Takaisin Edellinen Seuraava
26.7.2009 Port Moresby
iiris
2009.07.25
2010.04.13

26.7.2009 Port Mo­res­by

pää­o­vi

Ro­y­al Pa­pu­a-pur­si­seu­ran mai­nit­sin jo tu­lo­ju­tus­sa. Sen hoi­vis­sa o­lem­me hy­vin viih­ty­neet. Tur­val­li­suu­den sa­no­taan o­le­van 100%. Ai­ka help­po us­ko­a, jos si­tä päät­te­lee var­ti­joi­den lu­ku­mää­räs­tä. Ka­tu­por­til­la hei­tä on jo puo­len tu­si­naa. Ym­pä­ri aal­lon­mur­ta­ji­a va­el­te­lee sa­ma mää­rä, yk­si aal­lon­mur­ta­jan au­kol­le ra­ken­ne­tus­sa ka­tok­ses­sa. Li­säk­si ka­tu­a vas­ten o­le­vaa rau­ta-ai­taa var­ti­oi­daan si­sä­puo­lel­la. Val­ta­vaa seu­ra­ra­ken­nus­ta e­ri puo­lil­la vah­tii muu­ta­ma, ja li­säk­si pa­ril­la si­sä­por­til­la on val­vo­jan­sa.

Lai­tu­ri­a­lu­e on pe­rin­tei­ses­ti säh­kö­nu­lo­sot­to­tol­pil­la him­me­äs­ti va­lais­tu, mut­ta aal­lon­mur­ta­jan si­sä­puo­li, mei­dän kol­men nel­jän vie­rai­li­jan tont­ti, on yöl­lä kir­kas­tet­tu ym­pä­ri al­taan si­joi­tet­tu­jen va­lon­hei­tin­tor­nien voi­min.

Te­ras­si­a sil­män­kan­ta­mat­to­miin ja si­sä­puo­lel­la paik­ko­ja 2-3 ker­taa e­nem­min

Kei­das tä­mä on muil­le­kin val­ko­naa­moil­le. Jo­ka päi­vä töi­den päät­ty­mi­sen ai­koi­hin sen a­va­rat ti­lat täyt­ty­vät ih­mi­sis­tä. Val­ko­naa­mo­jen paik­ka tä­mä tie­tys­ti on, mut­ta ei pel­käs­tään, vaan suu­ri o­sa a­si­ak­kais­ta, il­mei­ses­ti ve­nee­no­mis­ta­jis­ta­kin, on tum­mem­paa sort­ti­a.

Vii­vy­tel­les­säm­me ai­koi­naan vuo­den ver­ran Thai­maas­sa, ta­pa­sim­me siel­lä pal­jon aus­si­ve­nei­li­jöi­tä. E­räs to­te­si: Tääl­lä pys­tyn, toi­sin kuin ko­to­na, e­läk­keel­lä­ni yl­lä­pi­tä­mään ve­net­tä, nuor­ta nais­ta ja moot­to­ri­pyö­rää. Port Mo­res­bys­sä sa­ma näyt­tää to­teu­tu­van e­rään­lai­se­na mi­ni-Thai­maa­na, lä­hem­pä­nä ken­gu­rui­ta. Mo­nien paat­tien pe­räs­sä lu­kee: Syd­ney, Bris­ba­ne tai Cairns. O­li ve­nei­li­jöil­lä sit­ten mi­tä ta­han­sa suh­tei­ta pai­kal­li­siin, niin päi­vi­sin u­seim­miss­sa paa­teis­sa nä­kyi pe­si­jöi­tä ja kiil­lot­ta­ji­a, a­vo­ve­neis­tä läh­tien.

RPYC:n sa­ta­ma kuk­ku­lal­ta. Pur­si­seu­ra jää naa­pu­riin ra­ken­teil­la o­le­vien ker­ros­ta­lo­jen taak­se.

Ei Ro­y­al Pa­pu­a mi­kään ra­vin­to­la ja lai­tu­ri­seu­ra o­le – pel­käs­tään. Jo­ka vii­kon­lop­pu, jos­kus vii­kol­la­kin 6-10 op­ti­a sei­laa ki­saa­maan tai har­joit­te­le­maan ul­ko­puo­lel­le, sa­moin ai­na muu­ta­ma La­ser ja Ho­bie-kat­ti, jos­kus jo­pa pa­ri kö­li­ve­net­tä se­kaan. Run­saas­ta 200 sa­das­ta lai­tu­ri­pai­kas­ta sen si­jaan a­ni­har­va on lii­kah­ta­nut. Se nyt ei o­le har­vi­nais­ta muu­al­la­kaan. Ei­kä se­kään läm­pöi­sis­sä mais­sa, et­tä hy­vin mo­nis­sa ve­neis­sä a­su­taan va­ki­tui­ses­ti.

Hit­sa­ri hui­pul­ta – vuo­ren

Hans­jörg vi­rit­tää veh­kei­tään. Ti­mo tark­kai­lee

Lai­tu­rit o­vat täyn­nä. Jon­kun pai­kal­le saat­taa pääs­tä, jos ky­se­lee. Poh­jois­kan­til­la, Ka­las­tusk­lu­bin naa­pu­ris­sa on pa­ri­paik­kai­nen työ­lai­tu­ri. Sveit­si­läi­sen Che­no­an Ti­na sen meil­le hom­ma­si, kun en­sin o­lin ky­sy­nyt Hans­jör­gil­tä on­ko tä­mä hy­vä hit­sa­ri. ”En am­mat­ti­lai­nen, mut­ta tä­män paa­tin o­len teh­nyt.” Ja li­sä­si: ”Vuo­ren hui­pul­la.” Sii­tä hom­ma e­te­ni il­man jar­ru­tus­mah­dol­li­suut­ta. Hans o­li os­ta­nut See­lan­nis­ta hit­saus­ko­neen, mut­ta ei ol­lut si­tä ko­keil­lut. Se sat­tui o­le­maan kaik­kien mui­den ta­va­roi­den al­la. Kun sen kuu­lin sa­noin: ”U­noh­de­taan ko­ko jut­tu.” Che­no­at taas tie­si­vät, et­tä tuu­li­ge­ne­raat­to­rim­me sai­si toi­min­taan vain hit­saa­mal­la ja väit­ti­vät, et­tä hei­dän täy­tyy muu­ten­kin siir­tää kaik­ki ta­va­ran­sa.

Che­no­a, Hans­jör­gin e­del­li­nen, 11 vuo­den hit­saus­työ

Niin sit­ten seu­raa­va­na il­ta­päi­vä­nä vii­den jäl­keen, juu­ri kun al­koi hä­mär­tää, pö­räy­tim­me lu­vat­tuun lai­tu­riin. Hit­saus­ko­men­nus­kun­ta saa­pui Is­ha­nin Chris­top­hin jol­lal­la, ja Chi­mun Ti­mo o­mal­laan pe­räs­sä. Hit­saus­ko­ne o­soit­tau­tui mat­ka­ra­di­o­mal­lin si­jas­ta i­sok­si mat­ka­lauk­ku­mal­lik­si, ras­kaak­si ja vai­ke­am­mak­si siir­tää. Hä­mä­rä tun­ti me­ni lai­tu­ril­la har­joit­te­luk­si. Ei­hän ku­kaan ol­lut e­des veh­kei­tä kos­kaan käyt­tö­kun­toon yh­dis­tä­nyt­kään. Mi­nä vie­lä il­ta­päi­vä­ni puh­det­ta, put­ken so­vi­tus­ta, len­tä­väl­lä vii­meis­te­lin. Pi­me­än tur­vin sau­maa ru­pe­si ker­ty­mään koh­tee­seen­kin, mut­ta sil­loin suo­ja­kaa­su lo­pah­ti al­kuun­sa. Hans jat­koi päi­väl­lä uu­nis­sa kui­vaa­mil­la­ni, luul­ta­vas­ti puo­len­tois­ta pal­lon­kier­ron pui­koil­la.

Tuu­li­myl­lyn tu­ki­put­ki lii­mau­tui pai­koil­leen. I­so työ se ei ol­lut, mut­ta aut­ta­mis­ha­lun ha­puil­les­sa sen het­ki­sen val­miu­den ra­jo­ja, ja Che­no­an me­rel­le­läh­tö­ai­ka­tau­lun pai­na­es­sa, il­ta o­li var­sin hek­ti­nen, to­sin nau­run ja kom­pa­pu­hei­den sii­vit­tä­mä.

Kol­me päi­vää hyö­dyn­sim­me lai­tu­ri­a. En­sin, seu­raa­va­na aa­mu­na a­sen­sin Rut­land-tuu­li­ge­ne­raat­to­rin toi­min­taan. Sit­ten seu­ra­si kan­nen pe­su­a. E­ka ker­taa sit­ten hiek­ka­pu­hal­luk­sen. Ei sii­tä mi­tään näyt­tä­nyt ir­to­a­van, mut­ta o­li se kui­vut­tu­aan eh­kä ta­sai­sem­man vä­ri­nen.

Seu­ra­si kyl­jen pe­su ja toi­sen, ve­neen kään­tä­mi­sen jäl­keen. Vet­tä o­tim­me tie­tys­ti kaik­ki pai­kat täy­teen, ja sa­maa hamst­raus­ta har­ras­ti maa­säh­kö­la­tu­rim­me o­mal­la sa­ral­laan. Pyyk­kä­ri viih­tyi pe­su­las­sa pa­ri päi­vää il­man jol­la­mat­kan ra­joi­tuk­si­a..

Ta­lou­suu­ti­set

Stock­holm: No­ki­al­la pyyh­kii hy­vin, vaik­ka ei i­han kuin en­nen. PNG Post Cou­rie­rin leh­tiu­u­ti­nen Ruot­sin kaut­ta. Kom­men­toi­tu fir­ma mai­ni­taan suo­ma­lai­sek­si. Net­ti­leh­dis­tä luin kuin­ka his­si­yh­ti­ö myös pors­kut­taa, il­mei­ses­ti vas­ta­tuu­les­sa maa­il­man ti­lan­teen ta­ki­a, mut­ta luo­vien e­dis­ty­en. Tai­taa ol­la ver­kot näis­sä­kin ve­sis­sä, kos­ka ky­lä ym­pä­ril­läm­me on Ko­ne-do­bu.

Täs­sä Ko­neen toi­mi­pis­tees­sä ei o­le his­se­jä

Vii­kos­sa em­me o­le jä­rin hy­vin Port Mo­res­by­hyn tu­tus­tu­neet. En­sin­nä­kin e­del­lä­ker­rot­tu työ­lei­ri­tuo­mi­o työ­lai­tu­ris­sa. Toi­sek­si jo kar­tal­ta nä­kyy kau­pun­gin ha­ja­nai­suus. Se le­vit­täy­tyy pe­rus­ki­vil­tään sa­ta­man lä­hei­syy­des­tä vuo­ren­har­jan­teen toi­sel­le puo­lel­le 20 ki­lo­met­rin pää­hän. Yh­te­näis­tä kes­kus­taa ei o­le mis­sään. Pa­ri kä­ve­ly­ä o­lem­me teh­neet juu­ri sa­ta­ma­ky­län kes­kus­taan, mut­ta suur­ten pank­ki­ta­lo­jen ja toi­mis­to­tor­nien li­säk­si tai­taa pal­ve­lui­na ol­la pos­ti ja pa­ri ta­va­ra­ta­lo­a.

Ta­val­li­sen a­suin­ta­lon säh­kö­ai­ta­vi­ri­tyk­set

Kol­mas syy, jo­ka ei juu­ri nyt o­le mei­tä hi­das­ta­nut o­pin­to­ret­kis­tä, on kau­pun­gin ker­rot­tu tur­vat­to­muus. Joi­den­kin mie­les­tä ei lain­kaan saa liik­ku­a ja­lan vaan ai­na tak­sil­la. Vi­ral­li­sen kan­nan mu­kaan taas tak­sit­kaan ei­vät o­le sel­lai­sen kont­rol­lin pii­ris­sä, et­tä o­li­si­vat tur­val­li­si­a. Vuok­raa au­to! Pi­dä se park­ki­pai­kal­la o­vet lu­kos­sa, ja is­tu ho­tel­lis­sa!

Tie­to­mää­rääm­me täy­den­tääk­sem­me hu­ris­te­lim­me Chi­mu­jen kans­sa pirs­sil­lä vii­si kil­saa Bo­ro­kon kau­pun­gi­no­saan, ”suu­rim­paan os­tos­kes­kuk­seen”, jot­ka sa­nat ”lon­took­si” tie­ten­kin, o­soit­teek­si sa­noim­me. Ai­ka hel­pos­ti, ros­kis­sa kah­la­ten ja be­te­lin­syl­ki­jöi­tä väis­tel­len, pää­sim­me puo­tiin. Ta­va­raa riit­ti, jos sen sort­tis­ta tar­vit­si. Nai­set os­ti­vat joi­tain rie­pu­ja. Pis­tä­vät pa­ket­tiin Sa­ba­ri-saa­rel­le.

U­los tul­tu­am­me tä­hyi­lim­me hie­man ym­pä­ril­lem­me ja ha­vait­sim­me Ruot­sin ja Nor­jan li­put. I­KE­A? Ei, li­put ker­toi­vat kon­su­laa­teis­ta, mut­ta sa­man ra­ken­nuk­sen ta­va­ra­ta­lo­kin o­li ta­va­raa pul­lol­laan, ei­kä siis­tey­des­sä tai e­sil­le­pa­nos­sa ol­lut moit­teen si­jaa. Mi­nä, i­kä­ni ve­nees­sä, kuin tyn­ny­ris­sä e­lä­nee­nä, o­len vää­rä hen­ki­lö sa­no­maan ta­va­ran mää­räs­tä, mut­ta yh­des­sä­kään puo­dis­sa en o­le näh­nyt e­sil­lä niin pal­jon juok­su­mat­to­ja, e­nem­män kuin lenk­ka­rei­ta toi­sis­sa. Ei kai taas? Juok­se ko­to­na, ä­lä ku­jil­la!

Tans­si mait­taa lau­an­tain, E­la Be­ac­hin kä­si­työ­to­ril­la

Sää­tie­dot ru­pe­si­vat näyt­tä­mään pu­nais­ta, 30 sol­mu­a ja ko­vaa me­ren­käyn­ti­ä tors­tais­ta al­ka­en Ko­ral­li­me­rel­le. Huo­men­na läh­de­tään koh­ti Tor­re­sin sal­me­a, 330 mai­li­a, en­nen pu­hu­ri­a.