Takaisin Edellinen Seuraava
2010-03-09 Rosvoja jo Salalahissa
pekka
2010.03.09
2010.04.13

2010-03-09 Ros­vo­ja jo Sa­la­la­his­sa

Näyt­tää sil­tä, et­tä tu­lem­me ryös­te­tyik­si jo en­nen var­si­nais­ta ros­vo­ran­nik­ko­a.

A­gent­ti Mo­ham­me­din mu­kaan a­gen­tin käyt­tö on pa­kol­lis­ta tä­kä­läi­ses­sä pa­pe­ri­so­das­sa. Sa­man mie­hen mu­kaan lö­pö­ä ei saa tuo­da kau­pun­gil­ta, vaan se­kin on os­tet­ta­va Mo­ham­me­dil­ta 0.300 Ri­a­lin kiin­te­ään lit­ra­hin­taan, ku­ten hän a­si­an il­mai­si. Sa­man­suun­tai­set o­vat tie­dot, jois­sain uu­sis­sa pi­lot­ti­kir­jois­sa.

Si­sään­sel­vi­tys, ku­ten sa­not­tu, mak­soi 42 RO (O­ma­nin Ri­al) U­los kuu­le­ma mak­saa 20 Mo­ham­me­din vai­vois­ta mak­soim­me 30 Yht. 92 RO

1 RO=1,90 €, jo­ten vi­ra­no­mais­hom­ma mak­saa € 175, en­nä­tys meil­le a­lal­laan. Sii­hen, kun li­sää Mo­ham­me­din lö­pön ”kiin­te­än” 210% hin­nan pump­pu­hin­taan 0,1400 RO näh­den, niin al­kaa pääs­tä sel­vil­le mis­tä on ky­sy­mys. Ai­no­a­na lie­ven­tä­vä­nä, jos voi a­ja­tel­la, on et­tei a­gen­til­le o­le vaih­to­eh­to­a, ei­kä lö­pön­kään rah­taa­mi­nen mais­ta o­le sal­lit­tu­a.

Aa­de­nin­lah­den me­ri­ros­vo­ti­lan­ne on teh­nyt Sa­la­his­ta mo­nil­le ta­val­laan pa­kol­li­sen py­säh­dyk­sen jon­kin­lai­sen es­kaa­de­rin muo­dos­ta­mi­sek­si seu­raa­val­le o­suu­del­le, ja jo­ku mo­ham­med on sit­ten jär­jes­tel­lyt it­sel­leen työ­pai­kan vi­ra­no­mais­ten kans­sa. Vain e­tu­kä­teis­tie­to o­lois­ta ja ää­nes­tä­mi­nen ”kö­lil­lä ja ruo­ril­la”, min­ne me­nee o­vat vaih­to­eh­to­ja.

E­väs­kau­pat tääl­lä o­vat hy­vin­va­rus­tet­tu­ja. Kaik­ke­a saa, mut­ta tuot­teet o­vat y­leen­sä tuon­ti­ta­va­raa, ei­kä tai­da suu­ri­a e­ro­ja ol­la Eu­roo­pan hin­toi­hin. Jot­kut pai­kal­li­ses­ti tuo­te­tut he­del­mät ja vi­han­nek­set, se­kä lei­von­nai­set o­vat e­dul­li­si­a, mut­ta ai­kai­sem­min mai­nit­tu va­ras­toin­ti Pu­nais­ta­mer­ta var­ten nos­ti pie­nen os­tos­kär­ryl­li­sen sa­dan €:n pin­taan.

Sa­la­hi­a on ra­ken­net­tu vim­ma­tus­ti, my­os uu­si­a ko­mei­ta mos­kei­joi­ta

Yl­lä­mai­nit­tu­a ros­vous­tun­nel­maa lie­vit­tääk­se­ni ker­ron ei­li­sis­tä näh­tä­vyyk­sis­tä. Ei­len Pyyh­käis­tiin Chi­mu­jen kans­sa, kuin­kas muu­ten, Sa­la­hin taus­tal­la ko­ho­a­vaan vuo­ris­toon. Au­tom­me ei to­sin ol­lut juu­ri sii­hen tar­koi­tet­tu, mut­ta jak­soi pie­ni­moot­to­ri­se­na­kin va­lit­ta­en hi­na­ta mei­dät noin ki­lo­met­rin kor­keu­teen. Au­te­rei­nen sää es­ti siel­tä me­ri­nä­ky­mien i­hai­le­mi­sen, mut­ta vul­kaa­nis­ta ki­ve­ä ja so­raa e­ri muo­toi­si­na huip­pui­na, kan­jo­nei­na ja kui­vi­na ve­siu­o­mi­na o­li tii­rail­ta­vi­na si­tä­kin e­nem­män. Kaik­ki o­li ru­ti­kui­vaa. Pen­sas­to­a­kin kas­voi pai­koi­tel­len, leh­det­tö­mi­ä ja kui­vi­a ne­kin.

Y­lim­pä­nä o­li pelk­kää au­ti­o­maa­ta. Meil­le ta­sa­maa­an a­suk­kail­le pel­kät kor­keu­se­rot o­vat näh­tä­vyys si­nän­sä.

Ka­me­lei­ta o­li pal­jon. Ne näyt­tä­vät saa­van e­lan­ton­sa siel­tä­kin mis­sä si­tä ei o­le. Aa­se­ja, ja vuo­hi­a nä­kyi myös. Vil­leil­tä ne vai­kut­ti­vat, mut­ta kai­pa be­duii­nit nii­tä­kin hyö­dyn­tä­vä­ti. Sa­mas­sa maas­tos­sa va­el­te­li­vat nau­dat­kin. Riit­ti nii­tä maan­tei­tä y­lit­tä­mään­kin. Kor­pit ja hau­kat lei­jai­li­vat rin­tei­den tun­tu­mas­sa. To­ki­han pi­ti käy­dä Jo­bin hau­dal­la (li­sä­tie­dot vrt.Raa­mat­tu), kun siel­lä yl­hääl­lä ol­tiin. Vas­ta kau­pun­gis­sa on joi­tain vih­rei­tä laik­ku­ja. Jat­ku­vas­ti kas­tel­tu­ja vil­jel­mi­ä­kin. Myös pää­tei­den var­ret o­vat pai­koin vi­her­ret­ty­jä, sa­moin lu­kui­sat lii­ken­neym­py­rät mo­ni­puo­li­sin kas­vein ko­ris­tel­tu­ja. Ties­tö on hy­vä, u­seim­mi­ten e­ri­no­mai­nen, sa­moin e­ten­kin kau­pun­gin mo­ni­kais­tai­set ko­koo­ja­ka­dut ja sa­man­lai­set tu­li­te­rät o­hi­kul­ku­tiet. Tääl­lä­kin vii­me­mai­ni­tut on ra­ken­net­tu oi­ko­teik­si ja yh­dis­tä­mään muu­ta tie­verk­ko­a, mut­ta näyt­täi­si, et­tä vuo­si­a en­nen var­si­nais­ta tar­vet­ta.

Kir­ja­kau­pan kas­sa­nei­ti e­siin­tyi il­man hun­tu­a ku­vauk­seen as­ti

Meil­lä on ol­lut var­sin kuu­mat ol­ta­vat oi­ke­as­taan jo Lo­y­al­ty-saar­ten Ou­ve­as­ta läh­tien, kym­me­ni­sen kuu­kaut­ta sit­ten. Har­voin on läm­pö­ti­la las­ke­nut al­le 30 as­teen. Me­ri­ve­si­kin on ol­lut sa­mois­sa lu­ke­mis­sa, jo­pa 33 as­tet­ta mat­kan var­rel­la. Lii­an kuu­mal­ta on tun­tu­nut­kin vä­lil­lä. Phu­ke­tin jäl­keen läm­pö­ti­la on las­ke­nut. Jo Ma­le­dii­vien yöt o­li­vat vii­le­äm­pi­ä. Nyt on vi­lu jo tul­lut pu­se­roon. Joo, on jo pu­se­ro­a­kin pi­det­ty yö­vah­deis­sa, ja pit­kät kal­sa­rit­kin et­sin, to­sin vain mui­den hou­su­jen si­jas­ta yön vii­ley­teen. O­mien ve­si­tank­kien­kin lie­mi on muut­tu­nut raik­kaan vii­le­äk­si, mut­ta sa­mal­la hyy­tä­väk­si pe­su­ve­te­nä. Sa­la­la­hin läm­möt ker­ro­taan leh­den si­vuil­la 29/19 as­tet­ta. Päi­väl­lä pais­tuu, mut­ta yök­si on täy­ty­nyt jo et­si­ä pak­sum­pi la­ka­na­kin pei­tok­si. Me­ri­ve­si­kin on jääh­ty­nyt jo al­le 26 as­teen. Ko­neen­käyt­tö­kään ei o­le e­nää niin vas­ten­mie­lis­tä, kuin ai­kai­sem­mis­sa lä­käh­dyt­tä­vis­sä o­lois­sa. Nyt sii­tä saa vä­hän li­sä­läm­pö­ä.

Si­vuu­tim­me A­ra­bi­an­me­rel­lä mai­li­tol­pan. Ii­rik­sel­le se o­li 100 000:s.

Tar­koi­tus on jat­kaa mat­kaa per­jan­tai­na. Saam­me Chi­mun kans­sa li­sä­vah­vis­tuk­sek­si rans­ka­lai­sen n. 38 jal­kai­sen a­lu­mii­ni­sen A­ra­ok’n. Suun­taam­me Aa­de­niin, mut­ta on sii­nä ai­na­kin Al Mu­kal­la puo­li­vä­lis­sä, jos­ta jot­kut ve­nei­li­jät o­vat jo­pa pi­tä­neet.