Takaisin Edellinen Seuraava
4.2.10 klo 15 Andamanienmeri
iiris
2010.02.05
2010.04.13

4.2.10 klo 15 An­da­ma­nien­me­ri 7 34’: 95 32’

Phu­ket-U­li­ga­mo, Ma­le­dii­vien poh­joi­sim­mal­la I­ha­van­dif­fu­lu a­tol­lil­la, on 1547 mai­li­a Sri Lan­ka noin as­teen e­täi­syy­del­tä kier­tä­en.

Run­saat kak­si vuo­ro­kaut­ta on ol­tu liik­keel­lä Phu­ke­tin Nai Harn biit­sil­tä, ja mat­kaa on teh­ty vas­ta run­saat 150 mai­li­a. Ni­ko­baa­rien Somb­re­ro Chan­ne­liin on 130. Tuu­let o­vat ol­leet ke­sy­jä tai o­le­mat­to­mi­a. E­tu­na, et­tä me­ren­käyn­ti­ä­kään ei o­le, jo­ten pie­nes­sä­kin tuu­les­sa voim­me sei­la­ta. Nyt par­hail­laan ge­naak­ke­ri ve­tää 6,9 sol­mu­a I­ko 4-5 se­kun­ti­met­rin tuu­les­sa, y­lei­sem­min 2-3-4 sol­mu­a. Vii­me yö ma­koil­tiin pai­kal­laan i­so yl­hääl­lä, mi­tä nyt vir­ta vei 10 mai­li­a e­te­lään. Ko­neel­la työn­net­tin vas­ta tä­nä aa­mu­na 1,5 tun­ti­a.

Tä­mä on ih­me­me­ri. Ai­na vä­lil­lä, ei­len ai­na­kin nel­jä ker­taa tun­nis­sa sei­la­sim­me kuo­hu­van hyp­py­ve­den lä­pi. A­lu­eet saat­ta­vat ol­la poh­jois-e­te­lä­suun­nas­sa ko­ko nä­kö­pii­rin, mut­ta vain sa­ta-pa­ri­sa­taa met­ri­ä lä­pi a­ja­en. Jos­kus jyr­kät aal­lot, ja vain vyös­sä, o­vat met­rin luok­kaa, jol­loin kou­kim­me ja ko­hi­sem­me lä­pi. Jos­kus pal­jon ma­ta­lam­pi­a, jol­loin vain ko­hi­sem­me.

Nai Harn o­li kuin pa­ra­tii­si A­o Cha­lon­gin jäl­keen. Kir­kas ve­si ja ran­ta häi­käi­se­vän val­ke­aa ko­ral­li­hiek­kaa, ko­vaa jol­lan pyö­ril­le, ja si­tä riit­ti a­lim­mil­le­kin vuo­ro­ve­sil­le. Me­nim­me sin­ne poh­jaa put­saa­maa­an. A­o Cha­lon­gin lai­tu­ris­ta na­pat­tiin Pirk­ko Kuit­to ja Tep­po Holmst­röm ruo­ri­mie­hik­si, kun o­li en­sin aa­mul­la o­do­tel­tu Har­ri Haa­tais­ta ka­la­ve­neel­leen. O­li­sim­me saa­neet jät­tää jää­hy­väi­set ja kiit­tää kir­jas­tom­me tuo­reut­ta­mi­ses­ta. O­soit­tau­tui, et­tä Har­ril­la sat­tui­kin o­le­maan ”va­paa­päi­vä”, mut­ta ruo­ri­mie­hem­me vä­lit­ti­vät ter­vei­set mo­lem­piin suun­tiin.

Ank­ku­rin juur­rut­tu­a Nai Har­nis­sa läh­dim­me vie­mään Pirk­ko­a ja Tep­po­a mai­hin. Kuin­ka ol­la­kaan ta­pa­sim­me ran­nal­la Ka­ma­lan lä­he­tys­tön. Ky­lä­pääl­lik­kö Har­ri Kar­hu o­li haa­li­nut mu­kaan­sa kaik­ki ky­ke­ne­vät Sai­maan luot­seis­ta (Jyr­ki) Kot­kan lä­het­ti­läi­siin (He­li ja Kus­ti Gus­tafss­son). Kii­tok­set kai­kil­le tu­li­ai­sis­ta ja ki­vas­ta jut­tu­het­kes­tä.

Ii­rik­sen poh­jas­sa on al­le vuo­den i­käi­nen, uus-see­len­ti­lai­nen All­tex myrk­ky­vä­ri. Li­kai­sis­ta ve­sis­tä ja ke­syis­tä liik­keis­tä huo­li­mat­ta se o­li ai­ka hy­vän nä­köi­nen, vain o­hu­en li­ka­ker­rok­sen peit­tä­mä. Pit­kä­var­ti­sel­la le­van­gil­la se ir­to­si yh­del­lä pyyh­käi­syl­lä, eh­kä sen o­li­si teh­nyt myös vauh­dik­kaam­pi liik­ku­mi­nen me­rel­lä. Muu­ta­man käm­me­nen a­lal­la o­li vih­re­ää tuu­man mit­tais­ta kar­vaa, jo­ka ir­to­si vain kar­ke­am­mal­la har­jal­la. Niis­tä pai­kois­ta ir­to­si myös it­se­kiil­lot­tu­va All­tex. On­nek­si sen al­la on ko­va myrk­ky­maa­li, jo­ka jat­kos­sa saa näyt­tää ky­kyn­sä.

Ei mal­tet­tu jät­tää uut­ta i­so­a töi­hin Me­le­dii­veil­le as­ti, ku­ten ol­tiin a­ja­tel­tu, kun se ko­keek­si y­lös ve­det­tiin. Noin tun­nis­sa kor­jat­tu, pal­jon maa­il­maa näh­nyt pää­si ta­kai­sin puo­mil­le.

Riit­ta huo­ma­si, et­tä hän ei ol­lut näh­nyt yh­tään nor­su­a. Ei­hän si­tä niin voi Thai­maas­ta läh­te­ä. Jol­la­han o­li vie­lä käy­tös­sä, jo­ten mai­hin ja la­va­bus­sil­la A­o Cha­lon­gin nor­su­lei­riin. Kat­sel­tiin ja ku­vat­tiin. Ei men­nyt kui­ten­kaan rat­sas­ta­maan. Jol­lan pe­su ja pak­kaus, se­kä vie­lä poh­jan vii­meis­te­ly­ä. Pot­ku­ri näyt­ti niin siis­til­tä, et­ten sin­ne su­kel­ta­nut. Jäim­me vie­lä toi­sek­si yök­si ank­ku­riin.

Chi­mu tu­li A­o Cha­lon­giin saa­ris­to­kier­rok­sel­ta. Tu­lee pe­räs­säm­me pa­rin päi­vän vii­veel­lä Teks­ta­rei­ta, VHF ei kan­ta­nut kuk­ku­loi­den y­li.

Tiis­tai­aa­mu­na ve­dim­me kou­kun y­lös. O­lin vie­lä keu­las­sa paik­ko­ja sel­vit­tä­mäs­sä, kun ky­syin Rii­tal­ta: Kuin­ka ko­vaa kul­kee, ver­tail­lak­se­ni poh­jan liuk­kaut­ta. Riit­ta sa­noi: 3,5 ja sil­loin ko­lah­ti mie­dos­ti. Vauh­ti pu­to­si 2,5:een. O­lim­me vie­lä 50 ve­neen ar­ma­dan si­säl­lä. Su­kel­sin al­le. Pot­ku­ris­sa o­li vit­sak­sien ja ka­na­ver­kon muo­dos­ta­ma häk­ky­rä, van­ha mer­ta, luu­li­sin. Ai­ka löy­säl­tä vai­kut­ti, mut­ta ei ai­van hel­pol­ta mi­nul­le. Ky­syim­me lä­him­mis­tä ve­neis­tä su­kel­ta­jaa. Toi­sel­la o­li, mut­ta ei il­maa. VHF-kut­su 16:lla ei he­rät­tä­nyt vas­ta­kai­ku­a.

Kouk­ku uu­del­leen poh­jaan ja y­rit­tä­mään. Puuk­ko ei pys­ty­nyt ka­na­verk­koon, en­kä sil­lä saa­nut muu­ten­kaan mi­tään ai­kaan. Rau­ta­sa­hal­la en pys­ty­nyt sa­haa­maan, sil­lä häk­ky­rä o­li, eh­kä on­nek­si, ai­ka löy­sä. Mac­he­te, vii­dak­ko­veit­si on mo­nin seu­duin y­leis­työ­ka­lu ruo­hon­leik­ku­ris­ta he­del­mien kuo­ri­mi­seen ja ma­ni­kyy­riin. Huo­ma­sin he­ti, et­tä sain työn­ne­tyk­si te­rän här­ve­lin ja pot­ku­rin se­kä ak­se­lin vä­liin, jol­loin vään­tä­mäl­lä o­hu­et rau­tan­gat­kin kat­ke­si­vat. Kol­mel­la-nel­jäl­lä li­sä­su­kel­luk­sel­la sain rem­mot­tu­a häk­ky­rän ir­ti.

Täy­den kuun lä­hes­ty­es­sä o­li ve­si al­ka­nut pa­e­ta ym­pä­ril­täm­me A­o Cha­lon­gin ank­ku­ri­pai­kal­la. Pi­ti kat­so­a tark­kaan Uu­des­sa-See­lan­nis­sa ne­tis­tä os­te­tus­ta Ti­de Comp 2000 tau­lu­kos­ta. Käy­ril­tä nä­kee hel­pos­ti, mi­kä ve­den kor­keus mil­lä­kin mi­nuu­til­la on.

Meil­le se ker­toi, et­tä aa­mul­la, vii­mei­se­nä A­o Cha­lon­gin aa­mu­nam­me, meil­lä o­li­si vet­tä 1,8 met­ri­ä. Kos­ka tie­sin, et­tä kai­kum­me näyt­ti ok, ja sii­hen o­li ver­rat­tu, ei­kä sää­puo­lel­la pi­tä­nyt ol­la ve­den kor­keu­teen vai­kut­ta­vi­a il­mi­öi­tä, jäim­me pai­koil­lem­me. Aa­mun a­la­ve­del­lä kai­ku vah­vis­ti ar­vi­on 1,8. Meil­lä­hän o­li vie­lä vä­hin­täin 5 sent­ti­ä va­ra­vet­tä. A­o Cha­lon­gin mu­ta­ran­taa eh­din jo ke­hu­a ai­kai­sem­min. Ky­lä sen­si­jaan o­li ke­hit­ty­nyt ko­vas­ti, ja ve­nei­li­jäl­le­kin mie­lui­sat pal­ve­lut ko­hen­tu­neet. Ta­ka­vuo­si­na pi­ti ve­neen muo­ni­tus hoi­taa Phu­ket Tow­nin ta­sol­la ol­leis­ta suu­ris­ta mar­ke­teis­ta. Nyt he­ti lii­ken­neym­py­rän taak­se o­li ra­ken­net­tu Vil­la Mar­ket, jos­sa e­väs­tä löy­tyy vaa­ti­vaan­kin ma­kuun. Tes­co­Lo­tus Ra­wain tien var­rel­la täy­den­tää. Sa­mas­sa ra­ken­nuk­ses­sa Vil­la Mar­ke­tin kans­sa on laa­ja Ho­me Mar­ket-rau­ta­kaup­pa, jos­ta myös saat­taa löy­ty­ä jo­tain ve­nees­sä tar­vit­ta­vaa.

C.G. Hu­at Phu­ket Tow­nis­sa on e­del­len voi­mis­saan ve­nei­li­jän tek­ni­se­nä hank­ki­ja­na.

Os­tin start­ti­pai­nik­keen va­ral­le. Ny­kyi­nen ei ai­na kyt­ke en­sim­mäi­sel­lä.