Takaisin Edellinen Seuraava
1.10.2009 Benoa, Bali
iiris
2009.09.30
2010.04.13

1.10.2009 Be­no­a, Ba­li 8 44,26 S; 115 12,89 E

En­sin pu­hal­si puuk­ko­ja ja pun­ta­rei­ta mon­ta päi­vää. Yh­te­nä aa­mu­na jo nos­tim­me ank­ku­rin nel­jän ai­kaan, ja y­ri­tim­me me­rel­le. Gi­li Tre­van­ga­nin koh­dal­la, vii­den mai­lin pääs­sä O­be­rois­ta, me­ni pu­pu pök­syyn. Me­ri o­li niin kuop­pai­nen, et­tä kään­nyim­me ta­kai­sin. Jo tun­nin pääs­tä sii­tä, kun y­ri­tim­me sei­la­ta ta­kai­sin ank­ku­riin, tuu­li lop­pui, ja pi­ti star­ta­ta ko­ne. Jäl­keen­päin on hy­vä sa­no­a, et­tä o­li­si pi­tä­nyt jat­kaa ai­na­kin tun­ti pa­him­mas­ta vir­ta­höy­ky­tyk­ses­tä. Var­mas­ti o­li­si ke­li ke­ven­ty­nyt. Chi­mu läh­ti aa­mu­päi­väl­lä ja pää­si ai­ka pie­nel­lä pom­po­tuk­sel­la.

Me hyö­dyn­sim­me päi­vän käy­mäl­lä Me­da­na Ba­y Ma­ri­nan poi­jus­sa ot­ta­mas­sa 16X19 lit­raa pul­lo­vet­tä tank­kei­hin, á 0,6 €. Il­lan suus­sa put­pu­tim­me läh­tö­a­se­miin Te­luk Kom­bal-lah­teen.

Ho­ri­son­tin täy­del­tä tri­ma­raa­ne­ja pa­laa­mas­sa ka­la­reis­sul­ta

Seu­raa­va­na aa­mu­na, vii­me maa­nan­tai­na, ei ol­lut ke­li­on­gel­mi­a. Ai­no­as­taan 50 mai­lin myö­tä­vir­ta­heit­to Be­no­aan ei kui­ten­kaan on­nis­tu­nut, sil­lä tuu­li kään­tyi vii­me ai­ko­jen ta­van mu­kaan SW e­li pu­hal­ta­maan koh­tees­ta.

La­bu­an A­mu­ki­sa on vil­kas öl­jy­sa­ta­ma

Ank­ku­ri­yön jäl­keen La­bu­an A­mu­kis­sa jat­koim­me luo­vi­mis­ta. Pa­rin sol­mun myö­tä­vir­ta jelp­pa­si mei­dät Be­no­aan as­ti, jos­sa Port Mo­res­bys­sä ta­paa­mam­me Is­ha­ni-ka­tin Chris vii­meis­te­li ank­ku­roin­tim­me vie­mäl­lä din­gil­lään pe­rä­köy­den poi­juun.

Be­no­an nie­mi

Ba­li voi ol­la hie­no tu­ris­ti­koh­de. Be­no­a­kin kals­kah­taa vä­hin­tään ek­soot­ti­sel­ta, vä­hin­tään löy­tö­ret­kien a­jan kul­ta­kau­pun­gil­ta. Sel­lai­sel­ta se näyt­tää­kin, kun sen nie­me­ä ve­sit­se si­vuut­taa. Var­si­nai­nen sa­ta­ma­ky­lä, oi­ke­as­taan U­jung, si­tä vas­ta­pää­tä on to­del­li­nen rämp­sän­ky­lä. Ei kyl­lä ai­no­a Kaak­kois-Aa­si­as­sa, jo­ten näi­hin on syy­tä tot­tu­a.

Va­hin­ko, jo­hon on vai­ke­a va­rau­tu­a. Mie­hit­tä­mä­tön, kus­kin­sa heit­tä­nyt moot­to­ri­ve­ne syök­syi Is­ha­nin kyl­keen,ei tääl­lä, jos­kus ai­kai­sem­min. Vä­li­ai­kai­nen kor­jaus.

In­do­ne­si­an pe­lät­ty by­rok­ra­ti­a

He­ti aa­mus­ta läh­dim­me koh­taa­maan pe­lät­ty­ä by­rok­ra­ti­aa Chi­mun Ti­mon ja Sirk­ka-Lii­san e­del­lis­päi­väi­sil­lä ko­ke­muk­sil­la te­räs­tet­tyi­nä. Sa­ta­ma­kap­tee­ni o­li en­sim­mäi­nen o­soi­te n. ki­lo­met­rin pääs­sä Ba­li Ma­ri­nas­ta. Kah­des­ta ta­los­ta pi­ti ky­sy­ä en­sin, kos­ka nii­den­kin pla­kaa­teis­sa o­li me­ren­ku­lul­lis­ta mur­ret­ta. E­rit­täin ys­tä­väl­li­ses­ti ai­na tu­li­vat jo­pa por­til­le näyt­tä­mään, et­tä tuon­ne.

On­nis­tuim­me pu­jot­te­le­maan kym­me­nen par­vei­le­van for­mu­pu­kui­sen vir­kai­li­jan se­as­ta meil­le he­ti o­soi­tet­tui­hin tuo­lei­hin. Mie­his­tö­lu­et­te­lon, tu­loil­moi­tuk­sen ja val­miik­si läh­töil­moi­tuk­sen raa­pus­tel­tu­a­ni, poik­ke­sim­me ka­dun y­li mi­ni­mar­ket­tiin ko­pi­oi­ta ot­ta­maan. En­na­koi­tu­kin o­li, mut­ta yk­si ko­pi­oi­ta­va o­li juu­ri täy­tet­ty mie­his­tö­lu­et­te­lo, jos­sa o­li vii­den e­ri ins­tans­sin lei­mo­jen pai­kat.

Help­po­a. Ai­van suot­ta puk­kaa hi­ke­ä nis­kaan.

Kun sii­hen nip­puun vie­lä haim­me jo­ka ark­kiin sa­ta­ma­kap­tee­nin lei­man, voim­me jat­kaa har­joi­tus­ta seu­raa­vaan koh­tee­seen im­mig­ra­ti­o­niin. Vain lei­mat em pa­pe­riin ja pas­sei­hin. Sa­taa met­ri­ä ei ol­lut e­täi­syys, ei­kä seu­raa­vaan­kaan ka­ran­tee­ni­vir­kai­li­jal­le si­tä­kään. Nyt ei tain­nut tul­la muu­ta kuin lei­ma, jos­ta mak­soim­me 1,3 €. Tul­liin pi­ti jo kä­vel­lä puo­li kil­saa, mut­ta lei­ma ir­to­si mi­nuu­tis­sa. Pa­luu o­mi­a jäl­ki­ä ta­kai­sin e­del­lis­ten kont­to­rei­den tun­tu­maan, jos­ta ky­sy­mäl­lä löy­tyi Na­vy, lai­vas­to. Mi­nuu­tis­sa tai kah­des­sa lei­ma ir­to­si. CAI­Tin ko­pi­on, In­do­ne­si­an pur­jeh­dus­lu­van, tai­si­vat sen­tään jot­kut muut­kin lei­ma­lei­kin o­saa­not­ta­jat pyy­tää, mut­ta run­saas­sa tun­nis­sa voi tä­män vii­den ras­tin kier­rok­sen teh­dä.

CAI­Tis­ta meil­lä o­li ai­no­as­taan e­mai­li­na tul­lut ver­si­o, ei­vät­kä vir­kai­li­ja­jouk­ki­ot ha­lun­neet päi­vään­sä pi­la­ta si­tä sen e­nem­pää tut­ki­mal­la. Se, et­tä o­lim­me mat­kan­neet Dar­wi­nis­ta jo kol­me viik­ko­a ei myös­kään ke­tään ih­me­tyt­tä­nyt.

Pa­ril­le tis­kil­le sat­tui yh­tä­ai­kaa jon­kun ve­neen a­gent­ti sa­mal­le lei­ma­kier­rok­sel­le. A­gent­te­ja on saa­ta­vil­la 20-30 USD hin­taan ja sääs­tää­hän sii­nä ne pa­ri tun­ti­a ja vie­lä­kin e­nem­män, jol­lei sa­tu o­le­maan ve­nei­neen juu­ri U­jun­gin ran­nas­sa, vaan kau­em­pa­na.

Täl­lai­se­na sel­vi­tys o­li ää­rim­mäi­sen help­po ja hal­pa aa­mu­kä­ve­lyn koh­de, ja vir­kai­li­jat yh­tä ää­rim­mäi­sen aut­ta­vai­si­a ja ys­tä­väl­li­si­ä. Ja jos nyt a­loi­tin rämp­sän­ky­lää vä­hän mork­kaa­mal­la, niin o­sa käy­mis­täm­me toi­mis­tois­ta o­li e­rit­täin siis­te­jä ja muut­kin mel­kein.

O­lim­me en­sin ank­ku­ri­pai­kal­la, mut­ta vii­meis­tään py­hä­nä o­li­sim­me ot­ta­neet a­la­ve­del­lä poh­jaan. Muun lii­ken­teen ta­ki­a ank­kuir­paik­ka on to­si ah­das. On­nis­tuim­me pää­se­mään Ma­ri­nan lai­tu­riin. In­ter­net­tiin­kin pää­sim­me taas pit­käs­tä ai­kaa. E­ka uu­ti­nen o­li Sa­mo­an maan­jä­ris­tys ja hyö­ky­aal­to. Pe­läs­tyim­me, mut­ta ar­vi­oim­me Li­ber­ta­sin kyl­lä jo Sa­mo­al­ta läh­te­neen, ja net­ti­leh­tiu­u­ti­set­kin sen vah­vis­ti­vat.

No he­ti pe­rään jä­ri­si Su­mat­ral­la. Leh­tien mu­kaan tai­taa ol­la ai­ka pa­ha ti­lan­ne siel­lä.

Li­ber­ta­sin si­vul­ta ja leh­tiu­u­ti­ses­ta bon­ga­sim­me li­sää suo­ma­lai­si­a Tyy­nel­le Me­rel­le, Na­ne­a Swan 44 ja vain näil­lä tie­doil­la Pe­ter ja Svan­te HR 31:llä. Voi­pi ol­la, et­tä saan ai­kai­sek­si ku­vit­taa e­del­li­si­ä­kin se­pus­tuk­si­a nyt, kun o­lem­me taas ke­hi­tys­maas­sa ja net­ti­yh­teys pe­laa .