Takaisin Edellinen Seuraava
2009-12-18 Kuah, Langkawi
iiris
2009.12.18
2010.04.13

2009-12-18 Ku­ah Lang­ka­wi

Ma­ri­na­e­lä­mäm­me on ke­hit­ty­nyt en­ti­ses­tään. Jon­na kyt­ki Me­la­kas­ta os­ta­mam­me uu­den töp­se­lin. Kun saam­me sii­hen ai­ka­naan so­pi­van pak­sui­sen kaa­pe­lin, tu­lee ve­neen kiin­ni­tys hoi­det­tu­a sa­mal­la.

Ma­ri­naa ja mu­ri­naa, e­del­li­nen tar­koit­taa, et­tä ma­ri­na­e­lä­mäm­me jat­kuu, ja jäl­kim­mäi­nen, et­tä Lang­ka­win ja man­te­reen, Pi­nan­gin ja Pa­y­ar-saar­ten vä­li­set ka­ta­ma­raa­nit ja muut pi­ka-a­luk­set se­kä e­ten­kin van­han tyy­lin, lin­ja-au­ton muo­toi­set ja pak­sui­set, mut­ta pa­ri-kol­me ker­taa pi­dem­mät ve­si­bus­sit mu­ri­sut­ta­vat die­se­lei­tään ko­ko va­loi­san a­jan. Läh­tö­jä ja tu­lo­ja on var­maan kym­me­ni­ä päi­väs­sä, ja paat­tien aal­lot tääl­lä­kin kei­nut­ta­vat ai­ka-a­join. Mi­tään suu­rem­paa hait­taa em­me sii­tä po­de.

Vil­kas laut­ta­ran­ta on taas ai­van vie­res­sä.

Jos o­vat ve­ne­mää­rät li­sään­ty­neet vie­lä e­nem­män kuin ai­kai­sem­min ar­vi­oin, niin on tu­ris­tien­kin tun­ku täl­le saa­rel­le. Len­to­ken­täs­tä en tie­dä, mut­ta laut­ta­ran­tam­me muu­ra­hais­pe­sä­nä ku­hi­se­va po­ruk­ka on mel­kein poik­keuk­set­ta aa­si­a­lais­ta, mu­ka­na pal­jon ma­le­si­a­lais­ta ko­ti­maan­mat­kai­lu­a.

Po­ruk­kam­me vi­rit­täy­ty­mäs­sä Jon­nan ja Ti­mon läk­si­äi­sil­lal­li­seen.

Meil­lä­kin mat­kail­laan. Vie­raam­me Jon­na ja Ti­mo ot­ti­vat ja läh­ti­vät ei­len. Len­si­vät a­luk­si pa­rik­si päi­väk­si Ku­a­la Lum­pu­riin ver­ryt­te­le­mään jä­se­ni­ään pa­rin vii­kon ko­van pur­jeh­duk­sen jäl­keen. Eh­kä tä­kä­läi­sen pää­kau­pun­gin jääh­dy­te­tyt os­tos­pa­ra­tii­sit to­tut­te­le­vat hei­tä e­des­sä o­le­vaan. Päi­vä­läm­pö­ti­lam­me e­ro jo E­te­lä-Suo­meen on ol­lut vii­me päi­vi­nä 50 as­tet­ta.

Me a­loi­tim­me Ii­rik­sen vi­rit­tä­mi­sen seu­raa­vaan char­te­riin. En­sin ve­täi­sin keu­las­ta, sau­nas­ta il­man kiu­as­ta, u­los kol­me pol­ku­pyö­rää. O­mas­ta, 19 vuot­ta ah­ke­ras­ti pal­vel­lees­ta Di Bla­sis­ta ir­roi­tin vain yh­den vaih­ta­jan oh­jaus­rat­taan ja muo­vi­van­tei­set pyö­rät, lo­pun hyl­kä­sin ros­kik­seen. Tuo sa­ma vaih­teis­to­ra­tas o­li lop­puun­ku­lut­tu­aan syy­nä Rii­tan sa­mat mut­kat pol­je­tun Di Bla­sin jä­mäh­tä­mi­seen Dar­wi­nin läh­tö­päi­vä­nä. Rii­tan pyö­rä toi­mii nyt, mut­ta yh­des­sä pyö­räil­les­säm­me hän ei sil­lä pol­je vaan ruos­tei­sel­la, täy­si­ko­koi­sel­la, kii­na­lai­sel­la maas­to­pyö­räl­lä, jo­ka jäi pois­to­hin­noit­te­lun ta­ki­a mu­kaam­me Por­tu­ga­lin Cas­cais­ten Jum­bos­ta.

Pyö­rä­va­ras­to­a peh­men­tä­mäs­sä

Sa­mal­la, kun mi­nä ä­hel­sin ras­vais­ten rat­tai­den kans­sa, Riit­ta te­ki tuos­ta mai­ni­tus­ta, tyh­jen­ne­tys­tä keu­la­va­ras­tos­ta kah­den lap­sen ma­kuu­hy­tin.

Ku­a­hiin tu­tus­tu­mi­nen on vie­lä e­des­sä. Vas­ta laut­ta­ran­nan lä­pi on kä­vel­ty lä­him­pään os­tos­kes­kuk­seen. Ter­mi­naa­li­a on laa­jen­net­tu ja uu­dis­tet­tu ko­vas­ti, ja os­tos­kes­kus, jo­ka sei­nil­tään tai­taa ol­la en­ti­sel­lään on saa­nut kaik­ki en­nen tyh­jät hal­lin­sa ja au­lan­sa liik­kei­tä täy­teen. Su­per­mar­ket o­li vaa­ti­ma­ton en­ti­sen­sä. Hen­gis­sä sen­kin an­ti­mil­la py­sy­nee. Tai saa näh­dä? Tä­mä on ve­ro­va­paa saa­ri ja o­lu­en hin­ta ai­na­kin pu­to­si ker­ral­la nel­jän­nek­seen ai­kai­sem­mas­ta. Ja tro­pii­kis­sa hi­koil­les­saan on pak­ko juo­da rei­lus­ti - ve­si on pa­ras­ta.

Tein mi­nä sen­tään ko­e­a­jon pyö­räl­lä. Kat­se­lin van­ho­ja ja uu­si­a paik­ko­ja. Vii­me­mai­ni­tuis­ta nä­ky­vin on mang­ro­ve­ran­to­jen rai­vaus ja muut­ta­mi­nen i­so­jen ta­lo­jen ran­ta­kort­te­lik­si. En oi­kein saa­nut sel­vää mi­tä ta­lois­sa ta­pah­tuu. Ra­vin­to­loi­ta on tie­tys­ti. Jo­tain kaup­paa­kin käy­dään, mut­ta o­sa tai­taa ol­la tyh­jil­lään.

Sa­man täy­tön jat­keek­si on ra­ken­net­tu ve­ne­lai­tu­ri. Sii­tä läh­tee o­sa kier­to­a­je­lu/ka­las­tus/su­kel­lus-paa­teis­ta, ja sii­hen liit­tyy muu­ta­ma ve­ne­paik­ka ja jol­la­lai­tu­ri. To­del­lis­ta e­dis­tys­tä ank­ku­ri­ve­neil­le. A­ku Ank­ka-ni­mi­nen ve­ne o­li lai­tu­riin kiin­ni­tet­ty­nä. Ta­pa­sin sen kip­pa­rin Glenn Hor­nen en­si ker­taa. Jo vuo­si­a o­lem­me kuul­leet ky­sei­ses­tä ve­nees­tä tut­ta­vien, tut­ta­vien tut­ta­vien ja leh­tien­kin si­vuil­ta. Ei si­nän­sä ih­me, sil­lä Er­ja, jo­ta em­me vie­lä o­le ta­van­neet ja Glenn o­vat sei­lail­leet maa­il­man me­ri­ä jo 80-lu­vul­ta as­ti.

Ka­na­da­lai­nen Glenn Hor­ne ja a­me­rik­ka­lai­nen Er­ja Va­su­mä­ki pur­je­neu­lo­mon­sa o­vel­la.

Sa­ta­mam­me on mel­kein täyn­nä, ka­pa­si­teet­ti 200 paat­ti­a, mut­ta päi­vit­täis­tä vaih­to­a ta­pah­tuu jat­ku­vas­ti. Mie­len­kiin­toi­si­a mat­ka­ve­nei­tä on ja muu­ta­mi­a kil­pu­rei­ta­kin o­dot­ta­mas­sa tam­mi­kuun Ra­ja Mu­da-kil­pai­lu­a.

Moot­to­ri­ve­nei­tä­kin on muu­ta­mi­a. An­na on 66-met­ri­nen, mel­kein tu­li­te­rä Fe­ads­hip. Kar­ma on vä­hän pie­nem­pi. Lie­kö o­mis­ta­jil­la vie­lä jou­lu­na­lus­kii­rei­tä, kun ei­vät o­le le­hah­ta­neet kop­te­reil­laan seu­ran te­ras­sil­le.

Fe­ads­hi­pin kiil­to­a

Kar­ma o­li pal­jon työ­ve­ne­mäi­sem­pi. Le­lut­kin tai­va­sal­la.