Takaisin Edellinen Seuraava
30-31.5.2008 Pääsymaksu eläintarhaan
Selvityksista humaliin
Pekka
2008.06.01
2010.04.13

30-31.5.2008 Pää­sy­mak­su e­läin­tar­haan

Aa­mul­la Chi­mun Ti­mo Tant­tu vie­lä tar­ken­si il­lan tie­to­jaan, nyt­kin ra­di­o­teit­se. U­seim­mat ve­neet ei­vät o­le ot­ta­neet jol­li­a lain­kaan käyt­töön, vaan kul­ke­vat mai­hin tar­jol­la o­le­vil­la ve­si­tak­seil­la, päi­väl­lä 0,50 USD/suun­ta/hen­ki­lö ja pi­me­äl­lä 1 USD. Pää­see mo­nes­ta huo­les­ta mm. me­ri­lei­jo­nien jol­lis­sa ma­koi­lus­ta ja vuo­ro­ve­den max. 2m, ai­heut­ta­mas­ta pas­saa­mi­ses­ta ran­nas­sa.

Me­ri­lei­jo­ni­a tääl­lä riit­tää. Nii­den tel­mi­mis­tä tai loi­koi­lu­a voi seu­ra­ta ran­nal­ta tai ve­nees­tä. Ne ui­vat hyp­pi­vät ja lois­kut­te­le­vat ym­pä­riin­sä. Yk­si on jo va­ran­nut yö­pai­kak­seen Ii­rik­sen pe­rä­hyl­lyn. Muu­ta e­läin­kun­taa lah­del­la e­dus­ta­vat pe­li­kaa­nit, si­ni­jal­ka­suu­lat ja fre­gat­ti­lin­nut. Jät­ti­läis­kil­pi­kon­niin (ga­la­pa­gos=kil­pi­kon­na) em­me vie­lä o­le tör­män­neet. Joil­lain saa­ril­la nii­tä vie­lä on luon­nos­sa, li­sää sin­ne kas­va­tet­tui­na ja siir­ret­tyi­nä. E­läin­puis­tois­sa nii­tä tääl­lä nä­kee. Ih­met­te­lem­me myös, et­tem­me o­le i­gu­aa­ne­ja vie­lä näh­neet. Vuo­si­a sit­ten ne­kin vi­lis­te­li­vät pit­kin ka­tu­ja ran­nois­ta pu­hu­mat­ta­kaan.

Nyt on ran­ta­ka­tu sa­nee­rat­tu, la­kat­tu­ja kai­tei­ta ja au­rin­ko­suo­ji­a, yh­tä hie­no­ja puu­penk­ke­jä, suih­ku­kai­vo, las­ten ve­si­leik­ki­a­lu­e, e­rit­täin hie­no ja e­dus­ta­va on. Ko­ko kau­pun­ki, en­nen ky­lä­pa­ha­nen, on kas­va­nut val­ta­vas­ti ja pai­koin siis­ti­y­ty­nyt­kin. Il­mei­ses­ti sa­mal­la on sii­vot­tu o­sa e­läi­mis­tä.

A­gent­ti Fer­nan­do tu­li käy­mään aa­mu­päi­väl­lä ja puo­len tun­nin ku­lut­tu­a uu­del­leen 200 die­sel­lit­ran kans­sa, jot­ka va­lut­ti­vat let­kul­la Ii­rik­sen tank­kiin n. 0,35 eu­ro­sen­tin lit­ra­hin­taan. Yh­tä no­pe­as­ti ei tul­lut lu­vat­tu sa­ta­ma­kap­tee­nin (lai­vas­ton) vir­ka­mies. Ei tul­lut lain­kaan, vaan pai­ne­lim­me nel­jän päi­vän ai­ka­na tul­leen ve­neen po­ru­kal­la sel­vit­tä­mään se­ka­ta­va­ra­kau­pan ta­ka­nurk­kaan, jos­ta a­gent­tim­me sit­ten pap­ru­jam­me vir­ka­mie­hil­le myö­hem­min kii­kut­ta­vat. Sa­ta­sel­la USD hom­ma hoi­tui ve­net­tä koh­ti. Nyt pa­rin päi­vän ku­lut­tu­a tu­li uu­si mak­su Ca­pi­tai­ne­ries­ta USD 84,00. Ai­na vä­lil­lä a­gent­ti muis­ti ker­to­a, et­tä toi­sin me­ne­tel­les­sä sa­ta­sen puis­to­mak­su hen­ke­ä koh­ti voi­si ol­la uh­kaa­mas­sa. Jou­kol­la ja e­del­leen a­gen­tin ve­tä­mä­nä va­el­sim­me kil­san ta­kai­sin de Mig­ra­ti­o­nin tis­kil­le po­lii­si­ta­loon. Siel­tä pas­sit saim­me ta­kai­sin 20 päi­vän o­les­ke­lu­lu­pi­neen seu­raa­va­na päi­vä­nä. Ti­lan­ne on nä­kö­jään suun­nil­leen en­nal­laan sit­ten v.2000. Si­tä en­nen ve­neet saat­toi­vat saa­da vain 72 tun­ti­a täy­den­nys­ten hank­ki­mis­ta var­ten.

Tääl­lä ei saa sei­la­ta va­paas­ti pai­kas­ta toi­seen, vaan sil­loin pi­tää hy­pä­tä char­ter-ve­nee­seen tai hom­ma­ta pai­kal­li­nen pur­jeh­dus­lu­pa. Sil­loin­kin si­nul­la pi­tää ol­la puis­to-o­pas ve­nees­sä­si mu­ka­na. Pu­er­to A­y­o­raan San­ta Cru­zil­le voi sei­la­ta, mut­ta ank­ku­ri­paik­ka siel­lä on täy­sin suo­jat­to­na var­sin rul­laa­va. Kau­pun­ki on i­som­pi, tu­ris­te­ja e­nem­min, mut­ta ai­koi­naan pi­dim­me e­ri­koi­ses­ti Dar­wi­nin ni­me­ä kan­ta­vas­ta kil­pi­kon­na­puis­tos­ta. Pu­er­to Vil­la­mi­liin I­sa­be­lal­le voi nii­ni­kään men­nä o­mal­la kö­lil­lä, mut­ta sen sa­ta­ma ei myös­kään o­le hää­vi e­nem­pää kuin ky­lä­kään. Ai­kai­sem­min sin­ne ve­ti rat­sas­ta­en teh­ty ret­ki tu­li­vuo­rel­le. Nyt sa­no­taan, et­tä jo­ka saa­rel­le/a­gen­til­le pi­täi­si uu­del­leen mak­saa sa­ma USD 100/ve­ne.

Syt­tyy­kö gril­li vai kui­vuu­ko kie­li

Seu­raa­va­na o­li vuo­ros­sa gril­li-il­ta, tie­ten­kin a­gen­tin ko­ti­pi­hal­la. Eh­dim­me sin­ne vie­lä va­loi­sas­sa, jos­ta syys­tä pai­kan ka­ruus joi­tain vä­hän hir­vit­ti. Kol­me muo­vi­pöy­tää tuo­lei­neen o­li a­se­tet­tu jo­noon kok­ka­rei­sel­le laa­va­so­ral­le. Ta­lo o­li kes­ke­ne­räi­nen, ku­ten jo­kai­ki­nen ta­lo Ga­la­pa­go­sil­la, kuu­le­ma ve­ro­syis­tä­kin. Ra­ken­nus­tar­peet ja –jät­teet o­li­vat su­las­sa so­vus­sa ym­pä­ril­läm­me. Is­tuim­me, 15 ve­nei­li­jää pöy­dän ää­res­sä, mut­ta juh­lat al­koi­vat hi­taam­min kuin Hä­mees­sä. Gril­lin sy­ty­tys­kin kes­ti var­maan puo­li tun­ti­a. Ja­noi­sim­mat ru­pe­si­vat or­ga­ni­soi­maan o­lu­en ha­ku­a ky­läl­tä, mut­ta sil­loin Fer­nan­do lii­hoit­te­li­kin e­siin Cu­ba-lib­re-tar­jot­ti­mi­neen.

Pi­meys peit­ti pi­an e­pä­o­leel­li­sen kirk­kais­ta va­lois­ta huo­li­mat­ta, kun e­teem­me tar­joil­tiin y­len­palt­ti­sen run­saat an­nok­set si­kaa ja ka­naa li­suk­kei­neen. Mi­tä mah­ta­vim­mat ta­ri­nat pal­lon e­ri puo­lil­ta ja u­seil­ta vuo­si­kym­me­nil­tä maus­ti­vat ti­lai­suut­ta aus­sik­si, ki­wik­si, enk­lan­nik­si ja suo­mek­si (Chi­mu, Ii­ris). Sak­sa­lai­set o­li­vat kuu­le­ma pe­ru­neet o­saa­not­ton­sa yl­lä mai­ni­tuis­ta ”ym­pä­ris­tö­syis­tä”.

Pa­lo­jen pai­nut­tu­a kuu­si-in­ti­aa­ni­nen soi­ti­nyh­ty­e vas­ta­si lop­puil­lan vauh­dis­ta ko­leh­din tur­vin. Yh­tä pal­jon viih­dyt­ti­vät naa­pu­ri­ta­lois­ta­kin tul­leet e­ri-i­käi­set mu­sii­kin tah­dit­ta­mat tans­si­vat lap­set.

Vii­del­lä­tois­ta ra­hal­la/ve­ne­hen­ki­lö, jo­ku­nen li­säk­si ko­leh­tei­hin, saim­me var­sin nau­tit­ta­van il­lan, jos­sa ta­pa­sim­me, o­san en­si­ker­taa, tu­le­vis­sa sa­ta­mis­sa vie­lä mon­ta ker­taa uu­del­leen vas­taan tu­le­vaa vä­ke­ä.