Takaisin Edellinen Seuraava
12.9.2009 Klo 0700 LT, 140 mailia Rotiin
iiris
2009.09.11
2010.04.13

Ro­tiin em­me o­le me­nos­sa, vaan sen ja Ti­mo­rin vä­li­ses­tä sal­mes­ta koh­ti Ko­mo­do­a 250:n li­sä­mai­lin pääs­sä.

Koh­ta on nel­jä vuo­ro­kaut­ta sei­lat­tu Dar­wi­nis­ta ja 300 mai­li­a ke­lat­tu. Mai­lit ei­vät o­le vi­lis­seet. Sää­en­nus­tus o­li­kin jo­ka­suun­taan so­jot­ta­vi­a tuu­li­nuo­li­a, kaik­ki al­le 5 sol­mui­si­a. Näin on ol­lut to­del­li­suus­kin. On saa­tu ir­ti 70-80-mai­li­si­a päi­vi­ä, yh­te­nä seit­se­män tun­nin ko­nei­lun a­vul­la, mui­na sen­tään ku­na­kin vain 2,5 tun­ti­a si­tä lys­ti­ä. Joi­taa­in plä­kä­ai­ko­ja on vain o­do­tel­tu. Pa­ri e­ka päi­vää o­li vas­tais­ta, nyt a­voi­mem­paa. Öi­sin on pu­hal­ta­nut pa­rem­min. Tois­sa­yö­nä a­jet­tiin run­ko­no­peut­ta kuu­si tun­ti­a. Pu­hal­lus al­koi täysp­lä­käs­tä ja sel­lai­seen sit­ten aa­mul­la­kin py­säh­dyt­tiin. Ei­len ge­naak­ke­ri py­syi ve­dos­sa pit­kin päi­vää yö­tuu­leen as­ti, klo 23:een, sii­tä on ir­ron­nut pe­rus­pur­jeil­le n. 5kn. vauh­ti. Het­ki ge­naak­ke­ri­a pi­ti le­puut­taa kan­nel­la, kun sen nos­tinp­lo­kin sakk­ke­li vään­tyi ja au­ke­si. Ke­li o­li sen ver­ran suo­tui­sa, et­tä sain kah­del­la kii­pe­ä­mi­sel­lä uu­den pai­koil­leen.

Dar­wi­nin vii­mei­set kiu­sauk­set

Sim­ra­din ”ta­kuu­kom­pas­sin” kah­den vii­kon kor­jaus 550 AUD, run­saat 300 €, jos­sa lo­pul­ta uu­sit­tiin ko­ko kom­pas­si pait­si kuo­ret, ei si­tä lain­kaan pa­ran­ta­nut.

Kun o­lim­me mat­kal­la mai­hin, tu­lok­set­to­mas­ti kor­ja­tun kom­pas­sin ko­kei­lus­ta, prut­kum­me py­säh­tyi, pe­ril­le jol­la­lai­tu­riin pääs­ty­äm­me it­sek­seen. En saa­nut si­tä e­nää käyn­tiin. Kun tu­lim­me vii­mei­si­ne kaup­pa­ta­va­roi­nem­me ja tul­li­sel­vi­tyk­si­nem­me ran­taan, se ei myös­kään käyn­nis­ty­nyt. Sak­sa­lai­nen Dhar­ma-Bum II­I-ka­ta­ma­raa­nis­ta sat­tui o­le­maan vet­tä ha­ke­mas­sa ja hi­na­si mei­dät ko­tiin.

Re­mont­ti, kil­paa päi­vän­va­lon lop­pu­mi­sen ja u­ko­nil­man lä­hes­ty­mi­sen kans­sa, o­li kii­rei­nen. Pie­ni­ä ros­ki­a o­li kaa­sa­ris­sa, mut­ta polt­to­ai­ne­let­kus­ta näyt­ti va­lu­van mai­to­a. Vuo­ro­ve­si­vir­ta o­li kään­ty­nyt ve­neen niin, et­tä re­mont­ti­koh­de jäi tuu­len puo­lel­le ja ym­pä­ris­töys­tä­väl­li­ses­ti me­reen ai­ko­ma­ni lie­mi le­vi­si pu­hu­ris­sa kan­nel­le ja vie­lä ko­ko ko­neen y­lö­sa­lai­sin kään­net­ty­ä­ni, va­lut­ti lo­put pit­kin kyl­ke­ä. E­kal­la ve­dol­la puo­li­pi­me­äs­sä kui­ten­kin start­ta­si.

Aa­mul­la ai­kai­sin läh­din ha­ke­maan vii­meis­tä pol­ku­pyö­rääm­me mais­ta. Sa­mal­la pe­sai­sin jol­lan lai­tu­ris­sa pi­kai­ses­ti. Pää­tin kui­ten­kin vie­lä käy­dä lä­hei­ses­sä ve­ne­tar­vi­ke­liik­kees­sä os­ta­mas­sa prut­kuun polt­to­ai­ne­suo­dat­ti­men. Jou­duin o­dot­te­le­maan pa­ri­kym­men­tä mi­nut­ti­a puo­din au­ke­a­mis­ta. Ei ol­lut. Ky­sy toi­ses­ta pa­rin kil­san pääs­sä. Se au­ke­si vie­lä myö­hem­min, mut­ta on­nis­tuin saa­maan ”tis­kin al­ta”. Pyö­rä puo­les­taan o­li saa­nut lii­kaa Dar­wi­ni­a. Sen ket­jut ju­mit­tui­vat juu­ri en­nen kau­kai­sin­ta kaup­paa. En saa­nut pol­ki­mi­a pyö­ri­mään. Vaih­ta­jan a­lim­mai­nen ra­tas näyt­ti vi­oit­tu­neel­ta. Pot­ku­lau­tai­lin ran­taan ja kyö­rä­sin vii­mei­set ri­sat veh­keem­me pois Dar­wi­nin ran­noil­ta. Ank­ku­ri nou­si he­ti, kun o­lin saa­nut pyö­rän kiin­ni­tet­ty­ä ”sau­nan” lau­teil­le. An­noim­me hu­ris­taa myö­tä­vir­ran se­läs­sä koh­ti Ti­mo­rin mer­ta.