Takaisin Edellinen Seuraava
Galapagos
Pekka
2008.06.07
2010.04.13

5.6.2008 Ga­la­pa­go­sin ti­lin­pää­tös

Tä­tä kir­joit­ta­es­sa o­lem­me näh­neet Ga­la­pa­go­si­a, sen yh­tä saar­ta San Cris­to­ba­li­a ja vie­lä tar­kem­min Pu­er­to Ba­qu­e­ri­zo Mo­re­non ky­lää täs­mäl­leen vii­kon a­jan.

Pa­na­man ri­kol­li­suu­den ta­ki­a ra­joit­tu­nut liik­ku­mi­nen on tääl­lä saa­tu kor­vat­tu­a. E­nää ei o­le tar­vin­nut pii­lo­tel­la se­te­lei­tään, jo­ka tas­kuun sil­tä va­ral­ta, et­tä ryö­vä­ri o­suu koh­dal­le, tai liik­ku­a tak­sil­la o­le­mat­to­mi­a mat­ko­ja tur­val­li­suu­ten­sa ta­ki­a. Eh­kä tääl­lä­kin on ri­kol­li­si­a, mut­ta pie­nes­sä pii­ris­sä ja pa­ko­tien puut­tees­sa ei a­la ku­kois­ta. Li­säk­si po­lii­se­ja on pal­jon, var­mas­ti e­nem­män kuin ri­kol­li­si­a.

US­Dol­la­rei­ta, jo­ka on E­qu­a­do­rin­kin vi­ral­li­nen va­luut­ta, o­li­si kui­ten­kin kan­nat­ta­nut pii­lo­tel­la tääl­lä­kin, sil­lä kei­not on kek­sit­ty nii­den tu­lout­ta­mi­sek­si fik­suim­mal­le. Ker­taan o­sit­tain ra­han­ja­ko­pe­rus­tei­ta: Vic­to­rin kaup­paan mak­soim­me a­luk­si a­gent­ti­mak­sun 100 USD, myö­hem­min a­gent­ti pe­ri meil­tä sa­ta­ma­kap­tee­nin las­kut si­sään ja u­los­sel­vi­tyk­ses­tä yht. 97 USD. Maa­han­tu­lo­po­lii­sis­ta sel­vi­sim­me si­sään-u­los yht. 30 USD. Näi­tä mak­su­ja on vai­ke­a vält­tää. Jo­ku y­rit­ti, mut­ta vir­ka­val­ta tu­li pi­an ker­to­maan to­tuu­den.

U­seim­pien ve­nei­den on myös pak­ko ot­taa polt­to­ai­net­ta suht. koht. vai­ke­an. Pa­na­mas­ta tu­lo­mat­kan jäl­keen. Meil­le mah­tui y­li 200 lit­raa, ja mi­kä on­ni lit­ra­hi­ta on vain 0,45 USD. Vet­tä pi­ti ot­taa sa­man ver­ran, ja sen hin­ta taas on suh­tees­sa kor­ke­am­pi 0,15 USD, sil­lä pai­kal­li­nen ve­si­joh­to­ve­si ei o­le kel­vol­lis­ta. Pi­ti ot­taa 10 kpl 5 gal­lo­nan pul­lol­lis­ta

E­del­lis­ten, pa­kol­lis­ten li­säk­si pal­jon y­li 300 dol­la­ri­a li­vah­ti täl­lä hal­val­la saa­rel­la, jos­sa 0,7 lit­raa o­lut­ta ran­nan ko­meim­mas­sa ka­pa­kas­sa mak­soi vain 2,5 USD ja kah­vi­mu­kil­li­nen 0,90. Tak­si­mat­ka kil­pi­kon­na­puis­toon on­nis­tui 30 USD=10 USD/ tun­ti. He­del­mät, vi­han­nek­set o­vat e­dul­li­si­a dol­la­rin ki­lo­hin­nan tie­noil­la, ei­vät­kä muut­kaan ruo­ka-ai­neet yl­lä eu­roop­pa­lai­sel­le ta­sol­le, jos ei­vät hin­nas­sa ei­vät laa­dus­sa­kaan. Al­ku­vii­kos­ta kai­ken li­säk­si kau­pois­sa ei pal­jon ta­va­raa ol­lut­kaan, mut­ta kah­den lai­va­las­tin juu­ri pik­ku proo­muil­la mai­hin siir­ryt­ty­ä, hyl­lyt taas not­ku­vat.

E­del­lä­sei­so­vaa ei o­le mis­sään ta­pauk­ses­sa pi­dä lu­ke­a va­li­tuk­se­na. Päin­vas­toin, on­pa vaan ta­pa ker­to­a maa­il­man­mat­kaa­jan päi­väs­tä lom­pa­kon nä­kö­kul­mas­ta. Va­lo­puo­le­na li­säk­si USD:n kurs­si poh­ja­mu­dis­sa

So­ne­ran kän­nyk­käm­me ei o­le tääl­lä löy­tä­nyt mi­tään vas­ta­kai­ku­a. Ky­läl­lä (6700 as.) sen si­jaan net­ti­kup­pi­loi­ta riit­tää, mut­ta yh­tey­det o­vat hi­taat ja kat­kei­le­vat.

Muu­ta­kin on teh­ty, kuin taa­lo­ja las­ket­tu. He­ti tän­ne tul­tu­a pi­ti uu­si­a i­son ja spin­nun nos­ti­met. Ku­lu­mi­a. Poh­ja o­li li­kai­nen, mut­ta ve­si vain 23 as­teis­ta. Vuok­ra­sin mär­kä­pu­vun ja tein työ­ka­lun, ruu­vaa­mal­la le­van­gin si­vul­le a­lu­mii­ni­sen kul­map­ro­fii­lin. Hy­po­ter­mi­aa uh­ma­ten (kyl­lä se vie­lä­kin is­ki) ko­la­sin suu­rim­man o­san poh­jan sim­pu­kois­ta.

Tä­nään saim­me läh­tö­sel­vi­tyk­sen ja lei­mat pas­sei­hin. Huo­men­na vie­lä käym­me mais­sa toi­vot­ta­vas­ti tä­män lä­het­tä­mäs­sä ja vii­mei­set tuo­re-e­väs­re­pul­li­set ha­ke­mas­sa. Ank­ku­rim­me nou­see en­nen il­taa. Rans­kan Po­ly­ne­si­an Fa­tu Hi­va on 2987 mai­lin pääs­sä al­ku­kurs­si 257 as­tet­ta. Pai­ne­lem­me Chi­mun pe­rään, jo­ka läh­ti ei­len. Se to­sin tu­lee päi­vit­täin vain kas­vat­ta­maan vä­li­mat­kaam­me, mut­ta ei­kö­hän se jos­sain vai­hees­sa löy­dy. Ai­na­kin sa­mal­la me­rel­lä o­lem­me. Ai­kai­sem­min sei­la­sim­me tä­män vä­lin al­le 19 päi­väs­sä, nyt o­lem­me tyy­ty­väi­si­ä, mi­kä­li maa­ta nä­kyy täs­sä kuus­sa.