Takaisin Edellinen Seuraava
24.10.2008 I viikko Savusavussa
Pekka
2008.10.25
2010.04.13

24.10.2008 I viik­ko Sa­vu­sa­vus­sa

Taas on pie­nin ai­ka­yk­sik­köm­me, viik­ko, ku­lu­nut no­pe­as­ti. Mi­täs sii­nä eh­tii? Sen seit­se­män ker­taa käy­dä mais­sa. Va­el­taa ki­lo­met­rin suun­taan­sa ai­nut­ta ka­tu­a, eh­kä toi­sen­kin kier­rok­sen en­nen ka­tet­tu­a to­ri­a vi­han­nes- ja he­del­mä­os­tok­sil­le. Sa­mal­la han­kim­me jo­ka­päi­väi­sen pai­kal­li­sen lei­päm­me ka­dun vas­ta­puo­len jo tu­tus­ta lei­po­mos­ta. On­nek­sem­me voim­me vie­lä­kin va­ras­tois­tam­me li­säk­si vah­vis­tu­a ru­kii­sel­la Vaa­sa&Vaa­san näk­kä­ril­lä, et­tä tiel­lä py­syi­sim­me. Hy­vin on­kin py­syt­ty, sil­lä vie­lä ei ol­la löy­det­ty met­sä­pol­ku­ja, joil­la muu­ta­man vii­mei­sen saa­rem­me luu­ha­sim­me. En­nen ko­tiin­tu­lo­a on vie­lä syö­ty jos­sain kup­pi­las­sa, hy­vä niin il­ta­puo­lel­la, kun päi­vä on täy­si, mut­ta ei­len e­reh­dyim­me sa­maan jo puo­lil­ta­päi­vin. Hy­vä, kun py­syim­me he­reil­lä jol­la­mat­kan päi­vä­u­nil­le.

Pää­o­sas­sa ken­raa­li ai­ro

Ko­ko vii­kon o­len huol­ta­nut A­von-jol­lam­me suo­ma­lai­si­a, pui­si­a Lah­na-ai­ro­ja. Hie­not ja hy­vät­kin o­li­vat, mut­ta pi­det­ty­äm­me nii­tä sa­ta­ma-a­jat ai­na jol­lan poh­jal­la, al­koi­vat ne kos­tu­a, mus­tu­a ja lii­ma­sau­mois­ta ra­koil­la. Kui­vaa­mi­nen o­li help­po­a, sil­lä ke­lit o­vat ol­leet to­si ”ke­säi­set”, +30 ast. ja au­rin­ko he­lot­taa suo­raan pää­la­keen. Jo­ku o­le­ma­ton sa­de­kuu­ro on ri­pah­ta­nut sil­loin täl­löin, mut­ta mei­dän nie­mem­me on niin ma­ta­la, 300-500m, et­tä pil­vet ei­vät pak­su­ne niin kuin lah­den ta­ka­na, jos­sa ki­lo­met­ri­sil­lä vuo­ril­la on sa­de­pil­vi­ä kai­ken il­ta­päi­vää. Nor­maa­li­a kui­vem­paa tai­taa ol­la, sil­lä Fi­ji Ti­mes-leh­des­sä lu­ki, et­tä vas­ta 15% lo­ka­kuun sa­de­mää­räs­tä on saa­tu. O­hen­ne­tun la­kan jäl­keen pääl­lys­tin la­po­jen kär­jet e­pok­si­ki­til­lä, toi­vo­muk­se­na et­tei se al­ku­pe­räi­sen la­kan ta­voin he­ti puh­ke­ai­si poh­ja­ki­vis­tä tö­näis­tes­sä. Toi­vo­a so­pii myös, et­tä nel­jä li­sä­lak­ka­ker­ros­ta muu­al­la suo­jai­si­vat pa­rem­min.

Jol­la­mat­kam­me Wai­tui-ma­ri­nan lai­tu­riin on niin ly­hyt, et­tä pää­tim­me tul­les­sam­me sel­vi­tä sii­tä me­lo­mal­la. Ai­rop­ro­jek­ti tie­tys­ti ro­mut­ti ja­lon ai­keen niin, et­tä en löy­tä­nyt e­des lau­dan­pät­kää hä­tä­ai­rok­si, vaan jos ko­ne o­li­si til­tan­nut, o­li­sim­me saa­neet kau­ho­a kä­sin.

Pos­ti­a

Saim­me vies­te­jä naa­pu­ri­mais­ta: Chi­mul­ta, Ti­mol­ta ja Sirk­ka-Lii­sal­ta Va­nu­a­tun Port Vi­las­ta. O­li­vat sel­vin­neet sin­ne toi­pu­maan Amb­rym-saa­ren tu­li­vuo­ri­ret­kes­tä. Kah­dek­san tun­nin ja 30 km:n va­el­lus Bem­bo­win 1100 met­ri­sel­le hui­pul­le o­li jau­ha­nut kum­man­kin var­paat muus­sik­si ja ra­koil­le. Ka­deh­din!

Snoo­pyn Mat­ti Lap­pa­lai­nen ker­toi Uu­des­ta-See­lan­nis­ta: Läm­pö­ti­la nou­see Whan­ga­reis­sa jo pa­riin­kym­me­neen päi­väl­lä. Yöl­lä on 8-10 as­tet­ta. Ai­ka vii­le­ää, kun meil­lä lämp­pä­ri on pa­ko­put­ke­a vail­la.

Kaik­ki ve­neet tääl­lä, n. 30, o­vat ank­ku­rei­den si­jas­ta poi­juis­sa, kos­ka hin­ta­ta­so on so­pi­va. Lip­pu­ja ei­vät kaik­ki lie­hu­ta, mut­ta jot­kut o­vat Uu­des­ta-See­lan­nis­ta. Jenk­ke­jä on y­li puo­li tu­si­naa ja kol­me en­gels­man­ni­a täs­sä lä­hel­lä. Yk­si po­la­kin kat­ti, ei teh­das­te­koi­nen, il­mes­tyi muu­ta­ma päi­vä sit­ten ja juu­ri äs­ken ai­na­kin 15 met­ri­nen lu­xen­bur­gi­lai­nen te­räs­ket­si.

Lä­hin naa­pu­rim­me on Shang­ri-La. Pe­räs­sä lu­kee Pa­go Pa­go ja jon­kun mie­les­tä haak­sen voi­si pes­tä, puu­na­ta tai maa­la­ta pal­jon ko­me­am­mak­si. Sen Mic­ha­el ja Chend­ra, en tie­dä oi­kein­kir­joi­tuk­ses­ta, o­vat ol­leet tääl­lä vas­ta vii­si vuot­ta. He hoi­ta­vat Wai­tui-ma­ri­naam­me. Vas­taa­vat VHF-kut­sui­hin ja o­pas­ta­vat ve­neet si­sään ja poi­jui­hin­sa A­se­rin a­vus­tuk­sel­la. He muis­ta­vat hy­vin Pie­tar­saa­re­lai­sen Liv-kos­te­rin, Stu­re ja Gun­dell Pet­ters­so­nin, jot­ka vii­pyi­vät näil­lä seu­duin kol­me vuot­ta, mut­ta o­vat nyt Lang­ka­wil­la. Sa­mal­la saa­rel­la me­kin hei­dät seit­se­män vuot­ta sit­ten ta­pa­sim­me. Ter­vei­siin yh­tyy myös Mic­ha­e­lin ja Chend­ran pot­ra poi­ka Ga­vin, al­le vuo­den i­käi­nen!

Shang­ri-La

Fid­zin päät­tä­jät ei­vät ha­lu­a ve­nei­tä

Pa­ri päi­vää sit­ten il­mes­tyi suo­ma­lais­val­mis­tei­nen Si­re­na 38, Haw­key­e. Sen mie­his­tö muis­ti Ma­ri­tan El­vi­lät Ir­me­lin ja Ta­pi­on. Haw­key­el­lä al­kaa pi­an täyt­ty­ä yh­dek­sän kuu­kaut­ta Fid­zil­lä. Kol­me kuu­kaut­ta voi­si­vat a­no­a li­sä­ai­kaa, mut­ta vain vuo­den voi pa­ri vuot­ta voi­mas­sa ol­lei­den sään­nös­ten mu­kaan ul­ko­lai­nen ve­ne tääl­lä viet­tää. Sen jäl­keen lau­ke­aa tuon­ti­ve­ron ja ar­von­li­sä­ve­ron mak­su yht. jo­pa y­li 30 % ve­neen ar­vos­ta. Haw­key­e ai­koo pois­tu­a poh­joi­seen Mars­hall-saa­ril­le ve­ro­a ja myrs­ky­kaut­ta pa­koon. Sa­mas­sa lain­sää­dän­nös­sä sei­soo, et­tä ve­neet ei­vät myös­kään saa pa­la­ta Fid­zil­le 9 kuu­kau­den si­säl­lä, muu­ten on mak­su-uh­ka taas pääl­lä.

Hå­kan Sö­derg­re­nin suun­nit­te­le­ma Si­re­na 38 o­li suu­ri ve­ne syn­ty­ai­koi­naan. Sen val­ta­va ri­ki kii­dät­tää hy­vin ke­veis­sä ke­leis­sä, mut­ta keu­la vai­kut­taa ko­vin ma­ta­lal­ta jyrk­kään vas­ta-aal­lok­koon.

Tark­ka­na, o­mien ve­rot­ta­jiem­me lail­la, o­vat ol­leet ja ke­rän­neet val­ko­naa­mo­jen (mm EU) py­kä­lis­tä par­haat pa­lat ja vie­lä hie­man li­sän­neet. Las­ku­tai­to­a sen si­jaan puut­tuu. Har­va ve­nei­li­jä vii­pyy y­li mää­rä­a­jan, mut­ta it­ses­täm­me tie­däm­me, et­tä maas­ta ja hin­ta­ta­sos­ta riip­pu­mat­ta jät­tä­mäm­me ra­ha­mää­rä on ai­na huo­mat­ta­va. Fid­zi­läi­set ve­nei­den kans­sa toi­mi­vat hen­ki­löt ja y­ri­tyk­set o­vat tie­ten­kin jo vaa­ti­neet muu­tok­si­a, ha­vait­tu­aan ve­nei­den vä­hen­ty­mi­sen.

Tä­tä ny­ky­ai­kaa! Sky­pel­lä o­lem­me saa­neet ju­tel­la ko­ti-Suo­meen las­tem­me, las­ten­las­tem­me ja ys­tä­viem­me kans­sa. Ra­joi­tuk­si­na ai­ka­e­ro, yh­dek­sän tun­ti­a ja mei­dän tun­ti­ve­loi­tuk­si­nen Wi­fi-yh­tey­tem­me. So­ne­ran leik­ki­ka­ve­rik­si ei kum­pi­kaan ha­vait­se­ma­ni o­pe­raat­to­ri ha­lu­a, sen si­jaan Rii­tan Ra­di­o­lin­ja löy­tää vas­ta­kai­ku­a, mut­ta ai­na­kaan suo­men­kie­li­set teks­ta­rit ei­vät suos­tu läh­te­mään.

Poi­ju­jen ve­neet e­dus­ta­vat e­ri­lai­si­a nä­ke­myk­si­ä mat­ka­ve­neis­tä.

And­re­win, A­me­ri­kas­sa syn­ty­nyt, Ruot­sis­sa­kin a­su­nut, tri­ma­raa­ni uh­kuu suo­ri­tus­ky­ky­ä. Yk­sin­pur­jeh­ti­jan u­nel­ma? Päi­vä­mat­kat ta­sai­ses­ti 200-300 mpk. Mit­taa on pi­tuus­suun­taan 15m ja la­veut­ta 11m mas­saa 7 ton­ni­a. Tra­vel­ler on Aust­ra­li­as­sa pa­ri vuot­ta sit­ten ra­ken­net­tu ja Va­nu­a­tul­le re­kis­te­röi­ty, kos­ka Va­nu­a­tu­lai­set ei­vät ky­se­le, kun re­kis­te­röi­mis­mak­su on mak­set­tu.

Sa­mas­sa ku­vas­sa lä­hes vas­ta­koh­ta. A­me­rik­ka­lai­nen u­nel­ma, tu­ke­vuut­ta ja pe­rin­tei­tä. O­mis­ta­jat o­vat rans­ka­lai­si­a. Paat­ti on vas­ta os­tet­tu Ta­hi­til­ta lip­pui­neen ja a­me­rik­ka­lai­si­ne pa­pe­rei­neen, kul­jet­ta­maan per­he Uu­teen Ka­le­do­ni­aan. Siel­lä tä­mä pis­te­tään myyn­tiin ja os­te­taan toi­nen. Vai­mo me­nee sai­raa­laan hoi­to­hom­miin ja Jack kip­pa­rik­si tai ko­kik­si, kum­pi­kin su­juu, jo­hon­kin a­luk­seen.

Mat­ka­pur­jeh­ti­jat o­vat (Pel­le-)pe­lo­ton­ta jouk­ko­a. Uu­si-See­lan­ti­lai­nen, te­räk­si­nen Ro­berts 53 on näyt­tä­vä il­mes­tys jo va­ki­a­sui­se­na. Tä­män o­mis­ta­ja on vie­lä ha­lun­nut laa­jen­taa nä­kö­kent­tään­sä.

A­me­rik­ka­lai­nen, ”teh­das­val­mis­tei­nen” te­räs­ve­ne e­dus­taa sa­mal­la se­kä pe­rin­tei­tä lu­juu­des­saan, et­tä uu­de­nai­kais­ta suun­nit­te­lu­a myös yk­si­tyis­koh­dis­sa. Te­räs ei an­na an­teek­si nais­mie­his­töl­le­kään 1+1. Täs­sä ta­pauk­ses­sa ruos­tet­ta ei nä­ky­nyt, mut­ta rou­vat/nei­dit nä­ki o­sein kan­nel­la pie­nen e­pok­si­pens­se­lin kans­sa.