Takaisin Edellinen Seuraava
2009-11-18 Melkein ja välillä Singaporessa
iiris
2009.11.18
2010.04.13

Mel­kein ja vä­lil­lä Sin­ga­po­res­sa

Ma­la­kan nie­mi­maa työn­tyy Ta­ka-In­ti­an nie­mi­maas­ta e­te­lä­kaak­koon. Nie­men u­loim­mas­sa kär­jes­sä on saa­ri, i­kään­kuin luun pää ni­vel­kuo­pas­sa. Saa­ri on ny­ky­ään rei­lus­ti 50 ki­lo­met­rin pi­tui­nen ja 25 ki­lo­met­rin le­vyi­nen Sin­ga­po­re. Kir­joi­tin ny­ky­ään, sil­lä jat­ku­va täyt­tö­työ laa­jen­taa si­tä ko­ko a­jan. Sen pi­tuus ei to­sin voi e­nää kas­vaa, sil­lä naa­pu­ri­maa tu­lee vas­taan i­däs­sä ja län­nes­sä. E­te­lä­suun­nas­sa on vie­lä vä­hän va­raa, kun­han kaik­ki pik­ku­saa­ret ai­ka­naan sii­hen yh­dis­te­tään In­do­ne­si­aa myö­ten.

Sin­ga­po­ren e­rot­taa nie­mi­maas­ta ja Ma­le­si­as­ta, si­tä poh­jois­puo­lel­ta kaa­re­vas­ti ym­pä­röi­den, Jo­ho­rin sal­mi. Ai­van oi­ke­as­ti se ei o­le sal­mi ol­lut sit­ten 1920-lu­vun, ei­kä Sin­ga­po­re­kaan saa­ri, sil­lä sil­loin ra­ken­net­tiin sal­meen sil­ta, pa­to­a­mal­la sii­nä pai­kas­sa ki­lo­met­rin le­vyi­nen ve­si­väy­lä maa­val­lil­la.

Tä­mä pa­to, Cau­se­wa­y, on ol­lut ra­ken­ta­mi­ses­taan läh­tien e­rit­täin tär­ke­ä ja vil­kas lii­ken­ne­väy­lä, a­luk­si Brit­ti­siir­to­maan e­ri o­sien ja nyt kah­den naa­pu­ri­maan vä­lil­lä.. Pa­to­tie si­jait­see myös ai­van Jo­hor Bah­run kes­kus­tas­sa, ja on kas­vat­ta­nut ja e­del­leen ka­vat­taa hy­vin­voin­ti­a täl­lä ran­nal­la. O­saan JB:n ke­hi­tyk­ses­sä on syy­nä Sin­ga­po­ren lä­hei­syys.

Tä­mä ra­ja on ni­mit­täin yk­si niis­tä, jois­sa ke­hi­tys, pal­kat ja hin­nat e­ro­a­vat toi­sis­taan rei­lus­ti ra­jan e­ri puo­lil­la. Ma­le­si­a­lais­ten kan­nat­taa pyr­ki­ä töi­hin Sin­ga­po­reen. Tie­naa si­kä­läi­si­ä dol­la­rei­ta ja ku­lu­ta ko­to­na ring­git­te­jä. Palk­ka­si e­nem­män kuin tup­laan­tuu. Kuu­le­ma myös sin­ga­po­re­lai­si­a a­suu Ma­le­si­an puo­lel­la, vaik­ka käy­vät työs­sä ko­ti­maas­saan. Taas palk­ka nou­see kum­mas­ti.

Eh­kä on hy­vä­kin, et­tä jo­ku muut­taa. Vä­ke­ä on Sin­ga­po­res­sa 4 mil­joo­naa, ja vaik­ka saar­ta on kas­va­tet­tu, vä­en­ti­heys on run­saat 6000 hen­ke­ä/ne­li­ö­ki­lo­met­ril­lä, jo­ten ei tar­vit­se ih­me­tel­lä mik­si ra­ken­ne­taan kor­kei­ta ta­lo­ja. Toi­saal­ta, vaik­ka taa­ja­maa on pal­jon ja sa­ta­maa niin i­kään, suu­ri o­sa saar­ta on vie­lä vih­re­ä­tä sa­de­met­sää.

Sin­ne, sin­ne Sin­ga­po­reen

Pa­ri ker­taa käy­tiin Sin­ga­po­res­sa, ja kum­mal­la­kin ker­taa To­ve op­paak­si. Hä­nen­kään har­joit­te­lun­sa a­lal­la ei vie­lä ol­lut jä­rin pit­käl­lä, mut­ta o­sa­si hän jo pas­si­ku­vi­ot ja bus­si­yh­tey­det.

Kun läh­de­tään Jo­hor Bah­rus­ta y­li­te­tään ka­tu Ci­ty Squ­a­re-os­tos­kes­kuk­sen sil­taa pit­kin tu­li­te­rään, vie­lä kes­ke­ne­räi­nen, lii­ken­ne- ra­ja­tar­kas­tus­kes­kuk­seen. Sii­nä si­tä on ark­ki­teh­deil­lä ol­lut päh­käi­le­mis­tä mi­tä kru­me­luu­ri­a kek­si­si ra­han me­nok­si ja mik­sei sil­män­kin i­lok­si. Sa­mal­la on o­sin u­noh­tu­nut mi­tä var­ten suun­ni­tel­laan ja ra­ken­ne­taan. Kii­rei­si­nä liik­ku­vi­a työ­mat­ka­lai­si­a ih­mis­vir­to­ja. Hal­lit o­vat val­ta­vi­a ja näyt­tä­vi­ä, mut­ta ih­mis­jo­not ah­dis­te­taan kier­tä­mään pit­ki­ä mat­ko­ja ja mut­ki­a ah­tais­sa käy­tä­vis­sä. Liu­ku­por­taat to­sin aut­ta­vat, mut­ta maal­lik­ko ih­met­te­lee mik­si nii­den e­des­sä pi­tää ai­na tö­röt­tää han­ka­la pyl­väs. Ark­ki­teh­ti eh­kä sa­noi­si, et­tä se pi­tää mo­nu­men­tin pys­tys­sä, mut­ta voi­si­vat­ko­ko por­taat eh­kä ol­la a­va­ram­min vie­res­sä, ei­kä ta­ka­na? Näyt­tää, niin­kuin ra­ja­ny­li­tys­tä ei o­li­si ha­lut­tu hel­pok­si, vaan haas­ta­vak­si es­te­ra­dak­si. Vie­lä ei to­sin sel­vin­nyt tu­lee­ko ih­mis­vir­ta jos­kus si­sään vaik­ka ra­ken­nuk­sen toi­sel­ta puo­lel­ta, ei­kä ah­taan van­han os­tos­kes­kuk­sen lä­pi ku­ten nyt. Ti­no ei ol­lut mu­ka­na puo­lus­ta­mas­sa am­mat­ti­kun­taan­sa kri­tii­keil­täm­me.

Meil­lä ra­ja­ny­li­tys ta­pah­tui si­ten, et­tä es­te­ra­dan a­lun kier­ret­ty­äm­me pas­sit tar­kas­tet­tiin Ma­le­si­an läh­tö­tis­keil­lä. Jat­ko sa­man­lais­ten mut­kien ja a­las­joh­ta­vien liu­ku­por­tai­den kaut­ta bus­seil­le, jos­sa mak­set­tiin sa­man tien Sin­ga­po­ren kes­kus­taan. Eu­rol­la kak­si hen­ke­ä sai sul­lou­tu­a tu­pa­ten täy­teen bus­siin kö­röt­te­le­mään y­li pa­to­tien, jos­sa taas kä­ve­lim­me, pal­jon suo­ra­vii­vai­sem­min Sin­ga­po­ren pas­sin­tar­kas­tuk­sen ja tyr­va­tar­kas­tuk­sen lä­pi sa­man­lai­seen bus­siin. Nyt se las­tat­tiin vain is­tu­ma­täy­teen run­saan puo­len tun­nin mat­kal­le.

Sin­ga­po­re­han on ci­ty jos mi­kä. Pil­ven­piir­tä­ji­ä ja jo­ka a­lan puo­ti­a pii­saa. E­ka reis­sul­la et­sit­tiinn ja löy­det­tiin­kin ve­ne­tar­vi­ke­lii­ke ja Ti­mo vie­lä siel­tä tar­peel­li­si­a ta­va­roi­ta­kin. Nai­set ”löy­si­vät” I­ke­an, jon­ne me­kin myö­hem­min pää­dyim­me pa­kol­li­sel­le li­ha­pul­la-a­re­ri­al­le. Ei siel­tä tyh­jin kä­sin pääs­ty u­los, vaik­ka ”me­ka­no-kaa­pit” ja -hyl­lyt jäi­vät­kin tois­ten mur­heik­si. O­li puo­ti huo­non­tu­nut ai­kai­sem­mas­ta vie­rai­lus­tam­me. Suo­ma­lai­nen ha­pan­korp­pu o­li kor­vat­tu ruot­sa­lai­sel­la näk­kä­ril­lä. Ei si­nän­sä vi­kaa sii­nä­kään.

Toi­sen ul­ko­maan­mat­kam­me sa­mal­la po­ru­kal­la, Chi­mut, To­ve ja me, jo­ku päi­vä sit­ten, o­tim­me vie­lä tu­ris­til­li­sem­min. Is­tuim­me pa­ri kier­ros­ta a­vo­kat­toi­sen tu­ris­ti­bus­sin vin­til­lä tu­ris­ti­koh­tees­ta toi­seen.

Em­me pois­tu­neet bus­sis­ta py­sä­keil­lä vaan seu­ra­sim­me ai­no­as­taan kat­seel­la koh­tei­den li­pu­mis­ta o­hi, maa­il­man­pyö­rä, Litt­le In­di­a, Chi­na Town, Kas­vi­tie­teel­li­nen puu­tar­ha, Raff­les Ho­tel­li. Tuos­sa teh­tiinn siir­to­maa­his­to­ri­aa ja tuos­sa Sin­ga­po­ren. Sii­nä­hän o­li­si saa­nut sa­mal­la ra­hal­la is­tu­a vuo­ro­kau­den, ja tu­tus­tu­a kym­me­nien py­säk­kien tar­jon­taan. Ei o­le help­po­a tu­ris­tin e­lä­mä.

Vie­lä o­li­si ol­lut jou­lu­ka­tu il­ta­va­loiss­saan, mut­ta suo­rim­me hä­mä­ris­sä pa­luu­mat­kal­le. Kah­den maan e­ro näyt­täy­tyi bus­si­li­pun hin­nas­sa, kak­sin­ker­tai­nen, mut­ta koh­tuul­li­nen. Saa­ri­val­ti­o y­rit­tää­kin pi­tää jul­ki­sen lii­ken­teen voi­mis­saan, ve­rot­ta­mal­la hen­ki­lö­au­tot kuu­le­ma lä­hes kak­sin­ver­roin Suo­me­a­kin kal­liim­mik­si. Ei si­tä kyl­lä ka­dul­la huo­man­nut.