Takaisin Edellinen Seuraava
16.8.2009 Darwiniin
iiris
2009.08.18
2010.04.13

16.8.2009 Dar­wi­niin

Ai­na­han pur­jeh­dus haus­kaa on, mut­ta pit­käs­tä ai­kaa o­li help­po­a­kin. He­ti ank­ku­rin nous­tu­a Tors­tai-saa­rel­la, saa­tiin pur­jeet ve­toon. Ge­no­a spii­rat­tiin vir­sa­ril­le, ei­kä nel­jään ja puo­leen päi­vään as­kar­rel­tu kuin pa­ri jiip­pi­ä ja yk­si i­son rei­vaus ja pääs­tö. Tuu­li-Väis­ki oh­ja­si tun­nol­li­ses­ti, ja Riit­ta lu­ki kir­jan päi­väs­sä ja mi­nä muu­ta­man vä­hem­män.

Lai­vo­ja, ai­ka kau­kaa, näim­me pa­ri­kym­men­tä. Tul­lin len­to­ko­ne pi­ti meis­tä hy­vää huol­ta, ky­sel­len ve­neen ni­men, ko­ti­pai­kan, rei­tin ja si­jain­nin, tar­kas­taak­seen, et­tä jut­te­li oi­ke­an paa­tin kans­sa, lä­hes jo­ka päi­vä, yh­te­nä päi­vä­nä kah­des­ti­kin.

Yk­si purk­ka­ri o­li nä­ky­vis­sä u­se­a­na päi­vä­nä, ja kul­ki täy­sin sa­maan tah­tiin, n. 140 mai­li­a/päi­vä, vaik­ka tul­lin ky­se­lyi­den ai­ka­na sel­vi­si, et­tä se o­li HR 42, tun­te­mam­me sak­sa­lai­nen So­lag­ra­ci­a.

Vii­mei­set 130 mai­li­a Van Die­men-lah­den, ja sii­hen liit­ty­vien sal­mien lä­pi o­li­vat haas­teel­li­sem­mat. Ca­pe Do­nis­ta pääs­tiin myö­tä­vir­ran sel­kään sa­maa sys­syyn, mut­ta aa­mu­yöl­lä tuu­ri lop­pui ja tuu­li­kin. Vir­ta py­syi vas­tai­se­na, mut­ta lah­den kes­kel­lä mal­til­li­se­na al­le sol­mun. Tun­nin ko­nei­lun jäl­keen, jo­ka jäi­kin ai­no­ak­si täl­lä le­gil­lä, al­koi taas hen­käil­lä.

Ho­ward Chan­ne­lis­sä, jo­ka au­ke­si e­des­säm­me vir­tai­lee sprin­gi­ai­kaan 5 sol­mun pin­taan. Nyt o­li va­jaam­man vuo­ro­ve­den ai­ka, ja myö­täi­seen vie­lä vii­si tun­ti­a. Tuu­li o­li juu­ri ke­ven­nyt sen ver­ran, et­tä ve­dim­me ge­naak­ke­rin y­lös pa­rin sol­mun vir­ran voit­ta­mi­sek­si. Sa­mal­la se yl­tyi aut­ta­maan, ja lo­ki na­put­te­li ko­ko sal­men seit­se­män pin­taan, gep­si pa­ri py­kä­lää mie­dom­min.

Riit­ta o­li jo u­se­am­man ker­ran ha­puil­lut vir­ta-a­vain­ta, mut­ta o­len si­tä miel­tä, et­tä ko­net­ta ei star­ta­ta ta­van vuok­si vaan tar­pee­seen, jo­ten sil­loin har­voin, kun se on mah­dol­lis­ta sei­laam­me ank­ku­riin tai vie­lä pal­jon, pal­jon har­vem­min lai­tu­riin.

O­lim­me ke­lan­neet Tors­tail­ta 745 mai­li­a 5,5 vuo­ro­kau­des­sa, kun kou­ku­tim­me juu­ri au­rin­gon las­kies­sa Dar­wi­nin Fan­nie Ba­yn las­ku­ve­del­lä, 3,5 met­riin. Ran­ta­vii­vaan o­li vie­lä mat­kaa 0,8 mai­li­a, ja muis­tim­me hy­vin jo­pa ki­lo­met­ri­sen jol­lan ve­don ve­den vai­hees­ta riip­pu­en. Ei si­nän­sä hir­ve­ää, sil­lä pyö­rät­hän meil­lä sii­nä sil­loin­kin. Pur­si­seu­ran po­si­tii­vi­nen ja ak­tii­vi, mak­su­ton ys­tä­väl­li­syys pi­ti­vät mei­dät sil­loin v. 2001 tääl­lä.

Vie­lä muis­tim­me Fan­nie Ba­yl­tä, kuin­ka W-NW-me­ri­tuu­li­sen päi­vän jäl­keen, nii­tä ne o­li­vat kaik­ki, ve­neel­le ei aal­lo­kon ta­ki­a pääs­syt, en­nen tuu­len tyyn­ty­mis­tä pi­mey­den las­keu­dut­tu­a. Vä­li­ai­ka o­li saa­ta­va ku­lu­maan suih­kus­sa, pyy­kil­lä tai pa­him­mas­sa ää­ri­ta­pauk­ses­sa, niin, jo­ka il­ta, o­lut­ta seu­ral­la ryys­tä­en hy­vien ka­ve­rei­den kans­sa.

Maa­nan­tai­aa­mun val­jet­tu­a Chi­mun Ti­mo hou­kut­te­li mei­dät ra­di­ol­la Cul­len Ba­y-ma­ri­nan e­dus­tal­le. Jol­la­mat­ka on ly­hy­em­pi, ja kul­ku­neu­von saa kiin­ni pont­too­nin sil­taan kui­vin ja­loin.

I­tä­tuu­li on nyt vah­vem­pi, mut­ta il­ta­päi­väl­lä se­kin kään­tyy poh­joi­seen, jos­sa lä­hin suo­ja on kai Ce­le­bes-Su­la­ve­si, pis­tä­en tääl­lä Cul­len Ba­yn tun­tu­mas­sa­kin paa­tit nyök­ki­mään ja jol­lat hyp­pi­mään. Ran­ta­mat­ka on kui­ten­kin niin pal­jon ly­hy­em­pi ja läh­tö aal­lon­mur­ta­jan ta­kaa lai­tu­ris­ta, et­tä pää­see, kun ha­lu­aa.

Chi­mu siir­tyi ma­ri­naan sul­ku­port­tien taa, mut­ta se ei es­tä­nyt mei­tä pää­se­mäs­tä o­sal­li­sik­si Sirk­ka-Lii­san val­mis­ta­maan mauk­kaa­sen il­lal­li­seen. Jäl­leen­nä­ke­mi­nen kol­men vii­kon jäl­keen o­li tie­tys­ti mie­lui­saa, ja vii­me ko­ke­mus­ten kuu­le­mi­nen ja ker­to­mi­nen sa­moin.

Ma­ri­noi­ta on u­sei­ta, mut­ta ei o­le vie­lä eh­dit­ty niis­sä pyö­ril­lä­kään käy­dä. Täy­si­ä­kin o­vat, mut­ta Chi­mu pää­si Cul­len Ba­y­hin. Hin­ta on vii­kol­ta AUD 140 ja sii­hen pääl­le li­ve-a­bo­ard AUD 10/päi­vä. Tai­taa ve­tää € 20:n pin­taan päi­väs­sä. Li­säk­si pi­ti myr­kyt­tää ve­neen lä­pi­vien­nit. Se me­ni ve­ron­mak­sa­jien piik­kiin. Aus­sit ei­vät to­del­la­kaan y­ri­tä kan­sain­vä­li­si­ä ve­nei­tä ka­las­tel­la, ku­ten naa­pu­rin­sa Ki­wit. Vie­lä­kin pai­nos­taa ka­ran­tee­nin € 190:n ryös­tö, ja Chi­mul­ta ma­ri­na pe­rii su­lu­tuk­ses­ta AUD 240. To­sin sil­lä sai­si su­lu­tel­la ko­ko vuo­den, mut­ta se­hän ei mei­kä­läi­si­ä läm­mi­tä, vaan nos­taa päi­vä­mak­sun tup­lak­si.