Takaisin Edellinen Seuraava
2010-02-28 Arabianmeri
iiris
2010.02.28
2010.04.13

2010-02-28 A­ra­bi­an­me­ri A­ra­bi­an­me­ri 14 11,4 N; 61 32,8 E

Kuu­det­ta päi­vää reis­sa­taan Ma­le­dii­veil­tä. Ei­len o­hi­tet­tiin puo­li­mat­ka, sil­loin 628 mai­li­a jäl­jel­lä Sa­la­la­hiin. Suun­nil­leen sa­ma e­täi­syys on Af­ri­kan So­ma­li­aan ja In­ti­aan, Pa­kis­ta­niin poh­joi­ses­sa on vä­hän e­nem­min.

Pi­ti sa­no­a reis­sa­taan, kun on aa­mus­ta as­ti tul­tu Y­an­ma­ril­la 2000 r/min, 5 kn. Jon­nan lä­het­tä­mis­sä Ug­rib-sää­tie­dois­sa o­li­kin kor­ke­an se­län­ne tääl­lä kes­kel­lä mer­ta, mut­ta väis­tää­kään ei voi. Poh­joi­ses­sa tuu­lee vie­lä vä­hem­män ja So­ma­li­aa nyt ei hu­vi­ta lä­hes­ty­ä yh­tään e­nem­pää, kun on pak­ko. Saa­te­taan huo­men­na jo ol­la o­hi plä­kä­pai­kas­ta.

Muu­ten on­kin ol­lut ai­van koh­tuu­tuu­let, päi­vä­mat­kat 130 mai­lin tie­tä­mis­sä. Sen ver­ran si­vul­ta koil­li­ses­ta, et­tä ge­naak­ke­ril­la ei ol­la ko­vin pal­jon a­jet­tu, kui­ten­kin lä­hes jo­ka päi­vä. Suh­teel­li­nen tuu­li on sil­loin ai­na nous­sut niin ko­vak­si ja vas­tai­sen puo­lel­le, et­tä on pai­nel­tu ai­ka vi­nos­sa, to­sin seit­se­män sol­mun pin­taan. Si­tä ei viit­si ko­ko päi­vää, kun vaih­to­eh­to­na on pe­rus­pur­jei­den 5-6 sol­mu­a ve­ne suo­rem­mas­sa.

Per­heel­li­sen on kui­ten­kin y­ri­tet­tä­vä, sil­lä Chi­mu pai­ne­lee e­del­lä juu­ri maa­la­tul­la poh­jal­laan ja tu­li­te­räl­lä ge­no­al­laan. Ei­vät kui­ten­kaan re­vi­tä täy­sil­lä, vaan vä­hän mei­tä o­dot­te­le­vat. Ei­len jo pääs­tiin 12,5 mai­lin pää­hän, mut­ta nyt on taas ve­näh­tä­nyt e­täi­syys 20 mai­lin tie­tä­miin, a­ja­vat ko­neel­la­kin 0,5 sol­mu­a vauh­dik­kaam­min.

Nä­ky­vä lai­va­lii­ken­ne on ol­lut yl­lät­tä­vän vä­häis­tä, vaik­ka o­lem­me rei­til­lä seik­kail­leet jo mon­ta päi­vää. Tai­ta­vat ne­kin kier­tää So­ma­li­an ran­to­ja kau­kaa. Chi­mun AIS-näy­töl­lä nii­tä kuu­le­ma vi­li­see, mut­ta me­ri on suu­ri.

Pa­ri­na yö­nä o­li kum­pa­na­kin puo­len tu­si­naa ka­la­paat­ti­a, ja ei­kös me­kin - kum­pa­na­kin yö­nä a­jet­tu kiin­ni nii­den verk­koi­hin. E­kal­la ker­taa jäim­me jo­ten­kin no­jaa­maan. Ak­se­li o­li ju­mis­sa, kun ko­kei­lin kä­sin pyö­rit­tää. On­nis­tuim­me nos­tam­ma y­lä­pau­lan haal­la pin­taan niin, et­tä sain sil­le pe­rä­hyl­lyl­tä näy­tet­ty­ä puuk­ko­a. Ki­re­ä 14 mil­li­nen köy­si pau­kah­ti poik­ki jo te­rän kos­ke­tuk­ses­ta - va­li­tan. Oh­ja­sim­me a­la­tuu­leen tar­koi­tuk­se­na va­paut­taa pot­ku­ri, kun roi­kum­me toi­ses­sa pääs­sä, mut­ta he­ti huo­ma­sim­me­kin, et­tä o­lim­me va­paat, ja ak­se­li­kin pyö­ri.

Ei­len aa­mu­yös­tä sa­ma hom­ma. Nyt näim­me kuu­ta­mos­sa, et­tä roi­kuim­me ske­gis­tä, y­lit­tä­mäm­me ver­kon pau­las­sa. On­nis­tuin ve­ne­haal­la pai­na­maan pau­lan a­las ja taas va­pau­duim­me. Seu­raa­vi­a ka­la­paat­te­ja sit­ten väis­te­lim­me kau­em­paa. Vä­hän e­päil­len, kos­ka vai­kut­ti, et­tä e­ka­ker­ral­la verk­ko o­li­si roik­ku­nut paa­tis­ta a­la­tuu­leen ja taas toi­nen o­li­si roik­ku­nut verk­kon­sa pääs­sä a­la­tuu­les­sa.