Takaisin Edellinen Seuraava
2009-11-17 Miksi Danga Baystä lähtisi
iiris
2009.11.17
2010.04.13

2009-11-17 Mik­si Dan­ga Ba­ys­tä läh­ti­si

Na­rut ja säh­kö­joh­to o­vat e­del­leen tiu­kas­ti Dan­ga Ba­y Ma­ri­nas­sa ja wi­fi-an­ten­ni mai­hin suun­nat­tu­na. Pai­kan yk­si o­mis­ta­ja Don­ny Lim ker­toi, et­tä vuo­si sit­ten täs­sä o­li vain ank­ku­ri­paik­ka, mut­ta so­pi­muk­set tä­män vuo­den Sail Ma­la­y­si­a-ta­pah­tu­mis­ta pis­ti­vät vauh­ti­a. Sa­ta­ma en­sin ruo­pat­tiin. Jun­tat­tiin pyl­väät, joi­hin pont­too­nit tu­keu­tu­vat. Ra­ken­net­tiin nii­den käyn­ti­sil­lat kiin­ni­tyk­si­neen ran­ta­ta­san­teel­le.

Lai­tu­ri­suun­nit­te­lu on ol­lut jon­kin­ver­ran mas­sas­ta poik­ke­a­vaa. Var­si­nai­set pont­too­nit o­vat 2.90 m le­ve­ät ja sor­met­kin 2.10, jo­ten jot­kut ve­ne­po­ru­kat nä­ky­vät pi­tä­vän il­la­nis­tu­jai­si­a sor­mien päis­sä. Mi­käs on si­le­äk­si höy­lä­tyl­lä ko­va­puu­pin­nal­la kel­lies­sä. Sor­met puo­les­taan o­vat 25 met­rin mit­tai­set ma­joit­ta­en pa­ri 40 jal­kais­ta pe­räk­käin. Toi­mii val­lan hy­vin tääl­lä, jos­sa ai­van jo­ka päi­vä ei ka­ve­ri o­le läh­dös­sä ja la­tu­a pyy­tä­mäs­sä. Lai­tu­reis­sa al­kaa jo ol­la tyh­ji­ä­kin paik­ko­ja ja jot­kut o­vat jät­tä­neet ve­neen­sä maa- tai ko­ti­mat­ko­jen­sa a­jak­si, jo­ten var­sin ti­la­vaa ja rau­hal­lis­ta­kin on ol­lut. Pit­kän sor­men ta­ki­a pi­ti ve­si­let­ku­a­kin os­taa li­sää, et­tä y­let­tää meil­le as­ti. Kel­paa suih­ku­tel­la it­se­ään, kun­han va­roo päi­väl­lä, let­kun ve­si on polt­ta­van kuu­maa.

Jo­ku 30 paat­ti­a tai­taa lai­tu­reis­sa nyt ol­la. E­ten­kin jen­keil­lä nä­ky­vät il­mas­toin­ti­lait­teet työn­tä­vän kan­si­luu­kuis­ta si­sään. Ei ih­me­kään, sil­lä il­ta­päi­vi­sin läm­pö­ti­la nou­see y­li 30:n ja si­säl­lä y­li 35:n as­teen. Lä­hes jo­ka il­ta­päi­vä on on­nek­si tul­lut sa­de­kuu­ro pe­las­ta­maan, tai ai­na­kin pil­vi­syys. Ker­ran on­nis­ti. Läm­pö pu­to­si het­kes­sä y­li 10 as­tet­ta 26:een uk­kos­kuu­ros­sa. Pik­ku lai­te­tuu­let­ti­mem­me o­vat pyö­ri­neet lä­hes tau­ot­ta kul­loin­kin stra­te­gi­sis­sa pai­kois­sa, soh­val­la is­tu­jal­le, punk­kaan pu­hal­ta­mas­sa tai keit­tä­jäl­le ja tis­kaa­jal­le suun­nat­tui­na. Aut­ta­vat to­si pal­jon.

Jo­hor Bah­run kes­kus­ta kaik­ki­ne suur­kau­pun­gin pal­ve­lui­neen on 6 ki­lo­met­rin pääs­sä, ja sin­ne on tiu­ha bus­si­yh­teys (ker­ta­lip­pu 0,30 €). Ja ky­läm­me to­si­aan on Ma­le­si­an kol­man­nek­si suu­rin Ku­a­la Lum­pu­rin ja Pe­nan­gin (Ge­or­ge Town) jäl­keen 1,4 mil­joo­nan vä­ki­mää­räl­lään.

Pi­tää lait­taa ku­va täs­tä proo­mus­ta­kin. On­han se il­lal­la i­han ko­me­a.