Takaisin Edellinen Seuraava
28.4.2009 Whangarei hupenee, ehkä
iiris
2009.04.28
2010.04.13

28.4.2009 Whan­ga­rei hu­pe­nee, eh­kä

Koh­ta ol­laan ol­tu pa­ri viik­ko­a ve­sil­lä. Ei muu­ten, mut­ta e­ro­tuk­se­na te­la­kal­la o­loon. Town Ba­si­nis­sa on paat­te­ja e­del­len rei­lus­ti. Vain a­ni­har­vat o­vat läh­te­neet oi­ke­as­ti me­rel­le ja muu­ta­mat O­pu­an läh­tö­kuop­piin en­nen suun­taa­mis­ta tro­pii­kin saa­ris­toi­hin. En­nen si­tä on hy­vä saa­lis­taa Pack’n Sa­ve-mar­ke­tis­sa. Ly­hyt mat­ka on hy­vä rah­da­ta suo­raan mar­ket­ti­kär­ryl­lä lai­tu­ril­le. Kär­ryn pa­lau­tus­mat­ka sen si­jaan on joil­le­kin lii­an pit­kä, ja ma­ri­na­hen­ki­lö­kun­ta jou­tuu la­puin ko­vis­te­le­maan lais­ko­ja.

Kaup­pa­mat­ka kel­tai­seen Pack'n Sa­veen Ti­mon Chi­mun mas­tos­ta ku­vaa­ma­na

Chi­mun kans­sa ol­laan pe­rät vas­tak­kain, kum­pi­kin toi­sen ve­neen ul­ko­si­vul­la. Sirk­ka-Lii­sa pa­la­si Sak­sas­ta ja Mat­ti pit­käl­tä, kuu­den vii­kon ris­tei­lyl­tään kym­me­nien sa­ta­mien ja saar­ten kaut­ta Ja­pa­niin ja ta­kai­sin. Muis­ta mat­kan ko­ke­muk­sis­ta nyt pu­hu­mat­ta­kaan. Snoo­py vii­pyy vie­lä kui­vil­la, mut­ta työt e­te­ne­vät.

Jos o­li kau­nis­ta ko­ko­nai­set vii­si viik­ko­a mei­dän te­la­koin­tim­me lop­pu­puo­lel­la, niin run­sa viik­ko ta­kai­sin­päin o­li­kin sit­ten yh­tä sa­det­ta. Sen si­jaan läm­pö­ti­lat o­vat ol­leet yö­tä päi­vää pa­rin­kym­pin tie­noil­la.

Vas. Ii­rik­sen ih­mi­set, seur. Sirk­ka-lii­sa ja Ti­mo Tant­tu Chi­mul­ta, A­xel Schmid ja Mar­ja Luo­ma-Schmid Tuu­li­veil­tä se­kä Snoo­pyn Mat­ti Lap­pa­lai­nen. Ku­va o­tet­tu Vap­pu­na rei­lus­ti muun kir­joi­tel­man jäl­keen

Suo­ma­lais­siir­to­kun­tam­me on ko­koon­tu­nut pa­ri ker­taa ve­neil­lä ja ker­ran vii­kos­sa Re­vas’-ran­ta­ra­vin­to­lan hap­py hour’lla. Tuu­li­vein Mar­ja ja A­xel­kin o­vat sin­ne eh­ti­neet, vaik­ka o­vat­kin ko­vas­ti ah­ke­roi­neet te­la­kal­la. Ve­sil­le­las­ku muu­ten tä­nään.

Nyt o­vat so­ma­li­pi­raat­tien päi­vät lu­e­tut

Ot­sik­ko ei vä­hät­te­le, ei­kä o­le huu­mo­ri­a, vaan on toi­ve pa­rem­mas­ta Suo­mi har­kit­see mii­na­lai­va Poh­jan­maan lä­het­tä­mis­tä krii­si­a­lu­eel­le en­si vuon­na. Ti­lan­ne näyt­tää ryös­täy­ty­neen täy­sin hal­lit­se­mat­to­mak­si. A­pu­kei­no­jen löy­tä­mi­nen laa­jal­la me­ri­a­lu­eel­la on vai­ke­aa. Muis­sa so­dis­sa on tur­vau­dut­tu a­seis­tet­tui­hin lai­va­saat­tu­ei­siin, mi­tä kat­ta­vam­paa, si­tä kal­liim­paa. Hom­man on­nis­tu­es­sa ros­vot jää­vät il­man työ­ti­lai­suuk­si­a, ja a­lan vaih­to on e­des­sä. Tä­hän pääs­täk­sem­me ka­lus­to­a tar­vi­taan jul­me­tus­ti li­sää. Suo­men­kin täy­tyy vie­lä lä­het­tää a­seis­te­tut jään­mur­ta­jat­kin A­de­nin lah­del­le.

Vii­me viik­koi­na, kun on au­kais­sut NZ-kan­sal­lis­ra­di­on tai Y­len ne­tis­tä, niin pi­raa­tit o­vat he­ti hyö­kän­neet sil­mil­le. Jo­ka päi­vä val­ta­si­vat vä­hin­tään pa­ri lai­vaa li­sää. Va­ka­va a­si­a ru­pe­si jo uu­tis­mie­les­sä tun­tu­maan hir­te­his­huu­mo­ril­ta.

Maa­il­maa­han ei­vät tie­ten­kään o­le jo vuo­sien ai­ka­na lain­kaan huo­les­tut­ta­neet sa­dat pant­ti­van­gi­tut me­ri­mie­het. Sen si­jaan lun­nait­ten mak­sa­mi­nen on li­sän­nyt kii­nan­ta­va­roi­den hin­taa pu­hu­mat­ta­kaan, nip­pe­lien vii­väs­ty­mi­ses­tä ku­lut­ta­jil­ta.

Ei­kö la­ki­a löy­dy? Juu­ri sii­nä se vi­ka on­kin. Mui­noin jo me­ri­ros­vouk­ses­ta e­päil­lyt kuo­li­vat su­ku­puut­toon raa’an­nok­kaan vä­lit­tö­mäs­ti hir­tet­tyi­nä. Ny­ky­lain­sää­dän­tö­jen joh­dos­ta vä­ke­ä riit­tää ros­vo­jen työn­vä­li­tyk­ses­sä kor­vaa­maan län­si­van­ki­loi­hin TV:n ja vi­de­o­pe­lien pa­riin pääs­sei­tä. Tot­ta­han ih­mi­soi­keu­sak­ti­vis­tit a­ja­vat van­geil­le vie­lä il­mai­set, vii­kon len­to­lo­mat kuu­kau­sit­tain Af­ri­kan­sar­veen.

Ter­vei­set Niu­a­to­pu­ta­pul­ta, Ton­gal­ta

Uu­si-see­lan­ti­lai­nen Ra­fe ja hä­nen niu­a­lai­nen vai­mon­sa Kei­ne se­kä po­jat Fred 13v ja Da­niel 12v kä­vi­vät mei­tä ter­veh­ti­mäs­sä Auck­lan­nin ko­dis­taan. Kyl­lä o­li mu­ka­va ta­va­ta ja kuul­la per­heen vii­me­ta­pah­tu­mat kuin myös uu­ti­set Ton­gal­ta.

Jos jo­ku saa­ri on o­mil­laan on se yl­lä­mai­nit­tu. Ei len­to­ja ja kuu­kau­sit­tai­nen huol­to­lai­va­kin on ol­lut rik­kou­tu­mi­sen ta­ki­a es­ty­nyt. Ton­gan o­pe­tus­mi­nis­te­ri­ö­kin jou­tui vuok­raa­maan a­luk­sen lai­vas­tol­ta saa­dak­seen kou­lu­lai­set Nu­ku­a­lo­faan. Täl­lä kyy­dil­lä ys­tä­väm­me­kin siel­tä pää­si­vät. Si­tä en­nen Ra­fe jou­tui nou­ta­maan kak­si saa­re­lais­ta hau­ta­jai­siin Va­vaul­ta o­mal­la 8-met­ri­sel­lä pur­je­ve­neel­lään. Me­no­mat­ka n. 150 mai­li­a me­ni pa­rem­min, mut­ta pa­luu kes­ti nel­jä vuo­ro­kaut­ta vas­ta­myrs­kyyn. He­ti pe­rään juu­ri en­nen so­ta­lai­van tu­lo­a he­neen ve­neen­sä vie­lä me­ni mai­hin Ni­o­a­to­pu­ta­pun sa­ta­mas­sa sa­man myrs­kyn rai­vo­tes­sa. Ve­sil­le ja kel­lu­maan se sin­ne jäi, mut­ta re­mon­tin tar­pee­seen. On­nek­si cyk­lo­ni­kau­si täl­lä e­rää on o­hi.

Riit­ta hy­väs­te­le­mäs­sä Kei­ne, Fred, Da­niel ja Ra­fe Tol­le­mac­he­a.

Ra­fen Ta­he­ke on vah­va a­lus. Ra­fen ku­vas­ta

Ki­va, kun tu­li­vat meil­le­kin, sil­lä mat­kan toi­nen, yö­ky­lä­koh­de, o­li Ke­ri­ke­ris­sä a­su­va jenk­ki­pa­ris­kun­ta. Nyt kiin­nos­tu­nei­den jo kan­nat­taa goog­let­taa Lin ja Lar­ry Par­dey. He o­vat jo pur­jeh­dus­gu­ru­jaa Slo­cu­min, Cor­nel­lin, His­coc­kien, Cap’n Fat­tyn, Sandst­rö­mien ja Dunc­ke­rin lail­la. Yh­tä­kään Par­dey’en kir­jaa en o­le lu­ke­nut, mut­ta leh­ti­jut­tu­ja kym­me­nien vuo­sien ai­ka­na u­sei­ta.

Vai­ke­a sa­no­a tark­kaan vie­lä­kään kos­ka, mut­ta läh­dös­sä ol­laan Uu­den-Ka­le­do­ni­an ja Sa­lo­mon­saar­ten suun­taan. O­li­si­ko­han vii­kon ku­lut­tu­a, ja suo­raan tääl­tä me­rel­le?

Ku­vi­a tu­lee jäl­ki­ju­nas­sa, jos­kus rei­lus­ti myö­häs­sä van­hoi­hin­kin stoo­rei­hin.