jas­sa tuol­lai­set kyt­ty­rä­sel­käi­set o­li­vat ce­bu­ja. Nii­tä ne nyt pur­ka­vat suo­raan ree­lin­gin y­li au­toi­hin ja nos­ta­vat ruu­mas­ta vins­sil­lä strop­pu ”kai­na­loi­den” al­le ki­ris­ty­nee­nä.

Lie­kö rii­pu­tuk­sel­la täs­sä vai­hees­sa suo­tui­sa vai­ku­tus li­han mu­reu­teen. Jo­ku­nen son­ni on pääs­syt kar­kaa­maan. Nii­tä sit­ten au­to­ko­lon­nat jah­taa­vat pit­kin sa­ta­maa. Sa­man kai­jan toi­sel­la puo­lel­la o­li pa­ri päi­vää e­rit­täin mo­der­ni, hol­lan­ti­lai­nen EU-lei­mai­nen so­ta­lai­va. Sen ”me­ri­ros­vo­pes­ti” kes­tää kol­me kuu­kaut­ta näil­lä ve­sil­lä. Sit­ten tu­lee Hol­lan­nis­ta seu­raa­va. Sen keu­las­sa o­li jenk­kien so­ta­lai­va ja sen al­taan toi­sel­la puo­lel­la kii­na­lai­nen. Vie­lä tu­li pa­kis­ta­ni­lai­nen, ja on­han ai­van vas­ta­pää­täm­me pie­ni o­ma­ni­lai­nen lai­vas­to­tu­ki­koh­ta­kin. Yh­dis­ty­neet ”me­ri­ros­vo­vas­tai­set” so­ta­voi­mat näil­lä ve­sil­lä kä­sit­tä­vät y­li kak­si­kym­men­tä so­ta­lai­vaa e­ri puo­lil­ta maa­il­maa. Hy­vä niin meil­le­kin, mut­ta ros­vou­u­tis­ten mu­kaan mi­kään ei juu­ri o­le muut­tu­nut, vaan kym­me­ni­ä lai­vo­ja ja sa­to­ja me­ri­mie­hi­ä on e­del­leen pant­ti­van­kei­na So­ma­li­as­sa. Ve­nei­den suh­teen ti­lan­ne Aa­de­nin lah­del­la on ol­lut pa­rem­pi, vaik­ka pa­ri ta­paus­ta o­li­kin I­tä-Af­ri­kan ran­ni­kon ul­ko­puo­lel­la vuo­den si­säl­lä.

Y­leis­ku­va Port Cont­rol-kuk­ku­lal­ta

Nyt on lau­an­tai. Tä­nään ky­ke­nim­me ne­lis­tään Chi­mun kans­sa mai­hin yh­des­sä, Mu­ham­me­dil­ta lai­tu­ril­ta vuok­raa­mal­lam­me au­tol­la. Kau­pun­kiin on mat­kaa y­li tai al­le 20 km riip­pu­en min­ne siel­lä on me­nos­sa. Mel­ko suo­raan pai­nel­tiin Su­per­mar­ket Lu­luun. Hy­vin e­vääm­me kyl­lä riit­ti­vät Thai­maas­ta ja U­li­ga­nis­ta, mut­ta ai­ka vauh­dil­la os­tos­kär­ryt täyt­tyi­vät. Mi­tä si­tä ih­mi­nen päi­väs­sä syö – ei pal­jo­a, mut­ta nyt on täh­täi­mem­me jo Pu­nai­sel­la­me­rel­lä, jos­sa ei puo­ti­a o­le­kaan jo­ka kul­mal­la. E­li va­ras­to­ja taas täy­te­tään. Pa­luu­mat­kal­la to­te­sim­me vie­lä uu­dem­man ja lä­hem­pä­nä si­jait­se­van hy­per­mar­ke­tin sel­väs­ti lyö­vän Lu­lun lau­dal­ta. Hin­ta­ta­soon pa­laan vie­lä, sil­lä tar­kat va­luut­ta­kurs­sit o­vat hä­mä­rän meil­le pei­tos­sa.