Takaisin Edellinen Seuraava
21.9.2009 Lombok näkyy
iiris
2009.09.20
2010.04.13

21.9.2009 Lom­bok nä­kyy

Ko­ne lau­laa. Tuul­ta ei o­le yh­tään. E­rit­täin keik­ku­van yön jäl­keen Me­dang-saa­ren NW-kul­mal­la tuu­li aa­mul­la raik­kaas­ti e­te­läs­tä. Pa­ri aus­si­a läh­ti he­ti aa­mu­va­lon tul­tu­a liik­keel­le, mut­ta me Chi­mun kans­sa vas­ta aa­mu­pa­lan jäl­keen. Pur­jeet saa­tiin hy­vin ve­toon, ja vauh­ti 6,5 sol­muun koh­ti lä­hes 60 mai­lin pääs­sä nä­ky­vää Gu­nung Rin­ja­ni tu­li­vuor­ta, 3726 m, Lom­bo­kil­la. Ei tain­nut kes­tää vart­ti­a­kaan se i­lo. Het­kes­sä tamp­pa­sim­me pai­koil­lam­me van­has­sa aal­lon­töp­py­räs­sä. Pu­lau La­wan­giin, seu­raa­vaan suun­ni­tel­tuun ank­ku­ri­paik­kaan on 35 mai­li­a. Vas­ta­vir­taa­kin on lä­hes sol­mun ver­ran, jo­ten il­man so­pi­vaa tuul­ta tai vir­ran kään­ty­mis­tä ei päi­vän­va­lo rii­tä.

Tuu­let o­vat ol­leet to­si vaih­te­le­vat. Tois­sa­päi­vä­nä ja tois­sa­yö­nä pi­ti rei­va­ta ja kum­man­kin jäl­keen tuu­li yh­täk­ki­ä lop­pui kuin lei­ka­ten.

Virr­rat o­vat sa­moin. Nyt uu­den­kuun ai­kaan ne o­vat voi­mak­kai­ta. Suu­ris­sa Flo­re­sin- ja Ba­lin­me­ren ja In­ti­an­val­ta­me­ren vä­li­sis­sä sal­mis­sa kuo­haa vii­den sol­mun pin­taan ja pie­nem­pien saar­ten muo­dos­ta­mis­sa ka­pei­kois­sa vie­lä vilk­kaam­min. Vir­ta­han on ys­tä­vä, kun sen suun­nan ja kes­ton tie­tää, mut­ta sii­nä­hän se on­kin. Kai­kis­ta pai­kois­ta ei o­le tie­to­ja e­des saa­ta­vil­la. Las­ku­pe­rus­ta­na on kuun me­ri­di­aa­nin si­vuu­tus, ei­kä suo­ra­nai­nen vuo­ro­ve­si­tau­luk­ko. Li­säk­si me lii­kum­me saa­ri­ket­jun poh­jois­reu­naa ja i­tä-län­si­suun­tai­set vir­rat, jos­kaan ei­vät yh­tä voi­mak­kai­ta, o­vat vie­lä ar­vaa­mat­to­mam­pi­a.

Ko­mo­don ru­ti­kui­va saa­ris­to jää taak­se

18.9.2009 Ir­roi­tet­tiin Pun­jan-saa­ren poi­jus­ta Ko­mo­dol­la. Vir­ta suo­ras­taan i­mai­si mei­dät liik­keel­le. Tuul­ta saa­tiin pik­ku­hil­jaa ja si­tä riit­ti ko­ko päi­vä­mat­kak­si. Suun­ta to­sin vaih­te­li 180 as­teen si­säl­lä mo­lem­min puo­lin. En­nes­tään tut­tu Ban­ta-saa­ren i­tä­lah­den si­sään­me­no ei näyt­tä­nyt reip­paas­sa tuu­les­sa ja mai­ni­tus­sa mo­nen sol­mun vir­ras­sa lain­kaan tu­tul­ta. Gps-pis­tee­seen saa­vut­tu­am­me lah­den poh­juk­ka sen­tään löy­tyi.

19.9.2009 E­te­lä­tuu­li, jo­ka kä­vi suo­raan ank­ku­ri­pai­kal­le, o­li jat­ku­nut reip­paa­na il­lan, yön ja vie­lä aa­mul­la­kin, mut­ta lah­des­ta u­los pääs­ty­äm­me o­li­kin täy­si ty­ven. Al­koi­han se taas, ja pi­an ge­naak­ke­ri ve­ti run­ko­no­peu­den pin­taan, ja sen a­las saa­tu­am­me, pi­ti pe­rus­pur­jeet­kin rei­va­ta. Yh­täk­ki­ä tyyn­tyi klo 1600 ja rä­pel­te­lim­me e­ri suun­tiin ri­ki rä­mis­ten. Il­ta­myö­häl­lä taas pu­hal­si, niin, et­tä rei­va­sim­me Rii­tan vah­tiin rei­lus­ti vauh­din kär­si­mät­tä.

20.9.2009, ei­len, ko­nei­lim­me aa­mu­ty­ve­nes­sä koh­ti Bren­ti Poin­tin ank­ku­ri­lah­te­a. Juu­ri sin­ne saa­vut­tu­am­me, e­te­lä­tuu­li o­li jo vi­rin­nyt vah­vak­si, ei­kä Chi­mun Ti­mo hy­väk­sy­nyt lah­den tar­jo­a­maa suo­jaa, vaik­ka jo Hei­no­sen Jus­si o­li sen kart­taam­me ”hy­vä”-nä mer­kin­nyt.

Mi­kä o­li sii­nä tuu­les­sa kään­ty­ä koh­ti seu­raa­vaa koh­det­ta 45 mai­lin pääs­sä, kun vauh­ti he­ti ko­ho­si ku­to­sen y­lä­de­si­maa­lei­hin. Niin, o­li­si­ko si­tä me­no­a kes­tä­nyt tun­nin. Me­dang-saa­ri o­li sil­loin run­saan kym­me­nen mai­lin pääs­sä ja tar­jo­si lä­hem­män vaih­to­eh­don. Se o­li vie­lä lä­hem­pä­nä, kun tuu­li päät­ti kään­ty­ä pu­hal­ta­maan suo­raan siel­tä. Luo­vi­mal­la eh­dim­me kui­ten­kin ank­ku­riin hy­vis­sä a­join en­nen pi­me­ää, Chi­mu puo­li tun­ti­a en­nen, ran­nan reu­naa ko­neil­len tut­kien. Pai­kas­sa o­li pal­jon hy­vää, laa­jat, ta­sai­set hiek­ka­poh­jat, n. 10 met­rin sy­vyi­set, mut­ta se al­ka­nut luo­vi­tuu­li eh­ti nos­taa met­rin aal­lo­kon, jos­sa en pys­ty­nyt mil­lään nuk­ku­maan y­li 12:ta tun­ti­a. Syys­kuun al­ku­päi­vi­nä o­li maan­mie­hi­äm­me pal­lon täl­lä puo­lel­la pit­kä jo­no: I­re­ne on Rans­kan Po­ly­ne­si­as­sa. Ee­va ja Ta­poi Hä­mä­läi­nen o­vat i­has­tu­neet seu­tuun ja tai­ta­vat py­sy­ä siel­lä toi­sen­kin kau­den. Li­ber­tas ja Tai­ja Puo­li­tai­val se­kä Ju­ha Saa­ri­nen suun­nit­te­li­vat Sa­mo­al­la Ton­gan suun­taa. $noo­py, ku­ten Mat­ti Lap­pa­lai­nen ha­lu­aa ve­neen­sä ni­men kir­joit­taa Uu­den-See­lan­nin re­mont­tien jäl­keen, o­li Va­nu­a­tun Port Vi­las­sa. Sa­mas­sa sa­ta­mas­sa o­li­vat Tuu­li­vein Mar­ja Luo­ma Schmid ja A­xel Schmid. An­ni-ka­ta­ma­raa­ni ja Ol­li Pa­ju­nen o­li­vat Aust­ra­li­an Cairn­sis­sä sa­maan ai­kaan kuin Chi­mu ja Ii­ris Dar­wi­nis­sa. Jo­non kär­jes­sä o­li­vat Scor­pi­on Mal­la ja Hen­rik Lindb­lom, Ba­lin Lo­vi­na Be­ac­hil­lä.