Takaisin Edellinen Seuraava
2009-12-22 Kuah, Langkawi
Kuvia viime viikkojen varrelta
iiris
2009.12.22
2010.04.13

2009-12-22 Ku­ah, Lang­ka­wi

Jou­lu lä­hes­tyy. Ei si­tä tääl­lä pal­jon huo­maa, el­lei ka­len­te­riin vil­kai­se. Ke­lit o­vat ta­soit­tu­neet kirk­kaik­si hel­le­päi­vik­si. Koil­lis­pa­saa­ti, maa­tuu­li tääl­lä on myös val­lit­se­va ja vii­len­tää mu­ka­vas­ti il­lan ja yön tun­tei­na. Muu­ten läm­pö­ti­la py­syt­te­lee y­li 30 as­teen.

Pää­o­sin mus­li­mien kan­soit­ta­mas­sa maas­sa jou­lu­a ei juu­ri juh­li­ta. Kaup­pi­aat to­sin jon­kin­ver­ran kaup­po­jaan ko­ris­te­le­vat, ja on­han tääl­lä tie­tys­ti sa­to­ja ve­nei­tä ja mui­ta­kin tu­ris­te­ja, jot­ka jo­ten­kin jou­lui­le­vat.

Me em­me myös­kään juh­laa hös­sö­tä, mut­ta o­do­tam­me. Jou­lu­aat­to tar­koit­taa meil­le, et­tä Ju­han "jun­nu" per­he tu­lee vie­raak­sem­me.

Ti­la­sin jou­lu­lah­jan tä­nään, it­sel­le­ni­kin, mut­ta ei­kö­hän käyt­tä­jä­kun­ta laa­jem­pi­kin o­le.

Pro­furl-rul­la­lait­teen ker­ran uu­sit­tu laa­ke­ri pet­ti. Voi ol­la, et­tä ei ih­me mel­kein 20 vuo­den i­äs­sä ja al­le 100 000 mai­lin sei­lauk­sil­la. O­li­si­han sen eh­kä vie­lä voi­nut kor­ja­ta, mut­ta... Jo­ku sa­noi Har­ken o­li­si kes­tä­nyt y­li noi­den lu­ku­jen. Saa­daan­pa näh­dä. Ti­la­sin sel­lai­sen, Crui­sing U­nit 2.

Ku­vi­tet­tu yh­teen­ve­to vii­me vii­kois­ta

Me­la­ka 500 vuot­ta sit­ten. Ei voi, kun ih­me­tel­lä kau­pun­gin nou­su­a tär­ke­äk­si sa­ta­mak­si. Sil­ta on ol­lut kuu­le­ma ai­na jo­en suus­sa, jo­ten lai­vo­jen pi­ti jää­dä suo­jat­to­mal­le re­dil­le. Toi­saal­ta ko­vat säät o­vat har­vi­nai­si­a.

Tu­nas Sa­mud­ra, Ma­le­si­a­lai­nen kou­lu­lai­va kä­vi Kot­kas­sa 2004 Tall Ships Ra­ces­sa. Ku­va ja ker­to­mus Me­la­kan me­ri­mu­se­os­ta.

Ret­ken kart­ta ek­soot­ti­sel­la I­tä­me­rel­lä.

Por­tu­ga­li­lai­sen lai­van rep­li­ka ka­tu­ta­sos­sa. Tuul­ten ja me­ri­vir­to­jen on täy­ty­nyt ol­la to­si suo­tui­sat, et­tä täl­lä pär­jä­si.

Ku­ka on tä­män ank­ku­rin mui­nai­nen i­sä? Vai­ko vain Me­la­kan me­ri­mu­se­on suur­piir­tei­syyt­tä?

Ny­ky-Me­la­kaan vaih­teek­si. Tar­jou­duin it­se pol­ke­maan päi­vän hin­nal­la, ei on­nis­tu­nut.

Vii­mei­sen 500 vuo­den val­ti­aat jo­nos­sa Me­la­kan mu­se­os­sa, Hol­lan­ti­lais­ten ra­ken­ta­mas­sa kau­pun­gin­ta­los­sa. Por­tu­ga­li­lai­set tu­li­vat kul­mil­le 1511. Hol­lan­ti­lai­set jat­koi­vat 1795 ai­na vuo­teen 1824, jol­loin al­koi Brit­tien ai­ka, jon­ka kat­kai­si pa­rin vuo­den ja­pa­ni­lais­mie­hi­tys 1940-42. 1957 al­koi Ma­le­si­an ai­ka ja it­se­näi­syys.

Ti­mot ja muut os­tok­sil­la Port Dick­so­nis­sa. Ti­mo War­ne­ke, Sirk­ka-Lii­sa War­ne­ke, Ti­mo Tant­tu, Jo­han­na ja Ti­mo Ve­sa­lai­nen, Riit­ta Kärk­käi­nen.

Vie­lä vi­lah­dus Ad­mi­ral Ma­ri­na & Lei­su­re Clu­bin si­sä­ti­lois­ta.

Jon­na, Ti­mo ja ke­vyt­tä luo­vi­a.

Port Klan­gin South Port.

Kiel­to­ja Lu­mu­tin puis­tos­ta.

Lä­hes­tym­me Pe­nang-sil­taa

Lä­hes­tym­me Pe­nang-sil­taa

Vai o­li­ko­han se niin?

Jon­na kyt­kee uut­ta jät­ti­töp­se­li­äm­me.

E­sim Es­pan­jas­sa näi­hin ma­ri­na­ma­ja­koi­hin lai­te­taan vaik­ka toi­mis­to­ja. Ma­lai­jit pi­tä­vät mo­nu­men­teis­ta - vaik­ka nau­doil­le.

Te­la­ga Har­bour Par­kin e­dus­tan mai­ni­o ank­ku­ri­paik­ka, kei­no­saar­ten suo­jaa­ma.

On­han se köy­si­ra­ta­vuo­ri­ret­ki ai­van mah­ta­va. Mai­se­ma e­del­li­sen ku­van.

Ei oo a­pi­na puus­sa, vaan Te­am Je­li­kin bar­duu­na­kiin­ni­tys as­kar­rut­taa.