Takaisin Edellinen Seuraava
2010-02-16 Uligan
iiris
2010.02.17
2010.04.13

2010-02-16 U­li­gan

Lop­pu­mat­ka Sri Lan­kan koh­dal­ta su­jui hy­vin kun­han en­sin pää­sim­me ir­ti sen ty­ve­nes­tä 8:n tun­nin ko­nei­lul­la. Ka­las­ta­jat o­vat häi­rin­neet ve­nei­li­jöi­tä saa­ren tun­tu­mas­sa. Jä­tim­me 30 mai­li­a ra­ko­a ran­taan, ja muu­ta­mat nä­ke­mäm­me ka­las­tu­sa­luk­set ei­vät ol­leet meis­tä kiin­nos­tu­nei­ta. Lai­vo­ja sen­si­jaan me­ni kai­ken ai­kaa mo­lem­min puo­lin. Ei kui­ten­kaan niin ti­he­ään kuin val­ta­reit­ti­ä y­lit­tä­es­säm­me.

Tuu­li al­koi en­sin län­si­luo­tees­ta, mel­kein koh­tees­tam­me. Pai­ne­lim­me löy­sil­lä sei­leil­lä lä­hel­le lou­nas­ta. Sii­tä kurs­si ja vauh­ti, tuu­len kään­ty­es­sä en­sin poh­joi­seen ja myö­hem­min koil­li­sen puo­lel­le, ko­ko a­jan pa­ra­ni. Tar­vit­tiin vie­lä rei­lus­ti rei­ve­jä­kin. Ma­naa­rin lah­del­ta tuu­lee u­sein ri­va­kas­ti.

U­li­gan (vii­mei­sin kir­joi­tus­muo­to)

Ank­ku­ri las­ket­tiin U­li­gan-saa­ren ran­ta­ve­teen 1600 gps-lo­ka­tun mai­lin, 12 päi­vän ja kol­men tun­nin sei­lauk­sen jäl­keen.

Sel­vi­tys­po­ruk­ka tu­li pa­rin tun­nin si­säl­lä pi­ka­ve­neel­lä, kuu­si nuor­ta mies­tä, koh­te­li­ai­ta, mut­ta sa­mal­la vä­lit­tö­mi­ä ja i­loi­si­a. E­dus­tet­tui­na näyt­ti sa­mal­la o­le­van maan ko­ko ro­dul­li­nen kir­jo­kin, in­ti­a­lai­sen ja sri lan­ka­lai­sen ul­ko­muo­toi­neen. Jo­ku näyt­ti af­rik­ka­lai­sel­ta seu­raa­va a­ra­bil­ta. Sii­nä tu­li tul­li­a ja e­mig­rei­si­ä, ter­veyt­tä ja ka­ran­tee­ni­a. Kaik­ki työn­si­vät vuo­rol­laan e­tee­ni pa­pe­rei­ta al­le­kir­joi­tet­ta­vak­si, mo­ni­a ja taas uu­si­a. E­ten­kinn ve­neen lei­ma hei­tä miel­lyt­ti. Nii­tä kun jo­kai­sen ni­mi­kir­joi­tuk­sen vie­reen lät­käi­si, niin jo tu­li val­mis­ta, puo­les­sa tun­nis­sa.

Kol­me vuo­ro­kaut­ta, 72 tun­ti­a, saa saa­rel­la vii­py­ä il­man e­nem­pi­ä pa­pe­rei­ta. Sen a­jan y­li­tyt­ty­ä pi­tää il­mei­ses­ti pal­ka­ta a­gent­ti seu­raa­vaa lu­pa­lap­pu­a var­ten. Kuul­tiin, et­tä 20+10 USD voi­si­vat ol­la ku­lut. Chi­mul­la o­li tä­nään vie­lä 275 mai­li­a jäl­jel­lä. Tul­lee tors­tai­na. O­do­tam­me, jo­ten tuo em. pro­ses­si to­teu­tu­nee. Säh­kö­pos­te­ja o­li lu­ke­mat­ta 21 kpl. Snoo­py ja Mat­ti Lap­pa­lai­nen o­li­vat vih­doin pääs­seet ta­kai­sin Ba­lin Be­no­aan. Ai­na­kin ko­ne­re­mont­ti­a on tie­dos­sa.

Uu­si hal­li­tus ei o­le suo­si­os­sa

Jos Ma­le­dii­veil­lä ha­lu­aa sei­la­ta saa­rel­ta saa­rel­le täy­tyy hom­ma­ta pur­jeh­dus­lu­pa. Mo­nien pa­pe­rei­den li­säk­si se mak­saa 550 USD. Se­kä vi­ra­no­mai­set, et­tä a­gent­ti va­lit­te­li­vat ti­lan­net­ta, jo­ka on hei­dän mie­les­tään uu­den hal­li­tuk­sen ä­ly­tön ai­kaan­saan­nos täl­le vuo­del­le.

E­ka­na ky­lä­päi­vä­näm­me o­li Ma­le­dii­vien kan­sal­lis­päi­vä. Ker­toi­vat si­tä aiem­min ko­vin juh­li­neen­sa, mut­ta ny­kyi­sen, uu­den hal­li­tuk­sen ta­ki­a ei kuu­le­ma o­le syy­tä.

Tul­les­sa ank­ku­ris­sa o­li vain yk­si rans­ka­lais­ve­ne. Se läh­ti tä­nään, mut­ta vii­me yö­nä o­li tul­lut uu­si paat­ti ti­lal­le. Vii­me vuon­na ve­nei­tä o­li käy­nyt 116 kpl. E­nim­mil­lään nii­tä o­li ol­lut 56 yh­tä­ai­kaa, Blu­e Wa­ter Ral­ly.

Ank­ku­ri­paik­kam­me on var­sin suo­ja­ton. Saa­ret kyl­lä o­vat ke­häs­sä, mut­ta juu­ri lä­hel­läm­me sal­met o­vat sy­vät ja mai­le­ja le­ve­ät, me­ren­käyn­nin si­sään pääs­tä­vät. Tä­hän ai­kaan vuo­des­ta ke­lit o­vat kui­ten­kin suo­si­ol­li­set ja ank­ku­ri­paik­ka var­sin si­le­ä.

Ky­lä­ha­vain­to­ja

He­ti ran­tau­dut­tu­am­me nuo­ri o­pet­ta­ja A­sad ryh­tyi vä­lit­tö­mäs­ti, tyr­kyt­tä­mät­tä, ky­se­le­mät­tä op­paak­sem­me, ja saa­tu­aan meil­le pää­hän pe­rus­tie­dot, 448 a­su­kas­ta, kou­lus­sa 80 op­pi­las­ta 10 e­ri luok­ka­ta­sol­la. Ja an­toi sit­ten mei­dän jat­kaa tut­ki­muk­si­a o­min­päin.

Ky­lään tu­tus­tu­es­sam­me tu­li mo­nen­lai­si­a muis­ti­ku­vi­a. Vä­lil­lä o­lim­me kuin Ka­na­ri­an Cra­ci­o­sas­sa, sit­ten Ka­ri­bi­an Los Ro­qu­e­sis­sa tai pi­an vaik­ka Tu­ni­si­a­lai­ses­sa a­ra­bi­ky­läs­sä­sä.

Siis­ti­ä o­li ka­duil­la, ku­jil­la ja pi­hoil­la, mut­ta ros­kat o­li u­sein la­kais­tu vain reu­nal­le. Saa­ren lä­pi läh­te­vien pol­ku­jen pien­ta­reet nou­si­vat kaa­to­paik­koi­na met­rin pal­mu­met­si­kös­sä. Voi­si­ko­han jät­teil­lä ko­rot­taa ko­ko ma­ta­lan maan? Kai­ken kaik­ki­aan jär­jes­tys näyt­tää o­le­van hy­vä. Ky­lä ja sen a­suk­kaat an­ta­vat vau­raan vai­ku­tel­man suu­ri­ne ko­ral­li­ki­vis­tä muu­rat­tui­ne ta­loi­neen ta­loi­neen ja sa­mas­ta ma­te­ri­aa­lis­ta ra­ken­net­tui­ne kor­kei­ne pi­ha-ai­toi­neen. Au­to­ja ei on­nek­si o­le pa­ri­a pa­ku­a lu­kuu­not­ta­mat­ta lain­kaan. Hul­luut­ta ne tääl­lä o­li­si­vat­kin. Mo­po­ja­kin on vain muu­ta­ma. Ei mon­taa pol­ku­pyö­rää­kään näy, mut­ta ei­vät e­täi­syy­det­kään y­li­tä ki­lo­met­ri­ä mi­hin­kään suun­taan.

En­sin op­paam­me va­lit­te­li ky­län biit­sin, saa­ren kau­neim­man, me­ne­tys­tä uu­den sa­ta­man al­le, mut­ta nii­tä­hän riit­tää vie­lä muu­al­la. Var­maan noin kol­men met­rin sy­vyi­sel­le sa­ta­mal­le ruo­pat­tui­nen tu­lo­väy­li­neen riit­tää käyt­tö­ä. Työt o­li­vat vie­lä kes­ken. Aal­lon­mur­ta­jien be­to­ni­por­sait­ten a­sen­ta­mi­nen me­nos­sa.

Re­sort­ti

Re­sort­ti­kin on ra­ken­teil­la saa­ren e­te­lä­pää­hän. Y­leen­sä ne täs­sä maas­sa si­joi­te­taan a­su­mat­to­mil­le saa­ril­le, nii­tä kuu­le­ma on jo 200 kpl, mut­ta li­sää kai tar­vi­taan.

Nyt jo ra­ken­nus­vai­heen ai­ka­na a­lu­e on ai­dat­tu e­roon muus­ta saa­res­ta ai­na­kin kol­mi­ne var­ti­o­kop­pei­neen. Ai­ta on myös öi­sin kirk­kaas­ti va­lais­tu. He­ti tu­li mie­leen on­ko­han se myös säh­köis­tet­ty. Vie­lä meil­le ei o­le sel­vin­nyt, kum­paa ai­dal­la suo­ja­taan ky­lää vai re­sort­ti­a?

Huol­to­ja ja täy­den­nyk­si­ä

Pa­ri päi­vää pi­din ko­je­tau­lu­a au­ki. Ny­pin joh­to­ja ja mie­tin nii­den kul­ku­ja. Vie­lä yh­den su­lak­keen tut­ka polt­ti. Nyt on si­säl­lä vii­mei­nen ja tun­tuu toi­mi­van nor­maa­lis­ti.

Tä­nään hom­ma­sim­me lö­pö­ä. Saa­ri­hin­ta on e­del­li­siin paik­koi­him­me ver­rat­tu­na ko­va 1,2 USD/lit­ra, mut­ta tan­kit on hy­vä pi­tää täyn­nä. Ei­hän si­tä kos­kaan tie­dä, ja 40 lit­raa vaan mah­tui­kin. Sa­ma mies, a­gent­ti I­mad joh­dat­ti mei­dät os­tok­sil­le Sai­lors Choi­se-kaup­paan. Tuo­rei­ta he­del­mi­ä ja vi­han­nek­si­a ai­na­kin o­li tar­jol­la. I­mad myös toi myös meil­le 100 vet­tä lai­tu­ril­le. Jo­ka pi­has­sa on kuu­le­ma kai­vo. Jos­tain niis­tä se on, jo­ka­ta­pauk­ses­sa ha­ju­ton­ta ja mau­ton­ta, hy­vää.