Takaisin Edellinen Seuraava
19.4.2008 ACP virkistyy hetkeksi
Pekka
2008.04.19
2010.04.13

19.4.2008 ACP (ka­na­va­yh­ti­ö) vir­kis­tyy – het­kek­si

Muu­ta­ma päi­vä sit­ten yl­lä­tyin. PCYC:n (”Ka­na­va­pur­si­seu­ra”) o­ven vie­reen o­li kiin­ni­tet­ty KA­NA­VA­PÄI­VÄ­LIS­TA. Ku­kaan ei ol­lut ai­kai­sem­min sel­lais­ta näh­nyt. Ei­kö jon­kun ä­ly­pään mie­les­tä e­nää van­ha hy­vä kel­paa? Ei­kö mu­ka o­le hy­vä, et­tä jo­kai­nen jou­tuu pu­he­li­mel­la ky­sy­mään vuo­ro­aan, eh­kä u­se­am­man ker­ran vii­kos­sa? Lis­tas­sa sei­soi ko­ko ko­ko sii­tä päi­väst ke­säk. 9:een y­let­ty­vä 93:n ve­neen jouk­ko. Nyt ol­laan kuu­le­ma jo kuun puo­li­vä­lis­sä. Toi­nen ih­me sii­nä o­li, et­tä huo­men­na luot­sa­taan 10 ve­net­tä, muu­ten näyt­tää suun­ni­tel­lun en­ti­nen 3 paat­ti­a jo­ka toi­nen päi­vä. Lis­ta häi­pyi sii­tä koht sil­lään, mut­ta o­tin sii­tä va­lo­ku­van, jo­ta o­vat sen jäl­keen kiin­nos­tu­neet tii­ran­neet ja zoo­man­neet.

Jo täl­lä yh­del­lä re­päi­syl­lä po­ru­kan ti­lan­ne pa­ra­nee mel­kein vii­kol­la. Ii­rik­sen ja Chi­mun päi­vä muut­tui tou­kok. 24:een.

Näi­nä päi­vi­nä ka­na­vaan pää­si­jät o­vat o­dot­ta­neet vas­ta noin kuu­kau­den e­li juu­ri mei­dän tul­les­sam­me ve­nei­tä ryöp­säh­ti kah­den seu­raa­van kuun e­des­tä, el­lei ACP:n vauh­ti pa­ra­ne.

Ei­len il­ta­päi­väl­lä sain PCYC:ltä vies­tin, jos­sa pyy­det­tiin soit­ta­maan se­no­ra Sing’il­le. Ei tul­lut yl­lä­tys­läh­tö­ä ka­na­vaan vie­lä. Päin­vas­toin, Vi­sa-kor­til­la mak­sa­ma­ni ka­na­va­mak­sut o­li­vat jo­ten­kin häi­py­neet tai­vaan tuu­liin. Maa­nan­tai­na mak­san uu­del­leen. E­päi­len, et­tä ACP ei pe­ri kort­ti­mak­su­ja näin pal­jon en­nen ka­na­va­päi­vää ja ne jo­ten­kin pe­ruun­tu­vat. Se­kin sel­vin­nee joh­tuu­ko se ”o­mas­ta” pan­kis­ta. Vie­lä ei toi­vot­ta­vas­ti o­le käy­nyt va­hin­ko­a, mut­ta pa­ri viik­ko­a sit­ten e­räil­le sat­tui sa­ma vii­kon­lo­pun ka­na­va­päi­vä­nään. Il­man mak­su­a sin­ne ei men­nä!

Vii­mek­si ke­huin sa­teet­to­muu­del­la. Seu­raa­va­na yö­nä tai­si jo al­kaa ja ko­ko päi­vän­kin jat­kui. Rank­kaa troop­pis­ta se ei vie­lä ol­lut, mut­ta kuu­ro­ja, joi­ta pa­ri uk­ko­sen­jy­räh­dys­tä sä­es­ti. Sa­vu­a ei o­le ol­lut. Pa­saa­ti on pu­hal­ta­nut jo­ka päi­vä reip­paas­ti poh­joi­sen ja koil­li­sen vä­lil­tä. No­ke­a ja pö­ly­ä riit­tää, taas on mal­min­pur­ka­ja tuu­len­puo­lel­la ja on­han siel­lä öl­jyn­ja­los­ta­mo­kin. Ei­le­naa­mus­ta e­ka hom­ma­na pe­sin tur­kit (si­sä­lat­ti­at me­ri­kie­lel­lä), kos­ka jal­ka­poh­jat on ai­van mus­tat. Lat­ti­at kai puh­dis­tui, mut­ta ei se näy­tä jal­koi­hin vai­kut­ta­van.

Nel­jän dol­la­rin len­kil­lä

On tää ih­me­paik­ka. Kau­pun­gil­la et sai­si tur­va­syis­tä lain­kaan kä­vel­lä, yk­sin sem­min­kään. O­len u­se­am­man ker­ran a­ja­nut 2 USD:n pirs­sil­lä 4 Al­ton os­tos­kes­kuk­seen. Se on noin 500 met­rin mit­tai­nen e­ril­lis­ten ta­va­ra­ta­lo­jen jo­no. Pa­ri­kin tun­ti­a o­len si­tä kä­vel­lyt e­des­ta­kai­sin ker­rok­set mu­kaan­lu­kien. Nyt o­len jo löy­tä­nyt ko­neel­lis­ten ta­kaa ta­val­li­si­a­kin por­tai­ta lii­kun­nan mo­ni­puo­lis­ta­mi­sek­si.