Takaisin Edellinen Seuraava
2009-12-03 Lumut International Yacht Club
iiris
2009.12.04
2010.04.13

2009-12-04 Lu­mut, 4 14,17 N; 100 38,40 E

Kau­an o­do­tet­tu mie­his­tön­täy­den­nys to­teu­tui. Ve­sa­lai­set, Ti­mo ja tyt­tä­rem­me Jo­han­na il­mes­tyi­vät va­jaan tun­nin pirs­si­mat­kan jäl­keen Ku­a­la Lum­pu­rin Se­pan­gin ken­täl­tä.

Va­jaan pa­rin vuo­ro­kau­den tu­lok­kai­den il­mas­toon to­tut­ta­mi­sen jäl­keen suun­ta­sim­me me­rel­le Port Dick­so­nis­ta. Var­sin hei­kon han­ka­vas­tais­tuu­len a­vul­la pää­sim­me ank­ku­ri­paik­kaan Tan­jung (nie­mi) Ga­ban­gin lä­his­töl­le. Ai­van sa­ma mi­hin kou­kun o­li­si taas pu­dot­ta­nut, sil­lä suo­jaa ei ol­lut lain­kaan, vaan me­rel­tä tu­le­va mal­til­li­nen­kin aal­lok­ko huo­jut­te­li kii­tet­tä­väs­ti.

Seu­raa­va päi­vä tar­jo­si jo pa­rem­mat pur­jeh­du­so­lo­suh­teet, mut­ta jo muu­ta­man tun­nin ja luo­vin jäl­keen saa­vuim­me Port Klan­gin si­sään­tu­lo­väy­läl­le. Tuul­ta riit­ti sii­nä­kin juu­ri ja juu­ri myö­tä­vir­ran li­säk­si, ai­na va­lit­se­mal­lem­me ank­ku­ri­pai­kal­le, vas­ta­pää­tä North Por­tin kont­ti­sa­ta­maa. Ank­ku­ri­pai­kal­ta mi­nun o­li hy­vä seu­ra­ta kont­ti­lai­vo­jen jat­ku­vaa vaih­tu­mis­ta lai­tu­ris­sa n. 20:n kont­ti­nos­tu­rin al­la. Muu mie­his­tö tyy­tyi ja seu­ra­si­kin nä­ky­mää i­han kiin­nos­tu­nee­na. Lii­ken­ne o­li vil­kas­ta ja ma­le­si­a­lai­set ra­ken­ta­vat äk­ki­ä ja suur­ta. Juu­ri tul­les­sa o­lim­me si­vuut­ta­neet South Por­tin, jos­sa las­kin 33 kont­ti­nos­tu­ri­a. Jo­hor­Bah­rus­sa o­lin las­ke­nut 48 kpl yh­des­sä lai­tu­ris­sa. Sin­ga­po­ren nos­tu­rit jäi­vät täl­lä ker­taa las­ke­mat­ta.

Chi­mu o­li ko­neil­lut, myös li­sä­mie­his­töl­lä, Ti­mo War­ne­ke Ham­pu­ris­ta, vah­vis­tet­tu­na Port Klan­gin Ro­y­al Se­lan­gor Y. C:lle Ku­a­la Lum­pu­riin tu­tus­tu­mis­ta var­ten. Meil­lä, me­ri­lain py­kä­lien mi­nul­le an­ta­mas­ta tu­es­ta huo­li­mat­ta, pää­tim­me yh­des­sä jat­kaa mat­kaa aa­mul­la.

Kuu­si tun­ti­a en­sin ko­nei­lim­me ai­van plä­käs­sä, vir­ta aut­toi 1-2 sol­mu­a. Muu­ta­man pe­la­sim­me ge­naak­ke­ril­la mel­ko o­le­mat­to­mis­sa hen­käyk­sis­sä, mut­ta il­lan­suus­sa al­koi pu­hal­taa suo­tui­sas­ti.

Seu­raa­vien plä­kä- ja kaa­to­sa­de­tun­tien jäl­keen pää­sim­me aa­mu­päi­väl­lä Lu­mut In­ter­na­ti­o­nal Ma­ri­nan jo hoh­dok­kaim­mat päi­vän­sä näh­nei­siin lai­tu­rei­hin. Port Dick­son-Lu­mut n. 165 lo­kat­tu­a mai­li­a nel­jä­nä päi­vä­nä ja yh­te­nä yö­nä. Näil­lä ve­sil­lä tä­hän ai­kaan vuo­des­ta ei­vät mai­lit vi­lis­tä, ei­vät ai­na­kaan pit­kää ai­kaa yh­tä­me­no­a.

En­sim­mäi­nen hen­ki­lö, jo­ka tu­li jut­te­le­maan o­li Jeff, Ka­li­for­ni­as­ta, mut­ta tun­nis­ti ja o­li jo­pa käy­nyt Ii­rik­sen ko­ti­sa­ta­mas­sa, Kot­ka. Hän o­li sei­lan­nut suo­ma­lai­sis­sa pur­je­lai­vois­sa Ast­ri­dis­sa ja Tra­de­win­dis­sä, ter­vei­si­ä vaan Sam­po Halt­tu­sel­le! Jeff sa­noi jou­tu­van­sa siir­tä­mään ve­neen­sä tä­pä­räs­ti o­hi a­ja­vien hiek­kap­roo­mu­jen tiel­tä. Siir­si­kin, eh­kä 9-met­ri­sen, pui­sen, S&S-nä­köi­sen paat­tin­sa jo­hon­kin nä­ky­mät­tö­miin.

Lu­mut näyt­täy­tyi meil­le var­sin mu­ka­va­na pik­ku­ky­lä­nä. Jo­en­ran­taan, wa­terf­ron­tiin, niin kuin si­tä kut­su­vat a­me­ri­kan­kie­lel­lä, o­li sat­sat­tu mil­joo­ni­a. Jos jon­kun­lais­ta ih­me­mal­lis­ta ra­vin­to­laa, o­sa kuin lai­van bry­ki­ä, o­li ra­ken­net­tu jo­noon ran­taa seu­rail­len. Sa­moin pol­ku­a sin­ne ja tän­ne, jot­kut lau­lu­a mu­ka­el­len ei­vät joh­ta­neet min­ne­kään, vaan päät­tyi­vät seu­raa­van ra­ken­nel­man sei­nään. Suun­nit­te­li­joil­la on ol­lut haus­kaa, toi­vot­ta­vas­ti tuot­toi­saa­kin. Meil­le paik­ka o­li mai­ni­o aa­mu- ja il­ta­lenk­ki­maas­to van­huk­sil­le so­pi­vi­ne rek­kei­neen ja tan­koi­neen. A­lu­een mo­lem­piin päi­hin o­li sat­sat­tu laa­jat ja mo­ni­puo­li­set leik­ki­ken­tät. Nii­tä ei näis­sä lap­si­rik­kais­sa mais­sa lii­kaa o­le nä­ky­nyt.

Reis­sum­me ru­pe­aa näyt­tä­mään Ma­ri­na­lu­et­te­lol­ta. Nii­tä nyt vaan sat­tuu o­le­maan täs­sä pa­rin päi­vä­mat­kan e­täi­syyk­sil­lä, ja meil­lä­hän on "char­te­ri pääl­lä". Pi­tää näyt­tää muu­ta­kin, kun ank­ku­ri­paik­ko­jen ho­ri­sont­ti­a. I­som­man po­ru­kan on myös hel­pom­pi läh­te­ä mai­hin il­man jol­la­mat­kan si­to­vuut­ta. Lu­mut In­ter­na­ti­o­nal Y.C. tar­jo­si n. 9 €:n päi­vä­mak­sul­la hy­vän, i­son ui­ma-al­taan, il­mai­sen wi­fi-yh­tey­den klu­bi­ra­ken­nuk­ses­sa se­kä nor­maa­lit ve­si-säh­kö­kyt­ken­nät. Hen­ki­lö­kun­ta, pää­o­sin hui­vi­pää­nai­si­a, o­li ää­rim­mäi­sen ys­tä­väl­lis­tä ja aut­ta­vais­ta. Ve­ne­vä­en ai­na tar­vit­se­mi­a suu­ren luo­kan su­per­mar­ket­te­ja meil­le lu­e­tel­tiin 4-5 kpl. Kä­väi­sim­me yh­des­sä, 15 RM:n (3 €) suun­taan­sa.