Takaisin Edellinen Seuraava
Keskiviiikko 2010-02-10 klo 1800, Intian Valtameri 5 25’N; 81 00’E.
iiris
2010.02.10
2010.04.13

Kes­ki­vii­ik­ko 2010-02-10 klo 1800, In­ti­an Val­ta­me­ri 5 25’N; 81 00’E.

In­ti­an val­ta­me­ren Ben­ga­lin­lah­den suu vaih­tuu par­hail­laan A­ra­bi­an­me­rek­si. Sri Lan­kan ran­nik­ko jää koh­ta lä­him­mil­lään n. 30 mai­lin pää­hän. Stra­te­gi­a­na on vält­tää lii­an tut­ta­val­li­sik­si käy­neet ka­la­paa­tit, jot­ka o­vat häi­rin­neet pur­jeh­ti­joi­ta näil­lä ve­sil­lä. Sin­ne poh­jois­puo­lel­le on nyt jää­nyt lai­va­lii­ken­ne­kin reit­ti­ja­ko­a­lu­eel­leen, n. 10 mai­li­a ran­nas­ta.

Lai­vo­ja on­kin suih­ki­nut jo­ka puo­lel­lam­me pa­rin vii­me vuo­ro­kau­den ai­ka­na, kun y­li­tim­me loi­vas­ti poh­jois­puo­lel­ta e­te­lä­puo­lel­le nii­den Ma­la­kan sal­men ja Su­e­zin vä­li­sen rei­tin. Lai­vo­ja o­li y­leen­sä nä­ky­vis­sä 4-5 kpl, par­haim­mil­laan tup­las­ti. Hait­taa niis­tä ei ol­lut, tus­kin meis­tä­kään niil­le.

Tois­sa­päi­vä­nä to­sin saim­me nis­kaam­me kaa­to­sa­de­kuu­ron pa­rik­si tun­nik­si. Sil­loin ei mi­tään nä­ky­nyt, vaik­ka ko­los­sit huu­dat­ti­vat vis­se­lei­tään se­kä poh­jois-, et­tä e­te­lä­puo­lel­lam­me. Huo­nom­pi jut­tu o­li, et­tä tut­kam­me polt­ti pa­ri su­la­ket­ta start­ti­y­ri­tyk­sis­sä. Sen se te­ki pa­ri kuu­kaut­ta sit­ten e­ka ker­taa. Hom­ma­sin prop­pu­ja, ja hom­ma tun­tui sil­loin pe­lan­neen. Nyt on pa­ri jäl­jel­lä, en­kä viit­si niil­lä vie­lä y­rit­tää. Joh­to­kul­ku­ja o­len tar­kis­tel­lut.

Tuo­ta mai­nit­se­maa­ni uk­kos­kuu­ro­a lu­kuu­not­ta­mat­ta, se en­sin pyö­rit­ti tuu­let ja pis­ti mei­dät sit­ten a­ja­maan 9 tun­ti­a ko­neel­la ty­ve­nes­sä, ke­lit o­vat Ni­ko­baa­rien jäl­keen ol­leet lois­ta­vat, NE-NNE 10-5 se­kun­ti­met­riin. Ai­van ku­ten Jon­nan lä­het­tä­mät Ug­rib-kar­tat lu­pa­si­vat. Päi­vä­mat­kat o­vat ol­leet 132, 160, 173, 138 ja ei­len 127mai­li­a. E­ten­kin par­haa­seen si­säl­tyy n. sol­mun myö­tä­vir­ta.

Pää­har­ras­tuk­sem­me on ol­lut lu­ke­mi­nen – yö­tä päi­vää. E­nim­mäk­seen ul­ko­na, pi­me­äl­lä ot­sa­lam­punn va­los­sa. Se tie­ten­kin häi­rit­see tä­hys­tys­tä, mut­ta py­rim­me pi­tä­mään tar­peek­si pit­kät ja ti­he­ät tau­ot sil­mien pi­me­ä­nä­kö­ky­vyn pa­laut­ta­mi­sek­si.

Chi­mul­ta saim­me vies­tin, et­tä läh­ti­vät pe­rääm­me sun­nun­tai­na. Jos on ty­ven­tä saa­vut­ta­vat mei­tä hy­vin ko­neel­la. Jos taas tuul­ta on reip­paas­ti niin muu­ten­kin. Meil­lä on nyt mat­kaa U­le­gu­maan, niin­kuin jot­kut kar­tat sen ta­vaa­vat, 500 mai­li­a. Jos nyt ke­lit yh­tään py­sy­vät, se tait­tuu al­le nel­jäs­sä vuo­ro­kau­des­sa.

Lu­ke­mi­sen vä­lis­sä on kat­sel­tu ym­pä­ril­le. An­da­ma­nien­me­rel­lä näim­me del­fii­nei­tä kol­meen ot­tee­seen. Meil­lä vaan o­li sil­loin niin o­le­ma­ton vauh­ti, et­tä keu­la­kuo­huis­sa leik­ki­mi­nen ei mei­nan­nut on­nis­tu­a. Lin­nut o­vat py­sy­neet nä­ky­mät­tö­mis­sä. Tä­nään Riit­ta o­li näh­nyt suu­lan su­kui­sen. Mi­nä näin ei­len hie­non va­laan­pyrs­tön pys­tys­sä, sen su­kel­ta­es­sa. Vaik­ka kuin­ka tä­hys­tim­me seu­tu­a pit­kään, mui­ta merk­ke­jä ei il­maan­tu­nut.

Läh­dim­me Phu­ke­tis­ta pi­an täy­den­kuun jäl­keen, jo­ten jo­ka il­ta kuun e­siin­tu­lo vii­pyi tun­nin pi­dem­pään. Nyt­hän se val­jus­ti va­lai­see vain aa­mu­a. Pa­ri­na il­ta­na pe­räk­käin al­ku­mat­kas­ta näim­me vih­re­än vä­läh­dyk­sen, au­rin­gon las­kies­sa. Nyt on ol­lut pil­vi­sem­pää. Se on meil­le pa­rem­pi, e­ten­kin päi­vi­sin. Poh­jan­täh­ti on nä­ky­nyt vain muu­ta­man as­teen kor­keu­del­la (le­vey­tem­me 5 as­tet­ta e­nää). Poh­jo­laa muu­ten e­dus­taa meil­le Cas­si­o­pei­ja il­ta­tai­vaal­la, ja O­ta­va kii­pe­ää aa­mu­yöl­lä ko­ko­naan nä­ky­viin. Toi­sel­la puo­lel­lam­me pal­jon y­lem­pä­nä lois­taa aa­mu­yöl­lä E­te­län­ris­ti. Se tu­lee nä­ky­mään vie­lä kau­em­pa­na­kin poh­joi­seen men­nes­sä, kos­ka ei o­le ko­vin lä­hel­lä e­te­lä­na­paa.