Takaisin Edellinen Seuraava
22.9.2009 Medana Beach, Lombok
iiris
2009.09.26
2010.04.13

En ol­lut ei­len vie­lä saa­nut e­del­li­si­ä ter­vei­si­ä lä­he­tet­ty­ä, kun Riit­ta sa­noi, sii­nä ko­neel­la put­put­ta­es­sam­me, et­tä o­li al­ka­nut tuul­la. He­ti pe­rään e­del­lä men­neet aus­sit ra­por­toi­vat toi­sil­leen, et­tä vas­ta­tuu­li pyyh­kii 30 sol­mu­a ja me­ri o­li jo ko­hon­nut jyrk­kä­nä 1,5 met­riin. Vä­häs­tä se al­koi meil­lä­kin, mut­ta sen­tään sään­nön­mu­kai­ses­ti koh­teem­me suun­nas­ta, sa­ma kuin aus­seil­la, WSW. Ei se mi­tään a­loim­me pai­nel­la jo­tain 300 as­tet­ta. Ker­roim­me Chi­mul­le, jo­ka ko­nei­li nä­kö­pii­rim­me ra­joil­la, et­tä em­me y­ri­tä so­vit­tuun paik­kaan, vaan jon­ne­kin muu­al­le. Kau­aa ei kes­tä­nyt, kun meil­lä o­li rei­vit si­säl­lä, ja niin kuu­lui o­le­van muil­la­kin. Tuu­li sii­tä vain in­nos­tui niin, et­tä mit­ta­reil­la va­rus­te­tut re­kis­te­röi­vät lä­hes 20 met­rin puus­ki­a.

Eh­dim­me vie­lä rei­va­ta i­son poh­jaan, vain run­saa­seen 9 ne­li­öön, ei ko­vin pal­jon 10 ton­nin kus­kauk­seen, kun jen­nis­tä­kin o­li ve­dos­sa vain op­ti­pur­jeen ne­li­öt. Pi­an sen jäl­keen, au­rin­gon las­kun ai­kaan, saim­me ker­ral­la le­vit­tää kaik­ki, ja puo­li tun­ti­a sii­tä jäim­me kel­lu­maan ty­ve­neen. Muu po­ruk­ka jat­koi ko­neil­la ja Chi­mu o­li löy­tä­nyt hen­käyk­si­ä ai­van Lom­bo­kin ran­nan tun­tu­mas­ta.

En­nen aa­mu­a, kun vir­ta o­li al­ka­nut vie­dä mei­tä ta­kai­sin i­tään, ko­nei­lim­me ran­nan tun­tu­maan. Lom­bo­kin poh­jois­nie­men jäl­keen al­koi jyrk­kä vir­ta-aal­lok­ko, eh­kä 1,5 met­ri­nen, jo­hon Ii­ris juu­ri mah­tui, Keu­la­puo­mi o­li kui­ten­kin lii­kaa ja se pi­ti u­pot­taa jo­ka hyök­käyk­seen. Ko­neel­la ei sii­nä o­li­si juu­ri kul­jet­tu, mut­ta vir­ta vei kah­ta sol­mu­a oi­ke­aan suun­taan. Kun al­koi tuul­la, taas SW e­li koh­tees­ta, pää­sim­me luo­vi­maan, ei­vät­kä aal­lot juu­ri häi­rin­neet, kun vir­ta nyt pi­ti huo­len nou­su­kul­mas­ta. Ti­mon oh­jei­den mu­kaan ve­täi­sim­me vii­mei­set luo­vit ja ank­ku­roim­me Chi­mun vie­reen Si­ra-nie­men poh­jois­puo­lel­la, Me­da­na Be­ac­hin e­dus­tal­le. E­del­lä o­li, eh­kä vä­hän lii­an tar­kas­ti ker­rot­tu pur­jeh­dus­päi­vän ta­pah­tu­mis­ta, mut­ta on­pa­han tal­len­net­tu vas­tai­sen va­ral­le, kuin­ka pa­saa­ti­pur­jeh­dus­kin voi ol­la vaih­te­le­vaa. 25.9.2009 Sail In­do­ne­si­a 2009

Jo päi­vi­ä o­li kuul­tu vilk­kai­ta vhf-kes­kus­te­lu­ja. Muu­ta­mi­a ve­nei­tä jo näh­tiin me­rel­lä ja e­del­li­ses­sä ank­ku­ri­pai­kas­sa o­li pa­ri paat­ti­a. Lom­bo­ki­a puus­kan myö­tä lä­hes­ty­es­säm­me, pu­li­na vain yl­tyi. Nyt on Me­da­na-lah­des­sa naa­pu­ris­sam­me 30 ve­neen ar­ma­da. Se on kui­ten­kin vain mur­to-o­sa 132 ve­neen jou­kos­ta jo­ka start­ta­si Dar­wi­nis­ta 18.7.2009 suun­ta­na In­do­ne­si­an Saum­la­ki, Sail In­do­ne­si­a 2009 vii­rin al­la. Yh­teis­pur­jeh­duk­sen reit­ti on mut­ki­tel­lut Mo­luk­kien ja Su­la­we­den kaut­ta ta­kai­siin e­te­lään Pie­nil­le Sun­da­saa­ril­le ja tääl­tä e­del­leen Ba­lin ja Ka­li­man­ta­nin (Bor­ne­o) kaut­ta koh­ti Sin­ga­po­re­a. Mo­nen muun a­si­an myö­tä ta­pah­tu­mal­le o­li ti­laus­ta, sil­lä hu­hu­jen mu­kaan In­do­ne­si­an pi­ti pe­ri­ä ve­neil­tä Bon­di­a, pa­lau­tet­ta­vaa maa­han­tuon­ti­ve­ro­a, jos­ta täl­lä kei­noin voi­si vält­ty­ä. Myös us­ko In­do­ne­si­an muun by­rok­ra­ti­an väis­tä­mi­ses­tä täl­lä kei­noin on saat­ta­nut li­sä­tä o­sal­lis­tu­jien mää­rää. Mi­kä et­tei, haus­kaa näyt­ti o­le­van.

Kä­ve­lim­me nie­men y­li ih­met­tä kat­so­maan, juu­ri a­vat­tuun Me­da­na Ba­y Ma­ri­naan. Puit­teet o­li­vat vie­lä vä­häi­set, jol­la­lai­tu­ri, siis­ti WC-suih­ku­ra­ken­nus, pik­ku­puo­ti vie­lä pie­nem­pi­ne va­li­koi­mi­neen. Ma­ke­a­ve­si vir­ta­si let­kus­sa ja juo­ma­vet­tä sai 20 lit­ran pul­lois­sa os­taa kau­pas­ta. Lah­den ko­ral­li­reu­nat o­li la­te­raa­li­poi­juin mer­kit­ty, lin­ja­mer­kit joh­ti­vat si­sään ja 20:ssä kiin­ni­tys­poi­jus­sa o­li ve­ne, lo­put ank­ku­ris­sa. Ma­ri­nan hen­ki­lö­kun­ta, e­ten­kin in­do­ne­si­a­lai­set rou­vat, ve­tä­jä­si­sa­ruk­set ot­ti­vat mei­dät he­ti huo­maan­sa, sa­moin eu­roop­pa­la­set a­vi­o­mie­hen­sä. Voi si­tä sy­dä­mel­li­syyt­tä! Ei se mi­tään, et­tä et­te kuu­lu es­kaa­de­riin, tei­dän p i t ä ä tul­la mu­kaan ta­pah­tu­miin! Mi­kä mei­dän o­li pa­ri päi­vää juh­lies­sa ku­ver­nöö­rien ja a­lu­e­joh­ta­jien kans­sa, seu­ra­ten sa­dan e­siin­ty­jän, soit­ta­jan ja tans­si­jan e­si­tyk­si­ä. Bin­tang-o­lut­ta to­sin jou­tui am­men­ta­maan il­mai­sek­si. Hy­vin jak­soi va­ki­po­ruk­ka­kin. Heil­lä to­sin o­li kah­den kuu­kau­den ja tu­si­nan sa­ta­man mo­ni­päi­väis­ten kek­ke­rei­den vank­ka ko­ke­mus.

Ai­van he­ti pis­ti sil­mään ank­ku­ri­pai­kal­la Si­su-ni­mi­nen te­räs­ve­ne Ka­na­das­ta Van­cou­ver-saa­rel­ta. Pi­an ta­pa­sim­me kip­pa­rin ja ve­neen ra­ken­ta­jan, Ti­mo Sauk­ko, Mou­hi­jär­ven mie­hi­ä, se­kä ka­ve­rin­sa Lin­dan.

Ang­lo­sak­si­nen vai­ku­tus o­li es­kaa­de­rin pai­kal­la­o­le­vis­sa vah­va, Aus­si, Eng­lan­ti, Ki­wi, U­SA. O­li Rans­ka­kin ois­ko ol­lut Sveit­si ja kuu­le­ma Nor­ja. Muu­ten poh­jois­mai­set puut­tui­vat ja ger­maa­nit, joi­ta muu­ten on pil­vin pi­mein. Kä­si­tyk­sem­me mu­kaan suo­ma­lai­nen Scor­pi­o on jou­kos­sa mu­ka­na, vaik­ka­kin nyt jo e­del­lä tä­tä o­sa­jouk­ki­o­ta. Hin­ta­tie­tous on a­vain on­nel­li­siin os­tok­siin.

Kä­vim­me Seng­gi­gi tu­ris­ti­a­lu­eel­la ”os­tok­sil­la”. Me­no­mat­kan rä­mis­te­lim­me tuk-tu­kil­la, a­luk­si vuo­ro­lii­ken­tees­sä lo­pun tin­ki­mäl­lä 150 000 ru­pi­aan. Sa­ma 40 ki­lo­met­rin ja tun­nin pa­luu hoi­tui il­mas­toi­dul­la tak­sil­la 80 000 ru­pi­al­la mit­ta­rin mu­kaan. Mi­täs tuo e­del­li­sen kym­me­nen eu­ro­a on eu­roih­mi­sil­le, mut­ta en­täs puo­lel­la sii­tä? Sil­lä et sa­no Suo­men pirs­sil­le päi­vää­kään. Me os­tim­me Seng­gi­gis­sä ko­ko he­del­mä­kau­pan va­ras­ton, kol­me man­go­a ja kym­me­nen to­maat­ti­a pa­rin eu­ron tu­ris­ti­hin­taan, mut­ta vie­lä­kin kir­ve­lee e­del­li­nen vas­taa­va lii­ke­toi­me­ni es­kaa­de­ri­a­lu­eel­la. Mi­kä lie kuu­muus vai mie­len­häi­ri­ö, sai mi­nut höl­mö­nä pu­lit­ta­maan eu­ron kap­pa­leel­ta pa­ris­ta kou­ral­li­ses­ta y­li­kyp­si­ä, ru­pi­si­a, peu­ka­lon­pään ko­koi­si­a he­del­mi­ä. Chi­mun po­ruk­ka puo­les­taan te­ki ar­vo­kel­lo­kaup­po­ja. Mil­lä me­ne­tel­mäl­lä kel­lon saa ko­koon ja vie­lä myyn­tiin pa­ril­la-kol­mel­la eu­rol­la?

Vie­lä kel­lum­me täs­sä O­be­roi-ho­tel­lin ran­nas­sa. Käy­täm­me hei­dän lai­tu­ri­aan ja kul­jem­me a­lu­een lä­pi. Ih­meen ys­tä­väl­li­si­ä o­vat, vaik­ka Wi­Fi­ä ei­vät an­na­kaan käyt­tööm­me mak­sa­mal­la­kaan. Hy­vä niin saat­tai­si se­kin meil­le lii­kaa ol­la. Sil­tä vä­hän ho­tel­lin (hin­ta)ta­so näyt­tää. Mai­se­ma on val­kois­ta hiek­ka­ran­taa ja sen yl­lä i­däs­sä 3726 met­rin kor­kui­nen tu­li­vuo­ri Rin­ja­ni Lom­bo­kin puo­lel­la ja vas­taa­va 3142 Gu­nung A­gung Ba­lil­la o­vat lä­hes jat­ku­vas­ti nä­ky­vis­sä. Run­sas ki­lo­met­ri on nie­men y­li e­del­lis­ten kap­pa­lei­den ker­to­maan ih­me­maa­han. Tä­nä il­ta­na pi­täi­si vie­lä yk­si juh­la kes­tää. Muu­ten on täh­täin koh­ti Ba­li­a ja Be­no­aa siel­lä. Var­maan vii­kon­lo­pun ai­ka­na sen 70 mai­li­a sei­laam­me.