Takaisin Edellinen Seuraava
19-29.5.2008 Vastatuulessa ja -virrassa
Pekka
2008.06.01
2010.04.13

19-29.5.2008 Vas­ta­tuu­les­sa ja –vir­ras­sa

Gps ker­toi, et­tä koh­teem­me Ga­la­pa­gos o­li­si 867 mai­lin pääs­sä. Ke­vyt a­vo­tuu­li aut­toi liik­keel­le, mut­ta jo läh­tö­päi­vä­nä tar­vit­sim­me ko­neen a­pu­a 8 tun­ti­a.

Kol­me seu­raa­vaa päi­vää ei­vät o­lo­ja pa­ran­ta­neet. Vaik­ka ko­ne lau­loi ku­na­kin tun­ti­tol­kul­la, ei mat­ka e­dis­ty­nyt. Tuu­li o­li o­le­ma­ton S-SW ja vir­ta jo­pa kol­me sol­mu­a vas­taan se­kin. E­te­läm­mäs­sä pu­hal­lel­lut pa­saa­ti sai me­ren niin kuop­pai­sek­si, et­tei sii­nä aut­ta­nut pur­jeet ei­kä ko­neet. Hei­koin päi­vä­mat­ka o­li 49 mai­li­a, vaik­ka sil­loin­kin ko­ne kä­vi 16 tun­ti­a. Li­sä­maus­tee­na o­li­vat tun­tien, mel­kein päi­vien kaa­to­sa­teet, jot­ka ei­vät al­ku­mat­kas­ta tuo­neet sa­not­ta­vi­a puus­ki­a, myö­hem­min nii­tä­kin riit­ti. Vä­lil­lä pi­ti lei­ka­ta ka­la­sii­mo­ja, n. 5 mm pak­su­ja, ir­ti ruo­ris­ta. Ei­vät on­nek­si pot­ku­riin yl­tä­neet.

E­rää­nä yö­nä va­luim­me jo nel­jä mai­li­a ta­kai­sin­päin, mut­ta sii­tä sit­ten läh­ti­kin kul­ke­maan a­luk­si poh­ja­rei­veis­sä. Kol­me vii­meis­tä, au­rin­kois­ta­kin, vuo­ro­kaut­ta sa­mal­la, tiu­kal­la Bb-hals­sil­la tuu­li­pe­rä­si­men oh­ja­tes­sa ja nouk­kies­sa shif­tit ja hyö­dyn­tä­es­sä e­dul­li­sem­mak­si kään­ty­vän tuu­len, sai­vat mel­kein u­noh­ta­maan al­ku­mat­kan mö­kel­lyk­sen.

Päi­vän­ta­saa­jan y­li­tim­me 29.5 klo 0928. Sii­tä ei muu­tos­ta tul­lut, sil­lä au­rin­ko­han on tääl­tä hui­del­lut koh­ti poh­jois­ta jo pa­ri kuu­kaut­ta. Sa­man päi­vän il­ta­na klo 2330 kouk­ku ta­pa­si poh­jaan San Cris­to­bal-saa­ren Pu­er­to Ba­qu­e­ri­zo Mo­re­non sa­ta­mas­sa (Wreck Ba­y) 10 vrk ja 14 tun­ti­a Pa­na­mas­ta läh­dös­tä. Ko­ne o­li aut­ta­nut 72 h.

Chi­mu o­li tul­lut 1.5 päi­vää no­pe­am­min ja huik­ka­si he­ti Vhf:llä vii­mei­sen paik­ka­kun­tain­fon.

Vauh­dit­to­muu­den sa­lai­suus

Tä­tä kir­joit­ta­es­sa o­len a­loit­ta­nut poh­jan raap­pauk­sen. Kyl­män me­ri­vir­ran ta­ki­a ve­si vain on niin pa­huk­sen kyl­mää, 25-26 as­teis­ta tääl­lä, jo­ten hom­ma tu­lee kes­tä­mään. Poh­ja kas­vaa tiu­has­sa jo­pa lä­hes sen­tin lä­pi­mit­tais­ta me­ri­rok­ko­a, jo­ka e­ten­kin paa­tin pe­rä­puo­lel­la on ai­van kuin samm­ma­leen pei­tos­sa. Vie­lä en su­kel­ta­nut pot­ku­ril­le, mut­ta se nä­kyy o­le­van sa­man­lai­sen kas­vus­ton pei­tos­sa. Pa­ri kuu­kaut­ta mel­kein liik­ku­mat­ta Pa­na­man y­li 30-as­tei­ses­sa, ei­kä niin puh­taas­sa ve­des­sä, on saa­nut Jo­tun-maa­lin kuk­ki­maan.

Nyt on help­po sa­no­a: Pa­na­ma Ci­tyn ym­pä­ris­tö­ve­det ei­vät o­le kaik­kein puh­taim­pi­a, mut­ta ai­van lä­hel­lä on hy­vi­ä ank­ku­ri­paik­ko­ja, jois­sa poh­jan kun­to o­li­si pi­tää tar­kis­taa.

Ii­ris on jo y­li­las­tauk­sen ta­ki­a sol­mun hi­taam­pi kuin ai­koi­naan ko­ti­ve­sil­lä. Vä­hin­tään­kin toi­sen ve­rot­ti nyt poh­jan li­kai­suus ja ko­ne­a­jos­sa vie­lä pot­ku­rin kas­vus­to. Muu­ta­man sol­mun kun vie­lä huo­no­nee, niin i­ki­liik­ku­ja on kek­sit­ty, ja Ii­ris ru­pe­aa kul­ke­maan it­ses­tään ta­ka­pe­rin.

Ver­tai­lun vuok­si vuon­na 2000 sa­ma mat­ka su­jui seit­se­mäs­sä päi­väs­sä, jos­ta ko­neel­la 60 h. Pa­ri e­kaa o­li­vat sil­loin myö­täi­si­ä ge­naak­ke­ril­la 6-7 sol­mu­a. Uk­kos­puus­ki­a o­li ja plä­kää, se­kä si­le­ä me­ri, mut­ta ei vas­ta­tuul­ta ei­kä vas­ta­vir­taa lain­kaan. Sil­loin poh­jas­sa o­li al­le 2 kuu­ta van­hat to­si­myr­kyt, joi­hin mi­kään ei tart­tu­nut. Toi­saal­ta lä­hes sa­ma­nai­kai­ses­ti kans­sam­me täl­lä­kin ker­taa tu­li ve­nei­tä sa­man pät­kän vii­kos­sa. I­som­pi­a ja no­pe­am­pi­a kyl­lä, en­kä tie­dä ko­neen käy­tös­tä.