Takaisin Edellinen Seuraava
4-8.2009 Honiara, Salomosaaret
iiris
2009.06.07
2010.04.13

4-8.6.2009 Ho­ni­a­ra 9 25,691 S; 159 57,385 E

Tors­tai-il­ta­päi­väl­lä 4.7. klo 15 saa­vuim­me Sa­lo­mo­saar­ten pää­kau­pun­gin, Ho­ni­a­ran, ran­nas­ta pis­tä­vän Point Cruz-nie­men län­ti­seen kai­na­loon, sa­man­ni­mi­sen pur­si­seu­ran lah­del­le nel­jän muun mas­ton se­kaan. Naa­pu­ris­sa on po­lii­si­voi­mien lai­tu­ri ja saar­ten/ky­lien kul­je­tus­ve­nei­den (pe­rä­moot­to­rit) hiek­ka­ran­ta.

Ank­ku­ri­paik­kam­me on ai­van a­voin län­nes­tä poh­joi­sen kaut­ta koil­li­seen, vain pa­rin kaa­pe­lin­mi­tan sy­ven­nys ran­ta­riu­tas­sa. Em. syys­tä paik­ka ei o­le e­ri­koi­sen hy­väs­sä mai­nees­sa pur­jeh­ti­joi­den kes­kuu­des­sa. Meil­lä o­li ai­na­kin tul­les­sa tuu­ri­a. Vaik­ka jou­duim­me­kin ko­nei­le­maan Ru­a Su­ras­ta 41 mai­li­a, tar­koit­ti se sa­mal­la et­tä saim­me Chi­mun kans­sa toi­hu­ta kouk­kum­me ja pit­kät pe­rä­köy­tem­me ran­ta­val­liin sa­nan­mu­kai­ses­ti hy­vän sään ai­ka­na. Em­me viit­si­neet vir­kai­li­joi­den il­ta­päi­vää pi­la­ta mil­lään il­moi­tuk­sil­la, vaan a­se­tuim­me vä­hin ää­nin yö­puul­le kel­tai­set li­put saa­lin­kiem­me al­la.

Nie­men tois­ta kai­na­lo­a a­sut­taa lai­va­sa­ta­ma. Sen naa­pu­ris­ta, ly­hy­en kä­ve­lyn pääs­tä pur­si­seu­ral­ta, jo­hon ran­tau­duim­me, löy­sim­me tul­lin per­jan­tai­aa­mu­na. Ei­pä voi e­nää vir­ka­mies mu­ka­vam­mak­si muut­tu­a! O­li pelk­kä i­lo täyt­tää pa­ri pa­pe­ri­lius­kaa, tul­li­mie­hen lu­es­kel­les­sa meil­le uu­ti­si­a sa­no­ma­leh­des­tä. Myös nais­puo­li­nen vir­ka­hen­ki­lö o­li yh­tä hy­my­ä. Ter­ve­tu­lo­a Sa­lo­mo­saa­ril­le! Lys­ti to­sin mak­soi SBD, Sa­lo­mo­saar­ten dol­la­ri, 101.00, mut­ta € 10 ei o­le pal­jo­a hy­väs­tä mie­les­tä.

Chi­mun ow­ne­ri Sirk­ka-Lii­sa ja Ii­rik­sen kip­pa­ri tul­li­sel­vi­tyk­ses­sä

Sa­man käy­tä­vän pääs­sä, tul­li eh­ti jo tul­la pe­rään neu­vo­maan paik­kaa, o­li ka­ran­tee­nin luuk­ku. Nyt o­li mies kuin sa­la­po­lii­si. Pu­hui kuis­kaa­mal­la, ei­kä tien­nyt mi­hin kat­soi­si tai mis­tä kaa­vak­keet löy­täi­si. Tär­keim­piin ky­sy­myk­siin tuo­mis­tam­me ruo­ka-ai­neis­ta ja ros­kis­tam­me to­sin kel­pa­si hel­pos­ti, et­tä kaik­ki o­vat jo pur­si­seu­ran ros­kik­ses­sa. Vaik­ka pal­ve­lu o­li huo­nom­paa, o­li se py­kä­län ar­vok­kaam­paa SBD 150.

Maa­han­tu­lo­vi­ra­no­mai­nen, ki­lo­met­rin kä­ve­lyn pääs­sä, o­li taas ys­tä­väl­li­nen, mut­ta a­si­al­li­sen hil­jai­nen. Tä­mä kol­mas ja lo­pul­li­nen as­te maa­han­tu­loom­me mak­soi jo SBD 200.

Help­po­a si­sään­sel­vi­tys o­li, mut­ta, kos­ka se­kin teh­tiin hy­vän sään ai­ka­na, jo­ka tar­koit­taa tääl­lä rei­lus­ti y­li 30:n as­teen var­jos­sa, al­koi po­ruk­kam­me tun­te­a, et­tä päi­vän hom­mat o­li­vat pul­kas­sa. Lei­po­mon kaut­ta laa­hus­tim­me ta­kai­sin pur­si­seu­ral­le.

Ran­tau­tu­es­sa o­li näyt­tä­nyt, et­tä sen pa­ri har­ja­kat­to­a vie­lä huo­jui­vat o­san jo sor­rut­tu­a maan ta­sal­le, mut­ta tar­kem­min kat­sot­tu­na se o­li­kin ark­ki­teh­tuu­ri­a.

Jos em. as­te­lu­vuil­la voi vii­le­ää tun­te­a, niin sel­lai­nen har­ha pur­si­seu­ran ka­tok­ses­sa il­me­ni. Saat­toi po­si­tii­vi­seen o­loon vai­kut­taa paik­ka­kun­nal­la pan­tu SolB­rew’kin. Si­tä saat­toi sie­mail­la pul­lol­li­sen 1,5 e­kul­la tai kol­pa­kon kraa­nas­ta run­saal­la €:lla. Lou­naan hiu­ko­pa­lat, ham­pu­ri­lai­set ja fish&chip­sit ir­to­si­vat €-vi­to­sel­la. Tar­jol­la o­le­vaan o­lu­en tuk­ku­pak­kauk­seen, i­soon kan­nuun, em­me vie­lä kur­kot­ta­neet. Jo­kin muu­kin pai­kas­sa muis­tut­taa jo ke­vääl­lä ka­ter­pil­la­roi­tu­a Pa­na­man ka­na­van pur­si­seu­raa. Ve­nei­tä on kyl­lä har­vem­mas­sa. Tul­les­sa ank­ku­roim­me nel­jän mas­ton jouk­koon. Nyt on jäl­jel­lä e­nää kol­me: Suo­men, Sak­san ja Va­nu­a­tun li­put, mut­ta har­vi­nai­nen ti­lan­ne val­lit­see mie­his­töis­sä: suo­ma­lai­nen syn­ty­pe­rä on voi­tol­la 4-2.

Lau­an­tai­na kes­ki­tyim­me e­väi­den et­si­mi­seen. Ki­lo­met­rin pääs­sä on laa­ja ka­tet­tu to­ri, näh­tä­vyys si­nän­sä: vä­ri­käs, tun­gok­seen as­ti täyn­nä se­kä myy­ji­ä et­tä a­si­ak­kai­ta. He­del­mät, vi­han­nek­set, juu­rek­set, koo­kok­set syö­tä­vi­nä tai juo­ta­vi­na, ka­lat, tro­pii­kin ku­kat vä­rik­käim­pi­nä, ta­va­raa riit­ti. No o­li­ko hy­gie­ni­aa? No se on ul­ko­maan tuo­te, ei­kä si­tä vie­lä ol­lut kau­pan..

Tro­pii­kin ku­kat

Sun­nun­tain aa­mu­tun­ti me­ni, a­vus­ta­es­sa­ni naa­pu­rin Do­ni­a. Ei ai­na­kaan mi­nu­a nuo­rem­pi ka­na­da­lai­nen o­li läh­te­nyt lii­ken­tee­seen jos­kus 80-lu­vun a­lus­sa Van­cou­ve­ris­ta. Ei Do­nis­sa oi­ke­as­ti a­vus­ta­mis­ta ol­lut, mut­ta o­lin­pa­han val­mii­na jol­li­ne­ni. En­sin hän kä­vi jol­lal­laan pääs­tä­mäs­sä 50-met­ri­sen pe­rä­na­run­sa. Koi­la­si sen, it­se­än­sä ta­kai­sin ve­tä­es­sään, jol­lan poh­jal­le. Vins­sa­si jol­lan kan­nel­le. Rul­la­si vä­hän jen­nin kul­maa au­ki ja pääs­ti poi­ju­köy­den ir­ti. Pie­ni maa­tuu­li te­ki lo­put. Kään­si i­son, 47-jal­kai­sen Sab­bat­ti­ca­lin keu­lan u­los­päin ja an­toi al­ku­vauh­din me­rel­le. Pit­käl­le il­ta­päi­vään se o­li nä­ky­vis­sä, sil­lä maa­tuu­li tyyn­tyi, ja me­ri­tuu­li, to­si heik­ko­na, al­koi vas­ta pal­jon myö­hem­min. Do­nin paat­ti o­li vii­mei­sen pääl­le kun­nos­sa, mut­ta ko­net­ta ei ol­tu saa­tu tääl­lä kor­jat­tu­a. Sii­nä tä­män­ker­tai­nen syy, Aus­ta­ra­li­aan, n. 1200 mai­lin pää­hän, ties mo­nen­nen­ko ker­ran.

Päi­vä­kä­ve­ly al­koi nou­sul­la sa­ta­maa har­jan­teel­taan hal­lit­se­val­le par­la­ment­ti­ta­lol­le. Var­ti­ja Di­xon sa­noi, et­tä va­li­tet­ta­vas­ti si­sään ei nyt pää­se, mut­ta it­se koh­ta eh­dot­ti kier­to­käyn­ti­ä ”kos­ka o­lim­me en­si ker­taa Sa­lo­mo­saa­ril­la”.

Har­jan­teen hui­pul­la Riit­ta huo­kai­li: Oi kuin­ka on kau­nis­ta! Mi­nä: En­täs ros­kat? Ros­kis­sa voi kah­la­ta, tai nii­hin kom­pas­tu­a, mut­ta voi ol­la nii­tä nä­ke­mät­tä. Sa­ma lie­nee saa­re­lai­sil­la.

Maa­nan­tai: Pi­det­tiin tä­nään kip­pa­ri­ko­kous Chi­mul­la. Koh­ta läh­de­tään vie­rei­seen (50 mai­li­a) Rus­sell-saa­ris­toon, ja siel­tä e­del­leen New Ge­or­gi­a-saa­ril­le. Raa­hat­tiin taas re­pul­li­set e­väi­tä to­ril­ta ja mar­ke­tis­ta. Vet­tä on rah­dat­tu ka­nis­te­reil­la. Muut ve­nei­li­jät ker­toi­vat si­tä juo­van­sa, ei­kä meil­le­kään o­le vie­lä mais­ta­mi­ses­ta oi­rei­ta tul­lut. Kir­joi­te­tut oh­jeet o­vat ol­leet tois­ta miel­tä. Niin ne o­vat u­sein, ku­ten rul­laa­va ja pomp­pi­va ank­ku­ri­paik­ka. Meil­le se on ol­lut lä­hes ras­va­ty­ven.

Jot­kut ih­met­te­li­vät suun­taa­mis­tam­me tän­ne. Ei­kös siel­lä... Ho­ni­a­ran kuop­pai­sen ank­ku­ri­pai­kan li­säk­si Sa­lo­mo­saa­ret o­li­vat vuo­si­a Ei-maa ve­neil­le. Val­ti­o it­se­näis­tyi 1978 Brit­ti-im­pe­riu­mis­ta, mut­ta kuu­luu kyl­lä kan­sai­nyh­tei­söön. Vuon­na 1998 hei­mo­e­ri­mie­li­syy­det syt­tyi­vät a­seel­li­sek­si si­säl­lis­so­dak­si, jos­sa joi­den­kin tie­to­jen mu­kaan kuo­li tu­hat­kun­ta ih­mis­tä. Vuo­sien vi­rit­te­lyn jäl­keen 2005 Tyy­nen­me­ren val­ti­ot Aust­ra­li­an joh­dol­la lä­het­ti­vät hil­lin­tä­jouk­ko­ja. Joi­tain sen suun­tai­si­a ryh­mit­ty­mi­ä o­lem­me vie­lä­kin näh­neet, ei­kä vii­me tais­te­luis­ta o­le­kaan kuin pa­ri vuot­ta.

Tais­tel­tu on en­nen­kin. Mo­net muis­ta­vat e­lo­ku­vis­ta, el­lei­vät his­to­ri­as­ta, et­tä Gau­dal­ca­na­lil­la ry­ti­si. U­SA ja Ja­pa­ni mit­te­li­vät ve­ri­ses­ti u­sei­ta kuu­kau­si­a lä­hei­sen Ma­ta­ni­ko-jo­en par­tail­la. Ei­kä ai­no­as­taan siel­lä, vaan kaut­ta näi­den saar­ten on

Ma­ta­ni­ko-jo­en sil­lal­la