Takaisin Edellinen Seuraava
Whangarei - Ile des Pins
iiris
2009.05.21
2010.04.13

Suun­ni­tel­man mu­kaan läh­dim­me tiis­tai­na 12.5.09 Whan­ga­rein sa­teis­ta, tal­ven jo pai­na­es­sa pääl­le. Pa­rin tun­nin ko­nei­lu myö­tä­vir­ras­sa, ge­no­an a­vus­ta­ma­na, toi mei­dät jo­en suu­hun. Siel­lä kur­va­sim­me si­sään Mars­den Co­ve Ma­ri­naan ja sen hie­noon ne­li­paik­kai­seen bunk­raus­lai­tu­riin.

Polt­to­ai­neen saan­nis­sa o­li joil­lain ol­lut vai­keuk­si­a. Mar­ras­kuus­sa O­pu­as­sa bunk­ra­si­vat tank­ki­au­tois­ta. Kun me pää­sim­me ve­sil­le te­la­kal­ta, o­lim­me a­ja­tel­leet täyt­tää tank­kim­me jo val­miik­si maas­ta­läh­tö­ä var­ten Whan­ga­rein Ri­ver­si­des­sa. Eh­dim­me jo heit­tää köy­det mai­hin, kun sel­vi­si, et­tä pa­ri viik­ko­a ai­kai­sem­min a­se­ma o­li sul­jet­tu. Nyt kel­pa­si lo­ro­tel­la 195 lit­raa a 0,45 €. Se o­li sa­mal­la ku­lu­tus puo­les­sa vuo­des­sa Fid­zin läh­tien.

Muu­ta­man vuo­den i­käi­nen ma­ri­na vai­kut­ti a­si­al­li­sel­ta, ei las­kut­ta­nut lain­kaan yh­des­tä yös­tä, mut­ta o­li mel­kein tyh­jä. Run­sas pa­ri­kym­men­tä tie­ki­lo­met­ri­ä Whan­ga­rei­hin on lii­kaa mei­kä­läi­sil­le, kun muu­ten ol­laan kes­kel­lä ei mi­tään. Pa­ril­la kä­ve­ly­len­kil­lä to­te­sim­me, et­tä kai­vu­työt li­sä­lah­dek­kei­den o­sal­ta o­li­vat vie­lä työn al­la, ei­kä ra­ken­nus­kan­taa­kaan ol­lut kuin näyt­teek­si.

Vie­lä on Ma­ri­nas­sa ti­laa

Sen li­säk­si, et­tä mo­ni­kon en­sim­mäi­nen, tar­koit­taa mei­tä kah­ta, se tar­koit­taa myös Chi­mun Sirk­ka-Lii­saa ja Ti­mo­a, sil­lä kai­ken e­del­lä teim­me pe­rä­jäl­keen tai yh­tä­ai­kaa. On­nek­si meil­le, sil­lä il­man muu­ta kuin säh­kö­läm­mi­tin­tä, o­li­sim­me jää­ty­neet vii­mei­se­nä Uu­den-See­lan­nin yö­näm­me. Chi­mun jät­ti­kos­ket­ti­men kaut­ta lai­tu­ril­ta saa­dut ki­lo­va­tit koi­tui­vat pe­las­tuk­sek­sem­me.

Tul­li­mies tu­li 13.5.09 ke-aa­mu­na ja sel­vit­ti het­kes­sä u­los puo­len tu­si­naa ve­net­tä. Chi­mu pe­ruut­ti lai­tu­ris­ta ää­ni­merk­kien soi­des­sa, ja pi­an läk­sim­me pe­rään. Sää­tie­dot lu­pa­si­vat län­si­tuul­ta kol­mek­si päi­väk­si. Niis­sä pi­ti pääs­tä pois Uu­den-See­lan­nin ran­ni­kol­ta, jos­sa jo seu­raa­va my­rä o­li uh­kaa­mas­sa.

Chi­mu, sak­sa­lai­nen La­ti­na ja Ii­ris Mars­den Co­ve Ma­ri­nas­sa val­mii­na jät­tä­mään Uu­den-See­lan­nin puo­len vuo­den vie­rai­lun jäl­keen

E­rit­täin kau­niis­sa sääs­sä, Whan­ga­rein sa­tei­den jäl­keen, sei­la­sim­me W-WNW tuu­les­sa poh­joi­seen 2,5 vrk, tar­koi­tuk­se­na löy­tää SE-pa­saa­ti eh­kä päi­vän ko­ne­a­jon jäl­keen. Chi­mun kans­sa o­lim­me nä­kö- ja/tai vhf-yh­tey­des­sä ko­ko mat­kan.

Ti­mon, hei­dän In­mar­sat-veh­keel­lään, ot­ta­ma sää­kart­ta ker­toi ma­ta­lan o­le­van tu­los­sa Uu­den-Ka­le­do­ni­an suun­nas­ta. Hän o­li myös teh­nyt suun­ni­tel­man: Kouk­kaam­me sen se­lus­taan. Yöl­lä W-tuu­len lo­put­tu­a, a­loim­me pai­naa ko­neil­la 300 as­tee­seen kier­tä­mään ma­ta­laa W-kaut­ta. Kym­me­nen tun­nin ku­lut­tu­a tuu­li al­koi kul­jet­taa sa­maan suun­taan. Seu­raa­va­na päi­vä­nä saim­me e­ka ker­taa a­jaa uu­del­la ge­naak­ke­ril­lam­me. Va­kaa pur­je, py­syi hy­vin ve­dos­sa muu­ta­man met­rin mai­nin­gis­sa­kin.

O­lim­me pe­län­neet kuin­ka kyl­mää me­rel­lä o­li­si. Tur­haan. Jo­ki­ve­si o­li ol­lut 13 as­teis­ta, mut­ta me­rel­lä nou­si he­ti 17:ään ja jo seu­raa­va­na päi­vä­nä y­li kah­den­kym­me­nen. Jo­ten si­sä­sei­laa­ji­na mui­nai­nen Hyl­je­haa­la­ri­ni o­li käy­tös­sä vain e­ka yö­nä. Sen jäl­keen riit­ti­vät verk­ka­rit yöl­lä ja short­se­ja sai jo et­si­ä päi­vik­si. Au­rin­ko ei juu­ri e­siin tul­lut, mut­ta il­ma o­li ve­den läm­pöis­tä yö­tä päi­vää.

Vii­mei­sim­pä­nä myön­ny­tyk­se­nä ny­ky­a­jal­le han­kim­me I­ri­dium-sa­tel­liit­ti­pu­he­li­men. Com­pu­ters Down Un­de­rin E­ric si­tä vi­rit­ti käyt­tööm­me. Pa­ri päi­vää ja vä­li­sen yön­kin ker­toi, mut­ta a­si­a­ka­sys­tä­väl­li­ses­ti las­kut­ti n. tun­nis­ta. Kaik­kiin in­ter­ne­tin i­ha­nuuk­siin em­me sil­lä pää­se, mut­ta pie­ni­ä vies­te­jä voim­me lä­het­tää säh­kö­pos­ti­o­soit­tei­siin ja ot­taa it­se vas­taan mut­kan kaut­ta. Tyt­tä­rem­me Jo­han­na on jo lä­het­tä­nyt meil­le pa­ri sää­kart­taa, jois­ta en­sim­mäi­nen vah­vis­ti Ti­mon ot­ta­man ma­ta­lan rei­tin, ja seu­raa­va jo ker­toi uu­den ma­ta­lan hyök­käyk­ses­tä Uu­teen-Ka­le­do­ni­aan.

Mai­ni­tut ma­ta­la­pai­neet ei­vät on­nek­si o­le sy­vi­ä, ei­vät­kä nii­den tuu­let ai­van myrs­ky­luok­kaa, mut­ta 35 kn e­li run­saat 15 m/s ei o­le ko­vin miel­lyt­tä­vä vas­tai­se­na. Si­tä se ei ol­lut kaak­kois­tuu­le­na myö­täi­se­nä­kään li­sät­ty­nä kol­men met­rin lou­nais­mai­nin­kiin. Muu­ta­ma aal­lon is­ku kyl­keen sai ai­kaan mel­koi­set hei­tot. Vauh­ti sen si­jaan py­syi hy­vä­nä. Pa­ri tun­ti­a jäi meil­lä puut­tu­maan päi­vän­va­los­ta ja Chi­mul­la vie­lä vä­hem­män, et­tä ei eh­dit­ty I­le des Pin­siin kes­ki­viik­ko­na. Sen si­jaan täy­tyi vii­mei­se­nä päi­vä­nä ja yö­nä hi­das­taa ja o­do­tel­la He­la­tors­tai­aa­mun val­ke­ne­mis­ta. Pe­rä­ka­naa sit­ten ko­nei­lim­me vii­mei­set vas­ta­tuu­li­mai­lit Baie de Ku­ton ank­ku­ri­pai­kal­le, 8 vrk ja 884 lo­kat­tu­a mai­li­a.

Tro­pii­kis­sa o­lem­me taas, to­sin tä­pä­räs­ti vain as­teen ver­ran. Lain­kaan ei o­le il­ma läm­men­nyt sen jäl­keen kun me­ri­ve­si läm­pe­ni he­ti Uu­den-See­lan­nin poh­jois­puo­lel­la. Pil­ves­sä­kin o­li lä­hes ko­ko mat­kan, ja ma­ta­la­pai­neen sa­de­pil­vet nä­ky­vis­sä i­dän puo­lel­la.

Pis­tin jol­lan aa­mul­la kun­toon, ja kä­vim­me­kin po­ru­kal­la sil­lä mais­sa. Kä­ve­ly­lenk­ki suun­tau­tui 6 km:n pääs­sä o­le­vaan Va­on ky­lään. Puo­li­mat­kas­ta e­räs au­to pe­las­ti mei­dät voi­mak­kaal­ta sa­de­kuu­rol­ta ja pa­luu­mat­kal­la toi­nen sa­mas­ta ti­lan­tees­ta. Vi­ra­no­mai­si­a em­me et­si, vaan o­lem­me tääl­lä ke­li­ä pi­tä­mäs­sä. Nii­tä on­nek­si täs­sä suh­tees­sa näyt­tää riit­tä­vän.

Mui­ta ei täs­tä por­tis­ta tul­lut. Näim­me kuin­ka suu­ri ris­tei­ly­lai­va kään­tyi ta­kai­sin me­rel­le ai­van lah­den tu­lo­väy­läl­lä. Lie­kö syy­nä ko­va tuu­li ja mai­nin­ki ank­ku­ri­pai­kal­la vai­ko täy­si sa­de­päi­vä sää­tie­to. Var­sin kau­an kes­ti en­nen­kuin tie­to tu­li ran­nas­sa o­dot­ta­jil­le, kaup­pi­ail­le sun muil­le.