Takaisin Edellinen Seuraava
10.7.2009 Panaumalasta Port Moresbyyn
iiris
2009.07.16
2010.04.13

11.7.2009 Pa­nau­ma­la-saa­ri, PNG 11 09,27 S, 152 46,68 E

Vain 20 mai­li­a Sa­ba­ris­ta heit­tyi suk­ke­laan pelk­kien ge­nuo­i­den ve­tä­mä­nä. Ank­ku­rit kyl­lä pu­to­si­vat val­koi­sel­le ko­ral­li­hie­kal­le vii­den met­rin sy­vyy­teen, mut­ta mus­ti­a ko­ral­li­möyk­ky­jä o­li siel­lä tääl­lä, ja nii­hin ket­jut ai­na vä­lil­lä ta­ker­tui­vat, paat­tien pyö­ries­sä ri­va­kois­sa rin­ne­puus­kis­sa. Vä­lil­lä ny­käi­si niin, et­tä henk­se­lit mei­na­si pu­do­ta ja hou­sut tie­tys­ti sa­mal­la.

Chi­mut jäi­vät val­vo­maan uut­ta ank­ku­ri­paik­kaa, mut­ta me so­vi­tim­me aus­si­pur­jeh­ti­jal­ta mat­kal­la mu­kaan tart­tu­nut­ta kou­lu­tar­vi­ke­pa­ket­ti­a rep­puun. Juu­ri ja juu­ri re­pe­ä­mät­tä mah­tui. Hiek­ka­ran­taan me­lot­tu­am­me, lap­si­jouk­ko ja yk­si mies­hen­ki­lö aut­toi­vat jol­lan ve­den u­lot­tu­mat­to­miin kan­ta­mi­ses­sa.

Meil­lä o­li­si a­si­aa o­pet­ta­ja Ta­sil­le. O­len War­ren ja hä­nen lan­ko­mie­hen­sä ja kou­lun ta­lou­den­hoi­ta­ja. O­pet­ta­ja on juu­ri käy­mäs­sä naa­pu­ri­saa­rel­la. Mi­tä­hän a­si­a kos­kee? Tot­ta­kai - en­sim­mäi­nen ta­paa­mam­me on mel­kein et­si­mäm­me. Läh­dem­me vie­mään lä­he­tys­tä War­re­nin ko­tiin ja sa­mal­la hän o­pas­taa mei­dät lä­pi ky­län tu­tus­tu­mis­kier­rok­sel­le.

Tan­dey­ais­sa em­me näh­neet yh­tään val­koi­sen mie­hen ma­te­ri­aa­li­a tai kek­sin­tö­jä ge­ne­raat­to­ri­a lu­kuu­not­ta­mat­ta. Tääl­lä o­li joi­tain pe­rä­moot­to­rei­ta pui­den sii­mek­ses­sä. Ta­lot ja/tai ma­jat o­li­vat tääl­lä ja tä­hän as­ti ol­leet luon­non­ma­te­ri­aa­leis­ta. Tol­pi­tus pyö­re­ää puu­ta, kat­to sa­go­pal­mun leh­te­ä, sei­nät sa­gon leh­ti­ruo­to­jen ri­maa tai leh­ti­ä, lat­ti­at pan­da­nuk­sen juu­ris­ta hal­kais­tu­ja ri­mo­ja. Kou­lun kat­to o­li sen­tään aal­to­pel­ti­ä, ja War­re­nin pi­hal­la o­li muu­ta­man ne­li­ön ve­den­ke­rää­jä sa­mas­ta siu­nauk­ses­ta ja sii­tä muo­vi­let­ku muo­vi­tyn­ny­ri­säi­li­öön. On­nek­kaas­ti ky­lä­läis­ten gar­de­nit­kin o­li­vat jo­pa ky­lä­a­lu­eel­la tai ai­na­kin sa­mal­la saa­rel­la.

2-le­vyi­nen hel­la

Ta­lous­kat­saus

E­del­li­ses­sä ju­tus­sa mai­nit­sin pur­je­ka­ta­ma­raa­nit, joi­den val­mis­ta­mi­seen o­vat e­ri­kois­tu­neet Pa­na­e­a­ti-saa­rel­la. Ky­sei­si­ä kul­ku­vä­li­nei­tä, suu­rim­mat nä­ke­mäm­me y­li 10-met­ri­si­ä, o­li Tan­dey­ain 20 per­heel­lä 5-6 kpl. Hei­dän e­li­no­lon­sa vaa­ti­vat kal­liit vä­li­neet.

Ge­or­ge o­li ker­to­nut ka­ta­ma­raa­nin hin­nak­si jo­pa 25 si­kaa ja 12 kau­la­nau­haa. Kau­la­nau­hat, sim­pu­kois­ta pe­rin­tei­ses­ti val­mis­te­tut, o­vat mui­nais­ta ra­haa, jo­ka on e­del­leen käy­tös­sä. Jo kol­mel­la si­al­la saa­tat saa­da ka­ta­ma­raa­nin käyt­töö­si. Ve­neen­ra­ken­ta­jat käy­vät ai­ka­naan kar­hu­a­mas­sa li­sää. Ge­or­gel­la o­li vii­si ty­tär­tä, mut­ta niil­lä ei vie­lä kum­mois­ta kat­ti­a kus­tan­net­tai­si, sil­lä War­ren puo­les­taan ker­toi kuin­ka vai­mot o­vat kal­lii­ta, mut­ta sen­tään vain kah­den si­an ja pa­rin kau­la­nau­han luok­kaa.

Sää­tie­do­tus

Sa­lo­mo­saa­ril­la läm­pö­ti­la ei juu­ri al­le kol­men­kym­pin pu­don­nut yöl­lä­kään, nou­si kyl­lä sii­tä rei­lus­ti päi­väl­lä. Ve­neen si­säl­lä sii­nä 36-38 as­tet­ta. Ui­ma­ve­si, mi­tä kuu­le­ma-kro­ko­tii­leil­tä us­kal­sim­me u­se­as­ti ko­keil­la, py­syt­te­li 30-32 as­tees­sa. E­ten­kin Gi­zos­sa il­ta­päi­vä­kuu­rot o­li­vat ai­van jo­ka­päi­väi­si­ä. Au­rin­gon po­ro­tuk­sen ne kyl­lä kat­kai­si­vat, mut­ta kos­teus vas­taa­vas­ti o­li kä­sin­kos­ke­tel­ta­vaa. Jos jo­ku on siel­lä ho­meh­tu­ak­seen, vaik­ka­pa la­ka­tut sei­nät tai o­vet, niin ne ho­meh­tu­vat..

Kun maa vaih­tui Pa­pu­a-Uu­si-Gui­ne­ak­si ja saa­ris­to Lou­i­si­a­dek­si sää muut­tui rat­kai­se­vas­ti 300 mai­lin mat­kal­la. Päi­väl­lä läm­pö­ä on vain kol­men­kym­pin ja yöl­lä 26-27 as­teen tie­nois­sa. E­lä­mä on rat­kai­se­vas­ti hel­pom­paa, mut­ta ui­ma­ve­si on al­le 27 as­teen, jo­ka e­ten­kin ja eh­kä vain mi­nus­ta, on jää­tä­vän kyl­mää.

11.7.2009 Blu­e La­goon

Tä­nään siir­ryim­me Blu­e La­goo­niin e­li Ki­vi­ki­vi La­goo­niin, Lei­ga- ja Pa­na­ku­ba-saar­ten suo­jaan, kol­me mai­li­a e­del­li­ses­tä ank­ku­ri­pai­kas­ta. Muu­ta­man päi­vän val­lin­nut ri­pe­ä e­te­lä­tuu­li työn­tää kui­ten­kin sen ver­ran mai­nin­ki­a, et­tä snork­laus­ve­si vai­kut­taa sa­me­al­ta. Riu­tan y­li tun­kee e­ten­kin y­lä­ve­del­lä myös ai­ka­moi­nen aal­lok­ko, jo­ten o­lom­me ei o­le lain­kaan niin tu­ke­vaa, kuin kai­kis­sa maa­il­man Blu­e La­guu­neis­sa kuu­lui­si ol­la.

Mat­kal­la a­su­mat­to­maan Lei­ga-saa­reen tu­tus­tu­maan kä­vim­me kat­so­mas­sa Ti­mon juu­ri ot­ta­maa sää­tie­to­a. Tuu­li näyt­ti kään­ty­vän e­te­läs­tä kaa­kon suun­taan, jo­ka o­li­si meil­le hy­vä sei­la­tes­sa u­los näil­tä saa­ril­ta WSW-suun­taan a­luk­si n. 50 mai­li­a. Jat­ko koh­ti Port Mo­res­by­tä, lo­put 315 mai­li­a, su­ju­ne­vat WNW-suun­nal­la.

Koh­ti Port Mo­res­by­tä

Kos­ka em­me saa­ri­kier­rok­sel­la, pa­ri­a lin­tu­a ja run­sas­ta sim­puk­ka­vyö­tä ran­nal­la lu­kuu­not­ta­mat­ta, mi­tään e­ri­kois­ta löy­tä­neet, pää­tim­me­kin suo­ri­a tie­hem­me. Pa­nu­luv­va­lu­wa­la o­li­si jo ni­mes­tään mie­len­kiin­toi­nen. Val­koi­set laa­jat ko­ral­li­hie­ti­kot yl­si­vät ym­pä­ri saa­ren, mut­ta meil­le se jäi vain ank­ku­ri­pai­kak­si, vii­mei­sek­si Lou­si­a­des-saa­ril­la.

Var­hai­nen läh­tö, lä­hes yh­tä­ai­kaa au­rin­gon­va­lon il­mes­ty­mi­sen myö­tä, o­li las­ken­nal­li­nen: kak­si yö­tä ja kol­me päi­vää, jos­sa a­jas­sa 340 mai­li­a voi­si tait­tu­a, e­ten­kin lu­va­tus­sa pa­rin sol­mun myö­tä­vir­ras­sa. Al­ku o­li­kin lu­paa­va, mi­tä nyt tun­nin ver­ran jyrk­kää ”pe­su­ko­ne­ke­li­ä” Jo­mard Ent­ran­cen e­dus­tal­la. Tup­la­sal­mi, yh­teen­sä 4-5 mai­li­a le­ve­ä on, Poh­jois-e­te­lä­suun­tai­nen pää­kul­ku­väy­lä poik­ki Lou­i­si­a­des-saa­ris­ton ja si­tä ym­pä­röi­vien riut­to­jen Sal­men sy­vyys on pie­nim­mil­lään y­li 200 met­ri­ä, jo­ten, vaik­ka vir­taus­ta em­me muu­toin e­des ha­vain­neet, sot­ki se e­dus­tan me­ri­a­lu­een mel­koi­sek­si ”pomp­pu­ve­dek­si”.

Chi­mu pyyh­kii pomp­pu­ve­den jäl­keen ta­soit­tu­neel­la Ko­ral­li­me­rel­lä.

Ve­den ta­soi­tut­tu­a nor­maa­lik­si val­ta­me­ren mai­nin­gik­si, al­koi tuu­li­kin hei­ke­tä. Saim­me a­jet­tu­a ge­naak­ke­ril­la hel­pot, seu­raa­vat 15 tun­ti­a yh­tä­mit­taa, mut­ta sit­ten al­koi­vat pur­je­sul­kei­set. Ge­naak­ke­ri a­las, u­seim­mi­ten mus­tan pil­ven ta­ki­a, ja i­so­a y­lös, sil­lä rul­lauk­sen ta­ki­a ei ge­naak­ke­ri juu­ri py­sy­nyt ve­dos­sa i­son kans­sa. Ei nii­tä puus­ki­a tul­lut, mut­ta jos... Ko­ko a­jan kui­ten­kin e­te­nim­me. Muu­ta­mis­sa py­räyk­sis­sä näyt­ti vä­lil­lä, et­tä pe­ril­lä ol­laan al­ta ai­ka­yk­si­kön, mut­ta seu­raa­va tuu­li­rei­kä pa­laut­ti maan pin­nal­le, ei­kä myö­tä­vir­taa saa­tu lain­kaan. Chi­mu e­te­ni vä­lil­lä e­del­lä, sit­ten si­vul­la, ta­ka­na­kin het­ken, mut­ta mel­kein kai­ken ai­kaa nä­ky­vis­sä. Pur­jein kui­ten­kiin pääs­tiin, Chi­mu e­del­lä Ba­si­lisk Pas­sa­geen Port Mo­res­byyn e­dus­tal­la.

17.7.2009 Ei us­koi­si, et­tä vas­ta ei­len tul­tiin

Chi­mu ank­ku­roi e­del­läm­me ma­ri­na-al­taan pää­tyyn. Mie­les­täm­me se o­li lii­an syr­jäi­nen paik­ka. A­joim­me ai­van ma­ri­nan au­kol­le, jos­sa kak­si ve­net­tä kel­lui ank­ku­ris­sa, ja hou­kut­te­lim­me Chi­mun­kin. Juu­ri kun saim­me kou­kut poh­jaan tu­li al­taas­ta ri­bi Chi­mul­le ja sit­ten meil­le­kin. Chris­toph i­tä­val­ta­lais­ka­tis­ta, jo­ka o­li ank­ku­roi­tu­nut ma­ri­na-al­taa­seen. Siis sin­ne me­kin. Jol­lai­lu toi­mis­toon kä­vi har­joi­tuk­ses­ta. Ta­kai­sin ve­nei­siin o­dot­ta­maan. Tul­li ja ka­ran­tee­ni tu­li­vat paa­teil­le mel­kein so­vi­tus­ti. Help­po hom­ma ja mak­soi 50 ki­naa ka­ran­tee­nil­le 1 €=n. 4 ki­naa.

Sit­ten vauh­dil­la tu­tus­tu­maan ma­ri­naan. Ro­y­al Pa­pu­a Y: C. on val­ta­va ra­ken­nus, n. 10 vuot­ta van­ha, mut­ta tip­top kun­nos­sa. Baa­ri­a ja ra­vin­to­laa riit­tää sil­män­kan­ta­mat­to­miin.

[IMG

Al­la pe­su­laa, kun­to­sa­li­a ja huol­to­a sa­ma mit­ta. Ank­ku­ri­paik­ka al­taas­sa mak­saa 24 ki­naa/päi­vä, mut­ta tur­va­ti­lan­ne ei lie­ne maa­il­man pa­ras tääl­lä, jo­ten sen mak­sam­me var­ti­oin­nis­ta mie­lel­läm­me. Lan­ga­ton in­ter­net tie­tys­ti yl­tää ve­neel­le 100 ki­nal­la/ 80 MB. Vii­den mi­nuu­tin kä­ve­lyn pääs­sä on su­per­mar­ket. Ei nyt sen­tään NZ-ta­soi­nen, mut­ta y­li­voi­mai­ses­ti mo­ni­puo­li­sin Kii­vi-maan jäl­keen koh­taa­mam­me.

Sen li­säk­si, et­tä Chris o­li käy­nyt in­fo­a­mas­sa, hän kut­sui tup­la­synt­tä­rei­hin seu­ral­le, san­ka­rei­na hä­nen vai­mon­sa ja sveit­si­läis­ve­neen 4 täyt­tä­vä No­ah. E­li I­tä­val­lan Is­ha­nis­sa sei­laa­vat Chris, vai­mo An­na ja nel­jä vuo­ti­as tyt­tä­ren­sä. Sveit­si­läi­nen Che­no­a on Rein­ke-ve­ne, a­lu­mii­ni­nen, 12-met­ri­nen mie­his­tö­nään nii­ni­kään nuo­reh­kot Hans­jörg ja Ti­na se­kä san­ka­ri No­ah ja 5-vuo­ti­as Mar­vin. Chi­mut o­li­vat näi­den kans­sa sak­saa haas­ta­neet jo tyy­nel­lä me­rel­lä, mut­ta meil­le tut­ta­vuus o­li jää­nyt ve­ne­ta­sol­le, kyl­lä­kin Pa­na­mas­ta al­ka­en. Il­ta su­jui rat­toi­sas­ti hy­vän ruu­an ja kes­kus­te­lun mer­keis­sä.

Täy­si päi­vä mat­ka­pur­jeh­duk­sen i­ha­nuut­ta

Aa­mus­ta läh­dim­me neu­vo­tus­ti koh­ti len­to­kent­tää ja e­mig­rei­si­ä. Vä­hän tö­käh­ti al­kuun­sa, kun tak­si­a pi­ti o­do­tel­la ja uu­del­leen toi­mis­tol­la ti­laut­taa. Mi­tä mak­saa len­to­ken­täl­le, o­li a­vain­ky­sy­mys? N. 21 ki­naa. Ker­roim­me o­le­vam­me me­nos­sa im­mig­ra­ti­o-toi­mis­toon. Al­tis kus­ki var­mis­ti ra­di­o­pu­he­li­mel­la kont­to­rin si­jain­nin ja yh­den hu­tin jäl­keen vi­ras­to löy­tyi­kin. Jo­no­tus­nu­me­rot 273 ja 274 ei­vät huo­les­tut­ta­neet, vaik­ka me­nos­sa o­li vas­ta kah­den­sa­dan al­ku­pää. So­vim­me, et­tä pirs­si jäi käyt­tööm­me il­man o­do­tus­mak­su­a, mut­ta me­ni heit­tä­mään kei­kan. Toi­mis­to o­li al­keel­li­nen pal­ve­lu­tis­kei­neen, jois­sa jo­kai­sen pi­ti nöy­räs­ti ku­mar­tu­a ker­to­maan ja kuu­le­maan tis­ki­ta­son luu­kus­ta. Is­tu­ma­paik­ko­ja o­li luok­ka­huo­ne­mai­ses­ti ja sei­nän­vie­ril­lä var­maan 50-60 kpl, ja vä­ke­ä me­ni si­sään ja u­los ja tis­keil­le. On­nek­si e­räs mies­hen­ki­lö työn­si Ti­mol­le 215 nu­me­ro­la­pun ja neu­voi vaan me­ne­mään luu­kul­le. Pai­nuin sa­maan sau­maan, ja saim­me jä­tet­ty­ä pas­sit si­sään. Tun­nin ku­lut­tu­a saim­me li­sä­kaa­vak­kei­ta ja pa­pe­ri­a nel­jän vii­su­mi­a­no­mus­kir­jeen ru­noi­le­mi­sek­si. Kaik­ki näyt­ti mut­kat­to­mal­ta, kun saim­me jä­tet­ty­ä pa­pe­rit uu­del­leen si­sään. Pirs­si­mies kä­vi ai­na vä­lil­lä kat­so­mas­sa. Kes­tää, kes­tää. Taas ku­lui tun­ti. Vir­kai­li­ja tu­li ha­ke­maan mei­dät si­sään, ei kui­ten­kaan kaik­kein py­him­pään, vaan e­ril­li­seen huo­nee­seen o­dot­ta­maan, kai pois sil­mis­tä ai­no­at val­ko­naa­mat. Sil­loin al­koi sy­tyt­tää. Tai­dam­me ol­la vää­räs­sä pai­kas­sa. Me­nin ky­se­le­mään hom­man pe­rään. Mi­kä kes­tää, mis­sä kii­kas­taa? Vir­kai­li­ja tu­li­kin pas­sei­nem­me ja pa­pe­ri­nip­pui­neen. O­li­vat kuu­le­ma teh­neet ko­vas­ti töi­tä ja val­mis­tel­leet hom­man - len­to­ken­tän e­mig­rei­sin teh­tä­väk­si.

Tak­si­mie­hem­me­kin kä­sit­ti, et­tä hän y­rit­tä­es­sään aut­taa, o­li e­reh­ty­nyt. Vaa­ral­lis­ta vauh­ti­a kur­va­sim­me puut­tu­vat mo­net ki­lo­met­rit len­to­ken­täl­le. Tur­va­tar­kas­tuk­sen jäl­keen näyt­ti, et­tä o­lem­me oi­ke­as­sa pai­kas­sa, mut­ta va­li­tet­ta­vas­ti vää­rään ai­kaan, sil­lä ko­ne o­li juu­ri saa­pu­nut, ei­kä meil­lä ol­lut a­si­aa tu­lo­sel­vi­ty­sa­lu­eel­le en­nen­kuin mat­kus­ta­jat o­li­vat tul­leet au­laan. I­so ko­ne, har­va mat­kus­ta­ja­vir­ta kes­ti taas y­li tun­nin. Mut­ta vii­su­mit saim­me pas­sei­him­me 100 ki­naa/pää. Ja pa­luu­tak­si­han meil­lä o­li val­mii­na – jo aa­mus­ta al­ka­en.