Takaisin Edellinen Seuraava
11.5.2009 Whielä Whangareissa
iiris
2009.05.10
2010.04.13

11.5.2009 Whie­lä Whan­ga­reis­ta

Jos o­li e­del­li­ses­sä se­pus­tuk­ses­sa vie­lä läm­min­tä run­saat pa­ri­kym­men­tä, niin e­nää ei o­le viik­koon ol­lut. Nyt on hy­tis­ty yöl­lä 10 tai al­le­kin as­tees­sa, päi­vi­sin n. 15:ssä. Pie­nis­tä vi­lah­duk­sis­ta on ha­vait­tu, et­tä au­rin­ko vie­lä­kin läm­mit­täi­si, mut­ta ei saa val­taa jat­ku­va­na jo­no­na tu­le­vien kuu­ro­pil­vien ta­kaa.

Tas­ma­ni­an me­rel­tä, Aust­ra­li­an ja näi­den saar­ten vä­lil­tä, sy­vät ma­ta­lat 950-970 hPa pyyh­ki­vät täs­tä y­li. Nii­den il­ma­mas­sat pyö­ri­vät myö­tä­päi­vään, päin­vas­toin kuin poh­joi­sel­la pal­lon­puo­lis­kol­la ja i­me­vät kyl­mää il­maa e­te­läi­sil­tä me­ri­a­lu­eil­ta, mei­dän ky­see­na­lai­sek­si i­lok­sem­me, mut­ta luon­non kier­ron yl­lä­pi­tä­mi­sek­si.

Ei­li­sil­ta­na taas kat­se­lin il­ta­lu­ke­mi­sek­si Ug­rib-sää­kart­to­ja vii­kok­si e­teen­päin. Ha­vah­duin, tai­sin mel­kein he­rä­tä, sil­lä e­del­lä mai­nit­tu­jen ma­ta­lien li­säk­si vii­me päi­vi­nä myös mei­dän ja tro­pii­kin vä­lil­lä sei­lan­neet ke­sym­mät häi­ri­öt lois­ti­vat pois­sa­o­lol­laan ruu­dul­la, ai­na­kin jon­kun päi­vän a­jan. Tar­kis­tin pai­kal­li­sen www.met­vuw.co.nz si­vuil­ta. No, läh­teet tai­ta­vat ol­la sa­mat, jo­ten o­li tul­kin­ta­kin: Pa­rin päi­vän pääs­tä muu­ta­ma lä­hi­päi­vä e­teen­päin näyt­ti lu­paa­val­ta.

Yö­u­ne­ni vä­hän ly­he­ni­vät. Her­mot, her­mot. Mi­ten si­tä me­rel­lä tu­lee toi­meen, kun on puo­li vuot­ta ol­tu lai­tu­ris­sa tai jo­pa viik­ko­ja mais­sa? O­lim­me mie­les­täm­me ol­leet läh­tö­val­mii­na vii­kon ver­ran. Mi­tä nyt vie­lä­kin kau­pas­ta e­väi­tä rah­dan­neet. Tan­kit o­vat vet­tä täyn­nä, jo­ten pal­jo­a ei muu­ten tar­vin­nut he­ti aa­mul­la teh­dä.

Lai­tu­ri­par­la­men­tin ruot­sa­lais­jä­se­nen, Ber­nan­don, Al­ber­ti­na, Hu­diks­vall, mu­kaan swel­li on ma­ta­la­pai­nei­den jäl­jil­tä y­li vii­si­met­ris­tä, ei­kä mis­sään ta­pauk­ses­sa o­le oi­ke­a ai­ka läh­te­ä - vie­lä.

Ma­ri­na­kont­to­rim­me Shar­ron fak­sa­si tul­lil­le läh­tö­ai­keem­me. E­li huo­men­na 12.5. pai­ne­lem­me las­ke­van vuo­ro­ve­den mu­ka­na jo­en­suus­sa si­jait­se­vaan Mars­den Co­ve Ma­ri­naan. Siel­lä ai­no­as­taan, tank­ki­au­to­jen ja au­to­huol­to­a­se­mien li­säk­si, on polt­to­ai­net­ta saa­ta­va­na. Ja siel­lä kuu­le­ma vi­ra­no­mai­set­kin aa­mu­päi­vi­sin ve­nei­tä sel­vit­tä­vät.

Kes­ki­viik­ko­na, kun pa­pe­rit o­vat jär­jes­tyk­ses­sä, pai­ne­lem­me me­rel­le. Kar­ke­a suun­ni­tel­ma on sei­la­ta koh­ti poh­jois­ta, sen min­kä vär­keis­sä on va­raa, pois seu­raa­van nis­kaan hen­git­tä­vän ma­ta­lan tiel­tä. Jos ar­vi­ot to­teu­tu­vat, niin kol­man­nen-nel­jän­nen me­ri­päi­vän vas­ta­puus­kan jäl­keen a­lam­me ol­la Ka-pa­saa­tin e­te­lä­reu­nal­la. Jos taas ke­lit sal­li­vat ja muu­ten us­kal­lam­me, niin ai­om­me vä­lil­lä hui­la­ta ank­ku­ris­sa Uu­den-Ka­le­do­ni­an saa­ris­ton suo­jas­sa en­nen lop­pu­le­gi­ä koh­ti Sa­lo­mo­saar­ten Ho­ni­a­raa.

Muu­ta­ma ker­ta on taas käy­ty, lopp­pu­a koh­ti ti­hen­tä­en, nä­kö­a­la­paik­ka-sau­na- ret­kil­läm­me, jo­ka ker­ta Chi­mun kans­sa ja pa­ri ker­taa on saa­tu li­sää sak­sa­lais­vä­ri­ä La­ti­na-ve­neen Hei­dis­tä ja Dir­kis­tä. Sa­ma jouk­ku­e muu­ten läh­tö­ä­kin suun­nit­te­lee. Me Chi­mun kans­sa yh­tei­seen suun­taan ja La­ti­na Fid­zil­le.

Lap­pa­lai­sen Mat­ti on saa­nut mas­ton pys­tyyn ja uu­det polt­to­ai­ne­tan­kit a­sen­net­tu­a. Vie­lä Snoo­py on kui­ten­kin te­la­kal­la. Ki­va o­li­si ol­lut saa­da Mat­ti mu­kaan tem­pais­tuk­si, mut­ta se ei ai­van on­nis­tu­nut.

Jää­hy­väi­si­ä on eh­dit­ty jät­tää sin­ne tän­ne, vii­mek­si Tuu­li­vein Mar­jal­le ja A­xe­lil­le. Ko­vin ah­ke­ri­a o­vat he­kin ol­leet. Lak­kaa­mis­ta, maa­laa­mis­ta, kor­jaa­mis­ta ja a­sen­ta­mis­ta, si­tä on Tuu­li­veil­lä­kin riit­tä­nyt. Nyt o­li­vat jo pääs­seet sees­tei­seen läh­dön o­do­tuk­seen. Kun­han se hei­dän oi­ke­a sää­ik­ku­nan­sa au­ke­aa Fid­zin suun­taan.