Takaisin Edellinen Seuraava
5.10.2009 Miljonäärinä Balilla
iiris
2009.10.04
2010.04.13

5.10.2009 Mil­jo­nää­ri­nä Ba­lil­la

O­lem­me näh­neet e­pä­vi­ral­li­si­a €-kurs­se­ja 13 000-14,500 Ru­pi­aan. Se tar­koit­taa, et­tä nol­li­a on kai­kis­sa os­tok­sis­sa rut­kas­ti. Hy­vä puo­li on, et­tä nol­lat hil­lit­se­vät os­to­ha­lu­a. Ja toi­nen, et­tä hir­mu­sum­mis­ta huo­li­mat­ta €-hin­nat sil­ti a­set­tu­vat e­dul­li­sik­si.

Polt­to­ai­neet mak­sa­vat huol­to­a­se­mil­la kol­man­nes-eu­ron lit­ral­ta ja ma­ri­nan­kin mit­ta­ris­ta li­ruu die­se­li­ä n. 0.50 eu­rol­la. Dar­wi­nin jäl­keen mah­tui vain 90 lit­raa. Pur­si­seu­ran o­lut­pul­lo mak­saa run­saan eu­ron, ja mar­ke­tis­ta lien­tä voi saa­da run­saal­la puo­lel­la sii­tä. Mar­ke­tin man­got ja mo­net muut­kin he­del­mät mak­sa­vat eu­ron pin­taan ki­lol­ta. Mar­ket­ti­kär­ryl­li­sen o­lem­me saa­neet kas­san o­hi 1,0-1,5 mil­joo­nal­la. Ja vaik­ka ja­ko­las­ku koh­tuul­lis­taa i­som­man­kin sum­man sa­dan eu­ron pin­taan, niin kai­ken kaik­ki­aan ku­lu­tuk­sem­me tääl­lä nou­see mo­niin, mo­niin mil­joo­niin. Kuu­kau­si Dar­wi­nin kau­pois­ta, jos­sa vä­lis­sä ei juu­ri mi­tään ol­lut tar­jol­la­kaan, ja seu­raa­vat vii­kot en­nen Sin­ga­po­re-Ma­le­si­aa puo­les­taan ta­soit­ta­vat päi­vä­ku­lu­tuk­sem­me taas jo­hon­kin tun­te­mat­to­maan va­ki­oon..

Ma­ri­na­paik­kam­me mak­saa 15,5 USD päi­väl­tä, jo­ka näis­sä nu­me­rois­sa on 150 000 ru­pi­aa. Käyt­tä­mäm­me ve­si, ei o­le juo­ma­vet­tä, ja säh­kö mak­se­taan mit­ta­rei­den mu­kaan.

Wi­Fi ve­neel­le, 33 MB, ir­to­aa 7 €:lla, mut­ta ei kes­tä mon­taa tun­ti­a surf­fail­la, e­ten­kin, kun e­del­li­sen kor­tin ai­ka­na he­ti al­kuun­sa u­doh­din log ou­tin. Sys­tee­mi jäi rak­sut­ta­maan ja o­li tyh­jä seu­raa­van ker­ran y­ri­tet­tä­es­sä. Kort­te­ja tu­lee tääl­lä ku­lu­maan ai­na­kin nel­jä kpl. In­ter­ne­tyh­teys on kui­ten­kin meil­le ve­nei­li­jöil­le­kin ”pa­kol­li­nen”, ja se tu­lee lä­hes ai­na os­tet­tu­a, jos on mah­dol­lis­ta saa­da se ve­neel­le nä­ky­mään.

Tä­mä ta­lous­kat­saus ei nyt­kään o­le va­li­tus­vir­si, ku­ka mil­jö­nää­ri nyt va­lit­tai­si, vaan ver­tai­lu ja muis­tiin­pa­no­ja mat­kan var­rel­ta, eh­kä jol­le­kin kiin­nos­tu­neel­le tie­dok­si.

Ba­li­ma­ri­na, täl­lä het­kel­lä noin pa­rin­kym­me­nen maa­il­maa kier­te­le­vän paa­tin py­säk­ki, on jo­ka sään sa­ta­ma nii­tä ei Ba­lil­la tai­da mui­ta ol­la, kuin naa­pu­ris­sam­me pa­ri mai­li­a koil­li­sen Se­ran­gan saa­ren ja pää­saa­ren vä­li­sen sal­men ank­ku­ri­paik­ka. Siel­lä on ank­ku­ris­sa tai poi­juis­sa, 5-7 USD/päi­vä, kym­men­kun­ta mei­kä­läis­tä li­sää. Kuu­le­ma on jol­la­lai­tu­ri, polt­to­ai­ne­pal­ve­lu ja pirs­sie­täi­syy­det kau­pun­gil­le sa­maa luok­kaa, kuin meil­lä.

Tu­ris­ti­na

Ei­len sun­nun­tai­aa­mu­na läh­dim­me Chi­mu­jen kans­sa päi­vä­au­to­mat­kal­le. Ai­ka hy­vää tie­tä kus­kim­me a­joi rau­hal­li­ses­ti koh­ti i­tää a­luk­si. Toi­set kak­si kais­taa o­li­vat ra­ken­teil­la. Nii­tä var­maan tar­vi­taan, kun­han kai­kil­la ba­li­lai­sil­la on mo­po. Mo­nil­la on jo nyt, ja ne o­vat u­sein liik­ken­ne­vir­ran pää­o­sa.

Me kaik­ki o­lim­me mat­kal­la Be­sa­kih-temp­pe­liin

Be­sa­keh-temp­pe­li ki­lo­met­rin kor­keu­des­sa Gu­nung A­gung-vuo­rel­la o­li e­ka koh­de. Op­paat tie­tys­ti pii­rit­ti­vät mei­dän a­si­an­mu­kai­ses­ti sa­ron­goi­dun jouk­ki­om­me, ker­to­en, et­tä se­re­mo­ni­oi­den ta­ki­a ei il­man o­pas­ta o­le temp­pe­liin a­si­aa. Kuin ta­ki­ai­set he pii­rit­ti­vät mei­tä, mut­ta kek­sim­me tai­ka­sa­nan:”Me o­lem­me ol­leet tääl­lä ai­kai­sem­min.” Sil­lä se­kun­nil­la op­paat la­ko­si­vat. Vain muu­ta­man ker­ran pi­ti tai­ka­sa­na tois­taa.

Se­re­mo­ni­oi­ta to­si­aan riit­ti, lip­pu­ja, päi­vän­var­jo­ja, bam­bu­ko­ris­tei­ta ja val­ko­vaat­teis­ta vä­ke­ä se­kä pe­rin­teel­lis­tä e­lä­vää mu­siik­ki­a maus­teek­si. Se­re­mo­ni­a­po­ruk­ka, hin­du­ja, taas ei jän­ni­tä mei­tä ei­kä mui­ta­kaan. Sa­mal­la kun muu­ta­mat, mu­mi­si­vat, suit­sut­te­li­vat ja ke­vein kä­si­ko­re­og­ra­fein kar­kot­te­li­vat pa­ho­ja hen­ki­ä, toi­set tu­pa­koi­vat, kes­kus­te­le­vat ja hu­hui­le­vat kän­ny­köi­hin­sä ja viit­toi­vat mei­tä se­re­mo­ni­aa seu­raa­maan.

Pil­ves­sä a­jel­tiin sit­ten koh­ti Ba­tur-jär­ve­ä. Mi­nun pi­ti kar­tal­la pyyh­ki­ä tuu­li­la­si­a si­sä­puo­lel­ta, et­tä kus­ki­kin o­li­si e­des vi­lah­duk­sen näh­nyt jyr­kän­teel­lä mut­kit­te­le­vas­ta ties­tä. Var­muu­den vuok­si ku­va­sin ra­vin­to­las­sa maa­lauk­ses­ta mai­se­man en­nen lou­nas­tam­me. On­nek­si pil­vet sit­ten ra­ot­tui­vat­kin ja näim­me kraat­te­ri­jär­ven ja ym­pä­röi­vät hui­put luon­nos­sa­kin.

Vie­lä o­li­si ol­lut kai­ver­ta­jien, ba­tiik­ki­ku­to­jien ja ho­pe­a- se­kä kul­ta­sep­pien ky­lät lis­tal­la, mut­ta nä­mä tu­ris­tit o­li­vat jo an­nok­sen­sa saa­neet. Pa­ri tun­ti­a vie­lä pi­ti seu­ra­ta nuor­ten mo­pe­dis­tien kil­pa-a­jo­a pa­luu­mat­kal­la, en­nen kuin pää­sim­me py­häil­lan vil­kas­ta­man ”su­per­mar­ket-nir­va­nan” kaut­ta ve­ne­ko­tei­him­me.

Suun­ni­tel­ma

Huo­men­na, tiis­tai­na on mei­nin­ki kä­vel­lä taas sel­vi­tys­kier­ros. Jos ha­lu­aa e­lää py­kä­lien mu­kaan, se on tar­peen sa­mas­sa maas­sa­kin tääl­lä e­sim. Ka­li­man­ta­niin (In­do­ne­si­an Bor­ne­o). Toi­nen mah­dol­li­suus o­li­si sei­la­ta pik­ku­ky­läs­tä toi­seen vi­ra­no­mai­si­a vai­vaa­mat­ta, niin kuin me en­nen Ba­li­a teim­me­kin, tai suun­na­ta suo­raan, vaik­ka Sin­ga­po­reen, jol­loin u­los­sel­vi­tyk­sen maas­ta voi­si jo tääl­lä teh­dä.

Me pis­täm­me Chi­mun kans­sa kes­ki­viik­ko­na 9.10.2009 keu­lat koh­ti Ku­mai­ta Ka­li­man­ta­nil­la. Sin­ne on al­le 500 mai­li­a, mut­ta ke­leis­tä riip­pu­en, voi ol­la py­säh­dyk­si­ä­kin jo Ba­li­a kier­tä­es­sä tai seu­raa­vi­a saa­ri­a o­hit­ta­es­sam­me. Mo­net siel­lä me­ne­vät vii­dak­koon ter­veh­ti­mään lä­hi­su­ku­lai­si­aan, met­säih­mi­si­ä, o­rang-u­tan.