Takaisin Edellinen Seuraava
2009-11-19 Päästiin liikkeelle Danga Baystä
Melaka, Port Dickson
iiris
2009.11.27
2010.04.13

2009-11-26 Pää­sim­me ir­ti Dan­ga Ba­ys­tä

Pää­sim­me vii­mein ir­ti Dan­ga Ba­yn il­mai­ses­ta ma­ri­nas­ta. He­ti al­ku­mat­kan Jo­hor-sal­mes­sa is­ki uk­kos­kuu­ro niin, et­tä nä­ky­vyys juu­ri Se­cond Link-sil­lan al­le tul­les­sa lä­hes ka­to­si. A­voi­mem­mil­le ve­sil­le tul­les­sa pur­je­tuu­li kan­toi mei­dät mu­ka­vas­ti Ma­le­si­an län­si­ran­ni­kon e­te­läi­sim­män saa­ren, Pu­lau Ku­kup, kai­na­loon, var­sin hy­vä ja suo­jai­nen ank­ku­ri­paik­ka.

Pit­kä ei ol­lut seu­raa­van­kaan päi­vän u­rak­ka, vaik­ka vas­ta­tuu­li o­li­kin uut­ta, har­vi­nais­ta vii­me vuo­si­na. Kou­ku­tet­tiin Pi­sang-saa­ren ky­see­na­lai­seen suo­jaan.

La 21.11.2009 o­li­kin jo mel­kois­ta työ­tä, 13 tun­ti­a 58 lo­kat­tu­a mai­li­a ja 26 vas­ta­kään­nös­tä, las­ket­tu­na gps-ruu­dul­ta. Joi­ta­kin rei­vauk­si­a, uk­kos­my­räs­sä poh­jaan as­ti. Tuu­li o­li täs­mäl­leen vas­tai­nen, niin­kuin vir­ta­kin suu­rim­man o­san päi­vää. Län­nen hals­si o­li e­rit­täin tak­kui­nen vas­taan tu­le­van aal­lo­kon ta­ki­a toi­nen pa­rem­pi. Vä­sy­nyt o­lin, mut­ta kyl­lä­hän mi­nun kel­paa, o­len­han tääl­lä pur­jeh­ti­mas­sa, en­kä vaan mat­kai­le­mas­sa, jo­ta hom­maa, sa­no­vat, voi­si hel­pom­mal­la­kin hoi­taa. Chi­mu o­li oi­kais­sut muu­ta­man vii­me luo­vin ja o­li eh­ti­nyt va­loi­sas­sa mer­kik­si ank­ku­ri­pai­kal­lam­me, Tan­jung To­ho­rin lä­hei­syy­des­sä. Mi­tään suo­jaa ei nie­mi tar­jon­nut, vaan kei­kuim­me yön mel­kein sii­nä sa­mas­sa aal­lo­kos­sa, jo­ta vas­taan päi­vän rois­kut­te­lim­me.

Py­hä­aa­mun tuu­li o­li sen ver­ran ke­vyt, et­tä vas­ta­vir­ras­sa luo­vit o­li­vat lä­hes suo­ras­sa kul­mas­sa kurs­si­vii­vaan, e­li e­teen­päin ei juu­ri pääs­ty. Il­ta­pai­vä pa­ran­si ti­lan­teen, mat­ka tait­tui pa­rem­min ai­van rei­vi­kyn­nyk­sen tun­tu­mas­sa a­joit­tain. Chi­mun Ti­mon mie­les­tä luo­vi­mal­la mat­ka ei e­dis­ty tar­peek­si, ja kyn­nys il­lan­suus­sa ko­neel­la a­joon pie­nem­pi, kuin mi­nul­la. Chi­mu o­li jo ank­ku­roi­nut Pu­lau Ba­sa­rin pi­lot­ti­kir­jan pis­tee­seen. Meis­tä paik­ka o­li lii­an huo­ju­va, jo­ten a­joim­me si­sem­mäs. Huo­li­mat­ta kir­jan vir­ta­pe­lo­tuk­sis­ta, löy­sim­me ai­van sai­maan­ta­sai­sen pai­kan.

Luo­vi­mis­ta riit­ti vie­lä aa­mu­päi­väk­si, vaik­ka suo­raa e­täi­syyt­tä o­li vain kah­dek­san mai­li­a plus yh­den uk­kos­my­rän en­nen kuin pää­sim­me Me­la­kan u­pou­u­teen ma­ri­naan. Kau­hee­ta tuo vas­ta­tuu­li, pi­ti 120 mai­li­a pun­ner­taa nel­jä­nä päi­vä­nä, mut­ta niin­hän si­tä viik­ko ai­koi­naan luo­vit­tiin Kot­kas­ta Han­koon­kin, sa­ma mat­ka­kin, ja toi­nen Maa­ri­a­ha­mi­naan.

Ma­le­si­a on mo­ni­puo­li­nen ja mo­ni­kult­tuu­ri­nen maa

Tääl­lä on sa­de­met­si­ä ja vii­da­koi­ta, tii­ke­rei­neen, ja­gu­aa­rei­neen ja nor­sui­neen. On maa­seu­tu­a ja al­keel­li­si­a ka­las­ta­ja­ky­li­ä. Mut­ta Ny­ky-Ma­le­si­a ha­lu­aa ol­la mo­der­nien kau­pun­kien, ny­ky­ai­kai­sen te­ol­li­suu­den ja hy­vin­voin­nin maa. Pää­o­sa kan­sas­ta, 25 milj Suo­men ko­koi­ses­sa maas­sa, on ma­lai­je­ja. Kii­na­lai­si­a on pal­jon ja in­ti­a­lai­si­a myös. Kai­kil­la ryh­mil­lä on o­mat us­kon­ton­sa, is­lam suu­rim­pa­na vä­es­tön pää­ryh­män mu­kaan. O­mat me­non­sa ja temp­pe­lin­sä o­vat ta­o­lai­sil­la, kung­fut­se­lai­sil­la, hin­duil­la ja kris­ti­tyil­lä.

E­rää­nä päi­vä­nä, kun tu­lim­me kä­vel­len e­läin­tar­ha­reis­sul­ta, tie­työ­ko­nei­ta re­mon­tee­ran­neet mie­het ha­lu­si­vat mei­dät ku­viin kans­saan, jot­ka it­se ot­ti­vat kän­ny­köi­hin­sä. Toi­nen o­li In­do­ne­si­an A­ce­his­ta, toi­nen Bang­la­de­sis­tä. Sa­ma­na il­ta­na sa­ta­ma­kap­tee­nin ve­ne toi lai­tu­riim­me vii­si pa­ko­lais­ta. My­an­ma­ri­lai­set o­li­vat seik­kail­leet pie­nel­lä ve­neel­lä Ma­la­kan sal­mes­sa. Ko­vin ruu­sui­se­na ei mo­der­ni Ma­le­si­a heil­le e­sit­täy­ty­nyt, vaan hei­dät pis­tet­tiin jat­ko­kul­je­tuk­sen o­do­tuk­sen a­jak­si maa­han (kan­nel­le, lai­tu­ril­le) kyy­ris­te­le­mään.

Ma­ri­naa

Ma­le­si­an vi­ra­no­mai­set o­li­vat lyö­neet vii­saat pään­sä yh­teen kan­san­sa in­nos­ta­mi­sek­si me­rel­li­siin har­ras­tuk­siin. Va­rat­tiin 263 pai­kal­lis­ta mil­joo­naa, n.53 €-milj, ja suun­ni­tel­tiin 10 y­leis­tä ma­ri­naa. Toi­miin ru­vet­tiin ri­va­kas­ti, eh­kä lii­an­kin. Nyt kah­dek­san vuo­den ku­lut­tu­a vii­si ma­ri­naa on toi­min­nas­sa. Kol­me muu­ta o­vat kai­ke­ti val­mis­tu­neet, mut­ta vie­lä a­vaa­mat­ta. Yk­si on kes­ke­ne­räi­nen, mut­ta jo vuon­na 2003 vauh­dil­la val­mis­tu­nut Ku­a­la Ke­da­hin ma­ri­na (31 milj RM) ma­ta­loi­tui jo seu­raa­va­na vuon­na käyt­tö­kel­vot­to­mak­si. Vii­saat ih­met­te­le­vät nyt mik­sei ky­syt­ty vie­lä vii­saam­mil­ta, e­sin a­lu­een ka­las­ta­jil­ta, mi­hin mil­joo­nat ja ma­ri­na o­li­si kan­nat­ta­nut kai­vaa.

Toi­nen huo­mi­o on ol­lut, et­tä juu­ri ai­nut­ta­kaan o­man maan paat­ti­a ei ma­ri­nois­sa o­le käy­nyt, vie­rai­ta kyl­lä. Ve­siur­hei­lu ei vie­lä o­le huu­dos­sa, mut­ta eh­kä on hy­vä, et­tä e­des vie­rai­ta on ol­lut. Ei­hän mi­tään ta­pah­du il­man e­si­merk­ki­ä.

Me­la­ka Ma­ri­na, jos­sa vii­vyim­me muu­ta­man päi­vän on juu­ri näi­tä em. suun­ni­tel­man tu­lok­si­a. Se o­li a­vat­tu vas­ta kak­si kuu­kaut­ta ai­kai­sem­min. Lai­tu­rit o­li­vat hie­not, a­lu­mii­ni­a, ko­va­puu­ta ja muo­vi­reu­nuk­sel­la fen­da­roi­dut. Is­tu­tuk­set o­li­vat val­miit, pra­me­a ma­ri­na­ra­ken­nus val­mis­tu­nut tyh­jil­leen, hen­ki­lö­kun­ta­na vain port­ti­vah­ti, to­sin yö­tä päi­vää. Sen si­jain­ti on ve­nei­li­jän kan­nal­ta e­dul­li­nen, kä­ve­ly­mat­kan pääs­sä Me­la­kan his­to­ri­al­li­ses­ta kes­kus­tas­ta. Täs­tä­kin huo­li­mat­ta, kun Chi­mu sin­ne il­mes­tyi tun­ti­a en­nen mei­tä, siel­lä o­li ai­no­as­taan yk­si ve­ne, aus­si­kat­ti.

Tie­to­kaan ei tie­tys­ti ol­lut vie­lä le­vin­nyt, mut­ta saat­toi mui­ta­kin syi­tä tyh­jyy­teen ol­la, ku­ten se, et­tä ma­ri­na o­li jo ru­ven­nut ma­ta­loi­tu­maan. Me­hän su­jah­dim­me si­sään he­ti uk­kos­my­rän pe­rään, ja sa­ma ry­ti­nä, aal­to­jen, näyt­ti jat­ku­van ma­ri­nas­sa­kin.

Aal­lon­mur­ta­ja, ko­me­a­kin, o­li sa­ta­maa ym­pä­röi­mään vie­ri­vie­reen jun­tat­tu 70 cm:n lä­pi­mit­tais­ten be­to­ni­paa­lu­jen jo­no, jo­ka o­li pääl­tä tu­ke­val­la be­to­ni­va­lok­sel­la vah­vis­tet­tu. Paa­lu­jen ra­ois­ta mai­nin­git pää­si­vät, to­sin vä­hän vai­men­tu­nei­na, mei­tä vie­lä kei­kut­te­le­maan. Lai­tu­ri­pont­too­nit aal­toi­li­vat kuin lais­kat me­ri­käär­meet.

Ma­ta­loi­tu­mi­nen o­li jo al­ka­nut. Ve­si­sy­vyy­den sa­not­tiin o­le­van 2 met­rin luok­kaa a­la­ve­del­lä. Se ei ny­ky­ve­neil­le kau­an rii­tä ja tu­lee jat­kos­sa­kin pi­tä­mään lai­tu­rit tyh­jän­puo­lei­si­na. Toi­saal­ta on­han i­mu­ruop­paus kek­sit­ty, jo­ten ku­ka tie­tää?

Mak­su o­li ko­ko ma­ri­na­suun­ni­tel­man mu­kai­nen, e­dul­li­nen 2 RM/m/päi­vä, e­li meil­tä va­jaat 5€/päi­vä. Ve­si ja säh­kö kuu­lui­vat hin­taan. Mak­su­paik­ka o­li kau­pun­gil­la, Ja­ba­tan Lau­tin, sa­ta­ma­kap­tee­nin toi­mis­tos­sa. Sa­mal­la hoi­tui­vat, si­sään ja u­los­sel­vi­tyk­set yh­del­lä ker­taa.

Mi­tä me ai­na ma­ri­nois­sa luu­haam­me?

To­si­aan, nyt on jo nel­jäs ma­ri­na me­nos­sa kuu­kau­den si­säl­lä.

Nong­sa Poin­tis­sa pi­ti ma­ri­naan men­nä juh­li­maan In­do­ne­si­an vii­meis­tä sa­ta­maa. Yk­si hie­noim­mis­ta käy­mis­täm­me se on­kin. N. 15 vuo­den käy­tön jäl­keen siel­lä o­li kaik­ki lai­tu­rit täy­sin uu­sit­tu.

Dan­ga Ba­ys­tä kuu­lim­me mat­kan var­rel­la, ja mi­kä o­li siel­lä il­mai­sek­si ve­ny­ä, kos­ka o­dot­te­lim­me pur­jeh­ti­vi­a Ve­sa­lai­si­a (tyt­tä­rem­me Jo­han­na ja Ti­mo), käy­mään.

Me­la­ka on Ma­le­si­an kau­pun­geis­ta se, jos­sa kan­nat­taa käy­dä, jos käy vain yh­des­sä, sa­noi van­ha mat­ka­kir­ja. Ja o­li­han se ma­ri­na­kin juu­ri val­mis­tu­nut.

Ei­len saa­vuim­me Ad­mi­ral Ma­ri­naan, Port Dick­so­nis­sa. Tä­tä e­del­lä sei­lan­nut suo­ma­lais­ve­ne Scor­pi­o luon­neh­ti vii­den täh­den ma­ri­nak­si. Joil­tain o­sil­ta tääl­lä on vie­lä hie­nom­paa, kuin Nong­sa Poin­tis­sa, mut­ta lai­tu­rit o­vat jo sur­ke­an nä­köi­set, vaik­ka pai­koil­laan vie­lä py­sy­vät­kin. Se­pan­gin len­to­kent­tä on lä­hel­lä. Siel­tä ne su­ku­lai­set huo­men­na tän­ne tu­le­vat.

Joil­tain o­sil­taan tääl­lä on hie­nom­paa kuin e­del­li­sis­sä