Takaisin Edellinen Seuraava
17.9.2009 Komodon varaaneja vaanimassa
iiris
2009.09.20
2010.04.13

17.9.2009 Ko­mo­don va­raa­ne­ja vaa­ni­mas­sa

Pa­ri päi­vää sit­ten saa­vuim­me Ko­mo­do-saa­ren tun­tu­maan. Tuu­let pa­ra­ni­vat vii­mei­sil­le 300 mai­lil­le. Yh­te­nä yö­nä pi­ti jo rei­va­ta. Kaik­ki­aan 720 mai­li­a kes­ti muu­ta­man tun­nin y­li vii­kon. Va­jaan vuo­ro­kau­den tun­nit yh­teen­sä sii­tä pot­kit­tiin ko­neel­la mo­nes­sa e­ri ot­tees­sa. Vaik­ka pur­je­ma­nöö­ve­re­jä riit­ti e­nem­män kuin tar­peek­si, o­lim­me var­sin tyy­ty­väi­si­ä ko­ko­nai­suu­teen.

Chi­mu val­mis­te­li ra­di­os­sa meil­le pai­kan ul­ko­si­vul­laan, poi­jus­sa Pun­ja-saa­ren suo­jas­sa, mut­ta juu­ri en­nen saa­pu­mis­tam­me toi­nen poi­ju lä­his­töl­lä va­pau­tui ja kiin­ni­tim­me sii­hen. Puo­len­tois­ta vuot­ta kes­tä­nyt es­kaa­de­rim­me o­li taas koos­sa. Sirk­ka-Lii­sa kruu­na­si jäl­leen­ta­paa­mi­sem­me tar­jo­a­mal­la her­kul­li­sen ka­lail­lal­li­sen.

Ei­len sei­la­sim­me, tie­ten­kin täs­tä lä­hin taas Chi­mun kans­sa, ge­nuo­il­la kol­me mai­li­a Ko­mo­don kan­sal­lis­puis­ton pää­pai­kal­le. Sa­man ni­mi­sen saa­ren Loh Li­an­giin. Taas o­li pa­ri poi­ju­a tyh­jil­lään ja nap­pa­sim­me ne. Puis­to on a­sen­ta­nut pa­ri­kym­men­tä poi­ju­a e­ri puo­lil­le a­lu­et­ta. Suu­rin o­sa niis­tä on mi­toi­tet­tu tu­ris­ti­kal­jaa­seil­le ja muil­le suu­reh­koil­le a­luk­sil­le, mut­ta en­sin eh­ti­nyt saa niis­tä naut­ti­a, ei­vät­kä am­mat­ti­a­luk­set näy­tä mus­ta­suk­kai­sil­ta, vaan ank­ku­roi­vat lä­hei­syy­teen. Niil­le ank­ku­roin­ti pa­rem­min so­pii­kin, sil­lä sy­vyy­det o­vat u­sein y­li 30 m.

Hu­li­na o­li jol­ti­nen­kin puis­to­lai­tu­ris­sa, sil­lä em. kal­jaa­sei­den li­säk­si pie­ni ris­tei­li­jä O­ri­on pur­ki sii­hen 70 sak­sa­lais­ta, jo­ka kan­sa­kun­ta muu­ten on en­si­si­jal­la 11000:den vuo­sit­tai­sen puis­to­vie­rai­li­jan mää­räs­sä. Sa­ta­ma­kap­tee­ni kaap­pa­si mei­dät he­ti mu­kaan­sa lai­tu­rin tun­tu­maan ra­ken­net­tuun uu­teen toi­mis­toon. Pur­jeh­dus­lu­van, CAIT, ko­pi­o ja vas­taa­va ve­ne­to­dis­tuk­ses­ta tun­tui­vat hy­vin riit­tä­vän. Pas­se­ja vii­su­mei­neen hän ei e­des vil­kais­sut, ei­kä pyy­tä­nyt pal­ve­luk­sis­taan mak­su­a.

Sen ai­ka koit­ti vie­rei­ses­sä huo­nees­sa. Puis­to­ra­has­to­mak­su 15 USD/hen­ki, puis­to­mak­su 20 000 Rp/hen­ki ja li­säk­si kom­pen­saa­ti­o­li­sä­mak­su 20 000 Rp. Run­saan tun­nin o­pas­ta­mi­ses­ta mak­soim­me vie­lä, luul­ta­vas­ti tyh­myyt­täm­me 20 USD/ve­ne. Yh­teen­sä n. € 40/ve­ne. O­pas­tus kuu­lu­nee puis­to­mak­sui­hin, il­man ei saa liik­ku­a­kaan, mut­ta o­tim­me kyl­lä­kin an­si­ok­kaan Us­man-op­paam­me toi­veen lii­an to­sis­saan.

Ke­hi­tys­mai­ta pi­täi­si tie­tys­ti ym­mär­tää ja luon­non­suo­je­lu­a­kin nii­tä sa­mal­la ra­hoit­ta­es­saan, mut­ta jo mak­su­jen a­set­te­lu toi­nen toi­sen­sa pe­rään ker­too kuin­ka nä­mä re­su­pel­let mei­tä höy­näyt­tä­vät men­nen tul­len. Ai niin kan­sal­lis­puis­to! Mei­na­si lop­pu­ra­ho­ja las­kes­kel­les­sa­ni u­noh­tu­a. Op­paam­me Us­man ker­toi: Va­raa­ni­a, Mo­ni­tor Li­zard, on maa­il­mas­sa vain täs­sä kan­sal­lis­puis­tos­sa, Ko­mo­dol­la on 1200 yk­si­lö­ä ja puis­ton kol­mel­la muul­la saa­rel­la yh­teen­sä vä­hän e­nem­män. Vain li­ha­ruo­kaa syö­vä ma­te­li­ja on jään­ne 50-10 mil­joo­nan vuo­den ta­kaa. U­ros voi kas­vaa 3,5 met­ri­sek­si ja 100 ki­loi­sek­si ja voi e­lää 60-70-vuo­ti­aak­si. Fleg­maat­ti­nen, kuin hor­rok­ses­sa kä­ve­le­vä­kin, pe­to voi näl­käi­se­nä rä­jäh­tää toi­min­taan. Se hyök­kää mo­pon no­peu­del­la ja nap­paa vil­li­si­an, kau­riin tai la­ji­to­ve­rin­sa sui­hin­sa. Ai­na sil­loin täl­löin on ih­mi­si­ä­kin me­neh­ty­nyt sen hyök­käyk­seen, vii­mek­si Ko­mo­don ky­län kak­si pik­ku­poi­kaa pa­ri vuot­ta sit­ten. Y­lei­ses­ti ot­ta­en ne ei­vät o­le jä­rin vaa­ral­li­si­a, sil­lä e­väs­tä tun­tui riit­tä­vän. Viit­tä nä­ke­määm­me va­raa­ni­a koh­ti näim­me kym­me­ni­ä kau­rii­ta. To­sin nä­ke­mi­ses­tä on vie­lä pit­kä mat­ka riis­ta-a­te­ri­al­le - va­raa­nil­la­kin. Mai­nit­tu­jen peu­ro­jen ja pää­o­li­on li­säk­si näim­me lin­tu­ja, jois­ta joi­tain tun­nis­tim­me­kin Us­ma­nin a­vul­la. Puis­ta ja muis­ta kas­veis­ta hän ker­toi, ai­na li­sä­ten tie­teel­li­sen ni­men: Täs­tä saa vat­sa­lää­ket­tä ja tuos­ta ve­ne­nau­lo­ja (tap­pi­lii­tok­siin). Tuon pal­mun voi jau­haa jau­hoik­si ja tuos­ta toi­ses­ta käyt­tää he­del­män al­ko­ho­lik­si. Va­raa­ni hyök­kää

Ve­nei­li­jän ei o­le pak­ko lain­kaan ryn­nä­tä puis­to­kes­kuk­seen, vaan hän voi vaa­ni­a ja ko­ke­a va­raa­ne­ja au­tent­ti­sem­min. Ti­mo ja Sirk­ka-Lii­sa o­li­vat men­neet mai­hin Rin­ca-saa­ren e­te­lä­lah­des­sa. Siel­lä voi myös tör­mä­tä puh­ve­lei­hin ja vil­li­he­vo­siin. Sil­lä ker­taa o­li he­ti tul­lut va­raa­ni­pe­to jol­laa hais­te­le­maan. Ti­mo jo pel­kä­si sen kyn­sil­lään ve­neen puh­kai­se­van, ei­kä hir­vi­ö ol­lut hää­tä­mi­sy­ri­tyk­sis­tä mil­lään­kään. On­nek­si tu­li kui­ten­kin tu­ris­ti­ryh­mä, jo­ka lo­hi­käär­meen jah­taa­ma­na jou­tui pa­laa­maan juok­su­jal­kaa ta­kai­sin ve­neel­leen. Eh­kä mak­su­puis­to­a voi­si sit­ten­kin suo­si­tel­la heik­ko­her­moi­sim­mil­le? Siel­lä o­pas sen­tään kan­taa pai­men­sau­vaa tu­ris­tin tur­vak­si.

Kam­pung (ky­lä) Ko­mo­do

Tä­nään kä­vim­me Ko­mo­do-ky­läs­sä, ank­ku­roi­tiin e­dus­tal­le, vain mai­lin pääs­sä puis­to­kes­kuk­ses­ta. Sit­ten vii­me käyn­nin o­li ra­ken­net­tu pit­kä lai­tu­ri ja sen ty­veen ki­vi­ta­lo, jon­kin­sor­tin po­lii­si/kont­rol­li­pis­te, jos­sa kir­joi­tim­me tie­tom­me vih­koon ja ”lah­joi­tim­me” 50 000 ru­pi­aa/ve­ne var­mas­ti hy­vään tar­koi­tuk­seen. No, nol­la­jo­nos­ta huo­li­mat­ta se on 5€. Kah­dek­sas­sa vuo­des­sa, e­del­li­sen li­säk­si, o­li ke­hi­tyt­ty a­set­ta­mal­la pa­kol­li­nen ko­mo­do­kie­li­nen o­pas käyt­tööm­me. Vil­kas ky­lä, lap­si­lau­ma kai­ken ai­kaa kan­noil­lam­me, vä­lil­lä var­pail­lam­me, va­el­sim­me sen pääs­tä pää­hän. Pa­pa, o­ta ku­va, lop­pu­mat­to­mas­ti, an­na ru­pi­a, ky­nä, ka­me­ra, mi­tä ta­han­sa, an­na! An­na! Ma­ma, os­ta rii­pus, hel­met, puu­va­raa­ni, os­ta! Ta­lot pa­rin ku­jan var­rel­la run­saan ki­lo­met­rin mat­kal­la, ran­ta­hie­ti­kon ja rin­teen vä­lis­sä, o­li­vat jo­nois­sa tol­pil­laan, al­la per­hee­et päi­vää viet­tä­mäs­sä, i­sät u­seis­sa ta­lois­sa kai­ver­ta­mas­sa mat­ka­muis­to­va­raa­ne­ja. Ran­nal­la ve­neen­ra­ken­ta­jat ja e­dus­tal­la lu­ke­ma­ton mää­rä ka­las­tus­ve­nei­tä. Ky­län 1200:lla a­suk­kaal­la o­li ta­lo­ja mo­neen ma­kuun, ki­vi­ta­lo­ja, siis­te­jä­kin tai räh­jäi­si­ä kaa­tu­mai­sil­laan o­le­vi­a pa­rem­min­kin ma­jan­ku­va­tuk­si­a. Nai­set ja lap­set o­li­vat pyy­kil­lä nel­jäl­lä kai­vol­la. Vä­ri­käs­tä, niin o­li ym­pä­ris­tö­kin, täy­sin muo­vi­pus­sien ja pak­kaus­ten jään­tei­den peit­tä­mä. Kai­voil­la, jois­ta ha­et­tiin myös juo­ma­ve­si! Kil­paa Chi­mun jol­lan kans­sa, jon­ka pal­ve­luis­ta o­lem­me jo päi­vi­ä saa­neet naut­ti­a, me­loi lap­si­lau­ma ka­noot­tei­neen, sty­rox­laut­toi­neen ve­neil­le. Os­ta va­raa­ni, os­ta! Skool­pen, pens­kool, an­na ky­nä, o­ta ku­va, pa­pa, ma­ma! Em­me pa­nii­kis­sa, mut­ta he­ti nos­tim­me ank­ku­rin ja suun­ta­sim­me so­pi­vas­ti tyh­jiin ”poi­jui­him­me” Pun­ja-saa­ren suo­jaan. Kom­pas­si­re­mont­ti­kat­saus

Vain hen­ki­löil­le, jot­ka o­vat tek­nis­kau­pal­li­ses­ti a­las­ta ai­dos­ti kiin­nos­tu­nei­ta. Ko­mo­don kom­pen­saa­ti­o­mak­sus­ta tu­li mie­lee­ni: Kun viik­ko­ja sit­ten vein au­to­pi­lo­tin kom­pas­sin Dar­wi­nis­sa kor­jaa­moon sa­noin: Tar­kas­ta­kaa ”pen­kis­sä” ju­mit­taa­ko. Ker­roin li­säk­si e­päi­le­vä­ni lait­teen si­säi­sen kom­pen­soin­nin o­le­van syyl­li­nen vi­kaan. No, o­len jo kir­joit­ta­nut, rik­koi­vat sen ko­ko­naan 134 AUD:lla. Sai­vat sit­ten ti­lal­le uu­det, eh­jät si­sä­ka­lut, mi­nul­le 400 AU­Din li­sä­hin­taan. Ju­mit­ti au­to­pi­lo­tis­sa en­tis­tä pa­hem­min.

Ei­li­saa­mu­na a­joim­me kom­pen­soin­ti­oh­jeen mu­kai­ses­ti ym­py­rää poi­jus­ta läh­dön jäl­keen. Tai­si nii­tä tul­la puo­li tu­si­naa en­nen­kuin lai­te il­moit­ti: kom­pen­soin­ti suo­ri­tet­tu. Sen jäl­keen ei o­le ju­mit­ta­nut. Es­pan­jas­sa ky­syin a­sen­net­ta­es­sa: En­tä kom­pen­soin­ti ja me­ri­ko­e­a­jot, jot­ka pi­ti van­has­sa veh­kees­sä teh­dä ja o­vat tä­män­kin oh­je­kir­jas­sa. Ei tar­vi­ta! Ko­vas­ti kii­rei­set o­vat kak­si e­del­lis­tä vuot­ta ol­leet. On­nek­si nyt löy­tyi vii­si pien­tä mi­nuut­ti­a!