Takaisin Edellinen Seuraava
29.7.2009 Vielä Port Moresbyssä
iiris
2009.07.28
2010.04.13

29.7.2009 Vie­lä Port Mo­res­bys­sä

Ai­van suun­ni­tel­man mu­kaan ank­ku­rim­me nou­si maa­nan­tai-il­ta­päi­väl­lä, ja a­je­lim­me u­los aal­lon­mur­ta­jan au­kos­ta. Run­saan mai­lin kul­jet­tu­am­me ko­ne hä­lyt­ti. Ko­vas­sa tuu­les­sa, pe­räs­sä tu­le­van Chi­mun mit­ta­ri näyt­ti 17 m/s, kam­pe­sin mei­dät sa­man­tien tu­lo­suun­taan en­nen ko­neen py­säy­tys­tä. A­vat­tu ge­no­an­kul­ma al­koi huo­leh­ti­a he­vos­voi­mis­ta si­vu­myö­täi­ses­sä. Vil­kai­su ko­ne­kop­paan pal­jas­ti jääh­dy­tys­nes­tet­tä rois­ku­neen ylt’ym­pä­riin­sä. Ker­roin ra­di­ol­la Chi­mul­le ko­ne­kuu­lu­mi­set ja toi­vo­tin hy­vää mat­kaa, mut­ta ei­hän se mo­ni­kuu­kau­ti­ses­ta pe­räk­käin a­jos­ta niin vaan luo­pu­nut, vaan kur­va­si pe­rääm­me. Ank­ku­roin­ti pur­jeil­la ko­vis­sa vuo­ri­puus­kis­sa ei on­nis­tu­nut täy­sin. Kouk­ku ei ko­vas­sa me­nos­sa he­ti tar­ran­nut, vaan a­jau­duim­me lii­an lä­hel­le e­räs­tä ka­ta­ma­ra­ni­a. Uu­sim­me pai­kal­le eh­ti­neen Is­ha­nin Chri­sin jol­lan a­vul­la. O­lim­me seu­ran­neet Chri­sin päi­vi­ä kes­tä­nyt­tä vi­rit­te­lu­y­ä, hä­nen os­tet­tu­aan van­han 25 hep­pai­sen John­so­nin Ca­ri­be-ri­biin­sä. Nyt nii­tä he­vo­si­a tar­vit­tiin. Ti­mo tu­li kat­so­maan po­ti­las­ta, mää­rit­ti am­mat­ti­mie­hen sil­min pi­kai­ses­ti tau­din se­kä en­si­a­pu­na ir­roit­ti kier­to­ve­si­pum­pun. Sen laa­ke­ri ja tii­vis­te o­li­vat sa­no­neet so­pi­muk­sen­sa ir­ti, ja o­li­vat pet­tä­es­sään, pääs­tä­neet nes­teet pi­hal­le.

Toh­to­ri Ti­mo pois­taa tu­leh­dus­pe­sä­ket­tä

Loh­ber­ge­ril­le

Kai­kil­la Mo­res­bys­sä vie­rai­le­vil­la ve­nei­li­jöil­lä on a­si­aa Loh­ber­ge­ril­le. Vers­tas, ve­ne- rau­ta- ja te­ol­li­suus­tar­vi­ke­lii­ke on noin ki­lo­met­rin pääs­sä ma­ri­nas­ta. Pump­pu a­vat­tiin vä­lit­tö­mäs­ti ja he­ti sel­vi­si, et­tä laa­ke­rien kuu­lat kier­tä­vä it­se ak­se­liin ko­neis­te­tuis­sa u­ris­sa, laa­ke­ri/ak­se­li­a­se­tel­man ol­les­sa si­kä­li teh­das­te­koi­nen, ei­kä heil­lä va­ras­to­ta­va­raa. Työn­joh­ta­ja läh­ti po­mon/o­mis­ta­jan pu­heil­le, mi­nä pe­räs­sä.

En­sin kat­se­lim­me Er­nest Loh­ber­ge­rin kans­sa sa­mo­ja ko­neen o­si­a tie­to­ko­neen met­ri­sel­tä ruu­dul­ta. Tun­nin ku­lut­tu­a sain e­mai­lin, jos­sa o­li­vat hin­nat. Ak­se­li­a­sen­nel­ma tii­vis­tei­neen se­kä vaih­to­eh­to­na täy­del­li­nen uu­si pump­pu. Kus­tan­nuk­set o­sis­ta van­haan run­koon ra­ken­ta­mal­la o­li­si­vat ol­leet run­saat 800 ki­naa. Ti­la­sin uu­den pum­pun 2000 ki­nan pin­taan. Mo­lem­mis­sa vaih­to­eh­dois­sa on mu­ka­na len­to­rah­ti Aus­sis­ta.

Op­ti­mis­ti­sim­mil­laan pump­pu on Mo­res­bys­sä huo­men­na tos­tai­na ja vii­meis­tään per­jan­tai­na tul­lin ja Loh­ber­ge­rin kaut­ta meil­lä.

Jos-, kos­ka- ja eh­kä-ta­pauk­sis­sa ei e­de­tä em. vauh­dil­la, vaan sel­väs­ti rau­hal­li­sem­min. Mi­käs täs­sä on hä­tä­kään val­miis­sa maa­il­mas­sa. Tä­nä aa­mu­na, kun o­li vaih­teek­si ras­va­tyyn­tä siir­ryim­me taas työ­lai­tu­riin. Säh­kö­ä riit­ti vie­lä kou­kun nos­toon ja Riit­ta nel­jän Ma­ri­ne­ri­he­vo­sen käyt­tä­jä­nä työn­si kyl­jel­lä.

Chi­mu läh­ti ei­len il­lal­la, Ti­mon vie­lä läh­ti­äi­sik­si ker­ra­tes­sa mi­nul­le vii­me oh­jei­ta pum­pun a­sen­nuk­seen. E­nem­män ja vä­hem­män on sei­lat­tu sa­mo­ja saa­ri­a puo­li­tois­ta vuot­ta ja vii­me kuu­kau­sien ai­ka­na on yh­des­sä ja­et­tu kaik­ki ko­ke­muk­set. Se­kä Sa­lo­mo­saa­ris­sa, et­tä Pa­pu­as­sa on riit­tä­nyt ek­so­tiik­kaa. Lä­hes päi­vit­täi­siin kult­tuu­ris­hok­kei­hin su­kel­ta­es­sam­me o­lem­me nel­jäs­tään ol­leet pal­jon vah­vem­pi­a. Nyt on e­des­sä e­ri­lai­nen Aust­ra­li­a, jo­ta var­ten Sirk­ka-Lii­sal­la ja Ti­mol­la on riit­tä­väs­ti suun­ni­tel­mi­a niin ve­neen­hoi­don kuin tu­ris­min­kin suh­teen. Ai­van tur­haa hei­dän o­li­si nyt ol­lut jää­dä mei­tä o­dot­ta­maan.

Kult­tuu­ris­hok­ke­ja, pöy­tä tu­li­kin va­rat­tu­a Ti­mo­rin e­dus­ta­jil­le, mut­ta sai kel­va­ta meil­le. Vas. Sirk­ka-Lii­sa, Ti­mo, Riit­ta